LEGE nr. 204 din 9 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2008, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul I punctul 2, partea introductivă a alineatului (2), alineatul (3) şi litera j) a alineatului (4) ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la:
......................................................
(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor comunitare de utilităţi publice definite la alin. (2), înfiinţate, organizate şi furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, în condiţiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, dacă prin legi speciale nu s-a stabilit altfel.
......................................................
j) pot fi furnizate/prestate de către operatorii titulari de licenţă care sunt organizaţi şi funcţionează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;"
2.La articolul I punctul 3, literele a), e) şi g) ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice - asociaţia de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice furnizate/prestate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii;
......................................................
e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice - acţiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenţă, în condiţiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activităţi de utilităţi publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activităţii, concesionarea sistemului de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii delegat/delegate, precum şi dreptul şi obligaţia operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilităţi publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;
......................................................
g) operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţa emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă din România, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit gestiunea serviciului/activităţii, precum şi administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia/acesteia;"
3.La articolul I punctul 4, litera g1) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g1) operator regional - operatorul societate comercială cu capital social integral al unora sau al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Operatorul regional asigură furnizarea/prestarea serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, precum şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei. Operatorul regional se înfiinţează în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenţi subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare."
4.La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:
"41. La articolul 2, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
«r) activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice, denumită în continuare activitate - componentă funcţională distinctă a lanţului tehnologic specific unui serviciu de utilităţi publice.»"
5.La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, mandatate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se înfiinţează, se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă."
6.La articolul I punctul 7, literele a)-d) ale alineatului (5) al articolului 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) compartimente funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene;
b) servicii publice de interes local sau, după caz, judeţean, fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;
c) servicii publice de interes local sau, după caz, judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;
d) societăţi comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale respective;"
7.La articolul I, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 91 şi 92, cu următorul cuprins:
"91. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 8
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilităţi publice.»
92. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
«(11) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu autorităţile administraţiei publice centrale şi cu autorităţile de reglementare competente în ceea ce priveşte reglementarea, monitorizarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice.»"
8.La articolul I punctul 10, litera d) a alineatului (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, concesionarea sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestora;"
9.La articolul I punctul 11, litera d1) a alineatului (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d1) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Administraţiei şi Internelor împreună cu autorităţile de reglementare competente, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;"
10.La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:
"111. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 9
(1) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natură administrativă, supuse normelor juridice de drept public. Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice:»"
11.La articolul I punctul 13, alineatele (3), (4) şi literele a)-c) ale alineatului (6) ale articolului 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se constituie şi dobândesc personalitate juridică potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice nu pot fuziona, nu se pot diviza şi nu pot constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale. Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele asociaţiei sunt adunarea generală, consiliul director şi comisia de cenzori. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale privind mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredinţat.
......................................................
a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale, pe care o şi deservesc, aparţin domeniului public al acesteia;
b) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al judeţului, dacă toate unităţile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei;
c) pentru bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale, apartenenţa acestora se stabileşte de către adunarea generală a asociaţiei şi este prevăzută în contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste unităţi administrativ-teritoriale sunt situate în judeţe diferite sau dacă judeţul nu este membru."
12.La articolul I punctul 13, după alineatul (6) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
"(61) Modalitatea de aplicare a criteriilor prevăzute la alin. (6) se stabileşte prin statutul asociaţiilor şi prin contractul de delegare a gestiunii respective."
13.La articolul I punctul 13, alineatul (8) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Modul de organizare şi de funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se stabileşte prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, pe baza actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru."
14.La articolul I punctul 13, după alineatul (8) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Hotărârile adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ."
15.La articolul I punctul 14, partea introductivă a articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
Exercitarea funcţiei de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare şi planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice este încredinţată Ministerului Administraţiei şi Internelor, în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate, având următoarele atribuţii:"
16.La articolul I punctul 15, litera d1) a articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d1) monitorizează, centralizează şi evaluează realizarea indicatorilor de performanţă ai serviciilor comunitare de utilităţi publice, conform metodologiei prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d1);"
17.La articolul I, după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 151 şi 152, cu următorul cuprins:
"151. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 13
(1) A.N.R.S.C., A.N.R.E. şi A.R.R. au calitatea de autorităţi de reglementare în sensul prezentei legi, coroborată cu prevederile legilor speciale corespunzătoare fiecărui serviciu de utilităţi publice în parte.»
