METODOLOGIE din 20 februarie 2014 de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Admiterea elevilor în învăţământul profesional de Stat cu durata de 3 ani, denumit în continuare învăţământ profesional cu durata de 3 ani, se face cu respectarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie.
Art. 2
(1)Pot opta pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani elevii înscrişi în clasa a VI-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare.
(2)Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi înscrişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani numai dacă au promovat clasa a VIII-a.
(3)Opţiunea elevilor pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
Art. 3
În vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional poate organiza, în anumite condiţii, preselecţia candidaţilor şi/sau proba suplimentară de admitere.
Art. 4
(1)Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se realizează în 3 etape.
(2)În fiecare etapă de admitere se organizează:
- înscrierea candidaţilor;
- preselecţia candidaţilor, după caz;
- proba suplimentară de admitere, după caz;
- admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
CAPITOLUL II: Înscrierea candidaţilor
Art. 5
(1)Înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face în urma unui proces de orientare şi consiliere a elevilor.
(2)Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere.
(3)Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial.
(4)Modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani va fi elaborat de Comisia Naţională de Admitere în Învăţământul Profesional şi se transmite comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 1 martie.
(5)Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, pentru fiecare etapă menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional.
Art. 6
La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani transmit în format electronic şi în scris către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
Art. 7
Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani este afişată, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, împreună cu graficul de desfăşurare a sesiunii de preselecţie, acolo unde este cazul, şi cu graficul de desfăşurare a probei suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. În listele afişate în etapa I a admiterii se va menţiona expres anularea înscrierii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a candidaţilor care nu au promovat clasa a VIII-a.
CAPITOLUL III: Preselecţia candidaţilor
Art. 8
(1)Operatorul economic/Instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ poate solicita organizarea unei sesiuni de preselecţie a candidaţilor, organizată înainte de desfăşurarea probei de admitere, în cazul în care operatorul economic/instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ se implică prin susţinere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor prin angajament menţionat în contractul-cadru cu unitatea de învăţământ.
(2)Cererea scrisă a operatorului economic/instituţiei publice partenere pentru organizarea unei sesiuni de preselecţie a candidaţilor este adresată unităţii de învăţământ şi este aprobată în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
(3)Toate unităţile de învăţământ care organizează sesiunea de preselecţie pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani au obligaţia de a elabora şi a anunţa public procedura de preselecţie, care va cuprinde informaţii privind conţinutul (tematica) şi modul de organizare şi desfăşurare a probei de preselecţie.
(4)Procedura de preselecţie, elaborată de unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, este aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi de către operatorul economic/instituţia publică parteneră şi este avizată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
(5)Procedura de preselecţie este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământ profesional, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(6)Procedura de preselecţie va conţine prevederi clare pentru asigurarea unei selecţii obiective, nediscriminatorii şi transparente.
(7)În cazul în care în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ se organizează probă de preselecţie pentru mai multe domenii de formare profesională/calificări pe baza unei proceduri de preselecţie unitare, înscrierea la preselecţie se face în baza fişei de înscriere cu opţiunile elevilor pentru domeniile de formare profesională/calificările pentru care se organizează preselecţia, înregistrate în ordinea preferinţelor candidaţilor.
(8)Unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie transmite comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti spre validare, electronic şi în scris, tabelul cu rezultatele obţinute de elevi la sesiunea de preselecţie, conţinând numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă, şcoala şi domeniul de formare profesională/calificarea pentru care s-a realizat preselecţia, menţiunea "admis"/"respins" în urma preselecţiei.
(9)Tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi la sesiunea de preselecţie, validat de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, va fi afişat la sediul unităţii şcolare care a organizat preselecţia.
(10)Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie ridică fişele de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie.
(11)Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie pot să se înscrie la o altă unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi care nu a organizat sesiune de preselecţie, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, sau pot să opteze pentru înscrierea în învăţământul liceal.
CAPITOLUL IV: Proba suplimentară de admitere
Art. 9
(1)Toate unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani au obligaţia de a elabora şi anunţa public procedura de admitere.
(2)Procedura de admitere elaborată de unitatea de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani este aprobată de consiliul de administraţie al şcolii şi este avizată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
(3)Procedura de admitere va cuprinde informaţii privind:
- condiţia de a trece prin etapa prealabilă de preselecţie (acolo unde este cazul, conform art. 8);
- cazurile în care se susţine proba suplimentară de admitere şi calculul mediei de admitere, conform art. 10 şi, respectiv, 12, modalităţile de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale, conform art. 11;
- disciplina din planul de învăţământ pentru clasa a VIII-a la care se susţine proba suplimentară de admitere;
- programa de examen pentru disciplina la care se susţine proba suplimentară de admitere;
- modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de admitere;
- modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de admitere;
- durata probei suplimentare de admitere;
- modul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor.
