NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016 de utilizare a Sistemului de control al exportului
TITLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de export prin utilizarea Sistemului de control al exportului.
Art. 2
Sistemul de control al exportului este un sistem bazat pe o aplicaţie informatică, denumită în continuare aplicaţia ECS-RO, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor.
Art. 3
(1)Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului se aplică tuturor mărfurilor care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii şi sunt acoperite de o declaraţie prealabilă la ieşire.
(2)Declaraţia prealabilă la ieşire la una dintre următoarele forme:
a)o declaraţie vamală, în cazul în care mărfurile care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii sunt plasate sub un regim vamal pentru care o astfel de declaraţie se cere;
b)o declaraţie de reexport;
c)o declaraţie sumară de ieşire.
Art. 4
În sensul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a)Cod Vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
b)Regulament delegat (UE) 2016/341 - Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;
c)Regulament delegat (UE) 2015/2.446 - Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii;
d)Regulament de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
e)DEE - Document Electronic de Export - declaraţia vamală de export sub formă electronică, întocmită în aplicaţia ECS-RO, care poate conţine elementele de securitate şi siguranţă prevăzute de anexa nr. 9, apendicele A la Regulamentul delegat (UE) 2016/341;
f)AER - Anticipated Export Record - înregistrare anticipată a exportului: mesajul electronic care conţine informaţii extrase din DEE, generat automat de aplicaţia ECS-RO la acordarea liberului de vamă la export, ce se transmite de la biroul vamal de export la biroul vamal de ieşire;
g)EAD - Export Accompanying Document - document de însoţire al exportului: documentul tipărit din aplicaţia ECS-RO care însoţeşte mărfurile de la biroul vamal de export la biroul vamal de ieşire, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, apendicele H1 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, care poate conţine elementele de securitate şi siguranţă prevăzute de anexa nr. 9, apendicele A la acelaşi regulament;
h)ELOI - Export List of Items - listă de articole la export: documentul tipărit din aplicaţia ECS-RO care însoţeşte mărfurile de la biroul vamal de export la biroul vamal de ieşire, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, apendicele H2 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341;
i)LRN - Local Reference Number - număr de referinţă local: numărul acordat de operatorul economic declaraţiei vamale sau sumare în vederea identificării în aplicaţia ECS-RO;
j)MRN - Master Reference Number - număr de referinţă principal: numărul de referinţă al declaraţiei vamale sau sumare: număr unic de înregistrare al declaraţiei vamale sau sumare alocat de aplicaţia ECS-RO;
k)SSD - Safety and Security Document - document de securitate şi siguranţă: documentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, apendicele J1 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341;
l)SSLOI - Safety and Security List of Items - listă de articole de securitate şi siguranţă: documentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, apendicele J2 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341;
m)EXS - Exit Summary Declaration - declaraţie sumară de ieşire: declaraţia prealabilă la ieşire întocmită conform art. 271 din Codul Vamal al Uniunii şi anexei nr. 9, apendicele A la Regulamentul delegat (UE) 2016/341.
TITLUL II: Declararea mărfurilor utilizând declaraţia vamală de export
CAPITOLUL I: Formalităţi la biroul vamal de export
SECŢIUNEA 1: A. Întocmirea şi depunerea declaraţiei vamale de export
Art. 5
În vederea declarării mărfurilor pentru export DEE se completează de către declarant/reprezentantul vamal, în aplicaţia ECS-RO. DEE conţine în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de declarant/reprezentantul vamal.
Art. 6
(1)DEE conţine datele necesare pentru analiza de risc în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa.
(2)Pentru mărfurile prevăzute la art. 263 alin. (2) din Codul Vamal al Uniunii şi art. 245 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, DEE se depune fără elemente de securitate şi siguranţă.
(3)În cazul unui operator economic autorizat pentru securitate şi siguranţă se aplică prevederile art. 23 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
Art. 7
(1)După completare, DEE se depune prin intermediul aplicaţiei ECS-RO la biroul vamal de export competent, stabilit în conformitate cu art. 221 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
(2)Depunerea DEE la biroul vamal de export se face cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Codul Vamal al Uniunii şi în termenele prevăzute la art. 244 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
Art. 8
Documentul tipărit după forma DEE din aplicaţia ECS-RO, semnat de către declarant/reprezentantul vamal, se depune în vamă însoţit de documentele justificative, în condiţiile prevăzute de art. 163 din Codul Vamal al Uniunii.
SECŢIUNEA 2: B Acceptarea declaraţiei vamale de export
Art. 9
Lucrătorul vamal identifică DEE în aplicaţia ECS-RO pe baza LRN-ului şi verifică corectitudinea datelor înscrise în acest document.
Art. 10
(1)În cazul în care respectă dispoziţiile stabilite la art. 172 din Codul Vamal al Uniunii, declaraţia este acceptată, acesteia atribuindu-se MRN-ul în mod automat de către aplicaţia ECS-RO.
(2)Dacă declaraţia nu este acceptată, biroul vamal de export comunică prin intermediul aplicaţiei ECS-RO declarantului/ reprezentantului vamal motivele neacceptării.
SECŢIUNEA 3: C. Analiza de risc
Art. 11
Analiza de risc se efectuează conform art. 46 şi 264 din Codul Vamal al Uniunii şi art. 328 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
SECŢIUNEA 4: D. Modificarea declaraţiei vamale de export
Art. 12
Declarantul/Reprezentantul vamal poate solicita modificarea uneia sau mai multor date din declaraţie, după ce aceasta a fost acceptată de biroul vamal de export, în condiţiile prevăzute de art. 173 din Codul Vamal al Uniunii.
