REGULAMENT din 5 aprilie 2014 al Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România*) - Republicare
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Evaluatorii autorizaţi răspund disciplinar în cazul săvârşirii unor abateri disciplinare, în activitatea de evaluare.
(2)Abaterea disciplinară constă într-o acţiune sau inacţiune în legătură cu activitatea de evaluare, săvârşită cu vinovăţie, prin care prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, denumit în continuare Regulament de organizare şi funcţionare, standardele de evaluare, Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 1/2012, denumit în continuare Codul de etică, sau alte dispoziţii date de către organele de conducere ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare Asociaţia, sunt încălcate de către evaluatorul autorizat.
Art. 2
Abaterile disciplinare sunt faptele prevăzute la art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei.
Art. 3
(1)Sancţiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizaţi sunt cele prevăzute la art. 26 lit. a)-d) din Ordonanţă.
(2)Sancţiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizaţi persoane fizice sunt cele prevăzute la art. 26 lit. a)-d) din Ordonanţă.
(3)Sancţiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizaţi persoane juridice sunt cele prevăzute la art. 26 lit. a), c) şi d) din Ordonanţă.
(4)În cazul în care persoana cercetată este un membru al Comisiei de etică şi disciplină, acesta nu va participa la şedinţele Comisiei atunci când se analizează cauza respectivă.
CAPITOLUL II: Constituirea, organizarea şi atribuţiile Comisiei de etică şi disciplină
Art. 4
(1)Comisia de etică şi disciplină este organul de specialitate, fără personalitate juridică, din cadrul Asociaţiei ce are drept scop cercetarea faptelor de natură să atragă răspunderea disciplinară a membrilor Asociaţiei, persoane fizice şi persoane juridice, pentru activitatea de evaluare.
(2)Activitatea Comisiei de etică şi disciplină se desfăşoară cu respectarea prevederilor Ordonanţei şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Asociaţiei şi cu respectarea următoarelor principii:
a)prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă că persoana supusă cercetării este nevinovată atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
b)garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul persoanei cercetate disciplinar de a fi audiată, de a prezenta dovezi în apărarea sa, de a avea acces la dosarul disciplinar şi de a fi asistată de un avocat şi/sau de un consultant de specialitate din cadrul sau din afara Asociaţiei, pe tot parcursul procedurii disciplinare;
c)celeritatea procedurii, care presupune obligaţia Comisiei de etică şi disciplină de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanei implicate şi a regulilor prevăzute în prezentul regulament;
d)contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată Comisia de etică şi disciplină;
e)proporţionalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă a fi aplicată;
f)legalitatea sancţiunii, conform căreia Comisia de etică şi disciplină nu poate propune decât sancţiunile disciplinare prevăzute de Ordonanţă;
g)unicitatea sancţiunii, potrivit căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;
h)confidenţialitatea, conform căreia membrii Comisiei de etică şi disciplină sunt obligaţi să nu divulge aspecte legate de cercetarea disciplinară a unui membru al Asociaţiei.
Art. 5
(1)Comisia de etică şi disciplină are următoarele atribuţii principale:
a)cercetează faptele de natură să atragă răspunderea disciplinară, pentru care Comisia de etică şi disciplină a fost sesizată şi analizează modul de întocmire al raportului de evaluare supus cercetării;
b)emite referatul cu privire la cazul cu care a fost sesizată, pe care îl înaintează Consiliului director sau Conferinţei naţionale, după caz;
c)propune în cuprinsul referatului prevăzut la lit. b) clasarea, aplicarea sau neaplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de Ordonanţă;
d)extinde cercetarea disciplinară în condiţiile art. 13 alin. (7) şi (8);
e)elaborează proceduri pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pe care le supune spre aprobare Consiliului director.
(2)În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de etică şi disciplină emite referate de cercetare disciplinară, respectiv hotărâri potrivit competenţelor sale.
Art. 6
(1)Componenţa Comisiei de etică şi disciplină este prevăzută la art. 10 alin. (1) din Ordonanţă.
(2)Alegerea membrilor Comisiei de etică şi disciplină se realizează în conformitate cu procedura de alegeri aprobată de Consiliul director, potrivit art. 7 alin. (9) din Ordonanţă.
(3)Poate fi membru al Comisiei de etică şi disciplină evaluatorul autorizat înscris în Tabloul Asociaţiei, membru titular, care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are o vechime de cel puţin 5 ani în profesia de evaluator;
b)nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani;
c)se bucură de autoritate profesională şi probitate morală.
(4)Membrii Consiliului director nu pot fi membri ai Comisiei de etică şi disciplină.
Art. 7
(1)Mandatul membrilor Comisiei de etică şi disciplină este de 4 ani.
(2)O persoană poate fi aleasă membru în Comisia de etică şi disciplină pentru maximum două mandate consecutive.
(3)Mandatul de membru al Comisiei de etică şi disciplină este personal şi nu poate fi transmis altor persoane.
(4)Mandatul membrilor Comisiei de etică şi disciplină începe de la data depunerii angajamentului de confidenţialitate, prevăzut în anexa nr. 1, şi încetează în următoarele cazuri:
a)prin revocare de către Conferinţa naţională;
b)prin deces;
c)prin demisie;
d)prin încetarea sau pierderea calităţii de membru al Asociaţiei.
(5)Conferinţa naţională poate revoca membrii Comisiei de etică şi disciplină la propunerea preşedintelui în următoarele situaţii:
a)în cazul sancţionării acestora în condiţiile prezentului regulament;
b)în cazul suspendării calităţii de membru titular în condiţiile art. 18 din Ordonanţă;
c)în cazul în care devine membru inactiv;
d)în cazul în care lipseşte nemotivat de la 3 şedinţe consecutive ale Comisiei de etică şi disciplină.
