NORME TEHNICE din 29 aprilie 2016 privind acordarea statutului de operator economic autorizat
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Statutul de operator economic autorizat poate fi solicitat de operatorii economici definiţi la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, care îndeplinesc criteriile enunţate la articolul 39 din actul normativ menţionat anterior.
(2)Statutul de operator economic autorizat se atestă prin emiterea autorizaţiilor prevăzute la art. 38 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
Art. 2
(1)Autorizaţiile de operator economic autorizat, denumite în continuare autorizaţii AEO, sunt codificate astfel:
a)Autorizaţie AEO - Simplificări vamale (AEOC) - care permite titularului să beneficieze de anumite simplificări prevăzute de legislaţia vamală şi care se acordă în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 39 lit. a)-d) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
b)Autorizaţie AEO - Securitate şi siguranţă (AEOS) - care permite titularului să beneficieze de facilităţi în materie de securitate şi siguranţă, aplicate la intrarea sau la ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 39 lit. a), b), c) şi e) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
(2)Autorizaţiile menţionate la alin. (1) pot fi deţinute în acelaşi timp, prin eliberarea unei autorizaţii combinate.
(3)Titularii de autorizaţii AEO de tip AEOS şi de tip combinat AEOC/AEOS beneficiază de facilităţi în ceea ce priveşte controalele vamale referitoare la securitate şi de acordurile de recunoaştere reciprocă (MRA), cu ţările din afara UE.
CAPITOLUL II: Solicitarea acordării statutului de operator economic autorizat
Art. 3
(1)Statutul de operator economic autorizat este acordat la solicitarea operatorilor economici prin eliberarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) - Direcţia Generală a Vămilor a unei autorizaţii AEO, în baza evaluării rezultatelor obţinute în urma unui proces de auditare al solicitantului.
(2)Solicitarea prevăzută la alin. (1) are forma unei cereri tipizate prevăzută în anexa 6 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei. Modelul cererii se regăseşte pe site-ul www.customs.ro, secţiunea "Formulare".
Art. 4
(1)Cererea este însoţită obligatoriu de următoarele documente:
a)chestionarul de autoevaluare AEO. Modelul acestuia şi instrucţiunile de completare se regăsesc pe site-ul www.customs.ro, secţiunea "Formulare";
b)certificatul de înregistrare al operatorului economic, în copie;
c)actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în copie;
d)cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autorităţile vamale;
e)cazierul judiciar al angajatului operatorului economic, responsabil cu reprezentarea acestuia faţă de autoritatea vamală;
f)cazierul fiscal şi certificatul de atestare fiscală, eliberate de autoritatea fiscală competentă;
g)o declaraţie pe propria răspundere depusă de reprezentantul legal al operatorului economic prin care se obligă:
- să notifice ANAF - Direcţiei Generale a Vămilor orice modificare survenită în activitatea pe care urmează să o desfăşoare, legată de operaţiunile pe care trebuie să le reglementeze autorizaţia AEO sau de informaţiile transmise iniţial care au stat la baza eliberării autorizaţiei AEO;
- să informeze ANAF - Direcţia Generală a Vămilor cu privire la evenimentele semnificative care ar putea afecta autorizarea sa, inclusiv cu privire la cazurile în care apare o modificare a condiţiilor de acces la informaţii sau a modalităţilor prin care informaţiile respective sunt făcute disponibile;
h)o declaraţie pe proprie răspundere depusă de reprezentantul legal al operatorului economic din care să reiasă că proprietarii/acţionarii principali sunt/nu sunt cunoscuţi de către autorităţile vamale pentru abateri anterioare.
(2)Cererea, însoţită de documentele enumerate la alin. (1), se transmite în format letric la registratura ANAF - Direcţia Generală a Vămilor, Bucureşti şi în format electronic la adresa "aeo_ro@customs.ro".
Art. 5
În urma verificării îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond prevăzute la art. 3 şi 4, ANAF - Direcţia Generală a Vămilor informează în scris solicitantul despre decizia luată privind acceptarea sau respingerea cererii de acordare a statutului de operator economic autorizat. În cazul respingerii, autoritatea emitentă motivează decizia luată.
CAPITOLUL III: Verificarea îndeplinirii criteriilor de acordare a statutului de operator economic autorizat
Art. 6