Art. 13
Cererea de modificare se transmite prin intermediul aplicaţiei ECS-RO la biroul vamal de export şi conţine declaraţia vamală modificată cu noile date.
Art. 14
Dacă biroul vamal de export acceptă cererea de modificare, declaraţia modificată păstrează MRN-ul şi data acceptării declaraţiei iniţiale.
Art. 15
În cazul în care biroul vamal de export respinge cererea, acesta comunică prin intermediul aplicaţiei ECS-RO declarantului/reprezentantului vamal motivele respingerii.
SECŢIUNEA 5: E. Invalidarea declaraţiei vamale de export înaintea acordării liberului de vamă
Art. 16
(1)Declarantul/Reprezentantul vamal poate solicita invalidarea declaraţiei, după ce aceasta a fost acceptată de biroul vamal, în condiţiile prevăzute de art. 174 din Codul Vamal al Uniunii.
(2)Cererea de invalidare se transmite prin intermediul aplicaţiei ECS-RO la biroul vamal de export.
Art. 17
În cazul în care biroul vamal de export respinge cererea, acesta comunică prin intermediul aplicaţiei ECS-RO declarantului/reprezentantului vamal motivele respingerii.
SECŢIUNEA 6: F. Decizia de control
Art. 18
În situaţia în care, în urma efectuării analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a altor elemente privind operaţiunea de export, biroul vamal de export ia decizia de a nu controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, această decizie este menţionată în DEE, prin înscrierea în câmpul "rezultatul controlului" a codului "A2" cu semnificaţia "Considerat satisfăcător", mărfurile urmând să primească liber de vamă.
Art. 19
Dacă biroul vamal ia decizia de a controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, declaraţia este trecută în starea "Sub control".
SECŢIUNEA 7: G. Efectuarea controlului
Art. 20
(1)În situaţia prevăzută la art. 19 biroul vamal de export solicită declarantului/reprezentantului vamal punerea la dispoziţie a documentelor justificative pentru aplicarea dispoziţiilor regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate.
(2)Controlul se desfăşoară pe baza informaţiilor cuprinse în DEE şi a documentelor justificative, cu respectarea prevederilor art. 188-192 din Codul Vamal al Uniunii şi ale art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
Art. 21
Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată niciun fel de discrepanţe între datele înscrise în DEE, documentele justificative şi mărfurile examinate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în DEE prin înscrierea în câmpul "rezultatul controlului" a codului "A1" cu semnificaţia "Satisfăcător".
Art. 22
(1)În situaţia în care se constată discrepanţe minore între datele înscrise în DEE, documentele justificative şi mărfurile examinate, acestea sunt comunicate prin intermediul aplicaţiei ECS-RO declarantului/reprezentantului vamal, stabilindu-i-se un termen de răspuns.
(2)Biroul vamal poate efectua modificări asupra datelor cuprinse în declaraţie numai cu acceptul declarantului/ reprezentantului vamal transmis prin intermediul aplicaţiei ECS-RO, caz în care mărfurile pot să primească liber de vamă.
(3)Dacă modificările nu sunt acceptate de declarant/ reprezentantul vamal sau la expirarea termenului acordat, lucrătorul vamal poate acorda liber de vamă cu respectarea prevederilor art. 243 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
Art. 23
Biroul vamal de export decide dacă discrepanţele constatate între datele înscrise în DEE, documentele justificative şi mărfurile examinate se consideră minore sau majore.
Art. 24
(1)Când în urma controlului biroul vamal de export constată discrepanţe majore între datele declarate şi cele constatate, lucrătorul vamal comunică în scris declarantului/reprezentantului vamal motivele care ar duce la luarea unei decizii cu consecinţe nefavorabile pentru acesta, conform art. 22 alin. (6) din Codul Vamal al Uniunii şi art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
(2)Declarantului/Reprezentantului vamal i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
SECŢIUNEA 8: H. Liberul de vamă
Art. 25
(1)Liberul de vamă se acordă conform dispoziţiilor stabilite la art. 194 şi 195 din Codul Vamal al Uniunii, art. 245 şi 246 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
(2)Lucrătorul vamal tipăreşte EAD şi, după caz, ELOI, pe care le înmânează declarantului/reprezentantului vamal.
(3)După acordarea liberului de vamă, la cererea declarantului/reprezentantului vamal, lucrătorul vamal responsabil cu acordarea liberului de vamă tipăreşte din aplicaţia ECS-RO şi autentifică un exemplar pe suport hârtie al declaraţiei vamale, pe hârtie obişnuită format A4 şi care certifică înscrisurile din DEE pentru care s-a acordat liberul de vamă. Autentificarea datelor înscrise în acest document se face prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei lucrătorului vamal.
Art. 26
Dacă discrepanţele constatate la art. 24 nu sunt soluţionate în termenul stabilit, acestea sunt transmise informatic declarantului/reprezentatului vamal prin înscrierea în DEE, în câmpul "rezultatul controlului", a codului "B1" cu semnificaţia "Nesatisfăcător". În acest caz nu se acordă liber de vamă.