(6)În cazurile prevăzute la alin. (5) lit. a)-d), calitatea de membru titular se suspendă până la revocarea de către Conferinţa naţională.
(7)În cazurile prevăzute la alin. (5) lit. a)-d), membrii supleanţi pot deveni membri titulari ai Comisiei de etică şi disciplină în ordinea voturilor obţinute la alegerile din cadrul Conferinţei naţionale.
Art. 8
(1)Membrii Comisiei de etică şi disciplină trebuie să fie imparţiali şi independenţi de persoana cercetată disciplinar şi de orice altă persoană care are legătură cu aceasta sau are vreun interes în legătură cu fapta cercetată.
(2)Oricare membru al Comisiei de etică şi disciplină care se află în conflict de interese sau este soţ, rudă sau afin până la gradul II inclusiv cu una dintre părţile implicate are obligaţia să se abţină de la vot.
(3)Respectarea cerinţei de independenţă se declară pe propria răspundere de către fiecare membru al Comisiei de etică şi disciplină, conform declaraţiei prevăzute în anexa nr. 2, pentru fiecare cauză disciplinară în parte.
Art. 9
Membrii titulari ai Comisiei de etică şi disciplină au obligaţia de a participa la şedinţele Comisiei de etică şi disciplină, de a efectua cercetarea disciplinară prealabilă în cauzele în care sunt desemnaţi ca raportori.
Art. 10
(1)Comisia de etică şi disciplină este condusă de un preşedinte, ales pe o perioadă de un an de către membrii titulari ai Comisiei de etică şi disciplină, cu votul majorităţii acestora.
(2)Revocarea din funcţie a preşedintelui Comisiei de etică şi disciplină poate fi făcută de către membrii titulari ai Comisiei cu votul majorităţii acesteia.
(3)În lipsa preşedintelui, şedinţa va fi condusă de unul dintre membri, ales cu votul majorităţii celor prezenţi.
(4)Preşedintele Comisiei de etică şi disciplină are ca atribuţii principale:
a)primeşte sesizările şi desemnează raportorul responsabil cu cercetarea disciplinară prealabilă pentru fiecare caz în parte;
b)stabileşte ordinea de zi a şedinţei Comisiei de etică şi disciplină, pe care o trimite membrilor comisiei prin intermediul secretariatului;
c)convoacă şi conduce şedinţele Comisiei de etică şi disciplină;
d)coordonează secretariatul Comisiei de etică şi disciplină;
e)participă la şedinţele Consiliului director şi prezintă referatele privind cercetarea disciplinară întocmite de Comisia de etică şi disciplină;
f)participă la Conferinţa naţională şi prezintă referatele privind cercetarea disciplinară a membrilor Consiliului director, dacă este cazul;
g)răspunde de activitatea Comisiei de etică şi disciplină;
h)reprezintă Comisia de etică şi disciplină în relaţia cu celelalte organe ale Asociaţiei.
Art. 11
(1)Comisia de etică şi disciplină are un secretariat, desemnat de către preşedintele Asociaţiei, din rândul personalului salariat al Asociaţiei, cu studii juridice. La începerea activităţii, membrii secretariatului semnează angajamentul de confidenţialitate, prevăzut în anexa nr. 3.
(2)Atribuţiile principale ale secretariatului Comisiei de etică şi disciplină sunt următoarele:
a)înregistrează şi ţine evidenţa sesizărilor şi a altor documente înaintate Comisiei de etică şi disciplină ori emise de aceasta;
b)îl informează de îndată pe preşedintele Comisiei de etică şi disciplină despre sesizările primite;
c)comunică membrilor titulari, precum şi membrilor supleanţi, dacă este cazul, data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţelor Comisiei de etică şi disciplină;
d)transmite convocările persoanelor care urmează a fi audiate de raportor, de Comisia de etică şi disciplină, de Consiliul director sau de Conferinţa naţională, după caz;
e)efectuează toate lucrările necesare desfăşurării în bune condiţii a cercetării disciplinare prealabile de către raportor;
f)la solicitarea preşedintelui Comisiei de etică şi disciplină sau a raportorului, redactează documentele necesare derulării cercetării disciplinare;
g)primeşte şi arhivează, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, toate înscrisurile administrate de raportor şi de Comisia de etică şi disciplină, precum şi corespondenţa purtată în legătură cu cauzele de cercetare disciplinară, după înregistrarea acestora la Registratura Asociaţiei;
h)întocmeşte şi menţine la zi: registrul de evidenţă a sesizărilor, conform anexei nr. 4, procesele-verbale de şedinţă ale Comisiei de etică şi disciplină; registrul deciziilor Consiliului director, precum şi ale Conferinţei naţionale, după caz, privind soluţionarea procedurii disciplinare, conform anexei nr. 5;
i)comunică actele de procedură disciplinară, în cazurile prevăzute de prezentul regulament;
j)colaborează cu secretariatul Consiliului director pentru redactarea deciziilor de soluţionare a procedurii disciplinare;
k)întocmeşte şi menţine la zi registrul antecedentelor disciplinare ale membrilor Asociaţiei, conform anexei nr. 6;
l)pune la dispoziţia Consiliului director, la cererea acestuia, registrele prevăzute la lit. h) şi k), precum şi documentele care au stat la baza întocmirii acestora.
Art. 12
(1)Comisia de etică şi disciplină se întruneşte în plen, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acesteia.
(2)Pentru validitatea deliberărilor Comisiei de etică şi disciplină este necesară prezenţa a cel puţin 3 membri titulari, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor titulari. Votul este deschis.
(3)Membrii supleanţi pot fi desemnaţi raportori în cadrul cercetării prealabile, la solicitarea Comisiei de etică şi disciplină, cu votul majorităţii membrilor titulari, fără a avea drept de vot în cadrul şedinţelor acesteia.
CAPITOLUL III: Procedura disciplinară
SECŢIUNEA 1: Sesizarea Comisiei de etică şi disciplină
Art. 13
(1)Procedura disciplinară se declanşează:
a)la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate;
b)prin autosesizarea preşedintelui Asociaţiei, inclusiv ca urmare a unor articole din mass-media, în baza unui ordin de autosesizare;
c)prin autosesizarea preşedintelui Asociaţiei, în cazul în care se constată existenţa unor fapte de natura abaterilor disciplinare prevăzute la art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, fapte sesizate de către Comisia de verificare şi monitorizare. În acest caz, ordinul de autosesizare va fi însoţit de fişa de neconformităţi întocmită de către Comisia de verificare şi monitorizare.
