DECIZIE nr. 212 din 12 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (3) teza întâi cu referire la alin. (1) al aceluiaşi articol din Codul penal

Augustin Zegrean

- preşedinte

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Oana Cristina Puică

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (3) din Codul penal cu privire la sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice", excepţie ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată în Dosarul nr. 1.287/311/2015 al Judecătoriei Slatina şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 986D/2015.
2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că art. 336 alin. (3) raportat la art. 336 alin. (1) din Codul penal reglementează varianta agravată a infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, în condiţiile în care, prin Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014, Curtea a constatat că sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice" din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională. Având în vedere, pe de o parte, că varianta agravată constă în varianta tip a infracţiunii la care se adaugă unele elemente circumstanţiale şi, pe de altă parte, că încheierea de sesizare a instanţei de contencios constituţional cu prezenta excepţie este ulterioară publicării deciziei mai sus menţionate în Monitorul Oficial al României, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
4. Prin Încheierea din 13 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.287/311/2015, Judecătoria Slatina a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (3) din Codul penal cu privire la sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice". Excepţia a fost ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată cu ocazia soluţionării unei cauze penale privind săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (3) din Codul penal în modalitatea constând în fapta persoanei - care se află în situaţia prevăzută în alin. (1) al art. 336 din Codul penal - de a efectua transport public de persoane.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa de judecată, autoare a excepţiei, susţine, în esenţă, că sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice" din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind principiul respectării legilor şi ale art. 20 referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 7 paragraful 1 referitor la legalitatea incriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În acest sens, face trimitere la considerentele Deciziei nr. 732 din 16 decembrie 2014, prin care Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice" din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională.
6. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru aşi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
7. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată, în acest sens, că revine instanţei de judecată obligaţia de a aplica dispoziţiile art. 336 alin. (3) din Codul penal prin raportare la art. 336 alin. (1) din Codul penal, astfel cum este acesta în vigoare în urma Deciziei nr. 732 din 16 decembrie 2014.
8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
10. Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 336 alin. (3) din Codul penal cu privire la sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice". Din încheierea de sesizare, reiese însă că instanţa de judecată, autoare a excepţiei, critică, în realitate, numai dispoziţiile art. 336 alin. (3) teza întâi cu referire la alin. (1) al aceluiaşi articol din Codul penal. Prin urmare, Curtea se va pronunţa numai asupra acestor dispoziţii de lege, având următorul cuprins:
"(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
[...] (3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) [...] efectuează transport public de persoane, [...], pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani."
11. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind principiul respectării legilor şi ale art. 20 referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 7 paragraful 1 referitor la legalitatea incriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 336 alin. (3) teza întâi cu referire la alin. (1) al aceluiaşi articol din Codul penal instituie o modalitate normativă agravată a infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, care constă în fapta unei persoane ce se află în situaţia prevăzută în alin. (1) al art. 336 din Codul penal de a efectua transport public de persoane. Aşadar, modalitatea normativă agravată reglementată de art. 336 alin. (3) teza întâi din Codul penal include modalitatea simplă a infracţiunii, aşa cum este aceasta prevăzută de art. 336 alin. (1) din Codul penal. Or, prin Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice" din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională, întrucât aduce atingere prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la principiul respectării legilor şi ale art. 20 referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 7 paragraful 1 referitor la legalitatea incriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Ţinând cont de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia "nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale", şi de faptul că decizia mai sus menţionată a fost publicată în Monitorul Oficial al României anterior sesizării instanţei de contencios constituţional în prezenta cauză, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (3) teza întâi cu referire la alin. (1) al aceluiaşi articol din Codul penal urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.
13. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (3) teza întâi cu referire la alin. (1) al aceluiaşi articol din Codul penal, excepţie ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată în Dosarul nr. 1.287/311/2015 al Judecătoriei Slatina.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Slatina şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 12 aprilie 2016.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 408 din data de 30 mai 2016