SECŢIUNEA 9: I. Invalidarea declaraţiei vamale de export după acordarea liberului de vamă
Art. 27
(1)Declarantul/Reprezentantul vamal poate solicita invalidarea declaraţiei vamale după acordarea liberului de vamă, în condiţiile prevăzute de art. 148 alin. (4) şi (5) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
(2)Cererea de invalidare se transmite prin intermediul aplicaţiei ECS-RO la biroul vamal de export.
Art. 28
În cazul în care biroul vamal de export respinge cererea, acesta comunică prin intermediul aplicaţiei ECS-RO declarantului/reprezentantului vamal motivele respingerii.
Art. 29
Biroul vamal de export poate invalida o declaraţie vamală de export în condiţiile prevăzute la art. 248 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
SECŢIUNEA 10: J. Certificarea ieşirii
Art. 30
(1)Biroul vamal de export certifică declarantului sau exportatorului ieşirea mărfurilor în cazurile prevăzute la art. 334 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
(2)La solicitarea declarantului sau exportatorului, biroul vamal de export autentifică documentul prevăzut în anexa nr. 1 prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii.
CAPITOLUL II: Procedura înscrierii în evidenţele declarantului
SECŢIUNEA 1: A. Întocmirea şi acceptarea declaraţiei vamale de export
Art. 31
Prevederile art. 6 şi 7 se aplică în mod corespunzător.
Art. 32
Acceptarea declaraţiei se materializează prin alocarea de către aplicaţia ECS-RO a MRN-lui.
Art. 33
Termenul de intervenţie prevăzut în autorizaţia de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului începe să curgă din momentul obţinerii MRN-lui.
SECŢIUNEA 2: B. Modificarea declaraţiei vamale de export
Art. 34
Prevederile art. 12-15 se aplică în mod corespunzător.
Art. 35
În cazul în care cererea de modificare a declaraţiei de export este acceptată, curgerea termenului menţionat la art. 33 începe din nou.
SECŢIUNEA 3: C. Invalidarea declaraţiei vamale de export
Art. 36
Prevederile art. 16 şi 17 şi ale art. 27-29 se aplică în mod corespunzător.
SECŢIUNEA 4: D. Decizia de control
Art. 37
În cadrul termenului de intervenţie menţionat la art. 33, ca urmare a analizei de risc bazate pe informaţiile gestionate automat de către sistemul informatic sau a altor elemente privind operaţiunea de export, biroul vamal de export ia decizia de a controla sau nu documentele şi/sau mărfurile. Din momentul comunicării deciziei de control curgerea termenului menţionat la art. 33 se suspendă, iar lucrătorul vamal are obligaţia să se prezinte la locaţia autorizată a mărfurilor în cadrul termenului de intervenţie.
Art. 38
Prevederile art. 19 se aplică în mod corespunzător.
SECŢIUNEA 5: E. Efectuarea controlului
Art. 39
Controlul documentar şi/sau fizic se efectuează în locaţia autorizată a mărfurilor.
Art. 40
Prevederile art. 20-24 se aplică în mod corespunzător.
SECŢIUNEA 6: F. Liberul de vamă
Art. 41
(1)La expirarea termenului prevăzut la art. 33 aplicaţia ECS-RO acordă în mod automat liberul de vamă.
(2)Declarantul/Reprezentantul vamal tipăreşte EAD-ul şi, după caz, ELOI.
Art. 42
În cazul efectuării controlului, dispoziţiile art. 25, 26 şi 30 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL III: Formalităţi la biroul vamal de ieşire
SECŢIUNEA 1: A. Birou vamal de ieşire
Art. 43
Biroul vamal de ieşire se stabileşte conform prevederilor art. 329 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
SECŢIUNEA 2: B. Prezentarea mărfurilor la biroul vamal de ieşire
Art. 44
(1)Mărfurile care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii sunt prezentate în vamă de către una dintre persoanele menţionate la art. 267 alin. (2) din Codul Vamal al Uniunii, care indică biroului vamal datele de identificare a mărfurilor potrivit art. 331 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
(2)Sosirea mărfurilor la biroul vamal de ieşire este notificată de către persoana care prezintă mărfurile, prin prezentarea EAD-ului şi, după caz, ELOI, sau prin intermediul aplicaţiei ECS-RO, prin depunerea notificării de sosire.
Art. 45
Lucrătorul vamal identifică operaţiunea de export în aplicaţia ECS-RO pe baza MRN-lui înscris în EAD sau în notificarea de sosire şi înregistrează sosirea mărfurilor în aplicaţie.
SECŢIUNEA 3: C. Decizia de control
Art. 46
Dacă, în urma efectuării analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a unor alte elemente privind operaţiunea de export, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, această decizie se menţionează în AER, prin înscrierea în câmpul "rezultatul controlului" a codului "A2" cu semnificaţia "Considerat satisfăcător".
Art. 47
În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a efectua controlul mărfurilor prezentate, acesta menţionează în AER tipul de control ce urmează a fi efectuat.
SECŢIUNEA 4: D. Efectuarea controlului şi ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii
Art. 48
Controlul operaţiunii de export se realizează cu respectarea prevederilor art. 267 din Codul Vamal al Uniunii şi ale art. 332 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
Art. 49
(1)Dacă în urma controlului nu se constată discrepanţe, lucrătorul vamal menţionează acest rezultat în AER, prin înscrierea în câmpul "rezultatul controlului" a codului "A1" cu semnificaţia "Satisfăcător".
