ORDIN nr. 4204 din 15 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,
luând în considerare propunerile Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare privind modificarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.
Art. I
Anexele la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 27 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:
1.Anexa nr 3 intitulată "Comisia Fizică" se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
2.Anexa nr. 5 intitulată "Comisia Ştiinţele Pământului" se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
3.Anexa nr. 9 intitulată "Comisia Inginerie electrică" se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
4.Anexa nr. 18 intitulată "Comisia Ingineria mediului" se înlocuieşte cu anexa nr. 4
5.Anexa nr. 19 intitulată "Comisia Biologie şi biochimie" se înlocuieşte cu anexa nr. 5.
6.Anexa nr. 24 intitulată "Comisia Ştiinţe juridice" se înlocuieşte cu anexa nr. 6.
7.Anexa nr. 25 intitulată "Comisia Sociologie, ştiinţe politice şi administrative" se înlocuieşte cu anexa nr. 7.
8.Anexa nr. 26 intitulată "Comisia Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică" se înlocuieşte cu anexa nr. 8.
9.Anexa nr. 27 intitulată "Comisia Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor" se înlocuieşte cu anexa nr. 9.
10.Anexa nr. 28 intitulată "Comisia Psihologie şi ştiinţe comportamentale" se înlocuieşte cu anexa nr 10.
11.Anexa nr. 29 intitulată "Comisia de Filologie" se înlocuieşte cu anexa nr. 11.
12.Anexa nr. 30 intitulată "Comisia Filosofie" se înlocuieşte cu anexa nr. 12.
13.Anexa nr. 31 intitulată "Comisia Istorie şi studii culturale" se înlocuieşte cu anexa nr. 13.
14.Anexa nr. 33 intitulată "Comisia Arhitectură şi urbanism" se înlocuieşte cu anexa nr. 14.
15.Anexa nr. 34 intitulată "Comisia de Arte vizuale" se înlocuieşte cu anexa nr. 15.
16.Anexa nr. 35 intitulată "Comisia Artele spectacolului" se înlocuieşte cu anexa nr. 16.
Art. II
Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 3 - COMISIA FIZICĂ - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

1. Structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

1.1.1 Cărţi/capitole ca autor

1.1.1.1 internaţionale

0,4

1.1.1.2 naţionale

0,2

1.1.2 Cărţi/capitole ca editor

1.1.2.1 internaţionale

0,2

11.2.2 naţionale

0,1

1.2 Material didactic/Lucrări didactice

1.2.1 Manuale didactice

 

0,2

1.2.2 Îndrumătoare de laborator/material didactic; Profesor - minimum 2; Conferenţiar - minimum 1

 

0,2

1.3 Brevete de invenţie

 

1.3.1 internaţionale

0,6

1.3.2 naţionale

0,2

1.4 Coordonare de programe de studii organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale. Granturi/Proiecte de cercetare în valoare cumulată de peste 100000 euro, câştigate prin competiţie

director/responsabil

 

0,4

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1 Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings

I = ai/nief, unde i enumeră articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în reviste cotate ISI;

- ai reprezintă scorul de influenţă absolut (www.eigenfactor.org) al revistei ştiinţifice în care a fost publicat articolul i, corespunzător anului de publicare al articolului (în cazul în care anul de publicare este anterior datelor existente în baza de date se va alege anul cel mai apropiat);

- nief reprezintă numărul efectiv de autori ai publicaţiei i, care este:

- ni, dacă ni <= 5;

- (ni + 10)/3, dacă 5 <= ni <= 80;

- 30, dacă 80 <- ni; cu ni reprezentând numărul de autori ai publicaţiei i;

 

I/2.0

Minimum I = 4.0 pentru profesor/CS I

Minimum I = 2.0 pentru conferenţiar/CS II

2.2 Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings pentru care candidatul este prim-autor sau autor corespondent.

P = ai, unde i enumeră articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate în reviste cotate ISI pentru care candidatul este prim-autor sau autor corespondent. Nu se iau în considerare articolele la care autorii sunt indicaţi în ordinea alfabetică a numelui şi candidatul este prim-autor exclusiv datorită numelui acestuia şi ordonării alfabetice.

 

P/1.5

Minimum P = 3.0 pentru profesor/CS I

Minimum P = 1.5 pentru conferenţiar/CS II

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste indexate ISI

C = ci/nief, unde i enumeră publicaţiile candidatului;

- ci reprezintă numărul de citări ale publicaţiei i care provin din articole ştiinţifice din reviste care sunt indexate ISI şi care citează lucrări ştiinţifice publicate de candidat ca autor sau coautor. Nu se iau în considerare citările provenind din articole care au ca autor sau coautor candidatul (autocitările);

- nief reprezintă numărul efectiv de autori ai publicaţiei i, care este:

- ni, dacă ni <= 5;

- (ni + 10)/3, dacă 5 <= ni <= 80;

- 30, dacă 80 <= ni

cu ni reprezentând numărul de autori ai publicaţiei i;

 

C/17.5

Minimum C = 35.0 pentru profesor/CS I

Minimum C = 17.5 pentru conferenţiar/CS II

2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3)
unde:
npi - numărul de activităţi din subcategorie
kpi - coeficient specific tipului şi subcategoriei de activitate

3. Condiţii minimale (Ai)

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii conferenţiar/CS II

Condiţii profesor/CS I

1

Activitatea didactică/profesională (A1)

Minimum 1 punct

Minimum 2 puncte

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minimum 2 puncte

Minimum 4 puncte

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

Minimum 1 punct

Minimum 2 puncte

TOTAL

4 puncte

8 puncte

unde: Ai - suma activităţilor din categoria menţionată.
Preşedinte comisie,
acad. Nicolae Zamfir
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 5 la Ordinul nr 6.560/2012)
- Anexa nr. 5 - COMISIA ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

I1

Articole in extenso în reviste cotate ISI - Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SCCI)

4 + Fi

Pe articol

I2

Articole in extenso în reviste indexate ISI în Arts & Humanities Citation Index (bază de date fără factor de impact, fiecare articol se echivalează cu Fi = 1)

4 + 1

Pe articol

I3

Număr de articole publicate în reviste indexate ISI (inclusiv în Arts & Humanities Citation Index)

n

 

I4

Articole in extenso publicate în reviste şi proceedings-uri indexate ISI

1

Pe articol

I5

Articole in extenso publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI)

0,5

Pe articol

I6

Teza de doctorat publicată la o editură recunoscută în domeniu, în cel puţin 100 exemplare

2

 

I7

Cărţi/Atlase publicate ca unic autor sau coautor în edituri internaţionale

8 x 3/na

Pe carte

I8

Cărţi/Atlase/Hărţi coordonate, apărute în edituri internaţionale

6 x 3/nc

Pe volum

I9

Capitole în volume colective publicate sub egida unor edituri internaţionale şi regăsite în cel puţin 6 biblioteci înregistrate în Worldcat

4 x 3/na

Pe studiu/capitol

I10

Cărţi/Atlase/Hărţi publicate în edituri naţionale recunoscute în domeniu

2 x 1,5/na

Pe volum

I11

Capitole în volume colective publicate sub egida unor edituri recunoscute în domeniu, utilizând coeficientul de multiplicare m

1,5 x 1/na

Pe studiu/capitol

I12

Citări ale publicaţiilor candidatului (exclusiv autocitările) în articole apărute în reviste cotate ISI [Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SCCI), Arts & Humanities Citation Index] cu factor de impact (inclusiv proceedings-uri)

0,4/na

Pe citare

I13

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole apărute în reviste indexate ISI, în cărţi/capitole de cărţi/volume publicate sub egida unor edituri internaţionale (exclus autocitările)

0,3/na

Pe citare

I14

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste indexate BDI şi în cărţi/capitole de cărţi/volume publicate sub egida unor edituri recunoscute în domeniu (exclus autocitările)

0,2/na

Pe citare

I15

Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste indexată ISI

2

Pe revistă

I16

Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste indexată BDI

0,25

Pe revistă

I17

Director/Coordonator/Responsabil al unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/program de cercetare internaţional, câştigat prin competiţie, cu o valoare:

 

Pe grant/proiect/ contract/program

> 100.000 lei (sau echivalent);

6

50.000 - 100.000.

4

I18

Membru în echipa unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/ program de cercetare internaţional, câştigat prin competiţie, cu o valoare:

 

Pe grant/proiect/ contract/program

> 100.000 lei (sau echivalent);

4

50.000 - 100.000.

3

I19

Director/Coordonator/Responsabil al unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/program de cercetare naţional, câştigat prin competiţie, cu o valoare:

 

Pe grant/proiect/ contract/program

> 100.000 lei (sau echivalent);

3

50.000 - 100.000.

2

I20

Membru în echipa unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/ program de cercetare naţional, câştigat prin competiţie, cu o valoare:

 

Pe grant/proiect/ contract/program

> 100.000 lei (sau echivalent);

2

50.000 - 100.000.

1

I21

Derularea activităţii ştiinţifice în echipe de cercetare cu antrenarea studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor/tinerelor cadre didactice (cercetători) dovedită prin:

  

a) publicaţii comune: lucrări ISI/lucrări BDI/carte/capitole de carte/atlase/hărţi publicate/cursuri sub egida unor edituri internaţionale sau recunoscute în domeniu;

5

Pe carte/atlas, respectiv grant/proiect/ contract internaţional

1

Pe capitol de carte/curs/hartă

b) granturi/contracte/proiecte/programe de cercetare

3

Pe articol ISI, respectiv grant/proiect/ contract naţional

1

Pe articol BDI

- Fi - factor de impact al revistei;
- ng - număr de autori în cazul în care candidatul este coautor;
- nc - număr de coordonatori.
Bazele de date internaţionale (BDI) acceptate sunt: ISI Web of Knowledge, ISI - Master Journal List, ERIH, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, DOAJ, Ulrichsweb, Index Copernicus, GEOREF, Genamics Journal Seek, Library of Congress Online Catalog.
Standarde minimale şi obligatorii* pentru acordarea titlurilor didactice de conferenţiar, profesor şi a celor de cercetare CS II şi CS I

Criteriul

Denumirea indicatorului

Standardul pentru

Profesor

CS I

Conferenţiar

CS II

Geografie

Geologie

Geografie

Geologie

Geografie

Geologie

Geografie

Geologie

C1

I1 - I2

>= 25

>= 30

>= 30

>= 35

>= 15

>= 20

>= 20

>= 25

C2

I3

>= 5

>= 6

>= 6

>= 7

>= 3

>= 4

>= 4

>= 5

C3

I4 - I5

>= 3

>= 3

>= 3

>= 4

>= 1

>= 1

>= 1

>= 2

C4

I6 - I11

>= 4

>= 4

>= 4

>= 4

>= 2

>= 2

>= 2

>= 2

C5

I12 - I16

>= 2,5

>= 2,5

>= 2,5

>= 2,5

>= 0,5

>= 0,5

>= 0,5

>= 0,5

C6

I17 - I18

>= 4

>= 4

>= 4

>= 4

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

C7

I19 - I20

>= 10

>= 10

>= 10

>= 10

>= 2

>= 2

>= 2

>= 2

C8

I21

>= 8

>= 8

>= 6

>6

>= 3

>= 3

>= 2

>= 2

 

Punctaj total I1 - I21

>= 61,5

>= 67,5

>= 65,5

>= 72,5

>= 26,5

>= 32,5

>= 31,5

>= 37,5

*Punctajul total este orientativ şi nu compensatoriu, întrucât este necesară atingerea standardelor minimale pentru fiecare dintre criteriile C1-C8. Pentru profesor şi CS I candidatul trebuie să fie prim-autor/autor principal la cel puţin un articol publicat într-o revistă cotată ISI. În situaţia în care un candidat nu îndeplineşte unul din criteriile minimale, având mai puţin de 20% din valoarea acestuia, atunci Comisia de concurs poate considera, justificând îndeplinirea cu mult peste Standarde a altor indicatori, propunerea de validare a concursului.
Preşedinte comisie,
prof. dr. Ioan Ianoş
ANEXA nr. 3:
(- Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 9 - COMISIA INGINERIE ELECTRICĂ - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

1.1.1 Cărţi cu ISBN/capitole ca autor didactice sau monografii pentru profesor/CS I minimum 4; conferenţiar/CS II minimum 2

1.1.1.1 internaţionale

nr. pagini/ (2*nr. autori)

1.1.1.2 naţionale

nr. pagini/ (5*nr autori)

1.1.2 Cărţi/capitole de cărţi ca editor/coordonator

1.1.2.1 internaţionale

nr. pagini/ (3*nr. autori)

1.1.2.2 naţionale

nr. pagini/ (7*nr. autori)

1.2 Suport didactic

1.2.1 Suport de curs inclusiv electronic pentru profesor/CS I: minimum 2 din care 1 ca prim-autor; pentru conferenţiar/CS II: minimum 1

 

nr. pagini/ (10*nr. autori)

1.2.1 îndrumare de laborator/aplicaţii; pentru profesor/CS I - minimum 2, din care 1 prim-autor; conferenţiar/CS II - minimum 1

 

nr. pagini/ (20*nr. autori)

1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale (POS, ERASMUS etc.)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

 

10

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1 Articole in extenso în reviste cotate şi în volume proceedings indexate ISI Thomson-Reuters*), brevete de invenţie

Minimum 8 pentru profesor/CS I

 

(25 + 20 * factor impact)/ nr. de autori

Minimum 5 pentru conferenţiar/CS II

 

2.2 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale**)

Minimum 16 pentru profesor/CS I

 

20/nr. de autori

Minimum 8 pentru conferenţiar/CS II

 

2.3 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

2.3.1 Director/responsabil - minimum 2 pentru profesor/CS I; minimum 1 pentru conferenţiar/CS II

2.3.1.1 internaţionale

20*ani de desfăşurare

2.3.1.2 naţionale

10*ani de desfăşurare

2.3.2 membru în echipă

2.3.2.1 internaţionale

4*ani de desfăşurare

2.3.2.2 naţionale

2*ani de desfăşurare

2.4 Contracte de cercetare/consultanţă (valoare echivalentă de minimum 2.000 euro)

2.4.1 Responsabil

 

5*ani de desfăşurare

2.4.2 Membru echipă

 

2*ani de desfăşurare

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste şi volumele conferinţelor ISI şi BDI

 

3.1.1 ISI

5/nr autori ai art. citat

3.1.2 BDI

3/nr. autori ai art. citat

3.2 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi profesor invitat (exclusiv POS, ERASMUS)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.2.1 internaţionale

20

3.2.2 naţionale

5

3.3 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (punctajul se acordă pentru fiecare revistă, manifestare ştiinţifică şi recenzie)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.3.1 ISI

10

3.3.2 BDI

6

3.3.3 naţionale şi internaţionale neindexate

3

3.4 Experienţa de management

 

3.4.1 Conducere (rector, prorector, cancelar, decan, prodecan, director departament, director şcoală doctorală, director, director adj., şef secţie

5*nr. ani

 

3.4.2 Membru organisme conducere (senat, consiliul facultăţii, consiliu departament, consiliu de administraţie, consiliu ştiinţific)

2*nr. ani

3.5 Referent în comisii de doctorat

 

3.5.1 internaţionale

10

 

3.5.2 naţionale

5

*) Conform situaţiei curente de pe site-ul ISI THOMSON REUTERS.
**) Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
Criterii opţionale

3.6 Premii

 

Academia Română

30

ASAS, AOSR, academii de ramură şi CNCS

15

premii internaţionale

10

premii naţionale în domeniu

5

3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

3.7.1 Academia Română

 

100

3.7.2 ASAS, AOSR şi academii de ramură

 

30

3.7.3 Conducere asociaţii profesionale

internaţionale

30

naţionale

10

3.7.4 Asociaţii profesionale

internaţionale

5

naţionale

2

3.7.5 Consilii şi organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

Conducere

15

membru

10

2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3)
unde: kpi- indicator specific tipului şi categoriei de activitate (conform tabelului 1)
Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului.

