REGULAMENT din 19 iunie 2012 de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale pentru produse biocide
Art. 1
(1)Comisia naţională pentru produse biocide, denumită în continuare Comisia, se constituie în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Comisia se organizează şi funcţionează ca organism de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind avizarea, autorizarea sau înregistrarea produselor biocide pe teritoriul României.
(3)Comisia, prin preşedintele ei, exercită atribuţiile autorităţii competente în procesul de luare a deciziilor privind emiterea actelor administrative de plasare pe piaţă pentru produsele biocide, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Persoanele nominalizate la anexa nr. 1 la ordin, denumite în continuare membri ai Comisiei, îşi exercită activitatea pe o perioadă de 5 ani.
(2)În termen de 30 de zile înainte de expirarea perioadei de 5 ani, mandatul poate fi reînnoit sau persoanele înlocuite.
Art. 3
(1)Comisia funcţionează la sediul unde îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic, respectiv Institutul Naţional de Sănătate Publică, str. Dr. A. Leonte nr. 1-3, sectorul 5, municipiul Bucureşti, din subordinea Ministerului Sănătăţii.
(2)Coordonatorul Secretariatului tehnic este numit prin decizie de către directorul general al Institutului Naţional de Sănătate Publică.
Art. 4
(1)Comisia are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a)emite acte administrative pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide noi şi existente, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, şi la art. 10 lit. k) şi m) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurilor de evaluare existente;
b)emite acte administrative pentru plasarea pe piaţă a unui produs biocid în urma evaluării tuturor riscurilor prezentate de fiecare substanţă activă şi de fiecare substanţă periculoasă, prezente în produsul biocid;
c)hotărăşte asupra uneia dintre următoarele concluzii la luarea unei decizii de avizare, autorizare sau înregistrare, pentru fiecare tip de produs şi pentru fiecare domeniu de utilizare a unui produs biocid, pentru care a fost depusă o cerere:
1.produsul biocid nu poate fi avizat, autorizat sau înregistrat;
2.produsul biocid poate fi avizat sau autorizat sub rezerva unor condiţii ori restricţii specifice;
3.sunt necesare informaţii suplimentare înainte de a se lua decizia de emitere a actului administrativ;
d)respectă principiile de "recunoaştere mutuală" privind plasarea pe piaţă a produselor biocide;
e)aplică regulile privind conceptul de "formulare-cadru" atunci când ia o decizie de autorizare a unui produs biocid;
f)aplică regulile privind conceptul de "produs biocid cu risc scăzut" atunci când ia o decizie de înregistrare a unui produs biocid;
g)autorizează numai acele produse biocide care, utilizate conform condiţiilor de autorizare, nu prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, animalelor şi a mediului, sunt eficace şi conţin substanţe active evaluate şi acceptate la nivelul Uniunii Europene;
h)poate impune, dacă este cazul, anumite condiţii pentru eliberarea unei autorizaţii;
i)în luarea deciziilor ţine seama şi de următoarele aspecte:
1.i1) rezultatele evaluării riscurilor, în special relaţia dintre expunere şi efect;
2.i2) natura şi gravitatea efectului;
3.i3) existenţa unor măsuri pentru gestionarea riscului ce pot fi aplicate;
4.i4) domeniul de utilizare a produsului biocid;
5.i5) eficacitatea produsului biocid;
6.i6) proprietăţile fizico-chimice ale produsului biocid;
7.i7) beneficiile ce rezultă în urma utilizării produsului biocid;
8.i8) orice efecte inacceptabile relevante;
j)dispune ca produsele biocide să fie utilizate corect; utilizarea corectă include aplicarea produselor biocide într-o doză eficace şi utilizarea acestora la minimum necesar;
k)analizează concluziile care rezultă din examinarea de către grupul de experţi a efectelor produsului biocid asupra sănătăţii oamenilor, animalelor şi mediului, pentru a ajunge la o concluzie generală cu privire la efectul global al produsului biocid;
l)pentru decizia de avizare, autorizare sau înregistrare a produselor biocide Comisia ţine cont de recomandările din Manualul pentru luarea deciziilor agreat de statele membre şi ghidurile tehnice ale Comisiei Europene;
m)elaborează rapoarte, informări şi facilitează schimbul de date şi de informaţii ştiinţifice pentru statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană;
n)stabileşte mijloacele şi procedurile prin care să asigure îndeplinirea tuturor responsabilităţilor pe care le are autoritatea competentă în privinţa informării corecte a solicitanţilor, publicului, statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene privind produsele biocide;
o)pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor, Comisia şi Secretariatul tehnic colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile de specialitate în subordinea sau în coordonarea acestora, cărora le poate solicita, după caz, puncte de vedere;
p)elaborează răspunsul la o eventuală reclamaţie din partea solicitantului;
q)asigură confidenţialitatea informaţiilor şi datelor, după caz.