(2)Biroul vamal de ieşire supraveghează ieşirea fizică a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii, conform art. 267 din Codul Vamal al Uniunii şi informează biroul vamal de export cu privire la ieşirea mărfurilor în termenul prevăzut la art. 333 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
Art. 50
(1)În cazul în care, în urma controlului, lucrătorul vamal constată discrepanţe minore între datele declarate şi cele constatate, acestea sunt menţionate în AER prin înscrierea în câmpul "rezultatul controlului" a codului "A4" cu semnificaţia "Discrepanţe minore".
(2)Prin discrepanţe minore se înţelege, în principal, orice eroare materială care nu afectează operaţiunea de export în cauză.
(3)Discrepanţă minoră este considerat şi deficitul de mărfuri, la care face referire art. 332 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
(4)Art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Art. 51
(1)Când, în urma controlului, lucrătorul vamal constată discrepanţe majore acestea sunt menţionate în AER prin înscrierea în câmpul "rezultatul controlului" a codului "B1" cu semnificaţia "Nesatisfăcător". În acest caz biroul vamal interzice ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii.
(2)Prin discrepanţe majore se înţelege orice eroare care nu poate fi corectată, respectiv neconcordanţe în ceea ce priveşte felul mărfurilor declarate şi al celor constatate, la care face referire art. 332 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
(3)Discrepanţă majoră este considerat şi excedentul de mărfuri, la care face referire art. 332 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447. În acest caz biroul vamal de ieşire refuză ieşirea mărfurilor care sunt în plus. Totuşi, în situaţia în care pentru cantitatea constatată în plus declarantul/reprezentantul depune o declaraţie vamală de export la biroul vamal de ieşire, discrepanţa în cauză se consideră minoră. Prevederile art. 50 alin. (1) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
SECŢIUNEA 5: E. Prezentarea mărfurilor la un alt birou vamal de ieşire decât cel declarat
Art. 52
Mărfurile declarate pentru export pot fi prezentate la un alt birou vamal de ieşire decât cel declarat în declaraţia de export. Biroul vamal de ieşire real solicită datele declaraţiei de export de la biroul vamal de export, potrivit dispoziţiilor art. 331 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
Art. 53
(1)Cererea privind datele pentru operaţiunea identificată prin MRN-ul înscris în EAD se transmite, prin intermediul aplicaţiei ECS-RO, de către biroul vamal de ieşire unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul vamal de export.
(2)După primirea datelor din declaraţia vamală de export, biroul vamal de ieşire unde sunt prezentate mărfurile procedează la efectuarea formalităţilor de ieşire descrise în prezentul capitol.
Art. 54
(1)În situaţia în care biroul vamal de ieşire unde sunt prezentate mărfurile nu recepţionează prin intermediul aplicaţiei ECS-RO informaţiile referitoare la operaţiune, acesta verifică, pe baza MRN-ului înscris în EAD, existenţa şi starea în care se află operaţiunea de export, pe site-ul Comisiei Europene http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=en.
(2)În funcţie de starea operaţiunii afişată pe site-ul Comisiei Europene, biroul vamal de ieşire:
a)fie permite ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii, înregistrând operaţiunea în evidenţe şi înscriind menţiunile referitoare la rezultatul controlului pe copia EAD care se reţine de către biroul vamal;
b)fie nu permite ieşirea mărfurilor până la întocmirea formalităţilor de export corespunzătoare.
Art. 55
În cazul primirii unui răspuns negativ la cererea de date privind operaţiunea de export, biroul vamal de ieşire nu permite ieşirea mărfurilor până la întocmirea formalităţilor de export corespunzătoare la biroul vamal unde sunt prezentate mărfurile.
SECŢIUNEA 6: F. Formalităţi la ieşire în cazuri specifice
Art. 56
În situaţiile prevăzute la art. 329 alin. (2)-(4) şi (7) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, biroul vamal unde se iniţiază aceste operaţiuni îndeplineşte şi procedurile de ieşire.
Art. 57
(1)Mărfurile pentru care s-a acordat liberul de vamă pentru export pot fi plasate sub un regim de tranzit, cu respectarea prevederilor art. 329 alin. (5) şi (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447. Biroul vamal de plecare al operaţiunii de tranzit devine birou vamal de ieşire şi confirmă ieşirea cel mai târziu în ziua lucrătoare care urmează zilei în care mărfurile au fost plasate sub regimul de tranzit respectiv.
(2)Mărfurile pentru care s-a acordat liberul de vamă pentru export pot fi preluate în baza unui contract unic de transport, cu respectarea prevederilor art. 329 alin. (7) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447. Biroul vamal de a cărui competenţă ţine locul în care mărfurile sunt preluate în baza unui contract unic de transport devine birou vamal de ieşire şi confirmă ieşirea cel mai târziu în ziua lucrătoare care urmează zilei în care mărfurile au fost preluate în baza acestui contract.
Art. 58
Pentru mărfurile accizabile care beneficiază de suspendarea accizelor şi pentru cele care fac obiectul unor formalităţi de export în vederea acordării unor restituiri la export în cadrul politicii agricole comune nu se aplică prevederile art. 329 alin. (4), (5) şi (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
TITLUL III: Depozitarea mărfurilor înainte de ieşirea de pe teritoriul vamal al Uniunii
CAPITOLUL I: Condiţii de depozitare
Art. 59
(1)În cazul în care mărfurile pentru care s-a acordat liber de vamă pentru export s-au prezentat la biroul vamal de ieşire şi nu părăsesc imediat teritoriul vamal al Uniunii, acestea sunt depozitate înainte de ieşire, sub supraveghere vamală, în depozite înregistrate de autoritatea vamală.
