ORDIN nr. 820 din 1 iunie 2016 privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor de uz profesional şi responsabilităţile acestuia
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.452 din 5 mai 2016 al Autorităţii Naţionale Fitosanitare,
având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013,
luând în considerare art. 5 alin. (1) lit. c) şi cc) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare,
În temeiul art. 3 lit. u) şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se desemnează Autoritatea Naţională Fitosanitară, prin oficiile fitosanitare judeţene, entităţi aflate în structura sa, ca organism naţional care efectuează inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor de uz profesional, denumit în continuare organism de inspecţie.
(2)Autoritatea Naţională Fitosanitară înfiinţează şi organizează centre de inspecţie şi calibrare a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor, denumite în continuare centre de inspecţie, la nivel de compartiment, în cadrul oficiilor fitosanitare judeţene.
(3)Responsabilităţile organismului de inspecţie sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Naţională Fitosanitară organizează licitaţia publică pentru achiziţionarea echipamentelor de testare şi calibrare a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor, precum şi a centrelor mobile de inspecţie (autoturism/autoutilitară cu destinaţie specială şi echipamente mobile de testare şi calibrare a echipamentelor de aplicare), potrivit legislaţiei în vigoare, în vederea dotării centrelor de inspecţie.
Art. 3
În vederea dezvoltării şi implementării sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor, denumite în continuare echipamente de aplicare, Autoritatea Naţională Fitosanitară poate semna protocoale de colaborare cu instituţii de cercetare-dezvoltare şi de învăţământ superior din domeniul agricol, precum şi cu alte instituţii şi organisme cu atribuţii în domeniul de reglementare al prezentului ordin.
Art. 4
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alocă sumele necesare pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare la nivel naţional şi local.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.463/2014 privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor şi responsabilităţile acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 17 octombrie 2014, se abrogă.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