152. La articolul 13 alineatul (2), litera d) a se abrogă."
18.La articolul I punctul 17, alineatul (4) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice sunt supuse licenţierii, reglementării şi controlului A.N.R.E."
19.La articolul I punctul 18, alineatele (1) şi (4) ale articolului 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 14
(1) A.N.R.S.C. este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, care funcţionează pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
......................................................
(4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, A.N.R.S.C. colaborează cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Consiliul Concurenţei, cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu ministerele, cu primăriile şi consiliile judeţene, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice cu atribuţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice ori în legătură cu acestea, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, cu asociaţiile utilizatorilor, cu operatorii economici specializaţi care prestează servicii de sector, cu asociaţiile profesionale din domeniu şi cu asociaţiile patronale şi sindicale reprezentative din domeniu."
20.La articolul I punctul 19, alineatul (1) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanţare internaţională. Tarifele percepute pentru acordarea licenţelor, cele pentru eliberarea autorizaţiilor, contribuţiile operatorilor de servicii de utilităţi publice aflaţi în sfera sa de reglementare şi orice alte sume încasate în condiţiile legii se fac venit la bugetul de stat."
21.La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) A.N.R.S.C. este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi revocaţi de primul-ministru la propunerea ministrului administraţiei şi internelor."
22.La articolul I, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:
"201. La articolul 16, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(8) Ordinele şi deciziile preşedintelui A.N.R.S.C. pot fi atacate, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Curtea de Apel Bucureşti.»"
23.La articolul I, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins:
"231. La articolul 20 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:
«i1) supraveghează şi monitorizează desfăşurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;»"
24.La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:
"241. La articolul 21, litera d) a alineatului (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
«d) normele privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;
......................................................
(3) A.N.R.S.C. elaborează Regulamentul privind acordarea licenţelor, aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, în conformitate cu prevederile legilor speciale, şi îl supune spre aprobare Guvernului.»"
25.La articolul I punctul 27, alineatul (1) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:
a) hotărâri privind darea în administrare, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale - în cazul gestiunii directe;
b) hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate, respectiv aprobate, după caz, de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori de adunările generale ale asociaţiilor, după caz, în cazul gestiunii delegate."
26.La articolul I punctul 28, partea introductivă şi litera b) ale alineatului (1) şi alineatul (2) ale articolului 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 25
(1) Sistemele de utilităţi publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi:
......................................................
b) concesionate operatorilor/operatorilor regionali în condiţiile legii, în baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate.
(2) În cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 30, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii."
27.La articolul I punctul 29, literele a)-c) ale alineatului (2) al articolului 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) compartimente funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene;
b) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;
c) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective."
28.La articolul I punctul 29, după alineatul (2) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), serviciile de utilităţi publice pot fi furnizate/prestate şi de regii autonome de interes local sau judeţean numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene ori din împrumuturi rambursabile, până la finalizarea acestora."
29.La articolul I punctul 30, alineatele (1), (3), (6), (7), (9), (10), (11) şi (12) ale articolului 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 30
(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică concesionarea către operatori a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme.
......................................................
(3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, de adunarea generală a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi se semnează de primari, de preşedinţii consiliilor judeţene sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora.
......................................................
(6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:
a) contract de concesiune;
b) contract de parteneriat public-privat.
......................................................
(9) Delegatarul are obligaţia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă. Procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunţului de participare la licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care, în urma publicării anunţului, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi, delegatarul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, în termen de maximum 60 de zile de la data anulării procedurii.
(10) Procedura de negociere directă se aplică numai dacă, după repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor alin. (9), nu a fost posibilă desemnarea unui câştigător. La procedura de negociere directă au dreptul să participe numai ofertanţii care au depus oferte la procedurile de licitaţie organizate şi derulate conform prevederilor alin. (9).