(2)Înregistrarea de către autoritatea vamală a depozitelor prevăzute la alin. (1) se face conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 60
Depozitarea înainte de ieşire poate avea loc numai în raza de competenţă teritorială a biroului vamal de ieşire.
CAPITOLUL II: Introducerea mărfurilor în depozit
Art. 61
Introducerea mărfurilor în depozit este notificată biroului vamal de ieşire de către titularul depozitului prin intermediul aplicaţiei ECS-RO sau prin transmiterea EAD-ului şi, după caz, ELOI.
Art. 62
(1)Lucrătorul vamal identifică AER-ul aferent operaţiunii de export în aplicaţia ECS-RO, pe baza MRN-lui înscris în notificarea de sosire.
(2)Prevederile art. 48-51 se aplică în mod corespunzător.
(3)În situaţia în care AER-ul aferent operaţiunii de export nu este identificat în aplicaţia ECS-RO, biroul vamal de ieşire aplică procedura prevăzută la art. 54 şi 55.
CAPITOLUL III: Ieşirea mărfurilor din depozit
Art. 63
Ieşirea mărfurilor din depozit este notificată biroului vamal de ieşire de către titularul depozitului prin intermediul aplicaţiei ECS-RO, prin transmiterea manifestului electronic care conţine MRN-urile declaraţiilor de export, precum şi date referitoare la mărfurile ce fac obiectul acestor declaraţii.
Art. 64
(1)Acceptarea manifestului electronic de către lucrătorul vamal are loc după încărcarea mărfurilor pe mijlocul de transport.
(2)În cazul în care biroul vamal de ieşire nu acceptă manifestul electronic, comunică titularului depozitului motivul neacceptării şi solicită depunerea unui nou manifest.
Art. 65
Prevederile art. 332 şi 333 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 sunt aplicabile şi în cazul ieşirii mărfurilor din depozit.
TITLUL IV: Declararea mărfurilor utilizând declaraţia sumară de ieşire
SECŢIUNEA 1: A. Întocmirea şi depunerea declaraţiei sumare de ieşire
Art. 66
(1)Declaraţia sumară de ieşire se depune la biroul vamal de ieşire în condiţiile art. 271 din Codul Vamal al Uniunii şi ale art. 341 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
(2)Declararea mărfurilor utilizând declaraţia sumară de ieşire se realizează prin completarea acesteia, în aplicaţia ECS-RO, de către una dintre persoanele prevăzute la art. 271 alin. (2) din Codul Vamal al Uniunii. EXS conţine în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de declarant/reprezentant.
Art. 67
După completare, EXS se depune prin intermediul aplicaţiei ECS-RO la biroul vamal de ieşire. Depunerea EXS la biroul vamal de ieşire se face în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (2) din Codul Vamal al Uniunii şi în termenele prevăzute la art. 244 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
Art. 68
În cazul mărfurilor prevăzute la art. 263 alin. (2) din Codul Vamal al Uniunii şi art. 245 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 nu se depune o declaraţie sumară de ieşire.
SECŢIUNEA 2: B. Înregistrarea declaraţiei sumare de ieşire şi analiza de risc
Art. 69
(1)Înregistrarea EXS se materializează prin alocarea de către aplicaţia ECS-RO a MRN-lui, care este comunicat persoanei interesate.
(2)În cazul în care EXS nu este înregistrată, persoana interesată este notificată în mod corespunzător.
(3)Analiza de risc se efectuează conform art. 264 din Codul Vamal al Uniunii şi a art. 328 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
SECŢIUNEA 3: C. Modificarea declaraţiei sumare de ieşire
Art. 70
(1)Declarantul/Reprezentantul vamal poate solicita modificarea uneia sau mai multor date din declaraţia sumară de ieşire după depunerea acesteia în condiţiile prevăzute la art. 272 alin. (1) din Codul Vamal al Uniunii.
(2)Cererea de modificare se transmite prin intermediul aplicaţiei ECS-RO la biroul vamal de ieşire.
(3)Cererea nu poate avea ca obiect modificări privind denumirea persoanei care a depus declaraţia sumară de ieşire sau a biroului vamal de ieşire. În aceste situaţii este necesară depunerea unei alte declaraţii sumare de ieşire.
SECŢIUNEA 4: D. Invalidarea declaraţiei sumare de ieşire
Art. 71
Invalidarea declaraţiei sumare de ieşire se efectuează în condiţiile prevăzute de art. 272 alin. (2) lit. (b) din Codul Vamal al Uniunii.
SECŢIUNEA 5: E. Prezentarea mărfurilor la biroul vamal de ieşire şi identificarea declaraţiei sumare de ieşire
Art. 72
La sosirea mărfurilor la biroul vamal de ieşire lucrătorul vamal identifică EXS în aplicaţia ECS-RO pe baza MRN-ului.
SECŢIUNEA 6: F. Decizia de control
Art. 73
Dacă în urma efectuării analizei de risc, pe baza informaţiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a altor elemente privind mărfurile destinate să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, această decizie se menţionează în EXS, prin înscrierea în câmpul "rezultatul controlului" a codului "A2" cu semnificaţia "Considerat satisfăcător". Biroul vamal de ieşire supraveghează ieşirea fizică a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii.
Art. 74
În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele justificative şi/sau mărfurile declarate, acesta menţionează în EXS tipul de control ce urmează a fi efectuat.