(1)Verificarea îndeplinirii criteriilor de acordare a statutului de operator economic autorizat se efectuează, la nivel central şi teritorial, în conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, de structurile cu atribuţii de verificare în domeniul AEO din cadrul autorităţii vamale. Verificarea constă în auditarea activităţilor reglementate prin legislaţia vamală, desfăşurate de operatorii economici solicitanţi aflaţi în raza lor de competenţă teritorială.
(2)Structura de specialitate cu atribuţii de verificare în domeniul AEO de la nivel central din ANAF - Direcţia Generală a Vămilor efectuează analiza de risc preliminară a dosarului şi întocmeşte fişa riscurilor ce va cuprinde riscurile identificate şi potenţiale.
(3)Dacă verificările preliminare impun respingerea cererii, se aplică prevederile art. 22 alin. 6 şi 7 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
(4)Dacă verificările preliminare nu impun respingerea cererii, aceasta se înregistrează în baza de date EOS gestionată de către Comisia Europeană - DG TAXUD.
ANAF - Direcţia Generală a Vămilor informează operatorul economic cu privire la acceptarea cererii sale şi a datei de la care curge termenul de 120 de zile menţionat la art. 22 alin. 3 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
Totodată, cererea se consideră acceptată şi în cazul în care solicitantului nu i se comunică acceptarea sau respingerea acesteia în termen de 30 zile de la înregistrare.
Dosarul complet, inclusiv fişa riscurilor, se transmite, în termen de 5 zile de la data acceptării cererii, structurii cu atribuţii de verificare în domeniul AEO din cadrul Direcţiei regionale vamale în a cărei rază de competenţă se află domiciliul fiscal al operatorului economic. Această structură verifică, prin efectuarea unui audit, îndeplinirea, de către solicitant, a condiţiilor aferente criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi/sau b).
Cu aprobarea conducerii Direcţiei supraveghere şi control vamal din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, auditul se poate efectua şi de la nivel central sau local.
Structura desemnată cu efectuarea auditului este responsabilă cu supravegherea permanentă a derulării raporturilor juridice vamale ale operatorului economic, în calitatea sa de titular al unei autorizaţii AEO.
(5)În termen de 15 zile de la primirea dosarului, echipa de audit desemnată întocmeşte, în baza chestionarului de autoevaluare depus la dosar şi a fişei riscurilor, Lista de verificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice. Lista de verificare conţine aspectele ce vor fi analizate în vederea evaluării riscurilor identificate şi potenţiale.
Riscurile identificate şi potenţiale stabilite de către echipa de audit se înscriu de către aceasta în planul de audit, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
Echipa de audit aduce la cunoştinţa operatorului economic data preconizată pentru începerea verificărilor.
(6)Auditul prevăzut la alin. (4) se derulează în baza Listei de verificare şi a Planului de audit şi vizează, în special, aspectele conţinute în Lista posibilelor riscuri, ameninţări şi soluţiile la acestea. Modelul acestei liste se regăseşte pe site-ul www.customs.ro, secţiunea "Formulare".
(7)În situaţia existenţei unor sedii secundare aflate în afara zonei de competenţă, echipa de audit transmite o copie a dosarului către direcţia regională vamală competentă, în termen de 5 zile, în vederea efectuării verificărilor la sediul secundar, în conformitate cu alin. (5).
În cazul în care echipa de audit aplică prevederile art. 29 alin. 1) paragraful 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în raportul de audit se înscriu verificările efectuate care susţin decizia luată.
(8)Proiectul raportului de audit se prezintă operatorului economic spre luare la cunoştinţă. Acesta se modifică sau se completează în baza observaţiilor formulate de operatorul economic, dacă este cazul.
(9)În termen de 60 de zile de la data primirii dosarului, echipa de audit întocmeşte raportul de audit conform anexei nr. 3 la prezentele norme tehnice, pe baza constatărilor proprii şi a celor obţinute de la celelalte echipe implicate în verificările concomitente, după caz.
(10)Termenul de la alin. (9) se poate prelungi cu maximum 30 de zile, pe baza unor solicitări justificate ce vor fi anexate la raportul de audit.
(11)Raportul de audit final conţine obligatoriu propunerea cu privire la acordarea sau refuzul acordării statutului de operator economic autorizat şi precizări detaliate privind motivele avute în vedere în caz de refuz.