3 Condiţii minimale (A;)

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/profesională (A1)

Minimum 40 puncte

Fără restricţii

Minimum 80 puncte

Fără restricţii

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minimum 150 puncte

Minimum 190 puncte

Minimum 300 puncte

Minimum 380 puncte

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Minimum 30 puncte

Minimum 30 puncte

Minimum 60 puncte

Minimum 60 puncte

TOTAL

Minimum

220 puncte

Minimum

220 puncte

Minimum

440 puncte

Minimum

440 puncte

NOTĂ:
Maximum unul dintre criteriile minimale poate fi redus cu până la 25% cu condiţia ca Indicatorul total de merit să rămână cel din tabelul 3.
Preşedinte comisie,
prof. dr. Sorin Grigorescu
ANEXA nr. 4:
(- Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 18 - COMISIA INGINERIA MEDIULUI - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1

Cărţi/Capitole în cărţi de specialitate/Monografii (cu ISBN)

Profesor minimum 4

internaţionale

40 puncte/100 pagini

Conferenţiar: minimum 2

naţionale

20 puncte/100 pagini

1.2

Manuale/Suport didactic: Lucrări didactice, îndrumare de laborator, proiectare etc. (în acord cu structura postului)

Inclusiv cele publicate pe plan intern, în formă tipărită, fără ISBN sau în format electronic, on-line, cu menţionarea adresei web la care pot fi accesate

10 puncte/100 pagini

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1

Articole in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters

 

Profesor/CS I:

2.2

Brevete de invenţie

internaţional (1)

FIequiv = 5,0

Conferenţiar/CS II;

naţional (2)

FIequiv = 0,5

Fi - factorul de impact al articolului la momentul publicării lucrării (conform JCRs)/brevetului;

n - numărul de lucrări (minimum 50% articole ISI)

2.3

Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice, indexate în baze de date internaţionale (3) ISI proceedings

Profesor/CS I: minimum 16

Conferenţiar/ CS II: minimum 8

5 puncte/lucrare

2.4

Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

Director/responsabil: Profesor/CS I minimum 2 (granturi/proiecte/contracte)

Conferenţiar/CS II minimum 1

(grant/proiect/contract)

internaţionale

15 puncte/5000 euro

naţionale

10 puncte/5000 euro

[Sume din granturi de cercetare/proiecte de cercetare/contracte de cercetare, câştigate prin competiţie naţională sau internaţională, fiecare cu valori mai mari de 5000 euro la data contractării, ca director ori responsabil de proiect (în consorţiu) sau ca director de contracte cu operatori economici]

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1

Citări în reviste ISI Thomson Reuters şi BDI (se exclud autocitările (5)

Profesor/CS I: minimum 30 citări

Conferenţiar/CS II: minimum 20 citări

3 puncte/citare (3,4)

 
(1)Brevet obţinut prin European Patent Office, brevete SUA, Canada, Coreea de Sud, Australia, Japonia, Noua Zeelandă.
(2)Se includ şi brevetele care nu se încadrează în (1).
(3)Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springeriink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Thomson Reuters Master Journal List, Google Scholar, CNATDCU şi MEN vor acorda sprijinul şi logistica necesare pentru documentare.
(4)Analiza se realizează pe baza informaţiilor din Web of Science: CNATDCU şi MEN vor acorda sprijinul şi logistica necesare pentru documentare.
(5)Autocitarea este citarea de către un autor a uneia sau mai multor lucrări proprii (citarea lucrărilor în discuţie de către coautori nu constituie autocitare pentru autorul respectiv).

2. Condiţii minimale (Ai)(6)

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1)(7)

Minimum 120 puncte

Opţional

Minimum 210 puncte

Opţional

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minimum 350 puncte

Minimum 350 puncte

Minimum 500 puncte

Minimum 500 puncte

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Minimum 60 puncte

Minimum 60 puncte

Minimum 90 puncte

Minimum 90 puncte

TOTAL(8)

Minimum 530 puncte

Minimum 530 puncte(8)

Minimum 800 puncte

Minimum 800 puncte(8)

(6)Standardele iau în considerare întreaga activitate a candidatului.
(7)Pentru cariera de cercetător ştiinţific sunt luate în considerare, ca standarde minimale obligatorii, componentele de performanţă ştiinţifică (A2) şi recunoaşterea impactului activităţii (A3). Criteriul (A1) este opţional şi poate fi luat în calcul la realizarea punctajului minim total (530 puncte pentru CS II şi, respectiv, 800 puncte pentru CS I), cu respectarea limitelor minime impuse pentru (A2) şi (A3).
(8)Punctajul minim total pentru cariera de cercetător ştiinţific (530 puncte pentru CS II şi, respectiv, 800 puncte pentru CS I) se va realiza prin depăşirea standardelor minimale impuse la activităţile obligatorii A2 şi A3, la care se pot adăuga puncte din activitatea A1, calculate pe baza indicatorilor din coloanele 4 şi 5.
Preşedinte comisie,
prof. univ. dr. ing. Maria Gavrilescu
ANEXA nr. 5:
(- Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 19 - COMISIA BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
Standardele minimale validate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.478/2011 se propun a fi modificate, prin luarea în considerare a operei omnia a candidaţilor, printr-o cuantificare mai complexa, dar mai uşor de realizat şi prin implicarea responsabilă a membrilor comisiilor de concurs în procesul de apreciere.
A.Condiţii preliminare obligatorii
1.calificarea profesională: licenţă, masterat, specializare postuniversitară sau "postdoc" în domeniul postului sau al unuia echivalent;
2.calificarea ştiinţifică: titlul de Doctor în specialitatea disciplinei postului sau foarte înrudită cu aceasta;
3.coordonare proiecte de cercetare:
- pentru Conferenţiar (CS II): minimum un grant naţional în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul parteneriatelor) sau unul internaţional (în calitate de responsabil naţional);
- pentru Profesor (CS I): minimum două granturi naţionale în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul parteneriatelor) sau unul naţional (în calitate de director) şi unul internaţional (în calitate de responsabil naţional).
B.Criterii şi standarde minimale
Se propun următoarele 3 criterii calitative şi cantitative:
- C.1. Evaluarea activităţii de cercetare
Cuantificarea activităţii ştiinţifice se va face în funcţie de prestigiul publicaţiei (factorul AIS - Article Influence Score, respectiv de editura la care a fost publicată cartea sau volumul), de contribuţia persoanei (autor principal sau contributor) şi de impactul (vizibilitatea) lucrării în comunitatea specialiştilor în domeniu (citări pe site-urile Google Scholar sau/şi Web of Knowledge).
Tabel 1 Parametrii luaţi în calcul şi modul lor de cuantificare

Nr. crt.

Parametrul

Mod de calcul

1.

Articole în reviste cotate ISI, ca autor principal*

conform formulei (1)

2.

Articole în reviste cotate ISI, ca şi contributor **

conform formulei (2)

3.

Articole în reviste indexate BDI***, ca autor principal

1 x (5 x N)

4.

Articole în reviste indexate BDI***, ca şi contributor

0,7 x (5 x N)

5.

Articole în alte reviste, ca autor principal

1 x N

6.

Articole în alte reviste, ca şi contributor

0,5 x N

7.

Cărţi la edituri internaţionale de prestigiu ****

100:n

8.

Cărţi la alte edituri internaţionale

70:n

9.

Cărţi la Editura Academiei Române

60:n

10.

Cărţi la editurile universităţilor din consorţiu

50:n

11.

Cărţi la alte edituri din ţară

30:n

12.

Capitole în cărţi/volume, la edituri internaţionale

20:n

13.

Capitole în cărţi/volume, la edituri naţionale

10: n

14.

Editor/redactor/coordonator cărţi la edituri internaţionale

30:n

15.

Editor/redactor/coordonator cărţi la edituri naţionale

10: n

* Prin autor principal se înţelege prim-autor, autor corespondent, ultim autor.
** Prin contributor se înţelege orice poziţie, cu excepţia celor menţionate la autor principal.
*** Ca şi BDI sunt considerate cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional, cum ar fi (nelimitativ!): Scopus (Elsevier), CAB, ProQuest, EBSCO, CSA/Biological Sciences, Index Copernicus, SpringerLink ş.a.
**** Editurile internaţionale de prestigiu sunt: editurile universităţilor din "Top 500", plus (nelimitativ) Springer Veriag, Blackwell, London Academic Press, NY: Chapman & Hall, Kluwer Academic Press, Elsevier, Washington: National Academy Press, Smithsonian Institution Press, Kew Royal Botanic Gardens, Masson Paris, Sinauer etc.
Formula (1): 1 x [10+(5 x AI1)+c1] + 1 x [10+(5 x AI2)+C2]+...
Formula (2): 0,7 x [10+(5 x AI1+c1] + 0,7 x [10+(5 x AI2)+cd +...
AI1, AI2 ... factorul AIS (Article Influence Score), conform http://eigenfactor.org, în momentul întocmirii dosarului. În categoria articolelor ISI se includ şi brevetele omologate, considerându-se AI = 1,00 şi calculul în funcţie de poziţia autorului (conform formulei 1 sau 2) pentru fiecare brevet.
c1, c2 ... numărul de citări pentru articolul 1, 2 ..., preluat de pe Web of Knowledge, Google Scholar, Scopu, în momentul întocmirii dosarului, cu specificarea sursei utilizate. Candidaţii pot prezenta xerocopii şi după alte citări, dacă acestea nu apar pe site-urile menţionate, cu condiţia ca revistele sau cărţile în care au fost citaţi să se încadreze în exigenţele impuse de punctele 1 - 4, 7 - 10, respectiv 12 - 13 din tabel 1. Nu se iau în considerare autocitările!
În cazul cărţilor/capitolelor se iau în calcul doar cele care au minimum 3 citări la nivel internaţional sau/şi naţional. În categoria "cărţi" nu se includ şi broşurile de popularizare.
N - numărul total de articole din categoria respectivă (fără rezumate/abstract, recenzii, comemorări, note!)
n - numărul de autori (ed., red., coord., în cazul cărţilor/capitolelor editate/elaborate)
Tabel 2 Standarde minimale*

Parametrul

Conferenţiar (CS II)

Profesor (CS I)

1-2 (recunoaştere internaţională)

70 (100)

120 (150)

1-15 (performanţa totală)

200

320

* Punctaj total rezultat pe baza calculului indicatorilor din tabelul 1.
- C.2. Contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu
Se evaluează pe baza a maximum 10 lucrări (inclusiv brevete), depuse de candidat şi considerate de acesta ca reprezentative pentru activitatea sa.
Fiecare membru al comisiei va evalua, calitativ, contribuţiile aduse de candidat, ţinând cont de valoarea ştiinţifică a lucrărilor, de originalitatea şi noutatea lor în domeniu, precum şi de impactul naţional şi internaţional, acordând şi un punctaj de la 1 la 30.
Criteriul este considerat ca îndeplinit dacă media este de minimum 20 puncte.
- C.3. Evaluarea activităţii didactice
Această apreciere se face conform legii, în funcţie de provenienţa candidaţilor, fie prin evaluarea complexă realizată de conducerea departamentului (în cazul candidaţilor proveniţi din învăţământul superior), fie pe baza prelegerii susţinute de candidaţii proveniţi din cercetare sau din producţie.
Calificativul minim necesar este "bine".
Preşedinte comisie,
prof. dr. Vasile Cristea
ANEXA nr. 6:
(- Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 24 - COMISIA ŞTIINŢE JURIDICE - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
1.Definiţii, condiţii şi proceduri
- Cărţile (cursuri universitare, tratate etc.) luate în considerare sunt exclusiv cele publicate, în cel puţin 300 exemplare, la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B).
Pentru Ştiinţe juridice, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ISI Web of Knowledge

http://www. webofknowledge.com/

2.

Scopus

http://www.scopus.com/

3.

EBSCO

http://www.ebscohost.com/

4.

CEEOL

http://www.ceeol.com/

5.

SpringerLink

http://www.springerlink.com/

6.

Science Direct

http://www.sciencedirect.com/

7.

West Law

http://www.westlaw.com/

8.

Francis

www.csa.com/factsheets/francis-set-c.php

9.

Doctrinal

http://www.doctrinal.fr/

10.

Hein Online

http://www.heinonline.org/

11.

JSTOR

http://www.jstor.org/

12.

Lexis Nexis

http://www.lexisnexis.com/

13.

ProQuest

http://www.proquest.com/

14.

SSRN

http://www.ssm.com/

15.