(11) Procedura de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat urmează regimul juridic prevăzut de Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(12) Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi publice definite la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) se stabileşte în baza procedurii-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, elaborată de A.N.R.S.C. şi aprobată prin hotărâre a Guvernului. În cazul serviciului de transport public local prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face în baza normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind serviciile de transport public local."
30.La articolul I punctul 30, după alineatul (14) al articolului 30 se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:
"(15) Cesiunea sau novaţia contractului de delegare a gestiunii este posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înfiinţării unei filiale a operatorului, cu respectarea condiţiilor contractuale iniţiale şi cu aprobarea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale."
31.La articolul I punctul 31, alineatul (1) al articolului 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 31
(1) Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) se fac în baza unei documentaţii de atribuire întocmite de delegatar în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice. Documentaţia de atribuire se elaborează în conformitate cu legislaţia specifică fiecărui tip de contract."
32.La articolul I punctul 32, litera b) a alineatului (1) al articolului 311 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) operatorilor cu statut de societăţi comerciale şi cu capital integral al unităţilor administrativ-teritoriale înfiinţaţi prin reorganizarea pe cale administrativă, în condiţiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care au avut în administrare şi în exploatare bunuri, activităţi ori servicii de utilităţi publice."
33.La articolul I punctul 33, alineatele (3) şi (4) ale articolului 32 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Aceasta poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte ori autoritatea administraţiei publice locale solicită operatorului, pentru buna executare a serviciului, realizarea unor investiţii ce nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor. Prelungirea se poate face cu condiţia ca durata maximă a contractului să nu depăşească 49 de ani.
(4) Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (3), de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un act adiţional încheiat între operatori şi unităţile administrativ-teritoriale, respectiv între operatorii regionali şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit."
34.La articolul I punctul 34, alineatul (4) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Furnizorii/Prestatorii serviciilor de utilităţi publice existenţi la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi pot continua activitatea potrivit prevederilor:
a) hotărârilor de dare în administrare adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, dacă îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii directe;
b) contractelor de concesiune/delegare a gestiunii valabil încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, până la expirarea acestora, dacă îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate."
35.La articolul I, punctul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"35. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 34
(1) Operatorii subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, având statut de societăţi comerciale cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali pot fi privatizaţi, în condiţiile legii, cu condiţia să nu beneficieze de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă sau să nu gestioneze programe de investiţii publice de interes local ori intercomunitar destinate înfiinţării, modernizării sau dezvoltării sistemelor de utilităţi publice, finanţate din fonduri publice nerambursabile, inclusiv din fonduri europene.
(2) Hotărârea privind privatizarea operatorilor/operatorilor regionali şi alegerea metodei de privatizare aparţin autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, care au şi calitatea de acţionari/asociaţi ai operatorului regional.
(3) Privatizarea se organizează şi se derulează în conformitate cu procedurile legale în vigoare. Concomitent cu privatizarea operatorilor din subordine, delegatarul poate proceda şi la renegocierea contractului de delegare a gestiunii, pe baza căruia noul operator va furniza/presta serviciul.
(4) Privatizarea operatorilor/operatorilor regionali se va realiza prin aport de capital privat, conform procedurilor concurenţiale prevăzute de legislaţia privind privatizarea.
(5) În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, operatorii regionali pot fi privatizaţi numai cu acordul tuturor membrilor asociaţiei care au şi calitatea de acţionar/asociat al operatorului regional.
(6) Operatorii subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, având statut de societăţi comerciale cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, nu pot fi privatizaţi, nu pot atribui managementul unor entităţi private şi nu se pot asocia pe toată durata contractului de delegare a gestiunii.»"
36.La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371, cu următorul cuprins:
"371. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 38
(1) Acordarea licenţelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice intră în sfera de competenţă a autorităţilor de reglementare competente, după cum urmează:
a) A.N.R.S.C. - pentru serviciile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c), e), f) şi g);
b) A.N.R.E. - pentru activitatea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. d);
c) A.R.R. - pentru serviciul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h).»"