SECŢIUNEA 7: G. Efectuarea controlului şi ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii
Art. 75
Controlul documentelor justificative şi/sau al mărfurilor declarate se face pe baza informaţiilor cuprinse în EXS şi în documentele justificative.
Art. 76
Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în EXS, documentele justificative şi/sau mărfurile examinate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în EXS prin înscrierea în câmpul "rezultatul controlului" a codului "A1" cu semnificaţia "Satisfăcător".
Art. 77
(1)În cazul în care, în urma controlului, lucrătorul vamal constată discrepanţe minore între datele declarate şi cele constatate, acestea sunt menţionate în EXS prin înscrierea în câmpul "rezultatul controlului" a codului "A4" cu semnificaţia "Discrepanţe minore". Biroul vamal de ieşire supraveghează ieşirea fizică a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii.
(2)Prevederile art. 50 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 78
(1)Când în urma controlului lucrătorul vamal constată discrepanţe majore între datele declarate şi cele constatate, acestea sunt transmise prin intermediul aplicaţiei ECS-RO declarantului/reprezentatului vamal, prin înscrierea în EXS în câmpul "rezultatul controlului" a codului "B1" cu semnificaţia "Nesatisfăcător". În acest caz, biroul vamal interzice ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii.
(2)Prevederile art. 51 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 79
Prevederile art. 59-65, referitoare la depozitarea mărfurilor înainte de ieşirea de pe teritoriul vamal al Uniunii, se aplică în mod corespunzător şi mărfurilor acoperite de o declaraţie sumară de ieşire.
TITLUL V: Procedura alternativă de declarare a mărfurilor la export utilizând declaraţia vamală de export
CAPITOLUL I: Procedura alternativă la biroul vamal de export
Art. 80
Procedura alternativă de declarare a mărfurilor la export se aplică în condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (3) lit. (b) din Codul Vamal al Uniunii.
Art. 81
(1)Utilizarea procedurii alternative şi a formularelor utilizate se agreează de către biroul vamal. La luarea deciziei de utilizare a procedurii alternative biroul vamal de export se asigură că orice declaraţie vamală de export înregistrată în aplicaţia ECS-RO, care nu a fost procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei, se invalidează.
(2)Declarantul/Reprezentantul vamal este obligat să informeze în scris biroul vamal în legătură cu orice operaţiune de export, înregistrată în aplicaţia ECS-RO şi care nu a primit liber de vamă, pentru a cărei finalizare se solicită utilizarea procedurii alternative.
Art. 82
Biroul vamal de export acceptă o declaraţie vamală de export pe suport hârtie, cu condiţia ca aceasta să fie întocmită:
a)fie prin intermediul documentului administrativ unic tipărit pe hârtie specială, în conformitate cu modelul din anexa nr. 9, apendicele B1-B4 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, la care se adaugă documentul de siguranţă şi securitate care corespunde modelului din anexa nr. 9, apendicele J1, şi o listă de articole de securitate şi siguranţă care corespunde modelului din anexa nr. 9, apendicele J2 la acelaşi regulament;
b)fie prin intermediul documentului administrativ unic de export/securitate care corespunde modelului din anexa nr. 9, apendicele 11, şi o listă de articole de export/securitate care corespunde modelului din anexa nr. 9, apendicele 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341.
Art. 83
La utilizarea procedurii alternative, indiferent de formularul utilizat precizat la art. 82 lit. a) sau b), se aplică cu cerneală roşie ştampila "Procedură alternativă ECS" pe toate exemplarele declaraţiei vamale de export, în caseta A. Modelul ştampilei este prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 84
În cazul prevăzut la art. 82 lit. a), când declaraţia vamală de export se depune împreună cu documentul de siguranţă şi securitate, numărul de înregistrare al declaraţiei se înscrie de biroul vamal şi pe acest din urmă document.
Art. 85
(1)Orice declaraţie vamală de export introdusă în aplicaţiile informatice, care nu a fost procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei şi pentru care a fost luată decizia de utilizare a procedurii alternative, se invalidează de biroul vamal imediat ce a fost restabilită funcţionarea aplicaţiei.
(2)Declaraţiile vamale care au fost întocmite în procedură alternativă şi au primit liber de vamă sunt preluate în sistemul informatic în maximum 24 de ore de la restabilirea funcţionării aplicaţiei.
CAPITOLUL II: Procedura alternativă la biroul vamal de ieşire
Art. 86
În cazul prezentării la un birou vamal de ieşire, care lucrează în procedură alternativă, a mărfurilor ce au fost declarate pentru export utilizând Sistemul de control al exportului, biroul vamal de ieşire înregistrează operaţiunea în evidenţe pe baza EAD-ului şi permite ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii. Formalităţile de ieşire descrise la art. 48-51 se aplică în mod corespunzător, menţiunile referitoare la rezultatul controlului fiind trecute pe copia EAD care se reţine de către biroul vamal şi, ulterior, când este posibil, în AER, imediat după încetarea motivelor pentru care se aplică procedura alternativă.
Art. 87
În cazul prezentării la un birou vamal de ieşire a mărfurilor ce au fost declarate pentru export utilizând procedura alternativă, biroul vamal de ieşire înregistrează operaţiunea în evidenţe şi permite ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii. Formalităţile de ieşire prevăzute la art. 267 din Codul Vamal al Uniunii, la art. 246 din Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 şi la art. 332-333 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 se aplică în mod corespunzător.