Persee

http://www.persee.fr/

- O publicaţie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
- Pentru ediţiile a II-a şi următoarele ale unei publicaţii se acordă jumătate din punctajul menţionat în tabelul de mai jos (la indicatorul I 1 sau, după caz, I 4), însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, completată sau adăugită,
- Pentru publicaţii (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul menţionat în tabelul de mai jos (la indicatorii I 1 - I 4) se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul se acordă proporţional cu contribuţia respectivă (spre exemplu, candidatul care are o contribuţie de 60 % la elaborarea unui curs universitar va primi 6 puncte), iar dacă nu se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul menţionat în tabelul de mai jos se va împărţi la numărul de coautori (de exemplu, în cazul unui curs universitar elaborat sub forma unei opere indivizibile de către 2 coautori, fiecare coautor va primi 5 puncte).
Se acordă următoarele punctaje:

Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj

Elementul pentru care se acordă punctajul

I 1

Cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare practice, publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice

10

Pe carte

I 2

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste cotate ISI având un factor de impact f

1 + 18 x f

Pe articol/studiu

I 3

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute

1

Pe articol/studiu

I 4

Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice

1

Pe publicaţie

I 5

Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaţionale

4

Pe grant/contract

I 6

Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaţionale

2

Pe grant/contract

I 7

Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naţionale

2

Pe grant/contract

I 8

Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaţionale

1

Pe grant/contract

I 9

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având un factor de impact (nu se iau în considerare autocitările)

0,6 + 1,5 x f

Pe citare

I 10

Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume, publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice (nu se iau în considerare autocitările)

0,2

Pe citare

I 11

Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările)

0,2

Pe citare

I 12

Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii înfiinţate prin lege, precum şi ale Uniunii Juriştilor

1

Pe premiu

I 13

Editor al unei reviste editate în străinătate sau în ţară, care este cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

1

Pe revistă

I 14

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice

2

Pe volum editat

I 15

Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice care este cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

0,5

Pe revistă

I 16

Organizator de conferinţe naţionale sau internaţionale

1

Pe conferinţă

I 17

Moderator la conferinţe naţionale sau internaţionale

1

Pe conferinţă

I 18

Iniţierea unor programe de studii universitare

1

Pe program de studii

I 19

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin un an la o universitate din străinătate sau obţinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate

1

Pe universitate

I 20

Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor acte normative fundamentale sau de bază

1

Pe proiect de act normativ

I 21

Participarea la comisiile de elaborare a subiectelor pentru concursurile de admitere în profesiile juridice

0,5

Pe comisie

I 22

Preşedinte/Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul juridic superior

0,2

Pe comisie

I 23

Preşedinte, conducător, referent de specialitate în comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat

0,5

Pe comisie

I 24

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

1

Pe consiliu/comisie

2.Standarde minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul l

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Numărul de cărţi

Cel puţin 5 cărţi, din care:

- cel puţin 2 cărţi sunt cărţi de autor unic sau prim-autor (restul pot fi realizate în colectiv);

- cel puţin o carte de autor unic sau prim autor reprezintă un curs universitar sau tratat;

- cel puţin 3 cărţi sunt realizate după obţinerea titlului de doctor.

Cel puţin 3 cărţi, din care:

- cel puţin o carte este carte de autor unic sau prim-autor (restul pot fi realizate în colectiv);

- cel puţin o carte reprezintă un curs universitar sau tratat;

- cel puţin 2 cărţi sunt realizate după obţinerea titlului de doctor.

C2

Numărul de articole/studii publicate în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute

> = 20

> = 12

C3

Numărul de articole/studii publicate în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute, publicate după obţinerea titlului de doctor

> = 12

> = 6

C4

Suma punctajului pentru indicatorii I 1 - I 8

> = 56

> = 38

C5

Suma punctajului pentru indicatorii I 9 - I 11

> = 5

> = 3

C6

Suma punctajului pentru indicatorii I 12 - I 24

> = 5

> = 3

C7

Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I 1 - I 24)

> = 100

> = 60

C8

Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I 1 - I 24), realizat după obţinerea titlului de doctor

> = 50

> = 30

Preşedinte comisie,
prof. dr. Gabriel Boroi
ANEXA nr. 7:
(- Anexa nr. 25 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 25 - COMISIA SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
Definiţii şi condiţii
- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor umaniste sau în domenii de graniţă cu acestea.
- Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1) sau la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau care sunt prezente în minimum 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog (KVK).
- Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola
- Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 2, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional, şi este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională; 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional; 1, în alte cazuri.
- Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPECn indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul punctat

I1

Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact f > = 0,1

(2 + 4 x f) x 2/n

Pe articol

I2

Articole în reviste cotate ISJ cu factor de impact f < 0,1 sau în reviste indexate în cel puţin 2 dintre bazele de date internaţionale recunoscute

(4 x m)/n

Pe articol

I3

Cărţi publicate ca unic autor

10 x m

Pe carte

I4

Cărţi publicate în calitate de coautor, având n coautori (n =/< 3)

6 x m/n

Pe carte

I5

Cărţi coordonate, având n coordonatori

5 x m/n

Pe volum

I6

Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu ISBN)

2 x m/n

Pe studiu/capitol

I7

Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute; sau termeni de minimum o pagină în dicţionare de specialitate

0,5 x m/n

Pe recenzie/termen

I8

Lucrări publicate în volumele unor conferinţe (cu ISBN) indexate în cel puţin una dintre bazele de date internaţionale recunoscute

1 x m/n

Pe lucrare

I9

Citări în articole din reviste cotate ISI, în cărţi sau volume ori reviste indexate în baze de date internaţionale care au un factor de impact f (nu se iau în considerare autocitările) n este numărul de autori al publicaţiei citate.

(0,2 + 4 x f) x 2/n

Pe citare

I10

Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută; membru în comitetul de redacţie al unei asemenea reviste

2 1

Pe revistă Pe revistă

I11

Editor al unei reviste editate în ţară care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută;

1

Pe revistă

membru în comitetul de redacţie al unei asemenea reviste

0,5

Pe revistă

I12

Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu internaţional;

2

Pe colecţie/serie

Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea serii/colecţii;

1

Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editate de o editură din ţară;

1

Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea serii/colecţii

0,5

I13

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu echivalentul a cel puţin 50.000 lei de o entitate din străinătate

3

Pe proiect

I14

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu cel puţin 50.000 lei de o entitate din ţară

2

Pe proiect

I15

Profesor visiting la o universitate de prestigiu din străinătate (titular de curs finalizat prin evaluarea studenţilor);

10

Pe universitate

Profesor/cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu din străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună;

2

Efectuarea unui stagiu postdoctoral de cel puţin un an universitar la o universitate de prestigiu din străinătate

2

I16

Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în străinătate

1

Pe conferinţă

I17

Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în ţară

0,5

Pe conferinţă

I18

Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel puţin 25.000 lei

0,5

Pe grant/bursă

I19

Iniţierea de programe universitare

2

Pe program

Introducerea de cursuri noi

0,5

Pe curs

Publicare cursuri pentru studenţi

1 x m/n

Pe lucrare

I20

Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanţat pe bază de competiţie în valoare de cel puţin 100.000 lei

1

Pe proiect

I21

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

1

Pe consiliu/ comisie

I22

Studiu, individual sau colectiv, de evaluare şi fundamentare de politici publice elaborat, în urma unor concursuri de selecţie, pentru diverse instituţii publice guvernamentale/organizaţii internaţionale/centre de cercetare.

2 x m/n

Pe lucrare

I23

Participarea în colectivele de elaborare sau implementare a granturilor ori a proiectelor de dezvoltare instituţională, socială şi regională; transfer de cunoaştere şi instrumente de politici; asistenţă pentru dezvoltare ş.a., finanţate de o entitate regională, naţională sau din străinătate.

1

Pe proiect

Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul 1

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Punctajul pentru indicatorul I1

>/= 3

>/= 1,5

C2

Numărul de articole care prezintă contribuţii originale, în reviste cotate ISI sau indexate în cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute

>/= 6

>/= 4

C3

Numărul de cărţi la care este unic autor, prim-autor sau coordonator

Cel puţin o carte la o editură cu prestigiu internaţional (A1) sau cel puţin două cărţi publicate la alte edituri cu prestigiu recunoscut (A2)

>= 1

C4

Suma punctajului pentru indicatorii I15 - I18

>/= 60

>/= 35

C5

Punctajul pentru indicatorul 19

>/= 3

>/= 1

C6

Suma punctajului pentru indicatorii I5 - I8

>/= 3

>/= 1

C7

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1 - 123)

>/= 100

>/= 60

C8

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1 - I23) acumulat după obţinerea titlului de doctor

>/= 50

>/= 30

Preşedinte comisie,
prof. dr. Daniel Barbu
ANEXA nr. 8:
(- Anexa nr. 26 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 26 - COMISIA ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate publicate în edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

1.1.1

Cărţi/capitole în calitate de autor

1.1.1.1

internaţionale

15

1.1.1.2

naţionale; profesor minimum 3, din care 2 unic autor; conferenţiar minimum 2 din care 1 unic autor

10

1.1.2

Cărţi/capitole în calitate de coautor

1.1.2.1

internaţionale

15/n

1.1.2.2

naţionale

10/n

1.2

Material didactic/Lucrări didactice

1.2.1

Cursuri universitare, manuale didactice, tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare publicate în edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

- Minimum 2 ca prim-autor pentru profesor/CS I

- Minimum 1 ca prim-autor pentru conferenţiar/CS II

5

1.2.2

Studii de specialitate, scenarii, exerciţii şi aplicaţii; Profesor - minimum 2, prim-autor; Conferenţiar - minimum 1, prim-autor

5

1.3

Coordonare de programe de studii universitare, organizare şi coordonare programe de formare şi dezvoltare continuă

 

2 pe program

1.4

Proiecte educaţionale şi de formare continuă

1.4.1

Director/responsabil/
membru

 

3/2/1

2

Activitatea
de cercetare (A2)

2.1

Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters sau în volumele unor manifestări ştiinţifice, indexate ISI proceedings

 

10

2.2

Articole/ studii publicate în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau volumele unor manifestări ştiinţifice, în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau indexate în baze de date internaţionale

 

Minimum 15 pentru
profesor/ CS I

 

1

 

Minimum 10 pentru conferenţiar/ CS II

 

1

2.3

Proprietate intelectuală, brevete de invenţie şi inovaţie etc.

  

2.3.1

internaţionale

10

2.3.2

naţionale

5

2.4

Granturi/proiecte prin competiţie

2.4.1

Director/ Responsabil

2.4.1.1

internaţionale

15/10 de grant

2.4.1.2

naţionale

10/5 de grant

2.4.2

 

2.4.2.1

internaţionale

5 de grant

2.4.2.2

naţionale

3 de grant

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1

Citări în reviste ISI şi BDI

  

3.1.1

ISI

2 pe citare

3.1.2

BDI

1 pe citare

3.2

Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume, publicate la edituri cu prestigiu ştiinţific recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

 

0,3 pe citare

3.3

Prezentări/invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale cu participare internaţională sau Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

 

3.3.1

internaţionale

8

3.3.2

naţionale

6

3.4

Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor cu prestigiu ştiinţific recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică şi al manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale indexate ISI sau indexate la o bază internaţională recunoscută

 

3.4.1

ISI

10

3.4.2

BDI

6

3.4.3

naţionale şi internaţionale neindexate

4

3.5

Experienţa de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ

 

3.5.1

Conducere

2/an

 

3.5.2

Membru

1/an

  

Criterii opţionale

3.6

Premii

  

3.6.1

Academia Română

10

3.6.2

ASM, AOSR şi CNCS

8

3.6.3

premii internaţionale

15

3.6.4

premii naţionale în domeniu

5

3.7

Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

3.7.1

Academia Română

  

10

3.7.2

ASM, AOSR şi academii de ramură

  

6

3.7.3

Conducere asociaţii profesionale

3.7.3.1

internaţionale

8

3.7.3.2

naţionale

6

3.7.4

Asociaţii profesionale

3.7.4.1

internaţionale

6

3.7.4.2

naţionale

4

3.7.5

Organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

3.7.5.1

Conducere

6

3.7.5.2

Membru

4

NOTĂ:
Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe pian ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar, CEEOL, Copernicus, PROQUEST, EBSCO.
Cărţile (cursuri universitare, tratate, monografii), volumele sau lucrările manifestărilor ştiinţifice luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional, la edituri cu prestigiu ştiinţific recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau în domenii conexe cu acesta.
O publicaţie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
Pentru ediţiile a II-a şi următoarele în cadrul unei publicaţii se acordă jumătate din punctajul menţionat, însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată.
Punctajul menţionat mai sus se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul se acordă proporţional cu contribuţia respectivă; dacă nu se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul menţionat se va împărţi la numărul de coautori.
2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3)
unde:
npi - numărul de activităţi din categorie
kpi - coeficient specific timpului şi categoriei de activitate
Ai - suma activităţilor din categoria menţionată

3 Condiţii minimale

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1)

Minimum 35 puncte

Minimum 15 puncte

Minimum 50 puncte

Minimum 30 puncte

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minimum 20 puncte

Minimum 40 puncte

Minimum 30 puncte

Minimum 50 puncte

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Minimum 5 puncte

Minimum 5 puncte

Minimum 10 puncte

Minimum 10 puncte

TOTAL

60 puncte

60 puncte

90 puncte

90 puncte

NOTĂ:
În funcţie de nivelul candidatului (doctorand, cadru didactic, cercetare), coeficienţii Ai pot avea diverse valori, inclusiv 0.
Pentru cariera de cercetător ştiinţific sunt luate în considerare componente minimale de performanţă ştiinţifică (A2) şi recunoaşterea impactului activităţii (A3).
Un articol, in extenso, în reviste cotate ISI Thomson Reuters poate fi echivalat cu două articole publicate, în rezumat, în reviste cotate ISI sau cu 3 articole, in extenso, în reviste cu prestigiu ştiinţific recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.
Preşedinte comisie,
prof. univ. dr. Gheorghe Toma
ANEXA nr. 9:
( - Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 27 - COMISIA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

1. Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Observaţii (activitatea din întreaga carieră)

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Punctajul acordat
(pi)

0

1

2

3

4

5

6

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1

Cărţi şi capitole/studii în cărţi de specialitate sau volume colective

Se includ cele publicate electronic.