Art. 5
(1)Şedinţele Comisiei sunt conduse de preşedinte şi sunt convocate prin Secretariatul tehnic, la cererea acestuia.
(2)În lipsa preşedintelui, Comisia este coordonată de unul dintre cei 2 vicepreşedinţi, care preia toate atribuţiile preşedintelui, fiind desemnat în scris de preşedinte.
(3)În cazul în care, concomitent, atât preşedintele, cât şi cei 2 vicepreşedinţi prevăzuţi în anexa nr. 1 la ordin nu sunt prezenţi, şedinţa Comisiei se va reprograma.
(4)Dacă un membru al Comisiei nu poate participa la şedinţă acesta trebuie să fie înlocuit de membrul supleant din cadrul autorităţii pe care o reprezintă. Membrul supleant are drept de vot. Membrul titular are obligaţia de a anunţa, în scris, Secretariatul tehnic cu privire la înlocuirea sa de către unul dintre membrii supleanţi prevăzuţi la anexa nr. 1 la ordin.
(5)În situaţiile în care, se constată că, din diferite motive, un membru titular sau membru supleant al Comisiei nu îşi îndeplineşte responsabilităţile pe care le are, preşedintele Comisiei informează autoritatea competentă, care va solicita instituţiei care l-a desemnat înlocuirea cu un alt reprezentant, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 luni, în vederea respectării termenului de emitere a avizelor de punere pe piaţă a produselor biocide. Convocarea Comisiei se realizează de către preşedintele Comisiei, după consultarea prealabilă a celorlalţi membri ai Comisiei.
(2)Şedinţele Comisiei pot fi amânate numai cu acordul membrilor Comisiei şi numai în caz de situaţii speciale, cu justificarea în scris a amânării de către preşedintele Comisiei, transmisă nu mai târziu de 48 de ore înainte de începerea şedinţei Comisiei.
(3)Şedinţele Comisiei pot fi amânate în caz de forţă majoră, respectiv un eveniment independent de voinţa Comisiei, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după transmiterea agendei şi care împiedică Comisia să îşi exercite total sau parţial obligările şi responsabilităţile. Preşedintele Comisiei va aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Comisiei acest fapt, precum şi reluarea activităţilor acesteia nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la încetarea cauzei care a generat amânarea.
(4)Invitaţia de participare la şedinţă a membrilor Comisiei se transmite cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior datei şedinţei Comisiei. Invitaţia este semnată de preşedintele Comisiei şi este însoţită de ordinea de zi. Invitaţia se transmite pe fax şi pe e-mail de către Secretariatul tehnic.
(5)Ordinea de zi cuprinde solicitările adresate Comisiei şi înregistrate la Secretariatul tehnic, lista produselor supuse avizării în vederea punerii pe piaţă a produselor biocide în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, referatele de evaluare a dosarelor produselor în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, deciziile de retragere de pe piaţă a produselor care nu respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Ordinea de zi se supune aprobării Comisiei, la începutul şedinţei.
Art. 7
(1)În cazul în care este necesară prezenţa unui expert în cadrul şedinţei, se va transmite o invitaţie de către Secretariatul tehnic. Invitaţia se transmite prin fax sau pe e-mail. Expertul va participa la şedinţă numai pentru problematica pentru care a fost solicitat şi are statut de invitat, neparticipând la vot.
(2)Având în vedere periodicitatea şedinţelor Comisiei, experţii răspund de respectarea termenelor de transmitere a referatelor în timp util Secretariatului tehnic, astfel încât să nu se depăşească termenul menţionat la art. 5 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010.
Art. 8
(1)Solicitările transmise Comisiei şi înregistrate la Secretariatul tehnic prezente pe ordinea de zi a şedinţei vor fi transmise în format electronic de către Secretariatul tehnic al Comisiei către membrii Comisiei cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării lucrărilor şedinţei.
(2)În cazuri excepţionale, preşedintele Comisiei poate adăuga pe ordinea de zi noi puncte de discuţie, motivat şi cu avizul tuturor membrilor Comisiei, dar nu mai târziu de 3 zile calendaristice faţă de data desfăşurării şedinţei; în caz contrar acestea vor fi discutate la o şedinţă ulterioară a Comisiei. Motivarea va fi menţionată în procesul-verbal al şedinţei Comisiei.