(2)Sesizarea trebuie să cuprindă:
a)numele, prenumele, domiciliul sau denumirea şi sediul, după caz, datele de identificare ale persoanei care formulează sesizarea, precum şi calitatea în care formulează sesizarea;
b)numele şi prenumele sau denumirea şi sediul, după caz, ale persoanei a cărei faptă este sesizată şi, dacă este posibil, numărul legitimaţiei de membru ori al autorizaţiei, judeţul de domiciliu sau sediul social şi specializarea;
c)descrierea faptei care constituie obiectul sesizării;
d)raportul de evaluare şi anexele acestuia, atunci când este cazul, precum şi dovezile pe care se sprijină sesizarea;
e)data şi semnătura persoanei care formulează sesizarea.
(3)În cazul în care sesizarea se adresează prin poşta electronică, pe una dintre adresele de contact ale Asociaţiei, aceasta trebuie să conţină, de asemenea, datele de identificare ale persoanei (nume, prenume, adresa completă).
(4)Sesizarea se formulează în scris, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 7, şi este însoţită de dovezile care o susţin.
(5)În situaţia în care sesizarea nu este însoţită de elementele prevăzute la alin. (2), raportorul desemnat de preşedintele Comisiei de etică şi disciplină va pune în vedere persoanei care a formulat sesizarea să realizeze completările necesare, stabilind un termen.
(6)Dacă din cuprinsul sesizării nu rezultă date suficiente despre fapta ori persoana care a formulat sesizarea sau în cazul în care persoana care a formulat sesizarea nu realizează în termenul stabilit completările solicitate de raportorul Comisiei de etică şi disciplină potrivit alin. (2), raportorul propune clasarea.
(7)Dacă pe parcursul cercetării disciplinare raportorul, Comisia de etică şi disciplină, Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, constată săvârşirea şi a altor fapte de către persoana cercetată, oricare dintre aceştia poate extinde cercetarea şi cu privire la aceste fapte.
(8)Dacă pe parcursul cercetării disciplinare raportorul, Comisia de etică şi disciplină, Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, constată participarea şi a altor evaluatori autorizaţi la faptele cercetate, oricare dintre aceştia poate solicita preşedintelui Asociaţiei aprobarea extinderii cercetării şi cu privire la aceşti evaluatori.
(9)În cazul membrilor corporativi, raportorul, Comisia de etică şi disciplină, Consiliul director sau Conferinţa naţională pot decide necesitatea extinderii cercetării disciplinare şi asupra evaluatorului autorizat, membru titular care a realizat raportul de evaluare supus analizei.
(10)Procedura disciplinară va fi declanşată de către Comisia de etică şi disciplină a Asociaţiei în cel mult 3 ani de la data săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de o lună de la data înregistrării sesizării în evidenţele Asociaţiei.
Art. 14
(1)Sesizările se înregistrează în registrul de intrări al registraturii generale a Asociaţiei şi se transmit de către preşedintele Asociaţiei preşedintelui Comisiei de etică şi disciplină, prin intermediul secretariatului Comisiei de etică şi disciplină.
(2)Sesizarea sau autosesizarea, după caz, se consemnează de către secretariatul Comisiei de etică şi disciplină în registrul de evidenţă a sesizărilor, atribuind un număr de ordine de la 1 la n în fiecare an, care va fi numărul de dosar disciplinar. Orice document referitor la cercetarea disciplinară va trebui să indice numărul de dosar atribuit.
(3)Registrul de evidenţă a sesizărilor conţine menţiuni cel puţin cu privire la:
a)persoana care a formulat sesizarea;
b)persoana a cărei faptă este sesizată.
Art. 15
Nicio sancţiune disciplinară nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare.
Art. 16
(1)Pe parcursul etapelor procedurii disciplinare, se pot identifica neconformităţi raportate la Standardele de evaluare în vigoare la data săvârşirii faptei şi încălcări ale principiilor din Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat.
(2)Consiliul director poate întocmi un model de Fişă de neconformităţi cu caracter orientativ, în vederea încadrării faptelor constate în abaterile disciplinare prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, de către raportor, respectiv Comisia de etică şi disciplină.
(3)Modelul fişei de neconformităţi conţine şi punctaje aferente neconformităţilor care ar putea fi constatate şi care determină individualizarea sancţiunii.
SECŢIUNEA 2: Cercetarea disciplinară prealabilă
Art. 17
(1)După primirea sesizării, preşedintele Comisiei de etică şi disciplină va desemna prin poşta electronică sau printr-o adresă de numire un raportor dintre membrii titulari sau supleanţi ai Comisiei de etică şi disciplină, responsabil pentru analiza preliminară a sesizării, întocmirea raportului prealabil şi prezentarea acestuia în plenul Comisiei de etică şi disciplină.
(2)Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de cercetare disciplinară prealabilă, propunând Comisiei de etică şi disciplină dispunerea măsurilor care sunt de competenţa acesteia.
Art. 18
(1)În situaţia în care se constată că au fost primite mai multe sesizări îndreptate împotriva unui singur evaluator, având ca obiect acelaşi raport de evaluare, pentru asigurarea unei cercetări disciplinare unitare, este posibilă conexarea dosarelor disciplinare în cauză.
(2)În situaţia descrisă la alin. (1), dosarul cu număr mai mare va fi conexat la dosarul mai întâi înregistrat.
Art. 19
(1)În situaţia în care se constată că printr-o sesizare/autosesizare se reclamă mai mulţi evaluatori ale căror rapoarte de evaluare au acelaşi obiect, pentru asigurarea unei cercetări disciplinare în condiţii de confidenţialitate, este posibilă disjungerea dosarelor disciplinare în cauză.
(2)În situaţia descrisă la alin. (1), dosarele vor purta acelaşi număr, cu indicativ de la 1 la n, în funcţie de numărul persoanelor cercetate disciplinar.
(3)Disjungerea se poate realiza în oricare dintre etapele cercetării disciplinare, fără ca soluţionarea uneia dintre cauze să depindă de soluţionarea celorlalte dosare disciplinare disjunse.