(12)Raportul de audit final, însoţit de lista de verificare completată cu rezultatele auditului şi cu documentele justificative necesare susţinerii constatărilor, se transmite, în termen de maximum 5 zile de la data luării la cunoştinţă de către solicitant, la ANAF - Direcţia Generală a Vămilor.
CAPITOLUL IV: Acordarea statutului de operator economic autorizat
Art. 7
(1)În termen de 15 zile de la data primirii raportului de audit conţinând propunerea de acordare a statutului de operator economic autorizat, ANAF - Direcţia Generală a Vămilor eliberează autorizaţia AEO. Acest termen poate fi prelungit în cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare în vederea emiterii autorizaţiei cu respectarea prevederilor art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
(2)În cazul în care ANAF - Direcţia Generală a Vămilor intenţionează să ia o decizie nefavorabilă, solicitantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere, în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii.
(3)ANAF - Direcţia Generală a Vămilor decide neacordarea autorizaţiei AEO în cazul în care punctul de vedere transmis de către solicitant:
- nu este în măsură să modifice constatările care stau la baza luării unei decizii nefavorabile; sau
- nu este transmis în termenul legal prevăzut.
ANAF - Direcţia Generală a Vămilor comunică solicitantului motivele neacordării autorizaţiei AEO, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
Autorizaţia AEO se completează potrivit modelului şi notelor explicative din anexa 7 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei.
Autorizaţia se întocmeşte în două exemplare şi este semnată de directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor. Un exemplar este transmis solicitantului, iar celălalt exemplar se păstrează în evidenţa autorităţii vamale.
Art. 9
(1)Evidenţa autorizaţiilor AEO se ţine în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor AEO, întocmit potrivit modelului din anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice, numărul de înregistrare al autorizaţiei AEO fiind acordat în ordine cronologică.
(2)În termen de 7 zile de la emiterea autorizaţiei, autoritatea vamală română informează autorităţile vamale din celelalte state membre cu ajutorul sistemului electronic implementat în temeiul art. 16 alin. (1) din Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
(3)Până la data modernizării sistemului AEO menţionat în anexă la Decizia de punere în aplicare a Comisiei de stabilire a programului de lucru pentru Codul vamal al Uniunii (2014/255/UE), se va utiliza sistemul instituit în temeiul art. 14x din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Numărul de înregistrare al autorizaţiei AEO se înscrie în documentul administrativ unic în caseta nr. 44 sub următoarea formă: codul de identificare din TARIC atribuit autorizaţiei AEO, urmat de numărul de înregistrare al autorizaţiei AEO.
CAPITOLUL V: Monitorizarea
Art. 10
Echipa de auditare verifică, cel puţin o dată la 3 ani, respectarea de către operatorul economic autorizat a condiţiilor şi criteriilor aplicabile, conform riscurilor identificate în procesul de auditare.
Art. 11
Echipa de audit evaluează periodic condiţiile şi criteriile aplicabile acestuia pe baza analizei de risc pentru identificarea riscurilor nou-apărute.
Art. 12
În cazul în care operatorul economic căruia i s-a acordat statutul de AEO este constituit de mai puţin de 3 ani, se aplică dispoziţiile art. 23 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
CAPITOLUL VI: Reevaluarea, suspendarea, modificarea şi revocarea autorizaţiei AEO
Art. 13
ANAF - Direcţia Generală a Vămilor poate reevalua o autorizaţie AEO emisă în România, în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 15 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii.
Art. 14
ANAF - Direcţia Generală a Vămilor poate suspenda o autorizaţie AEO emisă în România, în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 8, 16-18 şi 30 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii.
Art. 15
ANAF - Direcţia Generală a Vămilor poate modifica sau revoca o autorizaţie AEO emisă în România, în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 22 alin. (6) şi art. 28 din Regulamentul nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 16
Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei.
Art. 17
- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.
ANEXA nr. 1: LISTA DE VERIFICARE