(4)Procedura de admitere este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(5)Proba suplimentară de admitere se desfăşoară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, doar în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ.
CAPITOLUL V: Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor
Art. 10
Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă, astfel:
a)în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului; în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul profesional de 3 ani, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 25%;
b)în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită la lit. a) şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.
Art. 11
(1)În cazul în care 2 candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
a)media generală obţinută la Evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
b)media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a.
(2)În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidaţi, cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi acea calificare, care au mediile de admitere, precum şi mediile menţionate la alin. (1) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.
Art. 12
(1)Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel:
a)în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ
MAIP = MA = ABS + 3EN/4
unde:
MAIP - media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
MA = media de admitere calculată conform art. 10 alin. a);
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;
EN = media generală obţinută la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a;
b)în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ
MAIP = 70 x MA + 30 x PSA/100
unde:
MAIP= media de admitere în învăţământul profesional;
MA = media de admitere calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a);
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.
(2)Media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, menţionată la alin. (1), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(3)Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009.
(4)Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea naţională sau, după caz, examenul de capacitate/testele naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a este 1: EN = 1.
(5)Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii.
(6)În cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de admitere la o unitate şcolară la care numărul total al celor înscrişi nu depăşeşte numărul total al locurilor oferite de unitatea respectivă de învăţământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opţiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a), drept criteriu de departajare şi de ordonare pe listă a candidaţilor admişi la fiecare calificare.
(7)Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. b), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii.
(8)În perioada 26-28 iulie 2014, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va analiza şi cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a; pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România.
Art. 13
(1)Listele cuprinzând candidaţii admişi, respectiv respinşi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani se întocmesc la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi se transmit la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după fiecare etapă de admitere, conform Calendarului admiterii.
(2)După validarea listelor de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, acestea se afişează la sediul unităţii de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani.
Art. 14
(1)După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
(2)Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:
a)fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
b)certificatul de naştere, în copie legalizată;
c)adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ testele naţionale/examenul de capacitate;
d)foaia matricolă pentru clasele a V-a-a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie şi original;
e)fişa medicală.
(3)Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
Art. 15
(1)Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi candidaţii admişi care doresc să renunţe la locul ocupat la învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal.
(2)După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii declaraţi admişi care doresc să participe la admiterea în învăţământul liceal ridică fişele de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani de la secretariatele unităţilor de învăţământ la care au fost declaraţi admişi, pe baza unei cereri.
(3)Opţiunea de a participa la admiterea în învăţământul liceal atrage după sine renunţarea pentru etapa respectivă a admiterii la locul ocupat în urma admiterii la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(4)Opţiunea de participare la admiterea în învăţământul liceal şi renunţarea la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se vor completa şi semna în fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, de către candidaţi şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori.
(5)Completarea opţiunilor în fişele de înscriere în învăţământul liceal de către candidaţii admişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani se poate realiza numai prin prezentarea fişei de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, completată şi semnată de către candidaţi şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora pentru elevii minori, în care este explicit formulată opţiunea de renunţare în etapa respectivă a admiterii, la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
Art. 16
(1)Pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost admişi sau care nu au participat la primele două etape de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi care solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi pentru cei care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani va organiza a III-a etapă de admitere, pe locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, conform criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(2)Rezultatele admiterii se transmit Centrului Naţional de Admitere până la data de 8 septembrie 2014.
(3)Dacă la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie mai există locuri vacante la clasele pentru care se susţin probe de preselecţie, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe Graficul şi locul de desfăşurare a probei de preselecţie vor fi făcute publice, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi al unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani. Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.
Art. 17
Pentru înscrierea la clasele de învăţământ profesional cu durata de 3 ani care se organizează în alte limbi materne decât limba română elevii trebuie să facă dovada că au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă sau că au participat la proba de evaluare a cunoştinţelor de limba maternă, organizată conform metodologiei de admitere în învăţământul liceal de stat, şi au fost admişi.
Art. 18
(1)Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a pentru învăţământul profesional special se organizează de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(2)Locurile alocate învăţământului profesional special sunt publicate în broşura de admitere, într-o listă separată. Vor fi precizate în broşură locul şi data în care se va face admiterea candidaţilor pentru învăţământul profesional special, precum şi condiţiile specifice de înscriere (documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă etc.).
(3)Admiterea pe locurile pentru învăţământul profesional special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul profesional (în cazul în care numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile) sau a mediei de admitere (în cazul în care numărul candidaţilor este mai mic decât numărul locurilor disponibile), după caz, şi în funcţie de opţiuni.
