ORDIN nr. 1970 din 9 decembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Compania Naţională "Romarm" - S.A. Filiala Societatea Comercială METROM - S.A. Braşov
Sediul/Adresa: Braşov, Str. Carpaţilor nr. 60
Cod unic de înregistrare: RO 14531223
- mii lei -
   

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

 

2

3

4

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

22.293

 

1

 

Venituri din exploatare

2

20.791

2

 

Venituri financiare

3

1.502

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

22.293

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

20.761

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

14.610

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

292

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

1.796

 

C1

ch. cu salariile

10

1.185

C2

bonusuri

11

18

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

130

 

cheltuieli cu plăţi compensatori: aferente disponibilizărilor de personal

13

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

103

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

360

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

4.063

2

 

Cheltuieli financiare

17

1,532

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0

 

1

 

Rezerve legale

22

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 
 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 
  

a)

cheltuieli materiale

34

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

35

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 
  

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

 
  

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

600

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

600

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

80

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

79

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

1.203

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

1.185

 

b)

bonusuri

47

18

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

48

2.101

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură

49

2.133

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)

50

254

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) tone/persoană

51

0,00

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

52

1.000

9

 

Plăţi restante, în preţuri curente

53

51.584

10

 

Creanţe restante, în preţuri curente

54

1.000

Notă: Câştigul mediu lunar pe salariat şi productivitatea muncii sunt preluate din anexa nr. 2 - BVC 2013 analitic, fiind calculate cu numărul mediu de personal în activitate şi cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale sunt calculate cu veniturile şi cheltuielile totale diminuate cu sumele aferente nucleului conform OUG 95/2002.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 840 din data de 30 decembrie 2013