Art. 20
(1)În situaţia în care o sesizare este îndreptată împotriva unui evaluator autorizat, membru corporativ, pentru asigurarea unei cercetări disciplinare corecte, cercetarea disciplinară va putea viza şi faptele membrului titular indicat de membrul corporativ şi care a contribuit la realizarea raportului de evaluare care face obiectul sesizării, inclusiv faptele evaluatorului autorizat care are calitatea de membru în Consiliul de administraţie al societăţii, respectiv administrator unic al acesteia.
(2)Când persoana cercetată disciplinar este un membru corporativ, toate actele de procedură vor fi îndeplinite faţă de evaluatorul autorizat a cărui calitate a asigurat îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. c) din Ordonanţă.
Art. 21
(1)În cazul în care un membru al Comisiei de etică şi disciplină desemnat raportor într-o cauză disciplinară se află în conflict de interese sau este soţ, rudă sau afin până la gradul II inclusiv cu una dintre părţile implicate, acesta are obligaţia să se abţină şi să îl informeze pe preşedintele comisiei.
(2)În cazul în care raportorul incompatibil sau în conflict de interese nu se abţine, acesta poate fi recuzat de către partea interesată. Cererea de recuzare va fi soluţionată de către preşedintele comisiei sau, în cazul în care acesta este raportorul recuzat, atunci cererea de recuzare va fi soluţionată de către membrii titulari ai Comisiei de etică şi disciplină, fără participarea preşedintelui acesteia, care decid prin majoritatea absolută a voturilor.
(3)Dacă raportorul desemnat se abţine sau dacă preşedintele Comisiei de etică şi disciplină apreciază că cererea de recuzare este întemeiată, acesta va desemna în termen de 24 de ore un alt raportor dintre membrii titulari.
Art. 22
(1)Persoana supusă cercetării disciplinare prealabile va fi convocată în scris în vederea audierii, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(2)Convocarea se poate face prin scrisoare recomandată, prin înştiinţare scrisă de luare la cunoştinţă prin semnătură, prin fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce permite confirmarea primirii convocării, astfel încât convocarea să fie primită de persoana în cauză cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată.
(3)Odată cu convocarea, persoanei cercetate i se vor solicita şi un punct de vedere scris cu privire la sesizare, precum şi o copie a dosarului de lucru.
(4)Convocarea, audierea persoanei cercetate, atunci când se prezintă, precum şi verificarea apărărilor acesteia sunt obligatorii.
(5)Audierea persoanei cercetate se consemnează în scris sau se înregistrează audio de către secretariatul Comisiei de etică şi disciplină.
(6)Poate fi convocată şi persoana care a înaintat sesizarea Comisiei de etică şi disciplină sau orice altă persoană ale cărei declaraţii pot ajuta la soluţionarea cauzei. Decizia convocării acestor persoane aparţine raportorului.
(7)Raportorul trebuie să aibă un rol activ în cercetarea disciplinară prealabilă, în sensul că acesta trebuie să analizeze toate aspectele cauzei. Raportorul desemnat administrează orice probe care sunt necesare, utile şi relevante pentru soluţionarea cauzei, cu sprijinul secretariatului Comisiei de etică şi disciplină. În acest scop, raportorul poate constata situaţii de fapt şi poate solicita înscrisuri sau opiniile unor consultanţi de specialitate din cadrul Asociaţiei sau din afara acesteia.
(8)Persoana cercetată are dreptul să ia cunoştinţă de toate actele cercetării prealabile şi poate solicita administrarea de probe în apăra re.
(9)Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta în faţa raportorului sau de a face declaraţii se consemnează într-un proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării disciplinare prealabile.
(10)În cazul în care se constată imposibilitatea obiectivă a persoanei cercetate de a se prezenta în faţa raportorului sau de a face declaraţii, raportorul poate suspenda cursul cercetării prealabile până la încetarea cauzelor care au determinat suspendarea.
Art. 23
(1)La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, raportorul întocmeşte raportul prealabil, care cuprinde următoarele elemente:
a)date referitoare la persoana cercetată disciplinar;
b)descrierea faptei reţinute în sarcina persoanei cercetate, cu indicarea tuturor circumstanţelor şi a urmărilor acesteia;
c)apărările formulate de persoana cercetată;
d)identificarea neconformităţilor constatate;
e)motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana cercetată, atunci când este cazul;
f)concluziile raportorului.
(2)În conţinutul raportului prealabil, raportorul poate să propună Comisiei de etică şi disciplină următoarele soluţii:
a)clasarea, atunci când concluzionează că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică ori nu este posibilă sau în cazul prevăzut la art. 13 alin. (6);
b)neaplicarea unei sancţiuni disciplinare, atunci când apreciază că fapta cercetată nu constituie abatere disciplinară sau că persoana cercetată este nevinovată;
c)aplicarea unei sancţiuni disciplinare, avându-se în vedere prevederile art. 26 din Ordonanţă.
(3)Raportul prealabil se înaintează de către raportor preşedintelui Comisiei de etică şi disciplină prin intermediul secretariatului.
SECŢIUNEA 3: Cercetarea disciplinară propriu-zisă
Art. 24
(1)După primirea raportului prealabil, preşedintele Comisiei de etică şi disciplină înscrie cauza pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Comisiei de etică şi disciplină pentru efectuarea cercetării disciplinare propriu-zise.
(2)Şedinţele Comisiei de etică şi disciplină nu sunt publice.
(3)Pentru începerea cercetării disciplinare propriu-zise sunt obligatorii efectuarea cercetării prealabile, convocarea făcută de preşedintele Comisiei de etică şi disciplină pentru această etapă procedurală şi audierea persoanei cercetate atunci când aceasta se prezintă, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. c).
(4)Dispoziţiile art. 22 se aplică în mod corespunzător.
Art. 25
