DECIZIE nr. 287 din 1 septembrie 2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)
În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
(1)Se înfiinţează Comitetul interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), denumit în continuare Comitetul, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului.
(2)Comitetul este condus de un reprezentant al Cancelariei Prim-Ministrului, desemnat de prim-ministru, în condiţiile legii.
(3)Comitetul include toate instituţiile publice din România care derulează proiecte de colaborare cu O.C.D.E, Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa nr. 1. Ministerele sunt reprezentate la activităţile Comitetului la nivel de secretar de stat, iar celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale de către conducătorii acestora.
(4)La lucrările Comitetului participă, ca invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai entităţilor prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 2
(1)Comitetul are următoarele atribuţii:
a)stabilirea demersurilor pentru reiterarea candidaturii României cu ocazia viitorului val de extindere al O.C.D.E.;
b)stabilirea strategiilor de etapă şi a liniilor de acţiune în vederea creării condiţiilor pentru o decizie favorabilă a O.C.D.E. în legătură cu candidatura României;
c)formularea de propuneri pentru realizarea participării active a instituţiilor din România la structurile de lucru şi instrumentele juridice ale O.C.D.E., inclusiv alocarea resurselor financiare, umane şi logistice necesare;
d)formularea de propuneri pentru derularea demersurilor pe lângă autorităţile statelor membre O.C.D.E. şi în relaţia cu structurile organizaţiei în vederea susţinerii candidaturii României;
e)monitorizarea materializării măsurilor şi proiectelor agreate în relaţia cu O.C.D.E.
(2)Comitetul va prezenta prim-ministrului informări periodice privind îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1).
Art. 3
(1)Conducătorul Comitetului convoacă reuniunile acestuia, de regulă, de două ori pe an sau ori de câte ori evoluţia relaţiilor României cu O.C.D.E. şi cu statele membre ale organizaţiei o va impune.
(2)Secretariatul Comitetului este asigurat de Cancelaria Prim-Ministrului.
(3)Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii săi şi se aprobă de conducătorul Comitetului.
Art. 4
(1)În vederea participării la reuniunile Comitetului, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, conducătorii ministerelor prevăzute în anexa nr. 1 desemnează reprezentanţi la nivel de secretari de stat, precum şi supleanţi ai acestora.
(2)În situaţia în care se impune cooptarea unor noi instituţii publice din România pentru acţiunile şi proiectele structurilor de lucru ale O.C.D.E., componenţa Comitetului se modifică în condiţiile legii.
(3)La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi orice alte persoane a căror prezenţă este considerată utilă, pe baza solicitării formulate de către conducătorul Comitetului.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

ANEXA nr. 1: COMPONENŢA Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)
1.Cancelaria Prim-Ministrului;
2.Ministerul Afacerilor Externe;
3.Ministerul Finanţelor Publice;
4.Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;
5.Ministerul Justiţiei;
6.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
7.Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
8.Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională;
9.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
10.Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
11.Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
12.Ministerul Sănătăţii;
13.Ministerul Transporturilor;
14.Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;
15.Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive;
16.Autoritatea Naţională pentru Turism;
17.Institutul Naţional de Statistică;
18.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
19.Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
ANEXA nr. 2: INVITAŢI PERMANENŢI la lucrările Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)
1.Banca Naţională a României;
2.Autoritatea de Supraveghere Financiară;
3.Consiliul Concurenţei;
4.Banca de Export-Import a României EximBank - S.A.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 678 din data de 1 septembrie 2016