REGULAMENT din 11 mai 2016 privind suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul regulament stabileşte condiţiile în care poate fi suspendată funcţionarea pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile în perioada de suspendare, pentru decontarea energiei electrice.
Art. 2
Prezentul regulament se aplică participanţilor la piaţa de energie electrică, inclusiv OPEE/OD şi OTS.
Art. 3
Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
ATC - capacitate disponibilă de transfer într-un sens pe o interconexiune;
mTMF - funcţia de management a OTS;
NF - notificare fizică;
OD - operatorul de decontare a pieţei de echilibrare;
OM - operator de măsurare;
OPE - operatorul pieţei de echilibrare;
OPEE - operatorul pieţei de energie electrică;
OTS - operatorul de transport şi de sistem;
PE - piaţa de echilibrare;
PI - piaţa intrazilnică;
PPE - participant la piaţa de echilibrare;
PRE - partea responsabilă cu echilibrarea;
PIP - preţul de închidere a pieţei pentru ziua următoare determinat/stabilit pentru un interval orar;
PZU - piaţa pentru ziua următoare;
RET - reţeaua electrică de transport;
SEN - Sistemul electroenergetic naţional;
UD - unitate dispecerizabilă.
Art. 4
În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în reglementările în vigoare referitoare la decontarea pe piaţa de echilibrare şi la decontarea dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, în Regulamentul general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune şi în Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili.
Art. 5
În situaţia în care, deşi OTS a aplicat prevederile Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional sau înainte de activarea acestora, apare o situaţie de avarie extinsă a SEN, OTS ia măsurile necesare pentru remedierea avariei şi restabileşte parametrii normali de funcţionare a SEN, respectând instrucţiunile tehnice aplicabile, Planul de restaurare a funcţionării SEN şi prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport.
Art. 6
În situaţia în care OTS apreciază că există posibilitatea ca avaria extinsă a SEN să conducă pentru cel puţin o oră la nealimentarea a mai mult de 50% din consumul intern, cotă determinată în funcţie de valoarea acestuia din aceeaşi oră a aceleiaşi zile din săptămâna anterioară, OTS informează următoarele părţi despre posibilitatea ca funcţionarea pieţei angro de energie electrică să fie suspendată:
a)OTS vecini, OPEE şi părţile implicate în cuplarea PZU;
b)PPE, PRE, operatorii de distribuţie principali, producătorii şi consumatorii conectaţi la RET şi pe cei conectaţi la reţelele de distribuţie care asigură servicii tehnologice de sistem;
c)ANRE şi ministerul de resort.
Art. 7
În cazul în care avaria extinsă a SEN împiedică utilizarea mijloacelor de comunicare normale (telefonie, internet), OTS utilizează mijloacele de comunicare de rezervă funcţionale pentru informarea cât mai curând posibil a entităţilor menţionate la art. 6.
Art. 8
OTS consemnează toate evenimentele şi informaţiile care au condus la încadrarea situaţiei drept avarie extinsă a SEN, precum şi pe cele care să permită evaluarea nivelului consumului nealimentat şi înregistrează în timp real pe orice tip de suport operaţiunile efectuate, în vederea comunicării acestora la ANRE, în cel mai scurt timp după remedierea avariei.
Art. 9
În condiţiile în care se confirmă durata şi întinderea avariei extinse a SEN conform criteriului prevăzut la art. 6 şi dacă apreciază că efectele acesteia sunt semnificative, OTS poate solicita ANRE să suspende funcţionarea pieţei angro de energie electrică.
Art. 10
(1)Acordul ANRE pentru suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică pe perioada avariei extinse a SEN este dat în urma analizei informaţiilor prezentate de OTS privind îndeplinirea condiţiilor declarării unei avarii extinse a SEN, însoţită de nealimentarea a mai mult de 50% din consum conform evaluării descrise la art. 6 şi a altor efecte ale acesteia, prin ordin al preşedintelui ANRE, în care se specifică ziua şi intervalul orar de la care se aplică suspendarea regulilor normale de funcţionare a pieţei angro de energie electrică, acestea fiind înlocuite cu regulile speciale cuprinse în prezentul regulament, precum şi ziua şi ultimul interval orar în care se aplică aceste reguli speciale.