TITLUL VI: Procedura alternativă de declarare a mărfurilor utilizând declaraţia sumară de ieşire
Art. 88
Procedura alternativă de scoatere a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii pe baza declaraţiei sumare de ieşire întocmite în scris, pe suport hârtie, se aplică în condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (3) lit. (b) din Codul Vamal al Uniunii.
Art. 89
(1)Folosirea unei declaraţii sumare de ieşire întocmită în scris, pe suport de hârtie, în cazul unei avarii temporare a sistemelor informatice ale operatorilor economici, se agreează de către biroul vamal de ieşire.
(2)Declaraţia sumară de ieşire întocmită în scris, pe suport hârtie, este semnată de persoana care o întocmeşte.
Art. 90
(1)În cazul procedurii alternative, declaraţia sumară de ieşire întocmită în scris, pe suport hârtie, este întocmită utilizând formularul document de securitate şi siguranţă. În cazul în care transportul pentru care se întocmeşte o declaraţie sumară de ieşire se compune din mărfuri constituite din mai mult de un articol, documentul de securitate şi siguranţă este completat de o listă de articole. Lista de articole este parte integrantă din documentul de securitate şi siguranţă.
(2)Declaraţia sumară de ieşire include datele prevăzute la anexa nr. 9, apendicele A din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.
Art. 91
(1)La înregistrarea declaraţiei sumare de ieşire, lucrătorul vamal înscrie numărul de înregistrare a declaraţiei pe SSD şi, după caz, pe SSLOI.
(2)SSD şi, după caz, SSLOI sunt reţinute de biroul vamal de ieşire.
TITLUL VII: Procedura de cercetare pentru controlul încheierii regimului de export
Art. 92
Procedura de cercetare se iniţiază de către biroul vamal de export competent, în conformitate cu prevederile art. 335 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, când acesta nu a fost informat cu privire la ieşirea mărfurilor.
Art. 93
(1)După 90 de zile de la acordarea liberului de vamă pentru export biroul vamal de export comunică prin intermediul aplicaţiei ECS-RO, declarantului/reprezentantului vamal că nu a primit informaţii privind ieşirea mărfurilor şi îi solicită să prezinte dovezile care atestă ieşirea mărfurilor.
(2)Procedura de cercetare se iniţiază de către biroul vamal de export competent, conform art. 335 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, după 20 de zile de la acordarea liberului de vamă pentru export, dacă declarantul/ reprezentantul vamal a informat biroul vamal de export că mărfurile au părăsit teritoriul vamal al Uniunii şi a depus dovezile care atestă ieşirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii.
Art. 94
(1)Dacă declarantul/reprezentantul vamal furnizează dovezi biroului vamal de export, în aplicarea art. 335 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, biroul vamal de export solicită informaţii privind ieşirea mărfurilor de la biroul vamal de ieşire, care are obligaţia să răspundă în termen de 10 zile.
(2)Dovezile care atestă ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii sunt prevăzute la art. 335 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
Art. 95
În termen de 150 de zile de la data acordării liberului de vamă mărfurilor pentru export, biroul vamal de export:
a)verifică documentele prezentate de declarant/reprezentantul vamal şi procedează la încheierea informatică a operaţiunii de export, dacă s-a prezentat ca dovadă a ieşirii mărfurilor unul sau o combinaţie a documentelor la care face referire art. 335 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447;
b)invalidează declaraţia vamală de export, în cazul neprezentării vreunei dovezi sau când dovezile prezentate în vederea încheierii regimului nu sunt conforme, conform art. 248 alin. (2) din Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446.
TITLUL VIII: Declararea mărfurilor utilizând declaraţia vamală de reexport
Art. 96
Prevederile art. 5-65, 80-87, 92-95 se aplică în mod corespunzător declaraţiilor vamale de reexport.
TITLUL IX: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 97
Dacă mărfurile au fost declarate pentru export în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar înainte de 1 mai 2016 şi nu li s-a acordat liberul de vamă până la acea dată, acestor mărfuri li se acordă liberul de vamă pentru export în conformitate cu dispoziţiile aplicabile din Codul Vamal al Uniunii, din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
Art. 98
Modelul şi conţinutul Notificării de export sunt prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 99
Instrucţiunile de înregistrare a depozitelor utilizate la depozitarea mărfurilor înainte de ieşirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 100
Modelul ştampilei pentru procedura alternativă este prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 101
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme.
Art. 102
Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Codului Vamal al Uniunii, ale Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 şi ale Regulamentului delegat (UE) 2016/341.
-****-
ANEXA nr. 1: Notificare de export
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia Generală a Vămilor
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......................
Direcţia Regională Vamală .......................
Biroul Vamal ...................
Notificare de export
Către: Societatea .......................
În atenţia: .........................
Ref: Certificare ieşire mărfuri
Nr. înregistrare/Data: .........................
Stimate domn/Stimată doamnă,
Prin prezenta vă informăm că mărfurile aferente operaţiunii/lor de export identificate prin MRN(-urile) nr. ...........................,
au părăsit teritoriul vamal al Uniunii.
Cu stimă,
Şef birou vamal
Ştampila biroului vamal
ANEXA nr. 2: Instrucţiuni de înregistrare a depozitelor utilizate la depozitarea mărfurilor înainte de ieşirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii
Art. 1
Înregistrarea depozitelor utilizate la depozitarea mărfurilor înainte de ieşirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii se face de către biroul vamal de ieşire în a cărui rază de competenţă teritorială se află situat spaţiul de depozitare.