Numele societăţii controlate:

 

CUI:

 

Adresa sediului social:

 

Adresa punctului de lucru:

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-mail:

 

Persoane desemnate pentru efectuarea controlului:

 

Ordin de control (nr./dată):

 
 

Organizarea societăţii

Tipul societăţii:

Situaţia financiară pe ultimii 3 ani:

Rolul în lanţul logistic internaţional:

Domeniul principal de activitate:

Date administrative:

Controale anterioare şi rezultate

 
 

Obţinerea de informaţi suplimentare cu privire la societate (de exemplu, domeniul de activitate, certificate/autorizaţii acordate şi informaţii furnizate de solicitant pentru obţinerea acestora etc.)

Informaţii obţinute de la ANAF

Informaţii obţinute de la ...................

Notificarea de audit, vizita preliminară la sediul societăţii

DA

NU

Observaţii

Notificarea de auditare a fost realizată şi transmisă

     

Este planificată o primă vizită la sediul societăţii

     
       

Procesul de auditare

     

Informaţiile colectate duc la o înţelegere a caracteristicilor juridice, financiare şi comerciale ale societăţii, precum şi a structurii şi a organizării acesteia.

     

Existenţa şi eficacitatea estimată a sistemului de control intern

     

Înregistrările contabile există şi sunt disponibile şi în format electronic.

     

Înregistrările contabile pot fi puse la dispoziţia echipei de control.

     

În tranzacţiile comerciale sunt implicaţi şi terţi.

     

Există un circuit stabilit al documentelor care asigură o pistă vizibilă de audit.

     

Informaţiile furnizate sunt fiabile.

     

Societatea a mai fost controlată/auditată de alte organe de control/audit.

     

Procesele-verbale întocmite se află la sediul societăţii şi pot fi puse la dispoziţia echipei de control.

     

Alte constatări:

 

Proceduri deţinute de către societate

 
 

Prelungirea termenului de auditare

Informarea solicitantului cu privire la prelungirea termenului de 120 de zile calendaristice menţionat la art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

DA

NU

Observaţii

     

Motivele prelungirii solicitate de către autoritatea vamală:

Informarea solicitantului cu privire la prelungirea termenului de 120 de zile calendaristice menţionat la art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

DA

NU

Observaţii

     
       

Motivele solicitării prelungirii:

     
       

Evaluarea riscurilor

Categorii de riscuri

Risc potenţial/Risc identificat*

Gradul de conformare

Observaţii

Antecedente de conformitate

     

Sistemul contabil integrat

     

Sistemul informatic

     

Pista de audit

     

Sistemul de control intern

     

Fluxul de mărfuri

     

Practicile vamale

     

Procedurile pentru realizarea copiilor de rezervă, pentru recuperarea datelor şi soluţii de rezervă, opţiuni de arhivare

     

Securitatea datelor - protejarea sistemelor informatice şi securitatea documentelor

     

Insolvenţă/Incapacitatea de a respecta angajamentele financiare

     

Evaluarea securităţii de către operatorul economic

     

Accesul în incinte

     

Securitatea fizică

     

Unităţi de încărcare

     

Procese logistice

     

Mărfuri intrate

     

Depozitarea mărfurilor

     

Producţia de mărfuri

     

Încărcarea mărfurilor

     

Cerinţe de securitate pentru partenerii de afaceri

     

Securitatea privind personalul

     

Servicii externalizate

     
 

Altele

 
 

Echipa de audit (numele şi prenumele):

Semnătura:

Avizat (şeful organului de control, numele şi prenumele):

Semnătura:

* Risc potenţial/Risc identificat: Fişa de verificare va conţine riscurile potenţiale/riscurile identificate ca urmare a analizei de risc preliminare efectuată la nivel central, precum şi riscurile potenţiale/riscurile identificate de către echipa de control în funcţie de locul şi rolul solicitantului în lanţul logistic internaţional.
ANEXA nr. 2: PLANUL DE AUDIT

Indicatorul

Categorii de riscuri

Risc potenţial/Risc identificat*

1. Antecedente în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor vamale

Antecedente de conformitate

 

2. Sistemul contabil şi logistic

Sistemul contabil integrat

 

Sistemul informatic

 

Pista de audit

 

Sistemul de control intern

 

Fluxul de mărfuri

 

Practicile vamale

 

Procedurile pentru realizarea copiilor de rezervă, pentru recuperarea datelor şi soluţii de rezervă, opţiuni de arhivare

 

Securitatea datelor - protejarea sistemelor informatice şi securitatea documentelor

 

3. Solvabilitatea financiară

Insolvenţă/incapacitatea de a respecta angajamentele financiare

 

4. Cerinţe de siguranţă şi securitate

Evaluarea securităţii de către operatorul economic

 

Accesul în incinte

 

Securitatea fizică

 

Unităţi de încărcare

 

Procese logistice

 

Mărfuri intrate

 

Depozitarea mărfurilor

 

Producţia de mărfuri

 

încărcarea mărfurilor

 

Cerinţe de securitate pentru partenerii de afaceri

 

Cerinţe de securitate privind personalul

 

Servicii externalizate

 
* Planul de audit va conţine riscurile identificate în urma analizei de risc preliminare efectuată pe baza chestionarului de autoevaluare şi a documentaţiei prezentate, punctele/aspecte relevante de verificat, o matrice de analiză a riscurilor, conducerea şi personalul de intervievat, cum şi când ar trebui efectuat un anumit control al tranzacţiilor/test de securitate.
ANEXA nr. 3: RAPORTUL DE AUDIT
1.Informaţii generale
1.1.Ordinul de control
1.2.Cadrul legal
1.2.1.Cadrul legal al UE pentru efectuarea controlului
1.2.2.Cadrul legal naţional general pentru efectuarea controlului
1.2.3.Reglementări specifice
1.3.Principii de control
1.3.1.Tipul de auditare
1.3.2.Obiectivele auditului
1.3.3.Durata auditului
1.4.Tehnici utilizate
1.5.Materiale întocmite
1.6.Documente şi materiale examinate
2.Constatări şi evaluarea riscurilor
2.1.Constatări
2.1.1.Informaţii generale preliminare
2.1.2.Rolul în lanţul de aprovizionare
2.1.3.Activităţi asociate domeniului vamal
2.1.4.Descrierea locaţiei şi a punctelor de lucru
2.1.5.Sistemul contabil şi logistic
2.1.6.Sistemul de control intern
2.1.7.Solvabilitatea financiară
2.1.8.Aspecte de securitate şi siguranţă
2.1.9.Altele
2.2.Evaluarea riscurilor (descrierea tuturor zonelor de risc luate în considerare şi verificate, precum şi orice măsuri de urmărire propuse solicitantului AEO)
3.Concluzii
3.1.Recomandarea clară cu privire la posibilitatea de a acorda sau nu statutul în funcţie de rezultatul activităţilor de audit
3.2.În cazul în care statutul de AEO nu se acordă, justificări complete şi detaliate asupra neacordării statutului, inclusiv orice informaţii primite de la alte state membre
3.3.În cazul în care statutul de AEO este acordat, orice recomandări pentru monitorizare şi/sau reevaluare
4.Anexe

Echipa de audit,

........................

(numele, prenumele, semnătura)

Avizat

.............................

(şeful echipei de audit,

numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA nr. 4: REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A AUTORIZAŢIILOR AEO

Nr. crt.

Numărul şi data cererii

Numărul şi data cererii acceptate

Numărul şi data autorizaţiilor AEO

Denumirea operatorului economic autorizat

CUI

Observaţii

(retragere cerere, prelungiri termene etc.)

             
             
             
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 337 din data de 3 mai 2016