ANEXA nr. 1: RESPONSABILITĂŢILE ORGANISMULUI DE INSPECŢIE
A)Autoritatea Naţională Fitosanitară:
1.iniţiază şi implementează, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) şi lit. cc) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare, actele normative care reglementează, pe teritoriul României, inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor: definiţia echipamentelor de aplicare se regăseşte la art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013;
2.elaborează proceduri şi instrucţiuni pentru dezvoltarea, gestionarea şi implementarea unitară a sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare la nivelul tuturor centrelor de inspecţie, potrivit legislaţiei şi standardelor tehnice în vigoare;
3.coordonează procesul de organizare şi implementare a sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare la nivel naţional şi local;
4.stabileşte atribuţiile personalului din cadrul acestora, în termen de 60 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României;
5.asigură, în baza art. 3 din ordin, pregătirea şi perfecţionarea personalului din cadrul centrelor de inspecţie cu privire la modalitatea de testare şi calibrare a echipamentelor de aplicare în ceea ce priveşte pregătirea, utilizarea, întreţinerea şi calibrarea echipamentelor de aplicare;
6.elaborează un plan de control şi monitorizare pentru implementarea optimă a sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare, pe baza unui calendar de activităţi specifice operaţiunilor de inspecţie, în termen de 90 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României;
7.monitorizează performanţa schemelor de inspecţie şi certificare implementate de fiecare centru de inspecţie şi formulează recomandări specifice pentru îmbunătăţirea activităţilor în cadrul procesului de implementare a sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare;
8.asigură dezvoltarea unor baze de date pentru inventarierea echipamentelor de aplicare existente în teritoriu şi care vor face obiectul inspecţiei, şi pentru înregistrarea tuturor informaţiilor specifice privind implementarea şi monitorizarea sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare;
9.asigură dotarea centrelor de inspecţie cu echipamente de testare şi calibrare a echipamentelor de aplicare, respectiv cu centre mobile de inspecţie a echipamentelor de aplicare;
10.asigură dezvoltarea unei pagini de internet dedicate sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare;
11.întocmeşte un raport anual cu privire la implementarea sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare, pe baza informaţiilor primite din partea fiecărui centru de inspecţie, pe care îl prezintă conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi grupului de lucru constituit în baza prevederilor pct. 13;
12.participă la procesul de standardizare naţională în domeniul său de competenţă;
13.organizează o reuniune anuală privind evaluarea implementării sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare, la care vor participa coordonatorii centrelor de inspecţie şi reprezentanţii instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în domeniul de reglementare al ordinului;
14.asigură coordonarea implementării proiectelor specifice în domeniu, cu finanţare de la bugetul de stat sau din fonduri externe;
15.organizează, împreună cu centrele de inspecţie şi camerele agricole judeţene, campanii de informare şi conştientizare cu privire la cerinţele şi beneficiile implementării sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare.
B)Oficiul fitosanitar:
1.asigură condiţiile necesare pentru crearea infrastructurii şi a logisticii necesare pentru dezvoltarea centrelor de inspecţie;
2.coordonează activitatea centrelor de inspecţie;
3.asigură implementarea sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare la nivel local;
4.propune echipa de experţi (minimum două persoane) în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de inspecţie în funcţie de complexitatea activităţilor identificate la nivelul fiecărui centru de inspecţie, respectiv de numărul de echipamente de aplicare inventariate la nivelul judeţului;
5.eliberează certificatul de inspecţie şi talonul aferent operaţiunii de inspecţie şi calibrare a echipamentelor de aplicare în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea inspecţiei. Modelul certificatului de inspecţie şi al talonului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele responsabilităţi ale organismului de inspecţie.
C)Centrul de inspecţie:
1.este coordonat de o persoană din cadrul oficiului fitosanitar, desemnată de conducerea Autorităţii Naţionale Fitosanitare, la propunerea coordonatorului oficiului fitosanitar judeţean, responsabil cu organizarea şi coordonarea inspecţiei echipamentelor de aplicare la nivelul centrului de inspecţie;
2.asigură evaluarea şi certificarea conformităţii echipamentelor de aplicare, în principal cu prevederile anexei nr. 2 la Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012, aprobată prin Legea nr. 63/2013, precum şi cu normele, procedurile, instrucţiunile, legislaţia şi standardele tehnice în domeniu;
3.propune spre avizare coordonatorului oficiului fitosanitar certificatul de inspecţie şi un talon adeziv care se aplică pe flecare echipament de aplicare în cazul în care echipamentul îndeplineşte condiţiile de funcţionare;
4.întocmeşte un raport anual de inspecţie pentru echipamentele de aplicare testate şi calibrate, pe care îl transmite Autorităţii Naţionale Fitosanitare în ultima decadă a lunii ianuarie, pentru anul anterior;
5.înregistrează informaţiile privind implementarea sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare într-un registru unitar la nivel naţional, document care va fi elaborat în format electronic şi pe hârtie;
6.asigură respectarea secretului profesional/confidenţialităţii asupra tuturor informaţii lor fu mizate de deţinătorii/proprietarii de echipamente de aplicare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi a obligaţiilor specifice sistemului de inspecţie a echipamentelor de aplicare.
ANEXA nr. 11:
(- ANEXĂ la responsabilităţile organismului de inspecţie)
1.Certificat de inspecţie (Echipamente de aplicare în cultură mare)
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAŢIONALA FITOSANITARĂ
Oficiul Fitosanitar .......................
CERTIFICAT DE INSPECŢIE privind inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor în cultură mare

Data inspecţiei

 

Numele inspectorului

 

Titular

Nume

 

Adresă

 

Telefon

 

Elemente de identificare ale echipamentului inspectat:

Marca/Model

     

Seria

     

Anul fabricaţiei

     

Tipul

Purtat

Tractat

Autopropulsat

 

Preinspecţia:

Corespunde

Nu corespunde

Aspectul echipamentului

Exterior

   

Interior

   

Elemente de siguranţă

Priza de putere

   

Părţi în mişcare

   

Sistemul hidraulic

   

Cadrul

   

Elemente pliabile cu sistem de blocare

   

Ventilator

   

Concluzii:

Se continuă inspecţia.

Se opreşte inspecţia.

 

Inspecţia:

Corespunde

Nu corespunde

1. Scurgeri

Scurgeri de lichid în regim static

   

Scurgeri de lichid în regim dinamic (fără pulverizare)

   

Scurgeri de lichid în regim dinamic (cu pulverizare)

   

Pulverizare pe părţile componente ale maşinii/echipamentului

   

2. Pompa

Pulsaţii

   

3. Sistemul de agitare

Funcţionare

   

4. Rezervorul de lichid

Capac

   

Orificiul de umplere

   

Buncăr de inducţie

   

Compensarea presiunii

   

Indicatorul de nivel al lichidului în rezervor

   

Golirea rezervorului

   

Umplerea rezervorului

   

Existenţa dispozitivului de spălare a recipientelor produselor de protecţie a plantelor

   

Dispozitivul de spălare a rezervorului

   

5. Dispozitive de monitorizare şi control

Funcţionarea manometrului

   

Poziţionare (vizibil şi uşor de observat)

   

Scala manometrului

   

Diametrul manometrului

   

Regulatorul de presiune

   