(1)Participarea raportorului la cercetarea disciplinară propriu-zisă este obligatorie, cu excepţia cazului prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. c). Acesta prezintă raportul prealabil şi concluziile sale plenului Comisiei de etică şi disciplină.
(2)Lucrările Comisiei de etică şi disciplină se consemnează într-un proces-verbal ce va fi semnat de toţi membrii acesteia, în care se consemnează dacă a fost prezentă persoana cercetată, respectiv persoana care a făcut sesizarea, dacă este cazul.
(3)Comisia de etică stabileşte faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice date concludente ce pot fi avute în vedere pentru încadrarea faptei ca abatere disciplinară şi pentru aprecierea vinovăţiei sau nevinovăţiei persoanei cercetate.
(4)Audierea persoanei cercetate se consemnează în scris sau se înregistrează audio de către secretariatul Comisiei de etică şi disciplină.
(5)Dispoziţiile art. 21 se aplică în mod corespunzător. Membrul Comisiei de etică şi disciplină, altul decât raportorul, care se află în incompatibilitate sau în conflict de interese are obligaţia să se abţină de la vot, în caz contrar putând fi recuzat. Cererea de recuzare va fi soluţionată de către preşedintele comisiei sau, în cazul în care acesta este membrul recuzat, atunci cererea de recuzare va fi soluţionată de către membrii titulari ai Comisiei de etică şi disciplină, fără participarea preşedintelui acesteia, care decid prin majoritatea voturilor.
Art. 26
(1)După audierea raportorului, a persoanei cercetate, a persoanei care a formulat sesizarea, dacă este cazul, şi analizarea probelor aflate la dosarul disciplinar, Comisia de etică şi disciplină deliberează şi supune la vot propunerea de soluţionare a cercetării disciplinare.
(2)Pentru validitatea deliberărilor Comisiei de etică şi disciplină este necesară prezenţa a jumătate plus unul din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul este deschis. În caz de egalitate de voturi, votul decisiv este cel al Preşedintelui.
(3)Conţinutul deliberărilor se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
(4)Rezultatul deliberărilor este consemnat într-un referat, care poate să conţină:
a)propunerea clasării, atunci când se concluzionează că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică ori nu este posibilă sau în cazul prevăzut la art. 13 alin. (6);
b)propunerea neaplicării unei sancţiuni disciplinare, atunci când se apreciază că fapta cercetată nu constituie abatere disciplinară sau că persoana cercetată este nevinovată;
c)propunerea aplicării unei sancţiuni disciplinare, avându-se în vedere prevederile art. 26 din Ordonanţă.
(5)Propunerile raportorului din raportul prealabil nu sunt obligatorii pentru Comisia de etică şi disciplină.
(6)Când plenul Comisiei de etică şi disciplină constată că cercetarea disciplinară prealabilă nu este completă sau că nu au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, restituie cauza disciplinară raportorului, în vederea completării, sau desemnează un alt raportor, în vederea refacerii cercetării disciplinare prealabile.
(7)Referatul prevăzut la alin. (4) reprezintă hotărârea finală a Comisiei de etică şi disciplină cu privire la soluţionarea cauzei disciplinare.
(8)În cazul prevăzut la alin. (4) lit. c), dacă se constată că acţiunea disciplinară este întemeiată, Comisia de etică şi disciplină va propune Consiliului director aplicarea unei sancţiuni disciplinare în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite şi a urmărilor acesteia, cu cauzele care au determinat săvârşirea acesteia, cu împrejurările în care abaterea a fost săvârşită, cu gradul de vinovăţie, cu circumstanţele personale ale celui care a săvârşit-o, cu comportamentul său general în exercitarea profesiei de evaluator autorizat şi cu existenţa unor antecedente disciplinare.
Art. 27
(1)Referatul prevăzut la art. 26 alin. (4) trebuie să se limiteze la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă şi propriu-zisă.
(2)Referatul Comisiei de etică şi disciplină trebuie să conţină:
a)date referitoare la persoana cercetată disciplinar, cu indicarea numărului de dosar disciplinar;
b)descrierea faptei reţinute în sarcina persoanei cercetate, cu indicarea tuturor circumstanţelor şi a urmărilor acesteia; identificarea neconformităţilor constatate;
c)apărările formulate de persoana cercetată;
d)motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana cercetată, atunci când este cazul;
e)propunerea Comisiei de etică şi disciplină privind modul de soluţionare a acţiunii disciplinare;
f)descrierea motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza hotărârii Comisiei de etică şi disciplină, precum şi a probelor pe care se întemeiază aceasta;
g)menţiuni privind antecedentele disciplinare, dacă este cazul;
h)data şi locul întocmirii referatului;
i)semnătura preşedintelui comisiei.
Art. 28
(1)Secretariatul Comisiei de etică şi disciplină comunică persoanei cercetate un exemplar al referatului de cercetare disciplinară, în termen de 10 zile de la aprobarea sa de către Comisia de etică şi disciplină.
(2)Comisia de etică şi disciplină acordă persoanei cercetate dreptul de a-şi exprima în scris observaţiile cu privire la conţinutul referatului. Observaţiile trebuie transmise Comisiei de etică şi disciplină în termen de 10 zile de la data primirii referatului, sub sancţiunea decăderii. În observaţiile scrise, persoana cercetată poate solicita audierea sa de către Consiliul director.
(3)După primirea observaţiilor sau la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), după caz, preşedintele Comisiei de etică şi disciplină înaintează referatul împreună cu observaţiile persoanei cercetate Consiliului director sau Conferinţei naţionale, după caz, în prima şedinţă a Consiliului director sau la prima Conferinţă naţională.
SECŢIUNEA 4: Soluţionarea acţiunii disciplinare
Art. 29
(1)Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, începe soluţionarea acţiunilor disciplinare în următoarea şedinţă a Consiliului director sau în următoarea Conferinţă naţională, după caz, după data primirii referatelor Comisiei de etică şi disciplină.
(2)Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, soluţionează acţiunea disciplinară prin decizie.