CAPITOLUL VI: Coordonarea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani
Art. 19
Coordonarea, la nivel naţional, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani este asigurată de Comisia Naţională de Admitere în Învăţământul Profesional Membrii Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional sunt membrii Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Liceal de Stat, la care se adaugă un reprezentant al Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, aprobat de secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar.
Art. 20
Atribuţiile Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional, în ceea ce priveşte admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, sunt următoarele:
a)stabileşte modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi îl transmite comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 1 martie;
b)instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, cu privire la înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
c)organizează activităţile de creare a bazei de date la nivel naţional pentru candidaţii şi candidaţii admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în colaborare cu Centrul Naţional de Admitere;
d)controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea admiterii în judeţele ţării/Municipiul Bucureşti, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
e)controlează modul în care comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ profesional îşi desfăşoară activitatea;
f)poate delega observatori ai Comisiei Naţionale de Admitere în învăţământul Profesional, care să controleze şi să îndrume activitatea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi a comisiilor de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ profesional. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani sau Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional, în cazul constatării unor nereguli în desfăşurarea înscrierii la învăţământul profesional, schimbări în componenţa comisiilor menţionate la alineatul anterior şi, după caz, sancţionarea celor vinovaţi;
g)analizează desfăşurarea admiterii la nivel naţional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, şi prezintă concluziile acestei analize ministrului educaţiei naţionale;
h)propune modificări în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani din anii următori.
Art. 21
(1)Coordonarea, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani este asigurată de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani. Membrii comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani sunt membrii comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat, la care se adaugă un inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic.
(2)La rândul său, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani organizează comisii de admitere în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani.
Art. 22
Atribuţiile comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, specifice în ceea ce priveşte admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, sunt următoarele:
a)instruieşte preşedinţii comisiilor de înscriere din unităţile gimnaziale şi ai comisiilor de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani cu privire la înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
b)analizează şi avizează procedurile de preselecţie şi de admitere;
c)aprobă componenţa comisiilor de admitere din unităţile de învăţământ;
d)validează tabelele cu rezultatele obţinute de elevi la sesiunea de preselecţie transmise de unităţile de învăţământ, conform precizărilor art. 8 alin. (8) şi (9);
e)validează listele cuprinzând candidaţii admişi şi respinşi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după fiecare etapă a admiterii, conform art. 13 alin. (1);
f)controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea înscrierii şi admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
g)analizează desfăşurarea admiterii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, şi prezintă concluziile acestei analize Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional cu durata de 3 ani;
h)propune Comisiei Naţionale de Admitere în Învăţământul Profesional cu durata de 3 ani modificări în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
Art. 23
Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial este comună atât pentru admiterea în învăţământul liceal de stat, cât şi pentru admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
Art. 24
(1)Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani este alcătuită din:
a)preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
b)vicepreşedinte - directorul adjunct sau şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;
c)secretar - secretarul unităţii de învăţământ;
d)membri:
(i)cadre didactice care realizează preselecţia candidaţilor în sesiunea de preselecţie;
(ii)cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru proba suplimentară de admitere şi evaluează lucrările candidaţilor;
(iii)cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere;
(iv)cadre didactice asistenţi pe perioada desfăşurării probei suplimentare de admitere;
(v)reprezentanţi ai operatorului economic/instituţiei publice partenere care solicită preselecţia candidaţilor.
(2)Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani are următoarele atribuţii:
a)elaborează procedura de preselecţie menţionată la art. 8, în parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, operatorului economic/instituţiei publice partenere şi avizării inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
b)elaborează procedura de admitere menţionată la art. 9, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi avizării inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
c)organizează şi răspunde de aplicarea procedurii de preselecţie şi a procedurii de admitere;
d)verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere în învăţământul profesional;
e)sesizează inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti orice eroare constatată în completarea documentelor şcolare pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere în învăţământul profesional calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care semnează şi aplică ştampila unităţii;
f)asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;
g)transmite comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani raportul privind desfăşurarea admiterii la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani.
(3)Componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani este avizată de consiliul de administraţie din unitatea de învăţământ şi aprobată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 25
Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe.
Art. 26
(1)Broşura de admitere va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile corespunzătoare despre unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în clasa a IX-a la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
(2)Calificările pentru care unitatea de învăţământ profesional organizează admitere vor fi înscrise în broşura admiterii codificat, în secţiune separată.
(3)Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia stabilită de fiecare unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 27
Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pedepseşte conform legii şi atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.
Art. 28
Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.
Art. 29
Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot face şi după finalizarea etapei a treia de admitere. Înscrierea şi admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 132 din data de 24 februarie 2014