Art. 2
Birourile vamale de ieşire înregistrează depozitele prevăzute la art. 1, aparţinând operatorilor economici, care îndeplinesc următoarele cerinţe:
a)au organizate evidenţe care permit autorităţii vamale verificarea eficientă a operaţiunilor vamale;
b)dispun de infrastructură informatică adecvată organizării evidenţelor;
c)au incluse în obiectul de activitate operaţiuni de depozitare;
d)dispun de echipamente necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal;
e)spaţiul de depozitare deţinut îndeplineşte condiţiile necesare pentru asigurarea depozitării, conservării, păstrării integrităţii mărfurilor depozitate, precum şi împotriva sustragerii lor.
Art. 3
(1)Înregistrarea depozitelor menţionată la art. 1 se efectuează pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(2)Cererea se depune, semnată de către solicitant, la biroul vamal de ieşire competent împreună cu următoarele documente:
a)certificatul de înregistrare a societăţii comerciale, în copie;
b)copia actului constitutiv al societăţii comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
c)certificatul de atestare fiscală eliberat de autoritatea fiscală competentă;
d)o declaraţie-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
e)documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. d) şi e).
Art. 4
(1)Titularii autorizaţiilor de comisionar în vamă, care solicită înregistrarea depozitelor destinate depozitării mărfurilor înainte de ieşirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii, completează cererea de înregistrare prevăzută la art. 3 alin. (1) şi depun numai documentul care atestă îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 2 lit. e).
(2)Prin excepţie de la alin. (1), dacă solicitantul deţine autorizaţie de comisionar în vamă pentru spaţiul de depozitare pentru care cere înregistrarea, se depune numai cererea de înregistrare menţionată la art. 3 alin. (1).
Art. 5
(1)În cazul în care condiţiile legale sunt îndeplinite, biroul vamal înregistrează depozitul utilizând aplicaţia informatică ECS-RO. Numărul de înregistrare al depozitului este de forma XXXXXXXXYY, unde:
a)XXXXXXXX - reprezintă codul biroului vamal de ieşire, format din 8 caractere alfanumerice; şi
b)YY - reprezintă codul locaţiei depozitului, format din 2 caractere numerice.
(2)Codul de înregistrare atribuit depozitului de biroul vamal de ieşire se comunică în scris solicitantului.
Art. 6
Titularii depozitelor utilizate la depozitarea mărfurilor înainte de ieşirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii au obligaţia de a ţine evidenţa mărfurilor intrate/ieşite în/din depozit.
Art. 7
(1)Biroul vamal de ieşire revocă înregistrarea depozitului în una dintre următoarele situaţii:
a)una sau mai multe dintre condiţiile ce au stat la baza înregistrării nu mai sunt îndeplinite;
b)înregistrarea s-a făcut pe baza unor date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunoştinţă sau trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt;
c)la solicitarea titularului.
(2)Revocarea înregistrării se realizează în baza deciziei şefului biroului vamal emitent şi conţine data de la care măsura intervine, precum şi motivul emiterii acesteia.
(3)Decizia de revocare este comunicată de biroul vamal de ieşire titularului.
Art. 8
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
ANEXA nr. 21: CERERE DE ÎNREGISTRARE a depozitului (depozitelor) utilizat(e) la depozitarea mărfurilor înainte de ieşirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii
(- ANEXA nr. 1 la instrucţiuni)
Nr. ..... din ...........
Către
Biroul vamal ............
CERERE DE ÎNREGISTRARE a depozitului (depozitelor) utilizat(e) la depozitarea mărfurilor înainte de ieşirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii
Societatea ......................, CUI ........................., cu sediul în strada ......................., localitatea ..................., judeţul ..................., ţara ....................., cod poştal ......................., e-mail ..................., telefon ......................, fax .....................
solicităm autorizare pentru depozitarea mărfurilor la adresa/adresele spaţiului/spaţiilor de lucru de mai jos:

Nume locaţie

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

     
     
     
Evidenţele privind mărfurile depozitate sunt ţinute la adresa: ..................................
- Anexăm la prezenta următoarele documente: ........................................
Numele şi prenumele reprezentantului legal,
....................
Semnătura
................
ANEXA nr. 22: Declaraţie-angajament
Nr. ............/data ..................
Societatea ......................, CUI .................., reprezentată legal prin ........................, având funcţia de ..................., se angajează:
- a) să respecte reglementările vamale şi condiţiile privind depozitarea mărfurilor înainte de ieşirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii;
- b) să ţină o evidenţă a operaţiunilor de depozitare care să permită verificarea acestora de către autoritatea vamală;
- c) să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţii vamale toate documentele vizând mărfurile depozitate, precum şi evidenţa operaţiunilor de depozitare;
- d) să permită autorităţii vamale accesul necondiţionat, în orice moment, la mărfurile ce fac obiectul depozitării.
Numele, prenumele şi funcţia
..................
Semnătura
.................
ANEXA nr. 3: Modelul ştampilei pentru procedura alternativă

PROCEDURĂ ALTERNATIVĂ ECS

DATE INDISPONIBILE ÎN SISTEM

DECLANŞATĂ LA .................

(Data/ora)

(dimensiuni 26 X 59 mm)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 309 din data de 22 aprilie 2016