(3)Şedinţa Comisiei se declară deschisă de către preşedintele Comisiei, numai dacă este prezent cel puţin un membru titular nominalizat la anexa nr. 1 la ordin din fiecare autoritate şi se asigură cvorumul în ceea ce priveşte numărul de participanţi cu drept de vot, respectiv cel puţin 7 dintre persoanele reprezentante ale celor 3 autorităţi şi nominalizate la anexa nr. 1 la ordin. Dreptul de vot aparţine tuturor membrilor Comisiei.
(4)În procesul-verbal al şedinţei se va consemna situaţia prezenţei membrilor Comisiei şi a experţilor.
(5)Discuţiile din timpul şedinţei se consemnează în procesul-verbal de către secretarul Comisiei.
(6)Documentele adresate Comisiei sunt prezentate în timpul şedinţei, consemnându-se decizia în procesul-verbal al şedinţei luată prin vot cu majoritate simplă.
(7)Referatele de evaluare ale experţilor Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerului Mediului şi Pădurilor sunt prezentate în cadrul şedinţelor Comisiei.
(8)Comisia decide emiterea avizului pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide ori decide emiterea avizului cu anumite condiţii sau respingerea dosarului, prin vot cu majoritate simplă, pe baza criteriilor de acceptare a produsului biocid şi de emitere a avizului de plasare pe piaţă stabilite în vederea aplicării prevederilor art. 5 alin. (5) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010.
(9)Comisia decide emiterea autorizaţiei pentru plasare pe piaţă sau cu anumite condiţii sau respingerea dosarului, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin vot cu majoritate simplă.
(10)Decizia de emitere a avizului de plasare pe piaţă a produsului biocid, a emiterii avizului de plasare pe piaţă a produsului biocid cu anumite condiţii sau respingerea dosarului, însoţită de justificări, va fi consemnată în procesul-verbal ai şedinţei.
(11)Membrii Comisiei, cu respectarea ariei de responsabilitate a instituţiei din care provin, pot solicita completarea sau modificarea datelor din referatele de evaluare prezentate în timpul şedinţei.
(12)La sfârşitul şedinţelor Comisiei, procesul-verbal al şedinţei împreună cu ordinea de zi sunt semnate de către fiecare participant la şedinţă.
Art. 9
(1)Avizele se redactează de către Secretariatul tehnic în urma deciziei de emitere din cadrul şedinţelor Comisiei şi cu respectarea datelor specificate în referate de către experţi şi a menţiunilor din procesul-verbal.
(2)În cazul deciziei de emitere a avizului de plasare pe piaţă a unui produs biocid cu anumite condiţii, conform criteriilor de acceptare de emitere a avizelor de punere pe piaţă a produselor biocide sub rezerva condiţiilor sau restricţiilor specifice, emiterea actului administrativ se realizează numai dacă solicitantul depune la Secretariatul tehnic documentele solicitate, refăcute conform criteriilor de acceptare, precum şi dovada corectării neconcordanţelor.
Art. 10
(1)În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia are ştampilă proprie.
(2)Documentul prin care se comunică solicitantului decizia de respingere a dosarului include motivele de neacordare a avizului consemnate în procesul-verbal al şedinţei şi se semnează de preşedinte şi de către secretar.
(3)Răspunsul la diverse solicitări adresate Comisiei, discutate în timpul şedinţelor şi consemnate în procesul-verbal al şedinţei se semnează de preşedinte şi secretar.
(4)Informările către autoritatea competentă cu privire la activitatea Comisiei se semnează de preşedintele Comisiei.
(5)Corespondenţa cu instituţiile ale căror experţi sunt implicaţi în procesul de evaluare a produselor biocide se semnează de preşedintele Comisiei şi de secretar.
(6)În cazul în care autorităţile reprezentate în cadrul Comisiei solicită acesteia informaţii legate de situaţia dosarelor aflate în evaluare, stadiul şi/sau situaţia legală a unor produse biocide, precum şi diverse precizări legate de acestea, preşedintele Comisiei răspunde la acestea după consultarea prealabilă a membrilor Comisiei, în funcţie de domeniul de expertiză. În prima şedinţă preşedintele Comisiei prezintă celorlalţi membri adresa şi răspunsul dat.
