ORDIN nr. 840 din 3 mai 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairât
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.350/AC din 30 martie 2016 al Direcţiei biodiversitate, ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj nr. 10.699 din 30 septembrie 2015, Decizia nr. 74 SEA din 23 octombrie 2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Avizul Ministerului Culturii nr. 1.627 din 24 martie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 22.683 din 2 martie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 83.129/163.347/328.774 din 30 decembrie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 28.762/ES din 23 decembrie 2015,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairât, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 426 din data de 7 iunie 2016