(2)Până la aprobarea suspendării funcţionării pieţei angro de energie electrică prin ordin al preşedintelui ANRE, procesul de decontare se derulează în conformitate cu reglementările aplicabile în situaţii normale. În cazul în care ordinul preşedintelui ANRE este emis ulterior finalizării calculelor de decontare pe PE, rezultatele acestora nu se consideră valide, iar procesul de decontare se reia, cu aplicarea regulilor cuprinse în prezentul regulament.
CAPITOLUL II: Regulile aplicabile pe piaţa de echilibrare pe perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro de energie electrică
SECŢIUNEA 1: Selectarea ofertelor
Art. 11
Pe perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro se suspendă regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE de către OPE, prevăzute în toate reglementările în vigoare referitoare la funcţionarea PE. În măsura în care nu impietează asupra procesului de restaurare a funcţionării normale a SEN, OPE aplică criteriul preţului cel mai mic în selectarea pe PE a unităţilor dispecerizabile.
SECŢIUNEA 2: Notificări
Art. 12
În vederea stabilirii obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare pentru dezechilibrele PRE-urilor pentru perioada de suspendare a pieţei angro, OPE consideră egale cu zero valorile notificate ale schimburilor bloc cu alte zone de tranzacţionare decât cea naţională, atât pe sensul de export, cât şi pe sensul de import, inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS în calitate de agent de transfer pentru PZU în funcţionare cuplată şi cele ale PRE schimburi neplanificate.
Art. 13
În vederea stabilirii obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare pentru dezechilibrele PRE-urilor, OPE transmite la OD valoarea zero pentru toate schimburile bloc între PRE-urile din zona naţională de tranzacţionare cuprinse în NF, pentru intervalele orare în care a fost suspendată funcţionarea pieţei angro.
Art. 14
În vederea stabilirii obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare pentru tranzacţiile realizate pe PE pe intervalele orare afectate de suspendarea funcţionării pieţei angro, OPE consideră valoarea zero pentru producţia planificată a fiecărei UD, în toate NF ale PRE-urilor.
CAPITOLUL III: Decontarea pe piaţa angro de energie electrică în perioada de suspendare
SECŢIUNEA 1: Decontarea contractelor de energie electrică pe piaţa angro
Art. 15
Pentru perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro de energie electrică se suspendă efectele obligaţiilor părţilor de livrare a energiei electrice, respectiv de plată a acesteia, cuprinse în contractele/convenţiile de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate pe piaţa angro, cu excepţia celor pe piaţa de echilibrare şi a celor de asumare a responsabilităţii echilibrării.
Art. 16
Contractele dintre producători şi furnizorii de ultimă instanţă, încheiate în baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] şi [furnizor implicit] se completează de către părţi, în baza prevederilor de la art. 30 alin. (2) din contractul-cadru, cu clauze de suspendare a efectelor obligaţiilor de livrare a energiei electrice şi de plată a acesteia, aplicabile pe perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro în conformitate cu prezentul regulament.
SECŢIUNEA 2: Decontarea pe piaţa de echilibrare
Art. 17
Toate dispoziţiile de dispecer date în perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro sunt considerate dispoziţii pe PE şi sunt integrate în sistemul informatic al PE în timp real sau în perioada imediat următoare reluării funcţionării normale a SEN, pe baza înregistrărilor efectuate pe orice tip de suport.
Art. 18
Se suspendă obligaţiile de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare realizate de participanţii la PE în perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro.
Art. 19
În perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro, contravaloarea energiei de echilibrare selectate de către OPE la creştere conform art. 17 se constituie ca obligaţie de plată a OTS către participantul respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIP, considerându-se că dispoziţia de dispecer a fost dată la nivelul cantităţii realizate de participantul la PE.