(7)Copii ale avizelor, autorizaţiilor şi înregistrărilor, precum şi dosarele primite pentru autorizare/înregistrare sau alte documente eliberate de Comisie sunt arhivate de Secretariatul tehnic pe o perioadă de 10 ani, după care se distrug, astfel încât să nu poată fi reconstituite.
Art. 11
(1)Atribuţiile Secretariatului tehnic:
a)primeşte de la solicitanţi documentele necesare pentru avizarea, autorizarea şi înregistrarea produselor biocide:
b)verifică existenţa documentelor depuse în dosarul tehnic de solicitant conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010;
c)informează corect şi complet solicitanţii despre cerinţele pentru obţinerea actelor administrative de plasare pe piaţă a produselor biocide;
d)repartizează dosarele tehnice către experţi spre analiză şi evaluare;
e)primeşte de la experţi propuneri de completare, modificare sau revizuire a datelor din dosare, pe care le înaintează solicitanţilor conform art. 5 din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010;
f)transmite în mod unitar experţilor implicaţi documentele pentru completarea dosarului primite de la solicitant;
g)dacă dosarul tehnic nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru procedura de analiză şi evaluare, anunţă solicitantul despre necesitatea completării şi clarificării dosarului;
h)întocmeşte ordinea de zi şi documentele necesare pentru activitatea curentă a Comisiei;
i)înaintează Comisiei referatele de evaluare a produselor biocide primite de la experţi;
j)actualizează Registrul naţional al produselor biocide cu privire la produsele biocide avizate în cadrul şedinţelor Comisiei şi îl înaintează în vederea publicării pe website-ul autorităţii competente;
k)primeşte parola şi accesează Registrul produselor biocide (R4BP) administrat de Comisia Europeană;
l)transmite în scris deţinătorilor de aviz înştiinţarea asupra condiţiilor şi termenelor-limită de conformare la procedurile de autorizare sau înregistrare pentru produsele biocide plasate pe piaţă în România, a căror substanţă activă a fost inclusă în anexa nr. I sau IA la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
m)poate solicita o mostră de substanţă, produs sau ambalaj;
n)organizează şi asigură arhivarea documentelor, conform prevederilor art. 10 alin. (7) la prezentul regulament;
o)înainte de a elibera actele administrative de plasare pe piaţă, se asigură că solicitantul a depus pentru produsul biocid un proiect de etichetă şi o fişă cu date de securitate revizuite conform cu solicitările Comisiei;
p)îndeplineşte orice alte activităţi solicitate de autoritatea competentă.
(2)La solicitările experţilor pentru completarea documentaţiei tehnice în vederea evaluării, Secretariatul tehnic redactează adrese către solicitanţi/petenţi, prin care se solicită acestora diverse documente. Solicitările privind completările necesare evaluării dosarului tehnic sunt semnate de către preşedintele Comisiei şi de secretar fără a fi dezbătute în cadrul şedinţelor Comisiei în vederea eficientizării activităţii şi respectării termenelor menţionate la art. 5 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010. În cazul unor neconcordanţe expert-solicitant, acestea sunt prezentate de preşedinte sau vicepreşedinte Comisiei în prima şedinţă, în vederea luării unei decizii.
Art. 12
(1)Membrii titulari ai Comisiei, personalul Secretariatului tehnic şi experţii completează declaraţia de confidenţialitate (anexa nr. 1) şi declaraţia de interese (anexa nr. 2) anual, la prima şedinţă din an şi ori de câte ori intervin modificări în statutul/activitatea acestora.
(2)Membrii supleanţi completează declaraţia de confidenţialitate (anexa nr. 1) şi declaraţia de interese (anexa nr. 2) cu ocazia participării la şedinţele Comisiei.
Art. 13
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-
ANEXA nr. 1:
DECLARAŢIA DE CONFIDENŢIALITATE (pentru membrii titulari şi supleanţi ai Comisiei naţionale pentru produse biocide/personalul Secretariatului tehnic/experţi)
- model -
Numele ....................... prenumele ...........................
Instituţia ........................
Cunosc că am obligaţia să nu divulg nicio informaţie la care am acces prin activitatea mea în calitate de membru sau membru supleant al Comisiei naţionale pentru produse biocide/personal al Secretariatului tehnic/expert, dacă această informaţie face obiectul unei solicitări privind păstrarea confidenţialităţii, în conformitate cu art. 62 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.