(3)Membrii Consiliului director trebuie să fie imparţiali şi independenţi de persoana cercetată disciplinar şi de orice altă persoană care are legătură cu aceasta sau are vreun interes în legătură cu fapta cercetată. Oricare membru al Consiliului director care se află în conflict de interese sau este soţ, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu una dintre părţile implicate are obligaţia să se abţină de la vot.
(4)Propunerile Comisiei de etică şi disciplină din referat nu sunt obligatorii pentru Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, care poate decide clasarea, sancţionarea sau nesancţionarea persoanei cercetate. În cazul în care soluţia Consiliului director este diferită de propunerea Comisiei de etică şi disciplină, aceasta trebuie motivată.
(5)Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza disciplinară, Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, poate audia persoana cercetată şi în lipsa unei solicitări din partea acesteia, precum şi persoana care a formulat sesizarea.
(6)Când Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, constată că cercetarea disciplinară nu este completă, restituie cauza disciplinară Comisiei de etică şi disciplină, în vederea completării cercetării disciplinare.
(7)Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, poate aplica, motivat, o sancţiune disciplinară mai gravă sau mai uşoară decât cea propusă de Comisia de etică şi disciplină.
(8)Decizia Consiliului director sau a Conferinţei naţionale, după caz, va fi redactată prin grija secretariatul Consiliului director.
(9)Decizia trebuie să cuprindă:
a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; identificarea neconformităţilor constatate;
b)precizarea prevederilor din Ordonanţă, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, din Codul de etică sau din alte acte normative privind exercitarea profesiei de evaluator autorizat care au fost încălcate de persoana sancţionată;
c)temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;
d)sancţiunea ce se va aplica;
e)termenul de executare a sancţiunii, după caz;
f)motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana sancţionată în cursul cercetării disciplinare ori observaţiile acesteia, dacă este cazul;
g)menţiunea privitoare la dreptul persoanei cercetate disciplinar de a contesta decizia la instanţa competentă, în condiţiile legii, potrivit Ordonanţei;
h)semnătura preşedintelui Asociaţiei.
Art. 30
Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă a persoanei pentru fapta săvârşită.
Art. 31
(1)Decizia de soluţionare a acţiunii disciplinare se comunică persoanei cercetate în termen de 10 zile de la data semnării, prin grija secretariatului Comisiei de etică şi disciplină.
(2)Decizia produce efecte de la data comunicării.
(3)Decizia este legal comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă la ultima adresă a domiciliului sau sediului social comunicate Asociaţiei. În caz de refuz al primirii sau de returnare a scrisorii, decizia este legal comunicată prin fax, e-mail sau prin orice alt mijloc ce permite confirmarea transmiterii.
(4)Contestarea sancţiunii aplicate se poate face la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Rezultatul cercetării disciplinare se comunică şi persoanei care a formulat sesizarea prin grija secretariatului Comisiei de etică şi disciplină.
Art. 32
(1)Decizia de sancţionare se înscrie în registrul antecedentelor disciplinare al evaluatorului autorizat sancţionat.
(2)Menţiunile privind antecedentele disciplinare se radiază de drept:
a)în cazul sancţiunii disciplinare prevăzute de art. 26 lit. a) din Ordonanţă, după trecerea unui termen de 12 luni de la data aplicării;
b)în cazul sancţiunii disciplinare prevăzute de art. 26 lit. b) din Ordonanţă, după trecerea unui termen de 12 luni de la data finalizării programului de pregătire profesională corectivă;
c)în cazul sancţiunii disciplinare prevăzute de art. 26 lit. c) din Ordonanţă, după trecerea unui termen de 12 luni de la data expirării termenului de suspendare a calităţii de membru al Asociaţiei.
CAPITOLUL IV: Reguli cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare
Art. 33
La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie a membrului şi dacă acesta a avut şi alte abateri disciplinare în trecut, de comportamentul general în cadrul procedurii de cercetare disciplinară a evaluatorului.
Art. 34
(1)Sancţiunea cu avertisment scris cu acţiune corectivă profesională, prevăzut la art. 26 lit. b) din Ordonanţă, se aplică după cum urmează:
a)acţiunea corectivă se va concretiza în desfăşurarea unui program de pregătire profesională, propus de Comisia de etică şi disciplină, nu va face parte din programul obligatoriu de pregătire profesională continuă prevăzută de art. 16 alin. (2) lit. a) din Ordonanţă şi se va realiza pe cheltuiala membrului sancţionat;
b)programul de pregătire va trebui desfăşurat în maximum 12 luni de la aplicarea sancţiunii;
c)neîndeplinirea programului în termenul prevăzut mai sus va duce la autosesizarea preşedintelui Asociaţiei şi la declanşarea unei noi proceduri disciplinare fără o cercetare prealabilă.
(2)Prin excepţie de la prevederile art. 17-23, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), Comisia de etică şi disciplină efectuează cercetarea disciplinară propriu-zisă potrivit art. 24-28.
CAPITOLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 35
Registrele şi documentele Comisiei de etică şi disciplină, inclusiv dosarele disciplinare, se păstrează în arhiva Asociaţiei timp de 5 ani.
Art. 36
Prevederile prezentului regulament se aplică numai sesizărilor privind fapte săvârşite de membrii Asociaţiei în calitatea acestora de evaluatori autorizaţi, membri titulari/corporativi, înregistrate după data intrării sale în vigoare.
Art. 37
Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, ale Codului de etică şi ale celorlalte acte de interes general ale Asociaţiei sau ale organelor sale de conducere.
Art. 38
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament şi pot fi modificate prin hotărâre a Consiliului director al Asociaţiei.
-****-
______
*) Republicat în temeiul art. IV din Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 21 decembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