37.La articolul I punctul 42, alineatul (8) al articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele şi taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează şi se încasează separat de către operatori/operatorii regionali."
38.La articolul I punctul 44, alineatul (21) al articolului 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(21) Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare internaţionale pentru realizarea unor programe de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice au obligaţia constituirii, alimentării şi utilizării unui fond de rezervă. Acest fond este destinat întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice sau a unor părţi din componenţa acestora, precum şi asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţării acestor proiecte de investiţii. Fondul de rezervă, denumit în continuare Fondul IID, se constituie şi se utilizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările şi completările ulterioare."
39.La articolul I punctul 45, alineatul (4) al articolului 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Obiectivele de investiţii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice, ce implică fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autorităţile administraţiei publice locale ori, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, se nominalizează în listele anuale de investiţii anexate la bugetele locale, respectiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, după caz, şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale adunărilor generale ale asociaţiilor respective."
40.La articolul I punctul 46, după litera a) a alineatului (1) al articolului 47 se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
"a1) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament;"
41.La articolul I punctul 46, litera c) a alineatului (4) al articolului 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă eliberată potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat;"
42.La articolul I punctul 46, după litera c) a alineatului (4) al articolului 47 se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
"c1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, sau fără contract de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate;"
43.La articolul I punctul 46, litera e) a alineatului (4) al articolului 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice fără respectarea prevederilor prezentei legi, a legislaţiei specifice fiecărui serviciu sau a procedurii de delegare;"
44.La articolul I punctul 46, după litera g) a alineatului (4) al articolului 47 se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
"h) nerespectarea de către unităţile administrativ-teritoriale a prevederilor art. 50 alin. (4) referitoare la reorganizarea serviciilor de utilităţi publice în conformitate cu modalităţile de gestiune prevăzute la art. 23, respectiv la reorganizarea regiilor autonome furnizoare/prestatoare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5), art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (4)."
45.La articolul I punctul 46, alineatul (6) al articolului 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Prevederile alin. (3) lit. a), b) şi c) şi ale alin. (4) lit. a), b) şi c) se aplică corespunzător şi operatorilor economici care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor."
46.La articolul I punctul 47, alineatul (1) al articolului 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 48
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 47 şi aplicarea sancţiunilor se fac, conform competenţelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului administraţiei şi internelor, ai ministrului transporturilor şi infrastructurii, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naţionale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor sau, după caz, ai preşedinţilor asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unităţile administrativ-teritoriale membre."
47.La articolul I punctul 48, alineatul (1) al articolului 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 49
(1) Furnizorii/Prestatorii care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu deţin licenţă, dar care furnizează/prestează servicii de utilităţi publice fie în gestiune directă, fie în gestiune delegată, au obligaţia de a solicita şi de a obţine eliberarea acesteia, în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dacă prin legea specială nu se prevede altfel. În caz contrar, aceştia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar contractele îşi încetează valabilitatea."
48.La articolul I punctul 49, alineatul (12) al articolului 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(12) În cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, obţinerea licenţei este condiţie suspensivă pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a solicita şi de a obţine eliberarea licenţei în termen de 3 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiunii. În caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8)."
49.La articolul I, după punctul 52 se introduce un nou punct, punctul 53, cu următorul cuprins:
"53. La articolul 51, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:
«(32) Litigiile dintre unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi asociaţie se soluţionează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competenţă teritorială se află sediul asociaţiei.»"
50.La articolul II, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. II
(1) Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, prevăzută la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, criteriile de selecţie-cadru prevăzute la art. 31 alin. (5), precum şi contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice se elaborează de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice constituie un model şi se adaptează potrivit nevoilor şi situaţiilor specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale."
51.La articolul IV, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. În tot cuprinsul legii, sintagma «asociaţie de dezvoltare comunitară» se înlocuieşte cu sintagma «asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare»."
52.La articolul IV punctul 2, alineatul (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau, după caz, al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare."
53.La articolul IV punctul 3, alineatul (21) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(21) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde totalitatea activităţilor reglementate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale."