Mă angajez:
1.să păstrez confidenţialitatea/să respect restricţiile privind orice informaţie la care am acces pe parcursul activităţii mele în calitate de membru sau membru supleant al Comisiei naţionale pentru produse biocide/personal al Secretariatului tehnic/expert;
2.să nu divulg unor terţi*) şi/sau să pun la dispoziţia acestora informaţiile la care am acces în timpul evaluării dosarelor tehnice şi care ar putea prejudicia din punct de vedere industrial şi comercial firmele producătoare/importatoare de produse biocide;
3.să păstrez confidenţialitatea rapoartelor până la finalizarea procedurii de avizare de către Comisie;
4.să respect caracterul confidenţial al opiniilor, părerilor şi propunerilor exprimate de membrii Comisiei naţionale pentru produse biocide/personalul Secretariatului tehnic/experţi, în cadrul procesului de evaluare a dosarelor tehnice şi activităţilor Comisiei naţionale pentru produse biocide;
5.să nu folosesc nicio informaţie în beneficiu personal şi/sau al unei terţe părţi.
Totodată am luat cunoştinţă de faptul că nu sunt considerate confidenţiale informaţiile prevăzute la art. 64 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Data ...............
Semnătura ..................
___
*) Prin terţi se înţelege orice persoană care nu este expert, membru al Comisiei sau personal al Secretariatului tehnic al Comisiei naţionale pentru produse biocide.
ANEXA nr. 2:
DECLARAŢIE DE INTERESE (pentru membrii titulari şi supleanţi ai Comisiei naţionale pentru produse biocide/personalul Secretariatului tehnic/experţi)
- model -
Numele ................ prenumele .................
Instituţia: .......................
Declar pe propria răspundere că nu am interese*) financiare şi nefinanciare, directe şi indirecte, în industria biocidelor, care pot afecta activitatea mea, în calitate de membru sau membru supleant al Comisiei naţionale pentru produse biocide/personal al Secretariatului tehnic/expert desemnat în evaluarea dosarelor tehnice în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată declar că nu deţin calitatea de membru în organele de administraţie şi de conducere şi/sau de acţionar la societăţi cu capital de stat, privat ori mixt, care au ca obiect de activitate fabricarea, importul şi comercializarea produselor biocide.
Mă angajez că, în situaţia în care, pe parcursul activităţii mele, ar putea apărea un potenţial conflict de interese, voi informa fără întârziere preşedintele Comisiei naţionale pentru produse biocide şi Secretariatul tehnic, pentru a se decide în consecinţă.
Informez că am un interes care ar putea fi considerat ca afectând independenţa mea în calitate de membru sau membru supleant al Comisiei/personal al Secretariatului tehnic/expert desemnat în evaluarea dosarelor tehnice, acesta fiind:
......................................
......................................
Sunt de acord ca informaţia de mai sus să fie făcută publică şi accesibilă unor terţe părţi.
Data .............................
Semnătura ..................
NOTĂ:
Declaraţia se semnează de către membrii Comisiei naţionale pentru produse biocide/personalul Secretariatului tehnic/experţii desemnaţi în evaluarea dosarelor tehnice. Aceştia au obligaţia de a actualiza anual declaraţia şi ori de câte ori intervin modificări în cadrul acesteia.
___
*) Instrucţiuni privind "interesele"
- Prin interes se înţelege orice asociere, orice aspect ori avantaj financiar, adică deţinerea de acţiuni sau obligaţiuni, deţinerea de titluri diferite, de exemplu, titluri de participaţie, ori deţinerea unei proprietăţi la o societate comercială, companie, grup de interes economic, naţional sau internaţional, public ori privat, sau deţinerea calităţii de membru la o asociaţie, fundaţie, organizaţie neguvernamentală etc. care are legături cu industria biocidelor.
- Membrii Comisiei naţionale pentru produse biocide/personalul Secretariatului tehnic/Expertul desemnat în evaluarea dosarelor tehnice declară interesele pe care le-a avut în ultimii 3 ani, pentru toate tipurile de activităţi legate de produse biocide, indiferent dacă au fost remunerate în mod regulat sau ocazional (membru în organele de conducere, în consiliul de administraţie, post de director executiv, angajat, consilier, interese contractuale, stagii etc. În societatea comercială, compania, grupul de interes economic, asociaţia, fundaţia, organizaţia neguvernamentală etc.). Se vor prezenta clar şi precis rolul şi funcţia ocupată.
- Trebuie declarată asistenţa sau susţinerea obţinută şi care este ori nu este asociată cu avantaje băneşti ori materiale, directe sau indirecte. Acestea includ burse de studii sau de cercetare, călătorii de studii etc.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 587 din data de 17 august 2012