Art. 20
Pe perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro se consideră egale cu zero costurile de pornire din ofertele fixe ale UD disponibile, iar pornirea UD aflate în rezervă nu conduce la obligaţii de plată ale OTS către participantul la PE care le operează. OPE transmite la OD valoarea zero pentru toate costurile de pornire din ofertele fixe ale UD.
Art. 21
Energia electrică livrată de UD care nu au fost oprite automat sau ca urmare a dispoziţiei OPE în perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro este considerată energie de echilibrare dispusă de OPE şi efectiv livrată la creştere şi conduce la o obligaţie de plată a OTS către participantul la PE respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIP.
Art. 22
Pe perioada suspendării funcţionării pieţei angro, dispoziţiile de dispecer de reducere a puterii nu conduc la obligaţii de plată ale participantului la PE respectiv către OTS.
SECŢIUNEA 3: Decontarea dezechilibrelor PRE
Art. 23
În calculul poziţiei nete contractuale a unui PRE cu UD se iau în considerare cantităţile de energie de echilibrare livrate pe PE, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 21.
Art. 24
Dezechilibrele cantitative pozitive înregistrate de PRE-uri pe perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro se decontează ca obligaţii de plată ale OTS către PRE-ul respectiv, la PIP.
Art. 25
Dezechilibrele cantitative negative înregistrate de PRE-uri în perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro se decontează ca obligaţii de plată ale PRE-ului respectiv către OTS, la PIP.
CAPITOLUL IV: Funcţionarea PZU şi PI pe perioada suspendării funcţionării pieţei angro de energie electrică
Art. 26
În cazul în care avaria extinsă a SEN a apărut înaintea termenului-limită de transmitere a ATC pentru PZU, iar OTS apreciază că există riscul continuării sau reapariţiei avariei extinse a SEN în ziua următoare şi tranzacţiile transfrontaliere ar putea înrăutăţi starea sistemului, acesta transmite către funcţia mTMF valoarea zero ca valoare a ATC atât pe direcţia export, cât şi pe direcţia import, pentru intervalele orare respective.
Art. 27
OTS consideră valoarea zero pentru ATC pe graniţe în cadrul procedurilor convenite cu OTS vecini de stabilire a capacităţilor de interconexiune pentru licitaţiile intrazilnice, pentru intervalele orare în care consideră că avaria extinsă a SEN va persista, iar tranzacţiile transfrontaliere ar putea înrăutăţi starea sistemului.
Art. 28
Imediat ce funcţionarea normală a SEN a fost reluată, OTS informează toate părţile implicate cu privire la punerea la dispoziţia pieţei a ATC pe interconexiuni şi în funcţie de momentul constatării acestei posibilităţi reia activităţile ce pot conduce la restabilirea cât mai rapidă a condiţiilor normale de piaţă.
CAPITOLUL V: Încheierea perioadei de suspendare a funcţionării pieţei angro de energie electrică
Art. 29
Imediat ce este posibil, dar nu mai târziu de momentul la care a fost restabilită funcţionarea normală a SEN, sistemul informatic al PE revine la utilizarea informaţiilor primite de la participanţii la piaţă în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru intervalele orare ulterioare.
Art. 30
OTS şi OD anunţă pe site-urile proprii zilele şi intervalele orare în care funcţionarea pieţei angro a fost suspendată, conform ordinului preşedintelui ANRE de suspendare a funcţionării pieţei angro.
Art. 31
Ora următoare perioadei de suspendare a funcţionării pieţei, prevăzută în ordinul preşedintelui ANRE, este ora de la care toate obligaţiile suspendate de livrare a energiei electrice şi de plată a acesteia prevăzute în contractele şi convenţiile de pe piaţa de energie electrică reintră în efectivitate.
Art. 32
În cazul în care se menţine riscul revenirii la starea de avarie, OTS aplică măsurile de salvgardare prevăzute în Regulamentul privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 377 din data de 17 mai 2016