Regulamentul Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 17 aprilie 2014.
ANEXA nr. 1: Angajament de confidenţialitate
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA
Comisia de etică şi disciplină
Subsemnatul/Subsemnata, ......................., având calitatea de membru titular/supleant al Comisiei de etică şi disciplină ales de Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România din data de ............, mă oblig prin semnarea prezentului angajament ca pe toată durata mandatului meu şi după încetarea acestuia să păstrez confidenţialitatea cu privire la toate informaţiile pe care urmează să le obţin sau să le furnizez în considerarea calităţii mele de membru şi să nu divulg niciunui terţ informaţiile astfel obţinute, cu excepţia celor care au devenit publice fără culpa mea.
Sunt de acord prin semnarea prezentului angajament să păstrez confidenţialitatea în special în ceea ce priveşte identitatea membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România cercetaţi disciplinar, identitatea persoanelor care au formulat sesizări, faptele cercetate şi probele existente, identitatea membrului Comisiei de etică şi disciplină desemnat raportor responsabil În cauza disciplinară şi propunerea Comisiei de etică şi disciplină privind soluţionarea cauzei disciplinare.
Sunt de acord că pe durata mandatului meu şi după încetarea acestuia nu am dreptul să copiez, să multiplic, să distribui sau să dezvălui în niciun fel, total sau parţial, niciunei alte persoane, companii, corporaţii sau entităţi niciuna dintre informaţiile confidenţiale obţinute sau furnizate în cadrul Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
Înţeleg şi declar că sunt de acord prin semnarea prezentului angajament că nerespectarea obligaţiei mele de confidenţialitate, constatată potrivit procedurii adoptate de Consiliul director, atrage revocarea mea din calitatea de membru şi angajarea răspunderii mele faţă de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România pentru actele şi faptele prejudiciabile intenţionate.
Localitatea ......................
Numele şi prenumele ...........................
Membru titular/supleant al Comisiei de etică şi disciplină .......................
Semnătura ..................
ANEXA nr. 2: Declaraţie
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA
Subsemnatul, ..................., având calitatea de membru al Comisiei de etică şi disciplină/Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în legătură cu cauza ce face obiectul Dosarului de cercetare disciplinară nr. ........ din data de ............., având ca obiect cercetarea disciplinară declanşată de Comisia de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în baza sesizării nr. .......... din data de ............., formulată de .............. cu privire la fapta constând în ..............., pretins a fi săvârşită de domnul/doamna/societatea ................. evaluator autorizat, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele:
|_| nu sunt soţ, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu niciuna dintre părţile implicate în cauza disciplinară ce formează obiectul Dosarului nr. ............;
|_| nu mă aflu în nicio situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese; sau
|_| sunt soţ, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu una dintre părţile implicate în cauza disciplinară ce formează obiectul Dosarului nr. ........./.................;
|_| mă aflu în următoarea situaţie faţă de cauza disciplinară ce formează obiectul Dosarului nr........./................. .
Aceasta este declaraţia mea pe care o dau şi o susţin ca fiind conformă cu realitatea, după toate cunoştinţele mele.
Data ................
Numele şi prenumele ...........................
Membru al Comisiei de etică şi disciplină/Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România .................
Semnătura ..................
ANEXA nr. 3: Angajament de confidenţialitate
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA
Comisia de etică şi disciplină
Subsemnatul/Subsemnata, ....................., având funcţia de secretar al Comisiei de etică şi disciplină, desemnat la data de ............, mă oblig prin semnarea prezentului angajament ca pe toată durata funcţionării pe postul meu şi după încetarea acestuia să păstrez confidenţialitatea cu privire la toate informaţiile pe care urmează să le obţin sau să le furnizez în considerarea postului meu şi să nu divulg niciunui terţ informaţiile astfel obţinute, cu excepţia celor care au devenit publice fără culpa mea.
Sunt de acord prin semnarea prezentului angajament să păstrez confidenţialitatea în special în ceea ce priveşte identitatea membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România cercetaţi disciplinar, identitatea persoanelor care au formulat sesizări, faptele cercetate şi probele existente, identitatea membrului Comisiei de etică şi disciplină desemnat raportor responsabil în cauza disciplinară şi propunerea Comisiei de etică şi disciplină privind soluţionarea cauzei disciplinare.
Sunt de acord că pe durata funcţiei mele şi după încetarea acesteia nu am dreptul să copiez, să multiplic, să distribui sau să dezvălui în niciun fel, total sau parţial, niciunei alte persoane, companii, corporaţii sau entităţi niciuna dintre informaţiile confidenţiale obţinute sau furnizate în cadrul Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
Înţeleg şi declar că sunt de acord prin semnarea prezentului angajament că nerespectarea obligaţiei mele de confidenţialitate, constatată potrivit procedurii adoptate de Consiliul director, atrage eliberarea mea din funcţie şi angajarea răspunderii mele faţă de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România pentru actele şi faptele prejudiciabile intenţionate.
Localitatea ......................
Data ................
Numele şi prenumele ........................
Membru/Secretar al Comisiei de etică şi disciplină ........................
Semnătura ..................
ANEXA nr. 4: Registrul de evidenţă a sesizărilor Comisiei de etică şi disciplină

