ORDIN nr. 83 din 11 februarie 2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115 din 10 ianuarie 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
luând în considerare prevederile:
- art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
- art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:
SECŢIUNEA 1: Zone şi perioade de prohibiţie
Art. 1
(1)Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie - 30 mai inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1 aprilie - 15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2)Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie - 29 iunie inclusiv.
(3)Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie - 30 mai inclusiv.
Art. 2
În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie - 29 iunie inclusiv.
Art. 3
Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a)pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
b)pe Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13 + 1.000, pe tot timpul anului, cu excepţia perioadei 1 martie - 30 noiembrie inclusiv, când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1);
c)pe Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13 + 1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, tot timpul anului, cu excepţia perioadei 1 martie - 30 noiembrie inclusiv, când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1);
d)lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
e)lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
f)cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
g)pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie - 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
h)pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie - 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
i)pe braţul Borcea, zona km 19-48 (Feteşti), pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie - 3 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
j)zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;
k)zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43° 47' lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
NE: 43° 47' lat. N şi 28° 40' long. E;
SV: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
SE: 43° 44' 20'' lat. N şi 28° 40' long. E,
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
l)zona marină cuprinsă între Periteaşca şi Insula Sacalin, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", delimitată de coordonatele:
NV: 44° 46' 12.25'' lat. N şi 29° 08' 20.08'' long. E;
NE: 44° 48' 49.59'' lat. N şi 29° 26' 00.35'' long. E;
SE: 44° 44' 02.05'' lat. N şi 29° 28' 07.06'' long. E;
SV: 44° 42' 18.56'' lat. N şi 29° 10' 25.44'' long. E,
începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai.
Art. 4
(1)În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
a)pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b)lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c)lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d)admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a)când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
b)din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.
SECŢIUNEA 2: Specii şi perioade de prohibiţie
Art. 5
(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a)ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie inclusiv în perimetrul Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi până la data de 25 martie inclusiv în restul habitatelor piscicole naturale;
b)pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, tot timpul anului;
c)coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, tot timpul anului;
d)păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până la data de 31 decembrie;
e)sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
f)capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie - 31 august inclusiv.
(2)În apele Mării Negre se interzic:
a)prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
b)reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, tot timpul anului;
c)pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
d)pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai - 30 mai inclusiv;
e)pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
(3)Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 24/2014 al Consiliului din 10 ianuarie 2014 de stabilire, pentru 2014, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice din Marea Neagră.
(4)Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a >= 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5)Prin excepţie de la prevederile art. 1, speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3), sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
(6)Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" în perioada de prohibiţie a calcanului se poate face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.
Art. 6
Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunăre se stabileşte pe sectoare, astfel:
a)pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 18 aprilie - 27 aprilie inclusiv;
b)pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 21 aprilie - 11 mai inclusiv;
c)pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 5 mai - 4 iunie inclusiv;
d)în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 7-16 aprilie inclusiv;
e)în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.
Art. 7
Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie specială de capturare a reproducătorilor de sturioni se realizează în stare vie, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie - 13 mai inclusiv, şi, respectiv, 30 de zile în perioada 1 octombrie - 30 octombrie inclusiv, în zonele:
a)Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
b)braţul Borcea, km 19-48 (Feteşti);
c)pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina.
SECŢIUNEA 3: Dispoziţii finale
Art. 8
(1)Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării, în Complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 de zile, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
(3)Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 1 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
(4)Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în Complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
Art. 9
(1)Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
(2)Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10
(1)Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(2)În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:
a)facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
b)bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
c)facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
d)licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3)Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
Art. 11
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 116 din data de 17 februarie 2014