1.1.1

Carte de specialitate

1.1.1.1

internaţionale

16

1.1.1.2

naţionale:

profesor minimum 3 cărţi,

conferenţiar minimum o carte

8

1.1.2

Studiu/Capitol într-o carte de specialitate sau volum colectiv

1.1.2.1

internaţionale

12

1.1.2.2

naţionale

6

1.2

Material didactic/Lucrări didactice

Manuale, suport de curs şi aplicaţii, inclusiv electronic, lucrări practice de laborator, software pentru aplicaţii de laborator, în specialitatea postului

1.2.1

Manuale didactice/ monografii

 

.................

.................

1.2.2

Îndrumătoare de laborator/aplicaţii

 

.................

.................

1.3

Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale

Management plan sau program de studii, autorizare/ acreditare pentru licenţă sau masterat, organizare şi coordonare programe de formare continuă

 

Director

  

3

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1

Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate de candidat ca autor sau coautor în reviste cotate ISI sau BDI*

Reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, cotate ISI Thomson Reuters, indexate BDI

2.1.1

Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu factor de impact mai mare ca 0

Profesor minimum 15 articole, din care minimum 4 indexate ISI cu factor de impact mai mare ca 0; Conferenţiar minimum 8 articole.

8

2.1.2

Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă indexată de cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute

  

6

2.1.3

Articole/studii publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN)

4

2.2

Proprietate intelectuală, brevete de invenţie şi inovaţie etc.

Proprietate industrială: Brevete de invenţie şi inovaţie (tehnologii, produse, hibrizi/soiuri etc.)

  

2.2.1

internaţionale

..........

2.2.2

naţionale

..........

2.3

Granturi/Proiecte câştigate prin competiţie

 

2.3.1

Director/responsabil

2.3.1.1

internaţionale

20

2.3.1.2

naţionale

10

2.3.1.3

cu mediul de afaceri (valoare minimă 10.000 euro, cumulativ pentru maximum 3 contracte)

6

2.3.2

Membru în echipă

2.3.2.1

internaţionale

10

2.3.2.2

naţionale

5

2.3.2.3

cu mediul de afaceri (valoare minimă 10.000 euro, cumulativ pentru maxim 3 contracte)

3

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1

Citări în cărţi şi reviste ISI/BDI

Se exclud autocitările. Lucrări citate: articol de revistă, conferinţă, carte, teză

3.1.1

Citări în reviste ISI şi BDI

 

în revistă ISI cu factor de impact mai mare ca 0 sau indexată BDI

2

3.1.2

Citări în cărţi

3.1.2.1

în carte de specialitate sau volum colectiv publicate în străinătate

4

3.1.2.2

în carte de specialitate sau volum colectiv publicate în ţară

2

3.2

Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

   

3.2.1

internaţionale

................

3.2.2

naţionale

................

3.3

Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/ Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale indexate ISI

   

3.3.1

ISI

4

3.3.2

BDI

2

3.3.3

naţionale şi internaţionale neindexate

1

3.4

Experienţa de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ

   

3.4.1

Conducere

3

3.4.2

Membru

2

3.5

Profesor asociat/visiting/ cadru didactic universitar la 0 universitate din străinătate, pentru 0 perioadă de minimum 2 săptămâni sau efectuarea unui stagiu postdoctoral cu 0 durată de cel puţin 0 lună la 0 universitate din străinătate

     

2

Criterii opţionale

3.6 Premii

Premii: Academia Română, academii de ramură, alte premii în domeniu, premii internaţionale

 

3.6.1 Academia Română

5

3.6.2 ASAS, AOSR, academii de ramură şi CNCS

3

3.6.3 premii internaţionale

3

3.6.4 premii naţionale în domeniu

2

3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

Academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, exemplu (nelimitativ); IEEE, AGIR; apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării (ARACIS, CNATDCU, CNCSIS, CNCS, CNFIS, ANCS, ANSVSA etc.)

3.7.1 Academia Română

 

6

3.7.2 ASAS, AOSR şi academii de ramură

 

3

3.7.3 Conducere asociaţii profesionale

3.7.3.1 internaţionale

4

3.7.3.2 naţionale

3

3.7.4 Membru în asociaţii profesionale

3.7.4.1 internaţionale

3

3.7.4.2 naţionale

2

3.7.5 Organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

3.7.5.1 Conducere

3

3.7.5.2 Membru

2

* Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ: Cabells, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI,
2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3)
A = A1.1 + A1.3 + A2.1.1. + A2.1.2.+A2.1.3. + A2.3 + A3.1 + A3.3 + A3.4 + A3.5 + A3.6 + A3.7
A1.1 = ki x pi
A2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 = (pi/ni)
A1.3, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 = pi x ni
unde:
pi = punctajul acordat pe fiecare categorie de activităţi
ai - numărul de autori ai publicaţiei i la care candidatul este autor sau coautor
ni = numărul de activităţi efectuate de candidat
ki = ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul în numărul de pagini total al cărţii/volumului i.
Se calculează ca raport între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul şi numărul total de pagini ale cărţii/volumului.
ai - numărul de autori ai publicaţiei i la care candidatul este autor sau coautor
ni = numărul de activităţi efectuate de candidat

3. Condiţii minimale (Ai)*

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1)

Minimum 10 puncte

 

Minimum 15 puncte

 

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minimum 35 puncte

Minimum 45 puncte

Minimum 70 puncte

Minimum 85 puncte

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Minimum 5 puncte*

Minimum 5 puncte*

Minimum 15 puncte*

Minimum 15 puncte*

TOTAL:

50 puncte

50 puncte

100 puncte

100 puncte

* La realizarea acestui punctaj se iau în considerare şi rezultatele aferente criteriilor opţionale (A3.6 şi A3.7).
Preşedinte comisie,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor
ANEXA nr. 10:
(- Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 6.560/2012
- Anexa nr. 28 - COMISIA PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE COMPORTAMENTALE - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
(1)_
1.Standarde pentru Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei
Definiţii, condiţii şi proceduri
Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul psihologiei, ştiinţelor educaţiei sau în domenii de graniţă cu acestea.
Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B), Editura Academiei şi alte edituri recunoscute de comunitatea academică.
Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.
Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:
2, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1);
1,5, dacă publicaţia a apărut la o editură din categoria A2 sau la altă editură de prestigiu;
1, dacă publicaţia a apărut la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la o editură din România acreditată CNCS (categoria B), la Editura Academiei sau în reviste cu peer review şi comitet editorial internaţional;
0,50, dacă publicaţia a apărut la o editură sau revistă profesională recunoscută de comunitatea academică din România.
Pentru Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, PROQUEST, Psychlnfo, PubMed/Medline, ERIH, ERIC, JStor, Cairn, DOAJ, Hein Online, SpringerLink, CEEOL, ScienceDirect, Index Copernicus International, IBZ, Wilson Education Index, SSRN, SCIPIO, Urlich's Web Global Series Directory, Ulrich's Periodicals Directory, Fachportal paedagogik. DE, CrossRef. Baza de date va fi revizuită periodic.
n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.
Standardele sunt grupate pe 3 domenii: Activitatea de cercetare ştiinţifică, Activitatea de formare profesională a studenţilor şi tinerilor cercetători, Servicii instituţionale; fiecare domeniu are criterii, indicatori şi punctaje specifice.
A)Criterii şi indicatori de performanţă în cercetarea ştiinţifică

Ind.

Denumirea indicatorului

Puncte

Observaţii

Criteriul C1*

I1

Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact (Fi > 0)

[2+(10xFi)] x2/n

Pe articol

I2

Articole in extenso publicate în reviste ISI, fără factor de impact; articole in extenso publicate în volumele "proceedings" cu peer review ale conferinţelor internaţionale indexate ISI Thomson

5/n

Pe articol

I3

Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele "proceedings" ale conferinţelor internaţionale indexate BDI, minimum 3 baze de date internaţionale

4/n

Pe articol

I4

Articole publicate în lucrări de referinţă - enciclopedii, dicţionare, lexicoane în străinătate, la edituri de prestigiu sau recunoscute (A1 şi A2)

5/n

Pe articol

I5

Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proceedings cotate ISI

2/n

Pe citare

Criteriul C2*

I6

Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu peer review şi comitet editorial internaţional

2,5/n

Pe articol

I7

Articole publicate în lucrări de referinţă - enciclopedii, dicţionare, lexicoane la edituri de categoria B

3/n

Pe articol

I8

Articole publicate în reviste indexate BDI sau în proceedings ale conferinţelor internaţionale indexate BDI

2/n

Pe articol

I9

Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea academică (comisia de specialitate CNADTCU recomandă lista revistelor)

1,5/n

Pe articol

I10

Citări ale publicaţiilor candidatului în revistele menţionate la indicatorii 16,19 şi în lucrările apărute la edituri de categoria B

0,5/n

Pe citare

I11

Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proceedings BDI sau în volume apărute la edituri de categoria A1, A2

1/n

Pe citare

Criteriul C3

I12

Cărţi - tratate, monografii, lucrări de specialitate cu autor unic

10 x m

Pe carte

I13

Cărţi publicate în calitate de coautor

7 x m/n

Pe lucrare

I14

Capitole în volume colective

3 x m/n

Pe capitol

I15

Volume coordonate

5 x m/n

Pe volum

I16

Coordonare colecţie de carte

5 x m/n

Pe colecţie

Criteriul C4

I17

Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate ISI sau BDI)

2/n

Pe lucrare

I18

Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale

1,5/n

Pe lucrare

I19

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în străinătate

6

Pe conferinţă

I20

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în România

5

Pe conferinţă

I21

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe naţionale

4

Pe conferinţă

I22

Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în străinătate

6

Pe conferinţă

I23

Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în România

5

Pe conferinţă

I24

Keynote speaker la conferinţe naţionale

4

Pe conferinţă

I25

Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în străinătate

5

Pe conferinţă/ workshop

I26

Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în România

3

Pe conferinţă/ workshop

I27

Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale

2

Pe conferinţă/ workshop

I28

Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe internaţionale şi reviste indexate ISI sau BDI

1

Pe articol

I29

Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe naţionale şi reviste de specialitate cu peer review

0,5

Pe articol

I30

Studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici publice (internaţional/naţional)

5/3

 

Criteriul C5

I31

Director/Coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie internaţională

10/8

Pe proiect

I32

Director/Coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare sau programe fundamentale, prioritare ale Academiei Române, obţinut prin competiţie naţională

8/6

Pe proiect

I33

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie internaţională

7

Pe proiect

I34

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie naţională

5

Pe proiect

I35

Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de senatul universităţii sau consiliul ştiinţific al institutului de cercetare

6

Pe centru (laborator)

I36

Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate indexate ISI sau BDI: I36.1 - director/I36.2 - membru în comitetul ştiinţific

7/5

Pe revistă

I37

Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate cu peer review şi comitet editorial internaţional: I37.1 - director/I37.2 - membru în comitetul ştiinţific

5/3

Pe revistă

I38

Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate recunoscute de comunitatea academică: I38.1 - director/I38.2 - membru în comitetul ştiinţific

3/2

Pe revistă

I39

Membru al unor asociaţii, societăţi profesional-ştiinţifice internaţionale: I39.1 - organismele de conducere/I39.2 - membru

7/4

Pe societate/ asociaţie

I40

Membru al unor asociaţii, societăţi profesional-ştiinţifice naţionale: I40.1 - organismele de conducere/I40 2 - membru

4/2

Pe societate/ asociaţie

I41

Premiul Academiei Române

7

Pe publicaţie

I42

Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MEN etc.

4

Pe lucrare

B)Criterii şi indicatori de performanţă privind formarea profesională şi ştiinţifică a studenţilor/cercetătorilor

Criteriul C6

I43

Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate la editura universităţii sau edituri recunoscute CNCS (minimum 25% elemente noi): I43.1 - pentru programele de licenţă/I43.2 - pentru programele de master/I43,3 - pentru programele doctorale

5/7/10

Pe curs

I44

Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul învăţării studenţilor (caiete de lucrări practice, crestomaţii de texte comentate, tehnici de învăţare, seturi de teste, softuri educaţionale etc.)

3-5

Pe lucrare

I45

Iniţierea sau coordonarea unor programe universitare: I45.1 - iniţierea sau promovarea unei noi discipline de învăţământ (în cazul unei discipline opţionale, dacă aceasta a funcţionat cel puţin 2 ani universitari consecutivi)/I45.2 - iniţierea sau coordonarea unui program de masterat/I45.3 - iniţierea sau coordonarea unui program de doctorat care are la bază o sursă de finanţare asigurată pe cel puţin 3 ani/I45.4 - iniţierea sau coordonarea unui program de pregătire profesională postuniversitară

3/5/7/4

Pe disciplină/
Pe program/
Pe program/
Pe program

Criteriul C7

I46

Utilizarea creativă şi inovarea metodologiilor de formare şi evaluare a competenţelor profesionale ale studenţilor de către candidat; calitatea prestaţiilor didactice. Documente şi evidenţe, evaluări colegiale, evaluări ale directorului de departament şi ale conducerii facultăţii, evaluări realizate de studenţi, autoevaluare pe bâza unei fişe standard, observaţii curente, susţinerea unei activităţi didactice în faţa comisiei de concurs etc.

5-10

Pe fiecare an, o perioadă de 3 ani

I47

Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a activităţilor doctoranzilor: I47.1 - activitatea de coordonare ştiinţifică/I47.2 - finalizarea tezei de doctorat

4/2

Pe fiecare an/lucrare finalizată

I48

Membru în comisia de îndrumare a doctorandului

1

Pe student doctorand, în ultimii 3 ani

I49

Membru în comisia de evaluare a tezelor de doctorat

3

Pe teză evaluată în ultimii 3 ani

I50

Visiting professor/profesor asociat la universităţi străine de prestigiu

8

Cel puţin o lună

I51

Susţinerea de conferinţe sau cursuri invitate la universităţi din străinătate sau din ţară ca urmare a unei invitaţii oficiale din partea instituţiei-gazdă/ organizatoare

4/2

Pe conferinţă/curs invitat

C)Criterii şi indicatori de performanţă privind serviciile instituţionale

Criteriul C8

I52

Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi proiectelor de dezvoltare ale facultăţii, universităţii, institutelor de cercetare - în afara atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere (activităţi în comisii specializate, rapoarte instituţionale, activităţi administrativ-academice, proiecte de dezvoltare etc.)

1-5

Pe an universitar; în ultimii 3 ani

I53

Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a instituţiei în mass-media şi în alte instituţii şi organizaţii (organizarea de manifestări ştiinţifice, târguri educaţionale, expoziţii, participarea la dezbateri mass-media etc.)

