HOTĂRÂRE nr. 567 din 15 iulie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, prevăzute în anexa nr. 2."
2.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: Corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor (CEC), precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013)

Nr. crt.

Nivel de calificare CNC

Actul de studii care se eliberează

Emitent/program absolvit în sistem formal

Beneficiari

Condiţii de acces la nivelul de calificare

Nivelul de referinţă din CEC

0

1

2

3

4

5

6

1

1

Diplomă de absolvire

Unitatea de învăţământ/educaţie de bază

Absolvenţii învăţământului gimnazial potrivit art. 75 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Nu este cazul.

1

2

1

Certificat de absolvire şi supliment descriptiv al certificatului

Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională2

Adulţii3 care au promovat examenul de absolvire a formării profesionale definite la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată

Cel puţin învăţământ primar

1

3

1

Certificat de competenţe profesionale

Centrul de evaluare a competenţelor profesionale autorizat4

Adulţii3 declaraţi competenţi în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată

Cel puţin învăţământ primar

1

4

2

Certificat de calificare/absolvire şi supliment descriptiv al certificatului

Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională5

Adulţii3 care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită o calificare de nivel 2

Cel puţin învăţământ gimnazial

2

5

2

Certificat de competenţe profesionale

Centrul de evaluare a competenţelor profesionale autorizat4

Adulţii3 care au fost declaraţi competenţi pentru toate unităţile de competenţe din standardul ocupaţional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită un certificat de calificare de nivel 2

Cel puţin învăţământ gimnazial

2

6

2

Certificat de calificare/Certificat de competenţe profesionale şi supliment descriptiv al certificatului6

Centru de evaluare acreditat7

Adulţii3 care au fost declaraţi competenţi pentru toate unităţile de competenţe din standardul ocupaţional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale6, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită un certificat de calificare de nivel 2

Cel puţin învăţământ gimnazial

2

7

2

Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului

Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

Adulţii3 care au încheiat un contract de ucenicie8 pentru o calificare de nivel 2 şi care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată

Cel puţin învăţământ gimnazial

2

8

3

Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului

Unitatea de învăţământ/Învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani

Persoanele care au absolvit învăţământul profesional cu durata de minimum 3 ani, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Învăţământ gimnazial

3

9

3

Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului

Unitatea de învăţământ/program de pregătire profesională organizat în sistem dual

Persoanele absolvente de învăţământ general obligatoriu care nu şi-au continuat sau şi-au întrerupt studiile şi care au finalizat până la vârsta de 18 ani un program de pregătire profesională în sistem dual cu durata de minimum 3 ani, cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Învăţământ obligatoriu

3

10

3

Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului

Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceu tehnologic, vocaţional

Persoane care au absolvit primii 2 ani de liceu, filiera tehnologică sau vocaţională, care au finalizat stagiul de pregătire practică cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Doi ani de liceu (filieră tehnologică sau vocaţională) sau programul "A doua şansă" învăţământ secundar inferior

3

11

3

Certificat de calificare/absolvire şi supliment descriptiv al certificatului

Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională5

Adulţii3 care au promovat examenul de absolvire a unui curs de formare profesională, conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită o calificare de nivel 3

Învăţământ gimnazial sau general obligatoriu

3

12

3

Certificat de competenţe profesionale

Centrul de evaluare a competenţelor profesionale autorizat4

Adulţii3 care au fost declaraţi competenţi pentru toate unităţile de competenţe din standardul ocupaţional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale9, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită un certificat de calificare de nivel 3

Învăţământ gimnazial sau general obligatoriu

3

13

3

Certificat de calificare/Certificat de competenţe profesionale şi supliment descriptiv al certificatului6

Centrul de evaluare acreditat7

Adulţii3 care au fost declaraţi competenţi pentru toate unităţile de competenţe din standardul ocupaţional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale6, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită un certificat de calificare de nivel 3

Învăţământ gimnazial sau general obligatoriu

3

14

3

Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului

Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

Adulţii3 care au încheiat un contract de ucenicie8 pentru o calificare de nivel 3 şi au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată

Învăţământ gimnazial sau general obligatoriu

3

15

4

Diplomă de bacalaureat

Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceu teoretic, tehnologic, vocaţional

Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de bacalaureat10

Învăţământ liceal filieră teoretică, tehnologică sau vocaţională

4

16

4

Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului

Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceu tehnologic sau vocaţional

Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale10

Învăţământ liceal filieră tehnologică sau vocaţională

4

17

4

Certificat de calificare/absolvire şi supliment descriptiv al certificatului

Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională5

Adulţii3 care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită o calificare de nivel 4

Învăţământ liceal fără diplomă de bacalaureat

4

18

4

Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului

Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

Adulţii3 care încheie un contract de ucenicie8 pentru o calificare de nivel 4 şi care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată

Învăţământ liceal fără diplomă de bacalaureat

4

19

5

Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului

Unitate/Instituţie de învăţământ singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională autorizaţi în acest scop/pregătire prin învăţământ postliceal

Absolvenţi care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale9 de nivel 511

Învăţământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat

5

20

5

Diplomă de absolvire/calificare şi supliment descriptiv al certificatului

Instituţie de învăţământ superior singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională, autorizaţi în acest scop, la care s-a susţinut examenul

Absolvenţi ai învăţământului universitar de scurtă durată care au promovat examenul de certificare

Învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat8

5

21

6

Diplomă de licenţă, diplomă de inginer, diplomă de urbanist, supliment la diplomă12

Instituţie de învăţământ superior acreditată/programe de studii universitare de licenţă

Absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu promovarea examenului de licenţă13

Învăţământ liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat14

6

22

6

Certificat de atestare a competenţelor profesionale15

Instituţie de învăţământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare16

Absolvenţi ai programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Studii universitare de licenţă17

6

23

6

Certificat de absolvire18

Instituţie de învăţământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare15

Absolvenţi ai programelor postuniversitare de perfecţionare

Învăţământ superior de scurtă durată sau diplomă de licenţă ori echivalent19

6

24

7

Diplomă de master şi supliment la diplomă20

Instituţie de învăţământ superior acreditată/programe de studii universitare de master

Absolvenţi ai studiilor universitare de master cu susţinerea lucrării de disertaţie21

Studii universitare de licenţă, cu promovarea examenului de licenţă22

7

25

8

Diplomă de doctor23

IOSUD/programe de studii universitare de doctorat

Absolvenţi ai studiilor universitare de doctorat cu susţinerea publică a tezei de doctorat24

Studii universitare de master sau echivalent, cu promovarea lucrării de disertaţie25

8

26

8

Atestat de studii postdoctorale26

Şcoală doctorală acreditată27/programe de studii universitare postdoctorale

Absolvenţi ai studiilor universitare de doctorat18

Studii universitare de doctorat28

8

1Potrivit art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

2Conform art. 8 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

3Potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

4Potrivit art. 45 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

5Conform art. 8 alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

6Conform art. 348 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

7Conform art. 348 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

8Potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.

9Prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

10Conform art. 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

11Conform art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

12Conform art. 152 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

13Conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

14Conform art. 151 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

15Conform art. 173 alin. (°) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

16Conform art. 173 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

17Conform art. 173 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

18Conform art. 173 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

19Conform art. 173 alin. (51) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

20Conform art. 157 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

21Conform art. 143 alin. (1) lit. b) Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

22Conform art. 15° din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

23Conform art. 1°9 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

24Conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

25Conform art. 1°3 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

26Conform art. 172 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

27Conform art. 172 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

28Conform art. 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 572 din data de 30 iulie 2015