54.La articolul IV punctul 5, partea introductivă a literei c) a articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) serviciul de canalizare - totalitatea activităţilor necesare pentru:"
55.La articolul IV punctul 6, litera j1) a articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"j1) repartizarea costurilor - totalitatea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor legale în vigoare, de către o persoană fizică sau persoană juridică în scopul repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apă în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune;"
56.La articolul IV punctul 7, litera v1) a articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"v1) asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare - asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, astfel cum este definită de Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, constituită în scopul înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare."
57.La articolul IV, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:
"71. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
«(21) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare realizate prin investiţii noi de către o unitate administrativ-teritorială pe raza unei alte unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale pe care o deservesc.»"
58.La articolul IV punctul 8, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
Desfăşurarea activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunările generale."
59.La articolul IV punctul 10, alineatul (3) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Indicatorii de performanţă ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate întocmit de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în funcţie de necesităţile utilizatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi de eficienţa acestora, cu respectarea indicatorilor de performanţă minimali prevăzuţi în regulamentul-cadru, respectiv în caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, studiul de specialitate se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunările generale."
60.La articolul IV punctul 11, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
(1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte:"
61.La articolul IV, după punctul 11 se introduc patru noi puncte, punctele 111-114, cu următorul cuprins:
"111. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 11
(1) Consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, după caz, îşi stabilesc propriile strategii de dezvoltare şi funcţionare pe termen scurt, mediu şi lung a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi de angajamentele internaţionale în domeniul protecţiei mediului.»
112. La articolul 12 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
«k) elaborarea şi aprobarea metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului.»
113. La articolul 16 alineatul (2), literele b)-d) se abrogă.
114. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(3) Pe baza metodologiei prevăzute la alin. (2) lit. e), A.N.R.S.C. aprobă preţurile şi tarifele pentru operatorii economici şi instituţiile publice care prestează un serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare de natura celui public şi care nu se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale respective şi nu exploatează un sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare.»"
62.La articolul IV punctul 12, alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17
(1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, precum şi administrarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aferente acestuia constituie competenţe exclusive ale autorităţilor administraţiei publice locale, care le exercită în condiţiile legii. Aceste competenţe pot fi exercitate şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora în condiţiile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare."
63.La articolul IV punctul 13, alineatul (11) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) Modul de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se stabileşte prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare."
64.La articolul IV punctul 16, alineatele (1) şi (4) ale articolului 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 20
(1) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate competenţele şi responsabilităţile proprii privind asigurarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
......................................................
(4) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi se semnează de autorităţile executive ale acestora sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora şi în condiţiile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare."
65.La articolul IV punctul 17, alineatul (2) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Organizarea procedurilor şi derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se fac în baza unei documentaţii de atribuire aprobate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, ca mandatar al unităţilor administrativ-teritoriale membre. Documentaţia de atribuire cuprinde în mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice acestuia şi se întocmeşte în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice şi pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al serviciului şi a criteriilor de selecţie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare."
66.La articolul IV punctul 18, articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 211
(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct în următoarele situaţii:
a) operatorilor regionali înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 2 lit. g1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) operatorilor cu statut de societăţi comerciale şi cu capital integral al unităţilor administrativ-teritoriale înfiinţaţi după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativă, în condiţiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care au avut în administrare şi exploatare bunuri, activităţi ori servicii de alimentare cu apă şi de canalizare.
(2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.
(3) În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioară a acestora se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În situaţia contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv autorităţile administraţiei publice locale vor evalua, în baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanţele operatorului regional, respectiv operatorului, precum şi modul de respectare a indicatorilor de performanţă.
(5) În cazul în care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de performanţă în furnizarea/prestarea serviciilor se procedează la:
a) schimbarea managementului operatorului, în cazul operatorilor de drept public sau al operatorilor de drept privat cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile contractului de mandat;
b) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, în cazul operatorilor de drept privat cu capital privat sau mixt."
67.La articolul IV punctul 19, alineatele (3) şi (4) ale articolului 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aplicabile în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aprobă de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, conform mandatului încredinţat acestora de unităţile administrativ-teritoriale membre, în baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru şi a criteriilor de selecţie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv în baza procedurii-cadru, elaborate şi aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În procesul de atribuire şi executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare vor urmări obţinerea celui mai bun raport cost-calitate realizat în condiţii similare, precum şi satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivităţilor locale."