1-5

Pe an universitar; în ultimii 3 ani

I54

Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat instituţional cu diferite asociaţii profesionale de profil, cu instituţii publice, ong-uri etc.

1-5

Pe an universitar; în ultimii 3 ani

I55

Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi instituţiei: I55.1 - programe de formare/reconversie profesională în domeniu, consultanţă ştiinţifică cu rapoarte scrise/I55.2 - coordonarea programelor comunitare ERASMUS, COMENIUS, GRUNDWIG

5/5

Pe curs de formare, activităţi de consultanţă/
Pe program

I56

Membru în organismele de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior sau de cercetare: I56.1 - director de departament, şcoală doctorală/I56.2 - membru în consiliul facultăţii sau al consiliului ştiinţific al institutului de cercetare/I56.3 - decan, prodecan, director, director adjunct institut de cercetări/I56.4 - rector, preşedinte senat, prorector/I56.5 - membru în senat

2/1/4/7/3

 

I57

Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional (CNADTCU, ARACIS, CNCS, ARACIP, ANCS, UEFISCDI, ANC): I57.1 - membru în organismele de conducere/I57.2 - membru

5/4

-

I58

Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP, ANC

3

-

I59

Membru al unor consilii/comisii profesional-ştiinţifice internaţionale: I59.1 - membru în organismele de conducere/I59.2 - membru

8/7

-

I60

Membru în grupul de experţi ai unor organisme internaţionale (Consiliul Europei, OECD, UNESCO, UNICEF etc.)

6

-

D)Standarde minimale
 

Criteriu

Suma indicatorilor

Standard profesor

Standard conferenţiar

Standard CS I

Standard CS II

Domeniul A

C1

I1+... + I5

> = 20 p

> = 10 p

> = 20 p

> = 10 p

C2

I6+... + I11

> = 18 p

> = 10 p

> = 18 p

> = 10 p

C3

I12+... + I16

> = 40 p

> = 20 p

> = 40 p

> = 20 p

C4

117+... +I30

> = 17 p

> = 10 p

> = 17 p

> = 10 p

C5

I31+... +I42

> = 29 p

> = 17 p

> = 29 p

> = 17 p

TOTAL A

I1 +...+142

> = 124 p

> = 67 p

> = 124 p

> = 67 p

Domeniul B

C6

I43+...+I45

> = 10 p

> = 5 p

0 p

0 p

C7

I46+... +I51

> = 36 p

> = 21 p

0 p

0 p

TOTAL B

I43+... +I51

> = 46 p

> = 26 p

0 p

0 p

Domeniul C

C8

I52+... +I60

> = 30 p

> = 18 p

> = 30 p

> = 18 p

TOTAL C

I52+... +I60

> = 30 p

> = 18 p

> = 30 p

> = 18 p

TOTAL GENERAL:

I1+... +I60

> = 220 p

> = 111 p

> = 154 p

> = 85 p

NOTE:
- La domeniul Ştiinţele educaţiei, pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a standardelor minimale, criteriile C1 şi C2 se cumulează.
- La domeniul Psihologie, punctajele de la C1 şi C2 sunt cumulative numai în condiţiile în care punctajul minimal prevăzut pentru C1 este îndeplinit la toate poziţiile: profesor, CS I, conferenţiar, CS II.
2.Standarde pentru Educaţie fizică şi sport
Definiţii, condiţii şi proceduri
Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul Educaţiei fizice şi sportului sau în domenii de graniţă cu acestea.
Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2), la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B), Editura Academiei şi alte edituri recunoscute de comunitatea academică.
Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.
Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:
2, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1);
1,5, dacă publicaţia a apărut la o editură din categoria A2 sau la altă editură cu prestigiu recunoscut;
1, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate cu peer review internaţional sau la o editură din România acreditată CNCS (categoria B), la Editura Academiei şi alte edituri recunoscute de comunitatea academică din domeniu sau în reviste cu peer review şi comitet editorial internaţional;
0,50, dacă publicaţia a apărut la o editură sau revistă profesională recunoscută de comunitatea academică din România.
Pentru Educaţie fizică şi sport bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, SCOPUS, EBSCO, SpringerLink, Science Direct, ProQuest, ERIH, ERIC, ULRICH, Sport Discus, Elsevier, Index Copernicus, DOAJ, PubMed, Med Line, j-Gate, ECSS data Base, SCIPIO, CrossRef.
n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.
Reprezintă produse ORDA/OSIM softuri specializate pentru educaţie fizică şi sport, teste, metodologii etc. Se iau în considerare cu descrierea completă conform ORDA/OSIM, asumată prin semnătură de rectorul universităţii.
Standardele sunt grupate pe 3 domenii de activitate: Activitatea de cercetare ştiinţifică, Activitatea de formare profesională a studenţilor şi tinerilor cercetători, Servicii instituţionale; fiecare domeniu are criterii, indicatori şi punctaje specifice.
A)Criterii şi indicatori de performanţă în cercetarea ştiinţifică

Ind.

Denumirea indicatorului

Punctaj

Observaţii

Criteriul C1

I1

Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact (Fi > 0)

[2+(10 x Fi)] x 2/n

Pe articol

I2

Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI fără factor de impact; articole in extenso publicate in volumele "proceedinds" cu peer review ale conferinţelor indexate ISI Thomson

5/n

Pe articol

I3

Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele "proceedings" ale conferinţelor internaţionale indexate BDI, minimum 3 baze de date internaţionale

4/n

Pe articol

I4

Articole publicate în lucrări de referinţă - enciclopedii, dicţionare, terminologii, metodologii în străinătate, la edituri de prestigiu sau recunoscute (A1 şi A2)

5/n

Pe articol

I5

Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proceedings cotate ISI

2/n

Pe citare

Criteriul C2

I6

Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu peer review şi comitet editorial internaţional

2,5/n

Pe articol

I7

Articole publicate în lucrări de referinţă - enciclopedii, dicţionare, terminologii, metodologii la edituri de categoria B

3/n

Pe articol

I8

Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele "proceedings" ale conferinţelor internaţionale indexate BDI

2/n

Pe articol

I9

Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea academică (comisia de specialitate CNADTCU recomandă lista revistelor)

1,5/n

Pe articol

I10

Citări ale publicaţiilor candidatului în revistele menţionate la indicatorii I6, I8 şi în lucrările apărute la edituri de categoria B

0,5/n

Pe citare

I11

Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proceedings BDI sau în volume apărute la edituri de categoria A1 şi A2

1/n

Pe citare

Criteriul C3

I12

Cărţi - tratate, monografii, lucrări de specialitate cu autor unic

10 x m

Pe carte

I13

Cărţi publicate în calitate de coautor

7 x m/n

Pe carte

I14

Capitole în volume colective

3 x m/n

Pe capitol

I15

Volume coordonate

5 x m/n

Pe volum

I16

Coordonare colecţie de carte

5 x m/n

Pe colecţie

Criteriul C4

I17

Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate ISI sau BDI)

2/n

Pe lucrare

I18

Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale

1,5/n

Pe lucrare

I19

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în străinătate

6

Pe conferinţă

I20

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în România

5

Pe conferinţă

I21

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe naţionale

4

Pe conferinţă

I22

Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în străinătate

6

Pe conferinţă

I23

Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în România

5

Pe conferinţă

I24

Keynote speaker la conferinţe naţionale

4

Pe conferinţă

I25

Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în străinătate

5

Pe conferinţă/ workshop

I26

Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în România

3

Pe conferinţă/ workshop

I27

Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale

2

Pe conferinţă/ workshop

I28

Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe internaţionale şi reviste indexate ISI sau BDI

4

Pe lucrare

I29

Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe naţionale şi reviste de specialitate cu peer review

2

Pe lucrare

I30

Studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici publice: internaţional/naţional

5/3

Pe studiu/raport

Criteriul C5

I31

Director/Coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare cu finanţare externă

10/8

Pe proiect

I32

Director/Coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare/ programe guvernamentale/proiect pentru realizare produs ORDA şi/sau OSIM, finanţate de o entitate din ţară

8/6

Pe proiect

I33

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare cu finanţare externă

7

Pe proiect

I34

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare/programe guvernamentale/proiect pentru realizare produs ORDA şi/sau OSIM, finanţat de o entitate din ţară

5

Pe proiect

I35

Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de senatul universităţii sau consiliul ştiinţific al institutului de cercetare: I35.1 - coordonator/I35.2 - membru echipă

6/2

Pe centrj (laborator)

I36

Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate indexate ISI sau BDI: I36.1 - director/redactor-şef/I36.2 - membru în comitetul ştiinţific/I36.3 - membru în colegiul/comitetul editorial

7/5/3

Pe revistă

I37

Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate cu peer review şi comitet editorial internaţional: I37.1 - director/redactor - şef/I37.2 - membru în comitetul ştiinţific/I37.3 - membru în colegiul/ comitetul editorial

5/3/1

Pe revistă

I38

Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate recunoscute de comunitatea academică: I38.1 - director/redactor - şef/I38.2 - membru în comitetul ştiinţific

3/2

Pe revistă

I39

Membru al unor asociaţii, societăţi profesional-ştiinţifice internaţionale: I39.1 - organisme de conducere/I39.2 - membru

7/4

Pe asociaţie/ societate

I40

Membru al unor asociaţii, societăţi profesional-ştiinţifice naţionale: I40.1 - organisme de conducere/I40.2 - membru

4/2

Pe asociaţie/ societate

I41

Premii acordate de Preşedinţia României/CIO

10

Pe premiu

I42

I42.1 Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MEN, ANST etc./I42.2 Premii acordate la manifestări ştiinţifice

4/2

Pe premiu/ Pe lucrare

I43

Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel internaţional (locurile 1-8 la JO/Universiadă/CM/CMU/CE: I43.1 - locurile 1-3 la JO/CM/CE/I43.2 - locurile 4-8 la JO/CM/CE/I43.3 - locurile 1-8 la Universiadă/CMU

10/8/6

Pe loc

I44

Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel naţional (titlul de campion naţional)

5

Pe titlu ultimii 5 ani

B)Criterii şi indicatori de performanţă privind formarea profesională şi ştiinţifică a studenţilor/cercetătorilor

Criteriul C6

I45

Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate (minimum 25% elemente noi): I45.1 - pentru programele de licenţă/I45.2 - pentru programele de master/I45.3 - pentru programele doctorale

5/7/10

Pe curs

I46

Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul învăţării studenţilor (caiete de lucrări practice, tehnici de învăţare, seturi de teste, softuri specializate etc.)

4

Pe lucrare/ test/soft

I47

Iniţierea şi coordonarea unor programe universitare: I47.1 - iniţierea şi promovarea unei noi discipline de învăţământ (în cazul unei discipline opţionale, aceasta va funcţiona cel puţin 2 ani universitari consecutivi)/ I47.2 - iniţierea şi coordonarea unui program de masterat/I47.3 - iniţierea şi coordonarea unui program de doctorat/ I47.4 - iniţierea şi coordonarea unui program de pregătire post-universitară/de pregătire profesională a adulţilor

3/5/7/4

Pe disciplină/ program

Criteriul C7

I48

Creaţii pe linie didactică/sport de performanţă/recuperare motrică şi funcţională (metodica predării/programe de pregătire recunoscute în comunitatea de specialişti/federaţii pe ramuri de sport; programe de recuperare/reeducare motrică/elemente noi de conţinut tehnic specific/linii metodice/metodologii/strategii de pregătire pe ramuri de sport/probă sportivă/pentru aria curriculară educaţie fizică şi sport; metodologii de instruire pentru diferite categorii de populaţie/grupe de vârstă/grupe profesionale)

7

Pe element de noutate/program/ linie metodică/ metodologie/
strategie, confirmată de beneficiar

I49

Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a activităţilor doctoranzilor: 149.1 - activitatea de coordonare ştiinţifică/149.2 - finalizarea tezei de doctorat

4/2

Pe fiecare an/ Pe lucrare finalizată

I50

Membru în comisia de îndrumare a doctorandului

1

Pe doctorand, ultimii 3 ani

I51

Membru în comisia de evaluare a rapoartelor/tezelor de doctorat: I51.1 - membru în comisia de evaluare a rapoartelor de progres/I51.2 - membru în comisia de susţinere publică a tezei de doctorat

1/4

Pe raport/ teză evaluată în ultimii 3 ani

I52

I52.1 - visiting professor/asociat la universităţi străine de prestigiu/I52.2 - profesor invitat/lector al federaţiilor internaţionale/ramură de sport/ Academiei olimpice (a CIO)/asociaţiilor profesionale internaţionale

8/6

Cel puţin o lună/ Pe activitate

I53

Profesor invitat/lector al federaţiilor naţionale/ramură de sport/Academiei Olimpice Române (a COSR)/asociaţiilor profesionale naţionale

4

Pe activitate

C)Criterii şi indicatori de performanţă privind serviciile instituţionale

Criteriul C8

I54

Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi proiectelor de dezvoltare ale facultăţii, universităţii, institutelor de cercetare - în afara atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere (activităţi în comisii specializate, rapoarte instituţionale, activităţi administrativ-academice, proiecte de dezvoltare etc.)

1-5

Pe an universitar, ultimii 3 ani, pe activitate

I55

Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a instituţiei în mass-media şi în alte instituţii şi organizaţii (organizarea de manifestări ştiinţifice, târguri educaţionale, expoziţii, participarea la dezbateri în mass - media etc.)

1-5

Pe activitate/material/ an universitar, în ultimii 3 ani

I56

Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu diferite asociaţii profesionale de profil, cu instituţii publice, ONG-uri etc.

3

Pe activitate/ parteneriat

I57

Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi: I57.1 - programe de formare/reconversie profesională, consultanţă ştiinţifică cu rapoarte scrise, studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici publice etc./I57.2 - coordonarea programelor comunitare ERASMUS, COMENIUS, GRUNDWIG

5/5

Pe curs/ activitate de consultanţă/ program

I58

Membru în organismele de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior sau de cercetare/cluburi sportive: I58.1 - director de departament, şcoală doctorală/I58.2 - membru în consiliul facultăţii sau al consiliului ştiinţific al institutului de cercetare/I58.3 - decan, prodecan, director centru cercetări, director adjunct institut de cercetări/director club sportiv/I58.4 - rector, preşedinte senat, prorector/I58.5 - membru în senat

3/2/5/7/4

La data înscrierii la concurs

I59

Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional (CNADTCU, ARACIS, CNCS, ARACIP, ANCS, UEFISCDI, ANC): I59.1 - membru în organismele de conducere/I59.2 - membru

5/4

 

I60

Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP/expert ANC

3

-

I61

Membru al unor consilii/comisii profesional-ştiinţifice internaţionale/ naţionale: I61.1 - membru în organismele de conducere internaţionale/I61.2 - membru/I61.3 - membru în organismele de conducere naţionale/I61.4 - membru

8/7/5/3

 

I62

Membru în grupul de experţi ai unor organisme internaţionale (Consiliul Europei, OECD, UNESCO, UNICEF etc.)

