PROTOCOL din 3 iulie 2012 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2005
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi contractante,
în dorinţa extinderii relaţiilor stabilite între părţile contractante în domeniile cooperării economice şi integrării europene,
având în vedere statutul României de stat membru al Uniunii Europene şi experienţa acesteia în procesul de armonizare cu dreptul european, precum şi dorinţa Republicii Moldova de integrare europeană şi importanţa armonizării legislaţiei sale cu acquis-ul Uniunii Europene pentru atingerea acestui obiectiv,
salutând rezultatele cooperării bilaterale în cadrul Comisiei interguvernamentale de colaborare economică şi integrare europeană, înfiinţată potrivit Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2005 (denumit în continuare Acordul),
luând în considerare necesitatea existenţei unor mecanisme distincte de cooperare în domeniul economic şi în domeniul integrării europene,
au convenit să încheie următorul protocol la Acord:
Art. I
1.Capitolul II "Comisia interguvernamentală româno-moldoveană de colaborare economică şi integrare europeană" din Acord se modifică şi va avea următorul conţinut:
"CAPITOLUL II: Comisia interguvernamentală România-Republica Moldova de colaborare economică şi Comisia interguvernamentală România-Republica Moldova pentru integrare europeană
Art. 3
Părţile contractante cooperează în cadrul Comisiei interguvernamentale România-Republica Moldova de colaborare economică (denumită în continuare Comisia mixtă de colaborare economică), precum şi în cadrul Comisiei interguvernamentale România-Republica Moldova pentru integrare europeană (denumită în continuare Comisia mixtă pentru integrare europeană) în scopul promovării şi evaluării diverselor activităţi cu caracter economic şi de asistenţă pentru pregătirea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
În îndeplinirea atribuţiilor lor, cele două comisii mixte pot solicita asistenţa şi sprijinul funcţionarilor publici sau guvernamentali ai instituţiilor părţilor contractante, precum şi să stabilească grupuri de lucru şi comitete ad-hoc sau permanente, cărora le pot delega responsabilităţi specifice.
Art. 4
Comisiile mixte îşi vor desfăşura lucrările anual sau ori de câte ori este nevoie, la cererea uneia dintre părţile contractante, alternativ în fiecare stat.
Art. 5
Pentru a facilita implementarea şi îndeplinirea obiectivelor în domeniul cooperării economice ale prezentului acord, Comisia mixtă de colaborare economică va avea, printre altele, următoarele atribuţii:
- examinarea evoluţiei şi perspectivelor relaţiilor economice bilaterale;
- încurajarea cooperării în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor dintre operatorii economici ai părţilor contractante, în principal prin identificarea proiectelor specifice şi a domeniilor de cooperare de interes reciproc;
- informarea propriilor comunităţi de afaceri cu privire la oportunităţile de investiţii, cadrul legal în vigoare etc.;
- promovarea şi dezvoltarea cooperării economice, industriale şi tehnico-ştiinţifice în domeniul public şi privat, inclusiv a transferului de tehnologie, cu respectarea regulilor asumate prin angajamentele internaţionale, inclusiv privind dreptul de proprietate intelectuală, precum şi în concordanţă cu priorităţile politicii economice şi de dezvoltare a părţilor contractante;
- acţionează ca organ consultativ pentru părţile contractante în problematica aferentă colaborării economice, industriale, respectiv tehnico-ştiinţifice, şi încurajează părţile contractante în adoptarea măsurilor care conduc la îmbunătăţirea relaţiilor economice bilaterale, aşa cum sunt ele definite în prezentul acord;
- schimbul de experienţă privind aplicarea standardelor şi recomandărilor europene în domeniul economic, comercial şi cel al finanţelor publice în procesul de consolidare a sectorului economic din Republica Moldova;
- evaluarea periodică a gradului de implementare a prezentului acord.
Art. 5bis
În vederea identificării şi facilitării relaţiilor de afaceri, precum şi a unor noi forme de cooperare economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, Comisia mixtă de colaborare economică:
- oferă asistenţă în vederea deschiderii şi funcţionării de reprezentanţe economice, sucursale sau filiale, camere de comerţ şi alte entităţi economice, în conformitate cu legislaţia părţilor contractante;
- promovează şi acordă asistenţă misiunilor economice şi de investiţii, organizării de târguri, expoziţii, seminare, simpozioane, precum şi alte activităţi similare;
- acordă asistenţă băncilor şi instituţiilor financiare ale părţilor contractante în vederea stabilirii de contacte şi pentru îmbunătăţirea cooperării bilaterale, încurajează participarea întreprinderilor mici şi mijlocii la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, încurajează activităţile de investiţii, crearea de întreprinderi mixte şi sucursale;
- facilitează organizarea vizitelor reciproce ale grupurilor de funcţionari publici specialişti pe domenii, în vederea familiarizării şi schimbului de experienţă.
Art. 6
Pentru a facilita implementarea şi îndeplinirea obiectivelor în domeniul integrării europene, Comisia mixtă pentru integrare europeană va avea, printre altele, următoarele atribuţii:
- identificarea domeniilor de colaborare şi asistenţă pe linia integrării europene;
- consolidarea dialogului în domeniul politicii externe, în spiritul Politicii externe şi de securitate comune a Uniunii Europene;
- schimb de experienţă în procesul de reformare şi instruire a funcţionarilor publici în domeniul integrării europene, precum şi în ceea ce priveşte activitatea de informare şi comunicare;
- oferirea de asistenţă direcţionată spre întărirea capacităţii administrative şi instituţionale a Republicii Moldova, inclusiv prin vizite de studiu şi stagii în instituţiile României, de către experţi în probleme legate de integrare şi afaceri europene;
- explorarea modalităţilor, inclusiv în parteneriat cu alte state membre ale Uniunii Europene, de detaşare a unor consilieri în afaceri europene care să activeze în ministerele de resort din Republica Moldova, în baza proiectelor bilaterale de twinning şi a programelor Uniunii Europene, precum şi de participare a experţilor din Republica Moldova la stagii în cadrul ministerelor de resort din România;
- colaborarea în vederea perfecţionării mecanismului de atragere a fondurilor Uniunii Europene destinate proiectelor de cooperare transfrontalieră şi celor dezvoltate în cadrul euroregiunilor la care participă unităţi administrative de pe teritoriul statelor celor două părţi contractante;
- cooperarea şi schimbul de experienţă în ceea ce priveşte participarea Republicii Moldova la programele Uniunii Europene;
- intensificarea colaborării în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, cu o atenţie specială acordată implementării reformelor necesare pentru obţinerea liberei circulaţii în Uniunea Europeană a cetăţenilor din Republica Moldova."
Art. II
1.Capitolul III "Consultări" din Acord se modifică şi va avea următorul conţinut:
"Art. 7
În vederea soluţionării pe cale amiabilă a eventualelor divergenţe, părţile contractante vor solicita, în scris, organizarea, în cadrul Comisiei mixte de colaborare economică, respectiv, după caz, în cadrul Comisiei mixte pentru integrare europeană a unei reuniuni de consultări.
Reuniunea de consultări va avea loc în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării scrise."
Art. III
Prezentul protocol face parte integrantă din Acord şi va fi supus procedurilor constituţionale cerute de legile naţionale ale părţilor contractante.
Art. IV
Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, pe canale diplomatice, prin care părţile contractante se informează despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării lui în vigoare.
Prezentul protocol va fi în vigoare pe perioada valabilităţii Acordului.
-****-
Semnat la Bucureşti la 3 iulie 2012, în două exemplare originale.

Pentru Guvernul României,

Andrei Marga,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Iurie Leancă,

ministrul afacerilor externe şi integrării europene

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 840 din data de 13 decembrie 2012