HOTĂRÂRE nr. 40 din 9 septembrie 2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei privind iniţiativa cetăţenească europeană "Apa şi salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă!" COM (2014) 177
În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/241 adoptat de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 12 iunie 2014,
1.Camera Deputaţilor salută exercitarea dreptului la iniţiativa cetăţenească, exprimată prin iniţiativa "Right2Water". Prin intermediul acesteia, cetăţenii europeni invită Comisia Europeană să propună o legislaţie de punere în aplicare a dreptului omului la apă şi salubritate şi de promovare a asigurării cu apă şi salubritate ca servicii publice de bază pentru toţi. De asemenea, Comisia Europeană solicită guvernelor statelor membre să asigure tuturor cetăţenilor apă potabilă suficientă şi curată şi salubritate.
2.Camera Deputaţilor constată următoarele:
- comunicarea se limitează la enumerarea unor măsuri nelegislative pe care Comisia Europeană intenţionează să le ia pentru a răspunde îngrijorărilor exprimate de iniţiativa cetăţenească, dar nu furnizează nicio justificare explicită a lipsei din această listă a actelor cu caracter legislativ;
- comunicarea afirmă în mod repetat hotărârea Comisiei Europene de a rămâne neutră în ceea ce priveşte modalitatea de furnizare a serviciilor de apă, canalizare şi salubritate, obligaţie prevăzută de tratatele constitutive, dar nu menţionează ce mecanism administrativ intenţionează să modifice sau să creeze pentru a garanta acest lucru, atât timp cât este clar că procedurile existente nu sunt convingătoare pentru cetăţeni;
- Comisia Europeană subliniază caracterul orizontal al obiectivelor politicii privind apa la nivelul Uniunii Europene, legătura acestora cu dezvoltarea durabilă şi drepturile omului, dar omite să indice cu precizie punctele în care normele sau politicile europene s-ar cere analizate din această perspectivă şi eventual revizuite.
3.Camera Deputaţilor atrage atenţia Comisiei Europene că obligaţia asumată de aceasta, ca urmare a iniţiativei cetăţeneşti, în principal de a informa mai pe larg cetăţenii şi guvernele, nu este de natură să răspundă convingător îngrijorării unui număr 1.884.790 de cetăţeni faţă de insuficienţa acţiunii la nivel european. Temerile exprimate de un număr atât de mare de cetăţeni indică de fapt Comisiei Europene necesitatea de a elabora noi proiecte de acte normative în domeniu sau cel puţin de a iniţia un proces cuprinzător de perfecţionare a politicilor cu asemenea finalitate.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 10 septembrie 2014