6

-

I63

Antrenor emerit/Profesor emerit/Arbitru internaţional/Comisar/Observator/ pe ramură de sport

6

La data înscrierii la concurs

(2)Standarde minimale
 

Criteriu

Suma indicatorilor

Standard profesor

Standard conferenţiar

Standard CS I

Standard CS II

Domeniul A

C1*

I1+... +I5

> = 12 p

> = 7 p

> = 12 p

> = 7 p

C2*

I6+... +I11

> = 10 p

> = 7 p

> = 10 p

> = 7 p

C3

I12+... +I16

> = 40 p

> = 20 p

> = 40 p

> = 20 p

C4

I17+... +I30

> = 13 p

> = 9 p

> = 13 p

> = 9 p

C5

I31+... +I44

> = 16 p

> = 8 p

> = 16 p

> = 8 p

TOTAL A

I1+... +I44

> = 91 p

> = 51 p

> = 91 p

> = 51 p

Domeniul B

C6

I45+... +I47

> = 20 p

> = 14 p

0 p

0 p

C7

I48+... +I53

> = 15 p

> = 10 p

0 p

0 p

TOTAL B

I45+... +I53

> = 35 p

> = 24 p

0 p

0 p

Domeniul C

C8

I54+... +I63

> = 20 p

> = 18 p

> = 20 p

> = 18 p

TOTAL C

I54+... +I63

> = 20 p

> = 18 p

> = 20 p

> = 18 p

TOTAL GENERAL:

I1+... +I63

> = 146 p

> = 93 p

> = 111 p

> = 69 p

*La domeniul Educaţie fizică şi sport, pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a standardelor minimale, criteriile C1 şi C2 se cumulează.
Preşedinte comisie,
prof. dr. Dan Potolea
ANEXA nr. 11:
(- Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 29 - COMISIA DE FILOLOGIE - Standarde minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori

1. Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1. Cărţi şi capitole în lucrări de specialitate:

1.1.1. Carte de autor unic, bazată pe teza de doctorat (publicată la o editură acreditată)

 

Publicarea

1.1.2. Carte1 de autor unic sau coautor (monografie, sinteză, studiu lingvistic, studiu filologic, dicţionar ştiinţific), publicată la o editura acreditată

autor

20 p

coautor

10 p

1.1.3. Ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea şi editarea critică a unui text scris într-o limbă veche), publicată la o editură acreditată

autor

20 p

coautor

10 p

1.1.4. Editarea unei opere ştiinţifice sau literare; traducerea şi dotarea cu aparat critic (note şi/sau comentarii) a unei opere ştiinţifice (publicată la o editură acreditată)

autor

10 p

coautor

5 p

1.1.5. Coautor la lucrări fundamentale sau de referinţă (dicţionare, atlase, enciclopedii, tratate)

 

10 p/70 pag.

1.1.6. Colaborator la lucrări internaţionale constituind elemente ale unor serii ştiinţifice fundamentale publicate la edituri străine de prestigiu

autor articol

10 p

coautor articol

5 p

1.2. Îndrumare:

1.2.1. Conducător de doctorat

 

5 p

1.3. Material didactic:

1.3.1. Curs sau manual universitar

autor

6 p

coautor

3 p

2. Activitate de cercetare (A2)

2.1. Articole, studii, comunicări, recenzii

2.1.1. în: reviste indexate în bazele de date internaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau B, volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale

autor

10 p

coautor

5 p

2.1.2. în: Analele/Buletinele/Anuarele ştiinţifice ale universităţilor. Academiei Române, volume colective, omagiale, in memoriam, reviste clasificate C; reviste ştiinţifice necotate

autor

6 p

coautor

3 p

2.1.3. Comunicări la zilele universităţilor, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, ateliere ştiinţifice, organizate în cadru instituţional de către universităţi, Academia Română, institutele de cercetare ale Academiei Române

 

5 p

2.1.4. Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate.

 

2 p

2.1.5. Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste de specialitate, necotate CNCS, cu ISSN

 

1 p

2.2. Activitate editorială:

2.2.1. Editarea de volume decurgând din lucrări ale unor simpozioane, colocvii, conferinţe, congrese, work-shopuri pe teme ştiinţifice sau de formare a doctoranzilor, organizate în cadru instituţional de către universităţi, Academia Română, institutele Academiei Române

coordonator

7 p

coeditor

5 p

2.2.2. Referent ştiinţific la edituri sau reviste din ţară sau din străinătate, acreditate

 

1 p

2.2.3. Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de specialitate din ţară sau din străinătate, acreditate, cu peer review şi editing process

 

2 p

2.3. Organizarea de manifestări ştiinţifice:

2.3.1. Colocvii, simpozioane, conferinţe sau congrese

organizator

5p

2.4. Granturi ştiinţifice

2.4.1. obţinute prin competiţie, pe baza unui proiect de cercetare

director

5 p

membru

2 p

3. Recunoaşterea şi impactul activităţii(A3)

3.1. Traduceri:

3.1.1. operă ştiinţifică sau beletristică dintr-o limbă modernă

autor

2 p

coautor

1 p

3.2. Carte ştiinţifică de autor publicată în străinătate

3.2.1. Punctajul se adaugă chiar dacă lucrarea (volum sau articol) a fost deja publicată în România sau în Republica Moldova.

 

20 p volum
10 p articol

3.3. Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzare

3.3.1. Cu excepţia autocitărilor. Lucrările în care se face citarea trebuie să aibă ISBN sau ISSN. Pe parcursul unui capitol sau studiu se punctează o singură citare.

 

2 p

3.3.2. Cronică sau recenzare

 

1 p

3.4. Premii şi distincţii academice

3.4.1. oferite de universităţi, institute de cercetare, academii, USR, asociaţii profesionale de nivel naţional

 

2 p

3.5. Keynote speaker

3.5.1. la colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese

 

1 p

3.6. Stagii în străinătate

3.6.1. Visiting professor

cel puţin o lună

3 p

3.6.2. Stagiu postdoctoral (exclusiv Erasmus - staff mobility)

 

2 p

3.7. Prezenţa în baze de date din ţară şi străinătate:

3.7.1. ProQuest Central, Ebsco, SpringerLink e-journals, Wilez Online Librarz, Cambridge, CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, ISSN, ERIH, KVK, worldcat.org, bibliomadrid.org, libfl.ru, wolfram.schneider.org, ceecs.net, regesta-imperii.adwmainz.de, lib.washington.edu, jenopc4.thulb.uni-jena.de şi altele, în cataloagele B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R. şi în cele ale bibliotecilor din străinătate

 

2 p de fiecare prezenţă

3.8. Comisii:

Prezenţa într-o comisie de susţinere a tezei de doctorat sau într-o comisie de concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice sau în cercetare

 

2 p

1 Lucrarea va avea aproximativ 200 de pagini; 1 pagină = 2.100 de semne scrise, standard valabil pentru toate criteriile. NOTA:
Nu este obligatorie îndeplinirea cumulată a tuturor cerinţelor din interiorul unui criteriu, ci realizarea punctajului minim pe fiecare din cele 3 seturi de criterii (domeniile de activitate A.1, A.2, A.3).

Condiţii minimale, punctaj

Domeniul de activitate

Profesor şi CP I

Conferenţiar şi CP II

publicarea tezei de doctorat

Activitatea didactică şi profesională A.1

minimum 100 puncte

minimum 50 puncte

Activitatea de cercetare A.2

minimum 240 puncte

minimum 120 puncte

Recunoaşterea impactului activităţii A.3

minimum 30 puncte

minimum 10 puncte

TOTAL:

minimum 370 puncte

minimum 180 puncte

Preşedinte comisie,
prof. univ. dr. Alexandru Gafton
ANEXA nr. 12:
(- Anexa nr. 30 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 30 - COMISIA FILOSOFIE - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
Definiţii şi condiţii,
n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor, respectiv numărul de traducători/editori ai unei publicaţii la care candidatul este traducător/editor.
O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
Pentru Filosofie, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

 

ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

 

ERIH

http://www.esf.ori

 

Scopus

www.scopus.com

 

EBSCO

www.ebscohost.com

 

JSTOR

www.jstor.orj

 

ProQuest

www.proquest.com

 

ProjectMuse

http://muse.jhu.edu

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

1.1

Monografie de autor pe o temă importantă a filosofiei sau lucrare de sinteză în care se prezintă situaţia actuală a unei discipline filosofice ori comentariu critic/analitic la opere filosofice fundamentale - publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau naţional (recunoscute/clasificate)

30/n

Pe publicaţie

1.2

Manual sau tratat pe teme din domeniul de specialitate al candidatei/candidatului

30/n

Pe publicaţie

1.3

Traducerea şi editarea critică a unei opere fundamentale a filosofiei universale sau o antologie ori editarea unui volum colectiv de specialitate

20/n

Pe publicaţie

1.4

Studiu publicat în reviste de specialitate indexate în bazele de date internaţionale recunoscute, din domeniul filosofiei sau din domeniile apropiate (de exemplu, Istoria şi filosofia ştiinţei, Antropologie, Studii culturale etc.), ori studiu publicat în volume apărute la edituri cu prestigiu internaţional sau articol publicat într-o enciclopedie ori într-un dicţionar de specialitate, la edituri cu prestigiu internaţional

15/n

Pe publicaţie

1.5

Studiu publicat în reviste de specialitate (recunoscute/clasificate CNCS) ori studiu publicat în volume colective apărute la edituri cu prestigiu naţional (recunoscute/clasificate CNCS) ori articol publicat într-o enciclopedie sau într-un dicţionar apărute la edituri cu prestigiu naţional (recunoscute/clasificate CNCS)

10/n

Pe publicaţie

1.6

Comunicare la conferinţă internaţională (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selecţie

15/n

Pe comunicare

1.7

Comunicare la conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România

10/n

Pe comunicare

2.2.Standarde minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul 1

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Numărul cărţilor prevăzute la indicatorul 1.1

> = 2

> = 1

C2

Suma punctajului pentru indicatorii 1.1-1.3

> = 90

> = 50

C3

Suma punctajului pentru indicatorii 1.4 şi 1.5

> = 100

> = 60

C4

Suma punctajului pentru indicatorii 1.6 şi 1.7

> = 40

> = 30

Preşedinte comisie,
acad. Alexandru Surdu
ANEXA nr. 13:
(- Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 31 - COMISIA ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
1.Definiţii şi condiţii
- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul istoriei şi studiilor culturale, al altor ştiinţe umaniste sau sociale ori în domenii de graniţă cu acestea.
- Lucrările indicate la I2-I7 sunt luate în considerare dacă sunt incluse în cel puţin 10 biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de profil.
- n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.
- Pentru publicaţiile apărute la edituri de prestigiu internaţional se aplică un coeficient de multiplicare de 1,5.
- Pentru volumele apărute în limbi străine se aplică un coeficient de multiplicare de 1,25.
- O publicaţie se încadrează la un singur indicator şi nu poate primi decât un singur lector de multiplicare, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
- Pentru Istorie şi Studii culturale, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

Nr.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1

ISI

www.webofknoeledge.com

2

ERIH

http://www.esf.org

3

Scopus

www.scopus.com

4

EBSCO

www.ebscohost.com

5

JSTOR

www.jstor.org

6

ProQuest

www.proquest.com

7

Project Muse

http://muse.jhu.edu/

8

CEEOL

www.ceeol.com

9

Persee

www.persee.fr

10

Index Copernicus

www.indexcopernicus.com

2.Punctaje
Se acordă următoarele punctaje, pe activitate:

Categoria

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctaj

CDI

I1

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat

35

CDI

I2

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură cu prestigiu internaţional din străinătate sau la o editură clasificată CNCS lista A sau B

50/n

CDI

I3

Traducere şi îngrijire de text-sursă istorică, publicată la o editură cu prestigiu internaţional din străinătate sau la o editură clasificată CNCS lista A sau B

50/n

CDI

I4

Carte cu caracter de monografie, sinteză istorică sau traducere şi îngrijire de text-sursă istorică, publicată la o editură din străinătate ori din România, inclusă în cel puţin 10 biblioteci publice, universitare sau ale unor foruri academice de profil

35/n

CDI

I5

Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori

25/n

CDI

I6

Ediţie critică de documente, cu n editori

35/n

CDI

I7

Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi aparţinând patrimoniului cultural universal; coordonare de volum colectiv

35/n

CDI

I8

Studii în reviste din bazele de date recunoscute sau clasificate CNCS categoriile A sau B ori publicate în volume colective publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau clasificate CNCS categoriile A sau B.

30/n

CDI

I9

Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de studii prezente în 10 biblioteci publice, universitare sau ale unor foruri academice de profil ori în volume ale unor conferinţe

25/n

CDI

I10

Campanie arheologică finalizată cu raport prezentat într-un for ştiinţific de specialitate şi publicat

20

CDI

I11

Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică

1

DID

I12

Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat

35/n

DID

I13

Iniţierea unui program de studii universitare

3

RIA

I14

Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie sau de peer review; conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau de cercetare internaţională; keynote speaker la o conferinţă naţională sau internaţională

5/n

RIA

I15

Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România

2/n

RIA

I16

Calitatea de Visiting professor, editor al unor reviste de specialitate indexate în bazele de date internaţionale recunoscute sau reviste indexate CNCS A şi B, referent ştiinţific al unor edituri cu prestigiu internaţional sau al unei edituri clasificate CNCS A şi B, premii şi distincţii academice naţionale sau internaţionale

5

RIA

I17

Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe internaţionale ori naţionale

2

RIA

I18

Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie publică naţională sau internaţională

5

RIA

I19

Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie publică naţională sau internaţională

2

3.Standarde minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific I

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific II

C1 - CDI

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat

Publicarea cărţii

Publicarea cărţii

C2 - CDI

Suma punctajelor pentru indicatorii I2-I9

100

60

C3 - CDI, DID, RIA

Punctajul total pentru indicatorii I1-I19

300

200

Preşedinte comisie,
prof. dr. Vlad Gheorghe Nistor
ANEXA nr. 14:
(- Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 33 - COMISIA ARHITECTURĂ ŞI URBANISM - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
Definiţii şi condiţii n reprezintă:
n numărul de publicaţii - carte/articol/studiu/proiect la care candidatul este autor sau coautor
numărul de activităţi/evenimente
Lista concursurilor naţionale sau regionale de Arhitectură şi Urbanism recunoscute de comisia de specialitate a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare-CNATDCU se stabileşte prin decizie a biroului comisiei de specialitate şi se publică pe site-ul web al CNATDCU.
Lista conferinţelor la nivel mondial sau european de Arhitectură şi Urbanism recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU se stabileşte prin decizie a biroului acestei comisii de specialitate şi se publică pe site-ul web al CNATDCU.
Lista publicaţiilor de prestigiu internaţional şi naţional în domeniile de specialitate şi în cele conexe, recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU se stabileşte prin decizie a acestei comisii de specialitate şi se publică pe site-ul web al CNATDCU.

