ORDIN nr. 1544 din 11 iulie 2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 "Schema de Garanţie pentru Tineri" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
Având în vedere:
- Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", aprobat prin Decizia CE nr. 5.811/2007;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.207/2013 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările ulterioare;
- reglementări comunitare şi naţionale aplicabile,
în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 "Schema de Garanţie pentru Tineri" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 "Schema de Garanţie pentru Tineri", aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.110/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 şi 367 bis din 20 iunie 2013, se modifică în mod corespunzător.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 126 - DMI 5.1 - Schema de Garanţie pentru Tineri

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

1.Termenul limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanţare în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 126 se prelungeşte până la data de 31.07.2013, ora 16.00.
2.Pentru a evita blocajele administrative la registratura Organismului Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov, precum şi pentru a fluidiza procesul de verificare a conformităţii administrative a cererilor de finanţare, solicitanţii sunt rugaţi să transmită Anexele 1-5, 7-9 şi Anexa 6 - Acordul de parteneriat, după caz, în cel mai scurt timp posibil de la transmiterea electronică a cererilor de finanţare. Termenul limită de înregistrare a anexelor la Secretariatul Comitetului de evaluare este de maxim 5 zile lucrătoare de la data închiderii cererii de propuneri de proiecte, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Generale, respectiv 7.08.2013, ora 15.30.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 467 bis din data de 29 iulie 2013