ORDIN nr. 2429 din 6 noiembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
Având în vedere referatul de aprobare al bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,
în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Ioan Marcel Boloş,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2012

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

2.255

1. VENITURI DIN EXPLOATARE., din care:

02

2.255

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

2.175

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

50

c) Alte venituri din exploatare

05

30

2. VENITURI FINANCIARE

06

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

2.232

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

2.229

a) Bunuri şi servicii

10

285

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

1.826

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

1.332

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

130

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

120

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

277

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

7

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

69

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

2

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

11

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

3

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

125

- tichete de masă

23

52

- deplasări, detaşări

24

73

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

85

d) Cheltuieli de protocol

26

5

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

3

h) Alte cheltuieli

30

25

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

3

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

3

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

23

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

0

V. REZULTATUL NET

37

23

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

23

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

90

1. Surse proprii

44

0

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

90

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte resurse

49

0

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

90

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

90

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

2.255

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

2.232

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

23

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

25

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

19

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.757

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare lei/persoană/lună

61

3.776

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

1,03

8. Rata rentabilităţii financiare (rd. 37*100)/capital propriu

63

4,31

10. Plăţi restante

64

82

11. Creanţe de încasat

65

260

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din finanţarea instituţională de bază şi din finanţarea instituţională complementară, după caz, sunt în sumă de 542,94 mii lei, încheiate până la data de 15 septembrie 2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 12 noiembrie 2012