Indicator

Tipul activităţilor

Punctaj indicat

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Cărţi de autor/capitole publicate la edituri cu prestigiu internaţional*

20/n
10/n

pe carte/capitol

I2

Cărţi de autor publicate la edituri cu prestigiu naţional*

15/n

pe carte

I3

Capitole de autor cuprinse în cărţi publicate la edituri cu prestigiu naţional*

10/n

pe capitol

I4

Articole in extenso în reviste ştiinţifice de specialitate*

10 x f/n

pe articol

I5

Articole in extenso în reviste ştiinţifice indexate ISI Arts & Humanities Citation index, Scopus-Copernicus, ERIH şi clasificate în categoria INT1 sau INT2 în acest index sau echivalente în domeniu*

10/n

pe articol

I6

Articole in extenso în reviste ştiinţifice indexate ERIH şi clasificate în categoria NAT

5/n

pe articol

I7

Articole in extenso în reviste ştiinţifice recunoscute în domeniu*

5/n

pe articol

I8

Studii in extenso apărute în volume colective publicate la edituri de prestigiu internaţional*

10/n

pe studiu

I9

Studii in extenso apărute în volume colective publicate la edituri de prestigiu naţional*

7/n

pe studiu

I10

Studii in extenso apărute în volume colective publicate la edituri recunoscute în domeniu*, precum şi studiile aferente proiectelor*

7/n
5/n

pe studiu de cercetare prin proiect/studiu aferent proiect

I11

Publicaţii in extenso în lucrări ale conferinţelor ştiinţifice de arhitectură, urbanism, peisagistică, design şi restaurare, precum şi ale ştiinţelor conexe - pentru specializări transdisciplinare, la nivel internaţional/naţional/local

15/n
10/n
5/n

pe publicaţie

Coordonator publicaţie/coordonator de ediţie la publicaţii şi edituri internaţionale/naţional;

keynote speaker, rewiev la conferinţe şi comunicări ştiinţifice internaţionale/naţionale

15/n

10/n

pe publicaţie/ eveniment

Susţinere comunicare publică în cadrul conferinţelor, colocviilor, seminarelor internaţionale/naţionale

5/n
3/n

pe susţinere

I12

Proiect de arhitectură, restaurare, cu un program de mare complexitate, de importanţă naţională sau regională, edificat/autorizat**

30/n
20/n

pe proiect

I13

Proiect de arhitectură, restaurare, design, de specialitate, de mare complexitate, la nivel zonal sau local, edificat/autorizat**

15/n
10/n

pe proiect

I14

Proiect de amenajarea teritoriului şi peisaj la nivel macro-teritorial: naţional, transfrontalier, interjudeţean/la nivel mezzo-teritorial: judeţean, periurban, metropolitan/strategii de dezvoltare, studii de fundamentare, planuri de management şi mobilitate) avizate**

30/n
15/n
10/n

pe proiect

Proiect urbanistic şi peisagistic la nivelul planurilor generale/zonale ale localităţilor (inclusiv studii de fundamentare, de inserţie, de oportunitate) avizate**

20/n
15/n

pe proiect

Studii de cercetare, granturi şi proiecte de cercetare internaţionale/ naţionale/locale (MEN, CNCS, CEEX, MDRL), realizate prin centrele de cercetare ale universităţii/alte centre universitare şi/academice)**

20/n
15/n
10/n

pe proiect

I15

Premii/nominalizări/selecţionări obţinute la concursuri internaţionale de proiecte organizate potrivit regulamentului UNESCO-UIA, (Union Internationale des Architectes), Consiliul European al Urbaniştilor ECTP, Federaţia internaţională a Peisagiştilor IFLA, AEEA, RIBA, Arhitect's Council of Europe, The Royal Town Planning Institute RTPI, UNISCAPE etc.), precum şi de altă instituţie de profil de nivel mondial sau european, în breasla arhitecţilor, urbaniştilor, planificatorilor urbani, peisagiştilor şi designerilor

50/n
30/n
10/n

pe premiu/ nominalizare/ selecţionare

I16

Premii/nominalizări/selecţionări obţinute pentru concursuri naţionale de proiecte (organizate potrivit regulamentului UNESCO-UIA, girate de OAR/UAR/RUR, concursuri RUR - Registrul Urbaniştilor din România)

30/n
20/n
10/n

pe premiu/ nominalizări/ selecţionări

I17

Premii/nominalizări la Bienala, Anuală de Arhitectură Bucureşti ori premii/nominalizări la alte concursuri şi licitaţii publice câştigate la nivel naţional, regional şi/sau local de arhitectură, urbanism, peisagistică şi design***

10/n
5/n

pe premiu/ pe nominalizare

I18

Profesor asociat, visiting/cadru didactic asociat la o universitate din străinătate pentru o perioadă de cel puţin o săptămână/efectuarea unui stagiu postdoctoral cu durată de cel puţin un semestru sau obţinerea unei diplome de master/absolvirea unui curs de specialitate la o universitate din străinătate/obţinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate recunoscută/acreditată

5
5
10
20

pe tip de activitate

I19

Expoziţii organizate la nivel internaţional/naţional sau local în calitate de autor, coautor, curator

10/5/n
5/3/n
3/1/n

pe expoziţie

I20

Organizator expoziţii la nivel internaţional/naţional

10/n 5/n

pe expoziţie

I21

Membru în structuri de conducere ale unor asociaţii şi organizaţii profesionale, internaţionale/naţionale (OAR, UAR, RUR)/membru în comisii de specialitate internaţionale/naţionale (MDRAP, MEN, CNCS, ARACIS)/membru în jurii internaţionale, naţionale, locale de arhitectură, urbanism, peisagistică, design, expert internaţional/naţional, membru al academiilor

15/10
10/5
10/5
20

pe comisie

I22

Organizator sau coordonator, congrese internaţionale/naţionale, manifestări profesionale cu caracter extracurricular, concursuri de proiecte studenţeşti în străinătate şi/în ţară, workshopuri şi masterclass, în străinătate/în ţară

10/n-5/n
5/n-3/n
3/n-1/n

pe tip de activitate

I23

Îndrumare de doctorat sau în co-tutelă la nivel internaţional/naţional

10/5
5/3

pe tip de activitate

* Cărţi, articole de specialitate şi/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii şi proiecte cu componentă de specialitate, didactică şi/sau pedagogică. Se ia în considerare platforma de publicaţii de specialitate de prestigiu internaţional şi/naţional (BDI şi BDN).
** Ca autor, şef proiect, coordonator proiect complex sau director de proiect se va lua în consideraţie punctajul indicat în întregime/ca şef proiect secţiune, componentă sau studiu din cadrul cercetării punctajul indicat se va împărţi la jumătate/ca membru în echipa de elaborare a studiului sau a componenţei acestuia punctajul se va împărţi la numărul de elaboratori.
Îndeplinirea cumulativă a standardelor:

Criteriu

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar

Standardul pentru conferenţiar universitar

C1

suma punctajului pentru indicatorii I1-I10 - I18-I23

> 80

> 60

C2

suma punctajului pentru indicatorii I12-I17

> 80

> 60

C3

suma punctajului pentru indicatorul I11

> 40

> 30

C4

suma punctajului pentru indicatorii I1-I23

> 200

> 150

Preşedinte comisie,
prof. dr. arh. Mariana Eftenie
*** Deoarece nu există încă recunoaşterea de către CNADTCU a publicaţiilor în domeniu şi a organizaţiilor profesionale specifice, se propune luarea în consideraţie a BDI, BDN şi a organizaţiilor profesionale de prestigiu recunoscute pentru Arhitectură şi Urbanism, precum şi pentru domenii conexe, la nivel internaţional şi/sau naţional.
ANEXA nr. 15:
(- Anexa nr. la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 34 - COMISIA DE ARTE VIZUALE - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

1. Structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1

Expoziţii naţionale şi internaţionale în galerii şi muzee de prestigiu sau cărţi şi capitole în cărţi de specialitate publicate în edituri acreditate MC

1.1.1

Expoziţii personale

1.1.1.1

internaţionale

50

1.1.1.2

naţionale; Profesor - minimum 2, expo sau d.c. 1 prim autor; Conferenţiar - minimum 1

40

1.1.2

Cărţi/capitole ca editor

1.1.2.1

internaţionale

50

1.1.2.2

naţionale

40

1.2

Material didactic/Lucrări didactice

1.2.1

Manuale didactice/monografii - minimum 2 ca prim autor pentru Profesor/CS I; Minimum 1 manual/monografie ca prim autor pentru Conferenţiar/CS II;

  

25

1.2.2

Îndrumătoare de laborator/aplicaţii: Profesor - minimum 1, prim autor; Conferenţiar - minimum 1 coautor

  

25

13

Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale

 

director/responsabil/membru

  

25

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1

Articole în reviste şi volumele unor manifestări de artă sau ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale*

 

Minimum 2 pentru profesor

  

30

 

Minimum 1 pentru conferenţiar

  

30

22

Proprietate intelectuală, brevete de invenţie şi inovaţie etc.

  

2.2.1

internaţionale

25

2.2.2

naţionale

20

2.3

Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

2.3.1

director/responsabil

2.3.1.1

internaţionale

35

2.3.1.2

naţionale

30

2.3.2

membru în echipă

2.3.2.1

internaţionale

25

2.3.2.2

naţionale

20

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1

Citări în reviste indexate în baze de date internaţionale BDI

   

2 prof.

25

 

1 conf.

25

3.2

Prezentări invitate în plenul unor manifestări de artă sau ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

  

3.2.1

internaţionale

30

3.2.2

naţionale

20

3.3

Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor de artă sau ştiinţifice, organizator de manifestări de artă sau ştiinţifice/Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale indexate internaţional/Membru în jurii naţionale sau internaţionale

   

internaţionale

230

 

naţionale

20

3.4

Experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ

  

3.4.1

Conducere

30

  

3.4.2

Membru

20

*) Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar.
Criterii opţionale

3.5

Premii

  

3.5.1

Academia Română

20

3.5.2

ASAS, AOSR, academii de ramură şi CNCS

20

3.5.3

premii internaţionale

20

3.5.4

premii naţionale în domeniu

20

3.6

Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.1

Academia Română

  

30

3.6.2

ASAS, AOSR şi academii de ramuri

  

20

3.6.3

Conducere asociaţii profesionale

3.6.3.1

internaţionale

30

3.6.3.2

naţionale

20

3.6.4

Asociaţii profesionale

3.6.4.1

internaţionale

25

3.6.4.2

naţionale

20

3.6.5

Organizaţii în domeniul educaţiei şi

cercetării

3.6.5.1

Conducere

30

3.6.5.2

Membru

20

2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3)
unde: kpi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate
3.Condiţii minimale (Ai)*

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/profesională (A1)**

Minimum 200 puncte

 

Minimum 230 puncte

 

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minimum 180 puncte

Minimum .... puncte

Minimum 210 puncte

Minimum .... puncte

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Minimum 140 puncte

Minimum .... puncte

Minimum 175 puncte

Minimum .... puncte

 

TOTAL:

520 puncte

...... puncte

615 puncte

......... puncte

unde: Ai - suma activităţilor din categoria menţionată.
Preşedinte comisie,
acad. Răzvan Theodorescu
Anexa nr. 16:
(- Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 6.560/2012)
- Anexa nr. 35 - COMISIA ARTELE SPECTACOLULUI - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
1.Standarde pentru teatru, coregrafie, cinematografie şi media
Criteriile principale de evaluare se referă la întreaga carieră artistică şi didactică, identificând personalitatea publică a profesorului-creator, amplitudinea misiunii sale şi corespund următoarelor categorii de activităţi:
1.Activitate de cercetare ştiinţifică, cercetare artistică/creativitate performantă şi creaţie artistică în domeniul de referinţă (acronim CDI)
2.Activitate didactică şi profesională (acronim DID)
3.Recunoaştere şi impactul activităţii (acronim RIA)
Aspectele specifice ce sunt evidenţiate pentru fiecare tip de activitate sunt sintetizate în Tabelul 1.
Tabelul 1. Criterii de evaluare şi obiective asociate

Activitate de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI)

Activitate didactică şi profesională (DID)

Recunoaşterea şi impactul activităţii (RIA)

- Operă de cercetare ştiinţifică în perimetrul artelor spectacolului;

- Operă şi cercetare artistică/creaţie artistică vizibilă la nivel naţional şi internaţional;

- impactul ştiinţific, artistic şi social în contemporaneitate;

- Comunicare, dialog şi semnificare prin cunoaştere.

- Dezvoltare/modernizare/ interdisciplinaritate educaţională în domeniile artistice fundamentale;

- Dezvoltarea creaţiei şi creativităţii cu impact asupra conştiinţei, identităţii şi responsabilităţii umane;

- Personalizarea laboratoarelor de creaţie şi eficienţa misiunii artistice.

- Recunoaştere şi prestigiu profesional în domeniu;

- Experienţă în managementul didactic, artistic, ştiinţific sau institituţional.