68.La articolul IV punctul 20, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) ale articolului 23 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 23
(1) Delegarea gestiunii serviciului nu anulează prerogativele autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi nu exclude responsabilităţile şi dreptul acestora, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea şi de a controla:
......................................................
(2) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre şi în baza mandatului încredinţat de unităţile administrativ-teritoriale membre, pot delega atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cât şi pregătirea, finanţarea şi realizarea proiectelor de investiţii publice pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aferente serviciului."
69.La articolul IV punctul 21, alineatul (2) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Investiţiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare sunt bunuri de retur şi se vor recupera din amortizare în conformitate cu prevederile legale pentru partea finanţată din fonduri proprii şi, respectiv, prin redevenţa stabilită potrivit contractului de delegare pentru partea finanţată din fonduri publice."
70.La articolul IV, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu următorul cuprins:
"221. La articolul 30, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:
«(11) Operatorii pot solicita încheierea de convenţii individuale în baza metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului, elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.
(12) Convenţiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiţii cumulative:
a) în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale;
b) la nivelul întregului imobil/asociaţiei;
c) cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului.
(13) Convenţiile individuale vor cuprinde şi clauze referitoare la modalitatea de determinare şi plată, în condominiu, a cantităţilor de ape uzate şi meteorice, după caz.»"
71.La articolul IV punctul 24, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:"
72.La articolul IV, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:
"241. La articolul 34, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
«(6) Preţurile/Tarifele operatorilor economici care produc şi/sau transportă apă într-un sistem de alimentare şi o livrează în alt sistem de alimentare se vor determina în baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activităţi, cu defalcarea preţurilor/tarifelor de producere şi transport.
(7) Dispoziţiile alin. (6) se aplică şi operatorilor ale căror preţuri/tarife se determină în baza unor reguli sau formule stabilite prin hotărâre a Guvernului, care livrează apă în afara ariei de operare către alţi operatori. După stabilirea preţurilor/tarifelor, ajustările ulterioare se vor efectua conform regulilor sau formulelor prevăzute în hotărâri ale Guvernului.
(8) Preţurile prevăzute la alin. (6) se aprobă de autoritatea publică locală sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, după caz, şi se avizează de autoritatea de reglementare competentă, iar cele prevăzute la alin. (7) se aprobă de autoritatea de reglementare competentă.»"
73.La articolul IV punctul 25, alineatul (2) al articolului 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se poate face şi pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, între asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi operator şi avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare pentru eliberarea avizului de specialitate."
74.La articolul IV punctul 26, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, au dreptul să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanţă aprobaţi, respectiv pentru nerespectarea altor angajamente asumate, prin:"
75.La articolul IV punctul 27, literele b) şi c) ale alineatului (3) al articolului 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) atribuirea de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c) darea în administrare de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/ prestator fără licenţă, respectiv atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licenţă, cu excepţia contractelor atribuite potrivit art. 211."
76.La articolul IV punctul 28, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) ale articolului 41 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 41
(1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu avizul autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi în condiţiile mandatului încredinţat, au obligaţia de a iniţia şi aproba în prealabil:
......................................................
(2) În cazul reorganizării sau lichidării judiciare a operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii încheiate în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre şi în condiţiile mandatului încredinţat, vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, în scopul desemnării unui nou operator."
Art. II
(1)Prevederile referitoare la abrogarea lit. d) a alin. (2) al art. 13, precum şi prevederile alin. (4) al art. 13 şi ale lit. b) a alin. (1) al art. 38 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică la data intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termică.
(2)Regulamentele-cadru şi caietele de sarcini-cadru specifice fiecărui serviciu de utilităţi publice, prevăzute la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice, prevăzute la art. 24 alin. (2) din aceeaşi lege, în vigoare la data publicării prezentei legi, se actualizează în conformitate cu prevederile acesteia de către autorităţile de reglementare competente, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului acestora, în termen de un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 791 din data de 26 noiembrie 2012