HOTĂRÂRE nr. 946 din 26 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 17 octombrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Rezerviştii cuprinşi în rezerva operaţională nu pot fi mobilizaţi la locul de muncă."
2.La articolul 8 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) cele din poliţia locală."
3.La articolul 8 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:
"i) personalul propriu al obiectivelor clasificate de importanţă deosebită la mobilizare sau război ce desfăşoară activităţi de pază şi protecţie;
j) personalul societăţilor specializate de pază care execută paza şi protecţia la obiectivele clasificate de importanţă deosebită la mobilizare sau război."
4.La articolul 10, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:
"(81) Pentru obiectivele clasificate de importanţă deosebită la mobilizare sau război, după aprobarea cererii de mobilizare, structura teritorială pentru probleme speciale comunică structurii de jandarmi competente teritorial situaţia cu personalul prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. i) şi j)."
5.La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale împreună cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prin structurile teritoriale ale acestora, cooperează pentru identificarea societăţilor specializate de pază care asigură paza şi protecţia la obiectivele clasificate de importanţă deosebită la mobilizare sau război pentru care se întocmesc documente de mobilizare la locul de muncă."
6.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) Anual, fiecare structură teritorială pentru probleme speciale transmite situaţia asigurării forţei de muncă necesare îndeplinirii sarcinilor din planul de mobilizare şi satisfacerii nevoilor de apărare, avizată de către centrul militar.
(2) Pe baza situaţiilor prevăzute la alin. (1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale întocmeşte centralizatorul privind asigurarea forţei de muncă necesare îndeplinirii sarcinilor din planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare şi satisfacerii nevoilor pentru apărare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care se comunică şi Statului Major General."
7.Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 28
- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
8.După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Cătălin-Ştefăniţă Zisu

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.204/2007)
Secret de serviciu
(după completare)
CENTRALIZATORUL privind asigurarea forţei de muncă necesare îndeplinirii sarcinilor din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare şi satisfacerii nevoilor pentru apărare

Operatorul economic/Autoritatea publică

Forţa de muncă actuală

Persoane fizice chemate pentru prestări de servicii în interes public

Forţa de muncă necesară îndeplinirii sarcinilor din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare

Personal fără obligaţii militare care continuă activitatea la locul de muncă

Personal mobilizat la locul de muncă

Rezervişti cuprinşi în rezerva operaţională

Totalul forţei de muncă actuale

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4+5-3

În domeniul industriei

...................

      

În domeniul agriculturii şi alimentaţiei

...................

      

În domeniul sănătăţii

...................

      

În domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor

...................

      

În domeniul transporturilor

...................

      

Autorităţi publice centrale

...................

      

Autorităţi publice locale

...................

      
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 699 din data de 11 octombrie 2012