Tabelul 2. Indicatori specifici pentru Artele spectacolului - teatru, cinematografie, coregrafie şi media
 

Criteriu) CDI

Criteriul DID

Criteriul RIA

Standarde minimale

Indicatori cu contribuţie principală (obligatorie) în criteriu

Conferenţiar universitar

Profesor universitar

PRACTICIENI

Teatru, Coregrafie, Cinematografie şi Media

- Film de ficţiune şi documentar de lung-metraj în calitate de regizor - 70 pct./film;

- Spectacol prezentat pe o scenă profesionistă în calitate de realizator principal (regizor sau coregraf) - 35 pct./spect.;

- Realizări artistice performante în specializări şi specialităţi distincte de creaţie, vocaţionale (actorie, scenografie, scenaristică, imagine de film, coregrafie etc.) recunoscute şi validate la nivel naţional şi/sau internaţional (turnee artistice în Străinătate, festivaluri de top, nominalizări şi distincţii, premii) consemnate în presă şi mijloace media pentru valoarea lor - 30 pct./creaţie.

Teatru, Coregrafie, Cinematografie şi Media

- Creaţii artistice profesioniste şi creaţii artistice universitare, realizate în calitate de membru distinct al echipei de realizatori - 25 pct./creaţie;

- Manual, curs sau suport de curs teoretic sau de pedagogie artistică - 20 pct./lucrare.

Artele spectacolului Pentru toate specializările şi domeniile componente (practicieni şi teoreticieni)

- Membru în comisii şi colective de redacţie/ recenzor al unor publicaţii sau edituri indexate în baze de date naţionale şi internaţionale -15 pct. 7 participare;

- Membru în jurii de specialitate, obţinerea de premii şi distincţii în România sau în străinătate -10 pct./ participare;

- Participarea în calitate de invitat la conferinţe, workshopuri naţionale şi internaţionale - 10 pct./ participare;

- Membru în uniunile de creaţie şi asociaţiile profesionale din ţară şi din străinătate -10 pct./ţară, 20 pct./străinătate;

- Invitat unic la emisiuni de radio şi televiziune la posturi cu acoperire naţională şi internaţională -10 pct./ emisiune

- 7 spectacole (autor, realizator sau interpret în rol principal) pe o scenă profesionistă, sau un film de ficţiune/film documentar de lung metraj, recunoscute ca opere de valoare de specialişti în domeniu;

- 1 carte (concepere şi editare) cu tematică specifică (poate fi echivalată cu două spectacole sau cu un al doilea film de ficţiune/ film documentar de lung metraj);

- 1 suport de curs. Punctaj minim criterii CDI + DID + RIA-200 pct.

-12 spectacole (autor, realizator sau interpret în rol principal) pe o scenă profesionistă, sau două filme de ficţiune/filme documentare de lung metraj, recunoscute ca opere de valoare de specialişti în domeniu;

- 2 cărţi (concepere şi editare) cu tematică specifică (în cazul personalităţilor a căror creaţie în domeniu este recunoscută - premii, turnee etc.

- cărţile/volumele de analiză, pot fi echivalate cu alte 4 spectacole (rol principal), sau cu un nou film de lung metraj (ficţiune sau documentar);

- 1 curs publicat; Punctaj minim criterii CDI + DID + RIA -300 pct.

TEORETICIENI

- Volum de autor/ monografie/teorie/istorie/ pedagogie/volum de eseuri în specificul domeniului de specializare - 70 pct./volum

- Manual, curs sau suport de curs teoretic sau de pedagogie artistică, crestomaţie, colecţie, îndrumător metodic - 30 pct./lucrare;

- Traducere/editare critică/îngrijire redacţională a unei opere de creaţie sau teoretice fundamentale - 20 pct./lucrare;

- Îngrijire şi redactarea unei antologii, crestomaţii, colecţii de specialitate - 20 pct./lucrare;

- Studii sau articole publicate în reviste de specialitate ce pot fi selectate şi republicate în volum - 5 pct./articol.

 

- 1 carte publicată la o editură acreditată care valorifică o temă de specialitate; - 1 suport de curs;

- 7 articole/studii publicate în reviste de specialitate sau în volum;

- 1 grant de cercetare sau, în lipsa lui, încă o carte în domeniu.

Punctaj minim criterii CDI + DID + RIA-200 pct.

- 2 cărţi - volume de autor/monografii/teoria/ istorie/pedagogie/volume de eseuri în domeniul specializărilor - publicate la edituri acreditate;

- 1 curs publicat;

-15 articole/studii, publicate în reviste de specialitate sau în volum;

- 2 granturi de cercetare sau, în lipsa lor, încă două cărţi în domeniu.

Punctaj minim criterii CDI + DID + RIA-300 pct

În situaţia în care activitatea candidaţilor practicieni este cu precădere didactică, standardele minimale pot fi îndeplinite prin publicarea unui număr de cărţi similar numărului de cărţi pentru teoreticieni. În fiecare caz este vorba despre o operă de sinteză (carte - spectacol - film) exprimată şi comunicată public prin mijloace specifice de expresie.
În perimetrul învăţământului superior vocaţional, pentru îndeplinirea standardelor minimale, o carte de autor, volum de analiză şi studii de specialitate etc., publicat(e) la o editură acreditată, se echivalează, în cazul practicienilor din domeniul artelor spectacolului, cu două spectacole de teatru/coregrafie/rol principal prezentat publicului în cadrul unei stagiuni permanente, pe o scenă profesionistă de vizibilitate naţională, sau cu un film de ficţiune/film documentar de lung metraj ce a fost difuzat în reţelele de distribuţie cinematografică. Totodată, un grant în domeniu se echivalează cu o carte de autor/volum de analiză şi studii de specialitate etc., publicat(e) la o editură acreditată, două spectacole de teatru/coregrafice/rol principal sau cu un film de ficţiune/film documentar de lung metraj, atât pentru teoreticieni, cât şi pentru practicieni.
Menţionăm încă o dată că aceste criterii se referă la întreaga perioadă de activitate ştiinţifică, creaţie artistică şi activitate didactică.
În contextul autonomiei universitare, senatul universităţii poate elabora şi alte standarde şi criterii suplimentare şi obligatorii, specifice fiecărui domeniu, pe care să le impună prin metodologia de concurs.
2.Standarde pentru Muzică:
Criteriile de evaluare corespund următoarelor domenii de activitate şi se referă la întreaga carieră artistică şi didactică:
1.Activitate didactică şi profesională (acronim DID)
2.Activitate de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică în domeniul specific de referinţă (acronim CS)
3.Recunoaştere şi impactul activităţii (acronim RIA)
Specializările din domeniul muzical impun diferenţierea între practicieni (compozitori, dirijori, regizori de operă, coregrafi, interpreţi vocali şi instrumentali ş.a.) şi teoreticieni (muzicologi cu diferite domenii concrete de expertiză, pedagogi muzicali, folclorişti ş.a.). Aceste diferenţieri se reflectă în tipul de prestaţii/realizări supuse aprecierii prin prisma criteriilor de faţă.
Tabelul 1. Activitatea didactică şi profesională (DID)

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Punctaj

1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate sau suport didactic (practicieni şi teoreticieni)

1.1 Tratat/Studiu amplu/Volum de studii teoretice sau privind compoziţia muzicală, stilul sau interpretarea muzicală, publicat*, sau

1.2 Manual, curs, suport de curs, crestomaţie, colecţie, îndrumător metodic, tipărit**, sau

1.3 Traducere/Editare critică/Îngrijire redacţională a unei opere muzicale sau teoretice fundamentale sau a unei antologii, crestomaţii, colecţii de specialitate publicate

30 p10 p

20 p

..................

Practicieni:

conf. sau prof, 1 carte (tratat, manual, traducere, editare critică)

Teoreticieni:

conf. sau prof. 2 cărţi (tratat, manual, traducere, editare critică)

2. Documentarea realizărilor şi nivelului profesional propriu în specialitate (practicieni)

1 DVD demo (cca 45 min.) cu portofoliu creaţie muzicală (compozitori), respectiv înregistrări live ale unor prestaţii interpretative proprii (interpreţi)

20 p

..................

Practicieni:

conf. sau prof. 1 DVD demo/portofoliu

Punctaj cumulativ per criteriu, minim

Conferenţiar 50 p

Profesor 70 p

* Termenul "publicat" se referă în cuprinsul prezentului document la publicarea în edituri clasificate de CNCS în categoria A sau B sau edituri echivalente din străinătate.
** Termenul "tipărit" presupune forma tipărită, indiferent de egida sub care este tipărit.
Tabelul 2. Activitatea de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică în domeniul specific (CS)

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Punctaj

1. Concert/Recital/Spectacol în calitate de compozitor, dirijor, regizor, maestru balet, solist, membru în formaţie camerală până la 10 persoane (practicieni)

1.1 Prestaţii cu programe distincte, realizate în condiţii de vizibilitate internaţională sau naţională de vârf

20 p

..............

Practicieni (interpreţi şi compozitori):

conf. 3 concerte/recitaluri/spectacole

prof. 5 concerte/recitaluri/spectacole

1.2 Prestaţii cu programe distincte, realizate în condiţii de vizibilitate regională sau locală**

10 p

..............

Practicieni (interpreţi şi compozitori):

conf. 4 concerte/recitaluri/spectacole

prof. 6 concerte/recitaluri/spectacole

2. Proiectarea perspectivelor inovative privind problemele specifice muzicologiei, creaţiei şi interpretării (teoreticieni şi compozitori)

2.1 Studiu sau articol publicat într-o revistă de specialitate indexată în baze de date internaţionale** sau în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale

15 p

...............

Teoreticieni:

conf. 5 realizări

prof. 8 realizări

Compozitori:

conf. 1 realizare

prof. 2 realizări

(evaluarea realizărilor se face prin cumulare articole publicate/comunicări)

2.2 Comunicare susţinută la o conferinţă/un simpozion/o reuniune ştiinţifică/un workshop cu comitet de selecţie sau sistem peer review

15 p

...............

Teoreticieni şi compozitori:

conf. 1 comunicare

prof. 2 comunicări

3. Aprofundarea calităţii cunoaşterii, valorificarea potenţialului de cercetare (teoreticieni)

Carte de specialitate publicată la edituri clasificate CNCS în categoria A sau B

30 p

...................

Teoreticieni:

conf. 1 carte ca autor unic

prof. 2 cărţi ca autor unic

Punctaj cumulativ per criteriu, minim

Punctaj cumulativ per criteriu, minim

Conferenţiar 110 p

Profesor 170 p

*În condiţii de vizibilitate internaţională sau naţională de vârf: în străinătate, la festivaluri internaţionale cu tradiţie, în cadrul stagiunilor/turneelor instituţiilor profesioniste de spectacol şi concert; în ţară, la festivaluri de mare prestigiu cu participare internaţională consistentă sau în cadrul stagiunilor/turneelor instituţiilor de spectacol şi concert cu prestigiu şi vizibilitate internaţională.
** În condiţii de vizibilitate regională sau locală: în străinătate, în cadrul stagiunilor organizate de societăţi filarmonice, primării, asociaţii, muzee ş.a.; în ţară, în cadrul stagiunilor/turneelor/festivalurilor în organizarea instituţiilor de spectacol şi concert cu vizibilitate naţională şi locală, a primăriilor, fundaţiilor, asociaţiilor, firmelor, muzeelor ş.a.
*** Lista bazelor de date internaţionale recunoscute pentru domeniul muzică este anexată.
Tabelul 3. Recunoaştere şi impactul activităţii (acronim RIA)

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Punctaj

1. Experienţă în management didactic, ştiinţific sau instituţional

1.1 Funcţii de management deţinute

1.2. Director/Coordonator de grant/proiect obţinut prin atragere de finanţare sau câştigat prin competiţie

1.3 Membru în colectivele de redacţie/recenzor al unor publicaţii sau edituri indexate în baze de date internaţionale

1.4 Organizator al unor manifestări ştiinţifice de nivel internaţional

1.5 Organizator al unor manifestări ştiinţifice de nivel naţional

1.6 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare de proiecte educaţionale (POS, Socrates, Leonardo ş.a.) în calitate de director de program

Instituţiile vor stabili prin metodologii proprii punctaje adecvate pentru activităţile de la pct. 3.1.

Nu este obligatoriu să fie reprezentate toate categoriile de realizări, acestea fiind îndeplinite, după caz, în funcţie de specializările candidaţilor.

2. Premii şi distincţii

2.1 Distincţii sau premii de stat (în România sau străinătate)

2.2 Distincţii sau premii acordate de organizaţii profesionale, media (internaţionale sau naţionale) ş.a.

2.3 Premii obţinute la concursuri de creaţie sau interpretare de prestigiu, internaţionale sau naţionale

3. Recunoaştere profesională în mediul academic şi de specialitate

3.1 Membru în academii, organizaţii şi asociaţii profesionale naţionale sau internaţionale de prestigiu

3.2 Deţinător al unor funcţii în academii, organizaţii şi asociaţii profesionale naţionale sau internaţionale de prestigiu

3.3 Participări în jurii de concursuri naţionale sau internaţionale ori pentru atribuirea de distincţii naţionale sau internaţionale

3.4 Participare individuală sau în echipe de creaţie/interpretare, având contract cu instituţii profesioniste din ţară sau străinătate

3.5 Lucrări achiziţionate de UCMR-ADA sau de alte organisme de prestigiu/compoziţii editate în edituri de profil din ţară sau din străinătate (compozitori)

3.6 Înregistrare pe suport (cu ISBN sau alt cod de autentificare) a lucrărilor muzicale, respectiv a prestaţiilor interpretative (interpreţi şi compozitori)

3.7 Cursuri, masterclassuri, conferinţe susţinute în alte instituţii de profil sau în cadrul unor manifestări de profil din ţară/străinătate

3.8 Portrete/Interviuri ca invitat unic în media scrisă sau audiovizuală cu difuzare naţională sau internaţională

3.9 Keynote speaker la manifestări ştiinţifice de nivel naţional/internaţional

Punctaj cumulativ per criteriu, minim

Conferenţiar 50 p

Profesor 100 p

TOTAL

(punctaj minimal cumulativ 1+2+3)

Conferenţiar 210 p

Profesor 340 p

Lista bazelor de date internaţionale recunoscute pentru domeniul muzică:

Nr.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2.

Scopus

www.scopus.com

3.

EBSCO

www.ebscohost.com

4.

JSTOR

www.jstor.org

5.

ProQuest

www.proquest.com

6.

ProjectMuse

http://muse.jhu.edu/

7.

RILM (Music Literature)

www.rilm.org

8.

CEEOL

www.ceeol.com

Preşedinte comisie,
prof. dr. Alexa Visarion
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 18 iulie 2013