Nr. crt.

Nr. şi data intrării în registratura Comisiei de etică şi disciplină

Persoana care formulează sesizarea

Persoana împotriva căreia se îndreaptă sesizarea

Observaţii

Numele şi prenumele/ Denumirea

Domiciliul/ Sediul Datele de identificare

Numele şi prenumele/ Denumirea

Domiciliul/Sediul Număr legitimaţie autorizaţie

Tip membru

Specializare

         
         
         
ANEXA nr. 5: Registrul deciziilor Consiliului director privind soluţionarea procedurii disciplinare

Nr. crt.

Nr. şi data deciziei

Nr. dosar disciplinar

Persoana cercetată disciplinar

Raportor

(propunere: clasare/sancţionare/ nesancţionare)

Soluţia propusă de Comisia de etică şi disciplină (clasare/ sancţionare/ nesancţionare/ altele

Soluţia decisă

(clasare/ sancţionare/ nesancţionare/ altele)

Abatere/Sancţiune

(dacă este cazul)

Membri prezenţi

Membri absenţi

Voturi

1.

Xx/zz/ll/aaa

x/aaa

-

-

-

-

Art. 12 alin. (1) lit. (...) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

           
           
ANEXA nr. 6: Registrul antecedentelor disciplinare ale membrilor Asociaţiei

Nr. crt.

Nr. dosar disciplinar

Nr. şi data deciziei de sancţionare

Abatere reţinută

Sancţiune aplicată

Căi de atac exercitate

DA/NU

Instanţă/nr. dosar instanţă/nr. şi data hotărârii/soluţie

(respinge/admite contestaţia)

1.

Xx/xx/ll/aaaa

x/aaaa

Art. 12 alin. (1) lit. (...) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

Art. 26 lit. (...) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ANEXA nr. 7: Model de sesizare a Comisiei de etică şi disciplină
Către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România
Comisia de etică şi disciplină
Bucureşti, str. Scărlătescu nr. 7, sectorul 1, cod poştal 011158
Tel. 021.315.65.64/021.31113.40
A.Datele persoanei care formulează sesizarea
Subsemnatul/Subsemnata, ..................., domiciliat(ă) în municipiul/oraşul/comuna ............., str. .......... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., sectorul ...., judeţul ............, identificat(ă) prin CI seria ...... nr. ......, eliberată de ......... la data de ........., personal/prin mandatar .............., conform împuternicirii anexate, telefon ......, e-mail ........., sau, după caz,
Subscrisa ..................., cu sediul social în municipiul/oraşul/comuna ............., str. .......... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., sectorul ...., judeţul ............, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J.../..../..........., având CUI ........., telefon ........., e-mail .........., reprezentată prin ..........., identificat(ă) prin CI seria ....... nr. ..........., eliberată de .......... la data de ............., în calitate de ............, personal/prin mandatar .........., conform împuternicirii anexate,
doresc să formulez prezenta sesizare, în calitate de ................ [indicarea calităţii în raport cu fapta sesizată, conform art. 13 alin. (2) lit. a) din regulament] privind posibila săvârşire a unei abateri disciplinare de către:
B.Datele evaluatorului autorizat a cărui faptă este sesizată .................. (numele), domiciliat(ă) în municipiul/oraşul/comuna ............., str. .......... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., sectorul ...., judeţul ............, identificat(ă) prin CI seria ...... nr. ......., eliberată de .......... la data de ............, membru stagiar/membru titular/membru acreditat/membru inactiv/membru de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, posesor/posesoare al/a Legitimaţiei de membru nr. ........., având specializarea ............, telefon ........, e-mail .........., sau, după caz, ..................... (denumirea), cu sediul social în municipiul/oraşul, comuna ............., str. .......... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., sectorul ...., judeţul ............, identificată prin CUI ............, posesoare a Autorizaţiei nr. ........., telefon ........, e-mail ........... .
C.Data săvârşirii faptei
..........................
D.Tipul activităţii de evaluare în legătură cu care a fost săvârşită fapta (vă rugăm să bifaţi)
|_| evaluare de bunuri imobile
|_| evaluare de întreprinderi
|_| evaluare de bunuri mobile
|_| evaluare de acţiuni şi alte instrumente financiare
|_| evaluare de fond de comerţ şi alte active necorporale
E.Descrierea faptei ce formează obiectul sesizării
...............................................................
...............................................................
F.Dovezile pe care se sprijină sesizarea
În sprijinul sesizării pe care o formulez, înţeleg să indic şi să anexez următoarele dovezi:
a)raportul de evaluare .........................
b)..........................................................
c)..........................................................
d)..........................................................
e)..........................................................
Solicit declanşarea procedurii disciplinare împotriva persoanei arătate la lit. B de mai sus şi cercetarea faptei ce face obiectul prezentei sesizări, astfel cum a fost descrisă la lit. E de mai sus.
Vă rog să îmi comunicaţi răspunsul dumneavoastră la adresa ................. sau prin e-mail la adresa ....................
Data ......................
Semnătura
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 75 din data de 2 februarie 2016