6. Ţevi şi furtunuri

Stare

Existenţa unor scurgeri

   

7. Filtre

Prezentă şi condiţii

   

Dispozitiv de izolare

   

8. Rampa

Stabilitate/Aliniament

   

Pliere

   

Distanţa dintre duze/orientare

   

Deformare verticală

   

Deformare orizontală

   

Prevenirea deteriorării duzelor

   

Reglarea înălţimii

   

Amortizare şi stabilitate

   

9. Duze

Similaritate

   

Stare funcţională

   

10. Calibrarea

Efectuată de către centrul de inspecţie

Da

Nu

   

Concluzii:

 
 

Echipament de stropit aprobat

Echipament de stropit respins

 

cu următoarele observaţii:

...

...

Data următoarei inspecţii: .....................
Talon nr. ..........................
Alte informaţii: ............................
Centrul de inspecţie: ........................
Semnătura şi ştampila persoanei responsabile de inspecţie ........................
Valabilitatea Certificatului de inspecţie expiră la data de: ........................ .
Certificatul de inspecţie se eliberează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 820/2016 privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor de uz profesional şi responsabilităţile acestuia şi ale art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013, act normativ care a transpus în legislaţia naţională Directiva 2009/128/CE.
Coordonator,
..........................
Oficiul Fitosanitar Judeţean
2.Certificat de inspecţie (Echipamente de aplicare pentru vii şi livezi)
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ
Oficiul Fitosanitar .................
CERTIFICAT DE INSPECŢIE privind inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor pentru vii şi livezi

Data inspecţiei

 

Numele inspectorului

 

Titular

Nume

 

Adresă

 

Telefon

 

Elemente de identificare ale echipamentului inspectat:

Marca/Model

 

Seria

 

Anul fabricaţiei

 

Tipul

Purtat

Tractat

Autopropulsat

 

Preinspecţia:

Corespunde

Nu corespunde

Aspectul echipamentului

Exterior

   

Interior

   

Elemente de siguranţă

Priza de putere

   

Părţi în mişcare

   

Sistemul hidraulic

   

Cadrul

   

Elemente pliabile cu sistem de blocare

   

Ventilator

   

Concluzii:

Se continuă inspecţia.

Se opreşte inspecţia.

 

Inspecţia:

Corespunde

Nu corespunde

1. Scurgeri

Scurgeri de lichid în regim static

   

Scurgeri de lichid în regim dinamic (fără pulverizare)

   

Scurgeri de lichid în regim dinamic (cu pulverizare)

   

Pulverizare pe părţile componente ale maşinii/echipamentului

   

2. Pompa

Pulsaţii

   

3. Sistemul de agitare

Funcţionare

   

4. Rezervorul de lichid

Capac

   

Orificiul de umplere

   

Buncăr de inducţie

   

Compensarea presiunii

   

Indicatorul de nivel al lichidului în rezervor

   

Golirea rezervorului

   

Umplerea rezervorului

   

Existenţa dispozitivului de spălare a recipientelor produselor de protecţie a plantelor

   

Dispozitivul de spălare a rezervorului

   

5. Dispozitive de monitorizare şi control

Funcţionarea manometrului

   

Poziţionare (vizibile şi uşor de observat)

   

Scala manometrului

   

Diametrul manometrului

   

Regulatorul de presiune

   

6. Ţevi şi furtunuri

Stare

Existenţa unor scurgeri

   

7. Filtre

Prezentă şi condiţii

   

Dispozitiv de izolare

   

8. Duze

Simetrie

   

Stare funcţională

   

Oprire individuală

   

Reglarea poziţiei

   

9. Cădere de presiune

Uniformitatea jetului

   

Distribuţia verticală

   

10. Ventilator

Deflectoarele de aer

   

11. Calibrarea

Efectuată de centrul de inspecţie

Da

Nu

Concluzii:

Echipament de stropit aprobat

Echipament de stropit respins

cu următoarele observaţii:

...

...

Data următoarei inspecţii: .......................
Talon nr. ......................
Alte informaţii: .................
Centrul de inspecţie: .............
Semnătura şi ştampila persoanei responsabile de inspecţie
Valabilitatea Certificatului de inspecţie expiră la data de: ..........................
Certificatul de inspecţie se eliberează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 820/2016 privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor de uz profesional şi responsabilităţile acestuia şi ale art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013, act normativ care a transpus în legislaţia naţională Directiva 2009/128/CE.
Coordonator,
......................
Oficiul Fitosanitar Judeţean
3.TALON

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Inspecţia

echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor

Nr. ...............

Anul

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 478 din data de 28 iunie 2016