DECIZIE nr. 72 din 4 iulie 2014 privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Ţinând seama de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. 5.682 din 4 iulie 2014,
având în vedere prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2011,
ţinând cont de consultările publice organizate în datele de 4 iunie 2014 şi 3 iulie 2014 de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu producătorii de fonograme şi videograme şi organismele de gestiune colectivă şi luând în considerare răspunsurile la chestionarul privind Registrul naţional al fonogramelor şi Registrul naţional al videogramelor,
în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (3), art. 138 alin. (1) lit. a) şi d) şi art. 148 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 6 şi art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, precum şi a Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a Deciziei prim-ministrului nr. 73/2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:
Art. 1
Se aprobă modelul formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:
a)formularul 1 privind înregistrarea operatorilor economici, prevăzut în anexa nr. 1;
b)formularul 2 privind înregistrarea sau completarea punctelor de lucru şi/sau spaţiilor de depozitare, prevăzut în anexa nr. 2;
c)formularul 3 privind radierea punctelor de lucru şi/sau spaţiilor de depozitare, prevăzut în anexa nr. 3;
d)formularul 4 privind reînnoirea/preschimbarea/anularea certificatului/autorizaţiei de înregistrare, prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 2
Se aprobă modelul formularelor conţinând cererile-tip de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, după cum urmează:
a)formularul 5 privind înscrierea fonogramelor produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 5;
b)formularul 6 privind înscrierea operelor conţinute de fonogramele produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 6;
c)formularul 7 privind înscrierea fonogramelor importate, prevăzut în anexa nr. 7.
Art. 3
Se aprobă modelul formularelor conţinând cererile-tip de înscriere a programelor pentru calculator în Registrul naţional al programelor pentru calculator, după cum urmează:
a)formularul 8 privind înscrierea programelor pentru calculator produse/importate/distribuite/comercializate/închiriate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 8;
b)formularul 9 privind modelul declaraţiei pe propria răspundere din partea autorului programului pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 9;
c)formularul 10 privind modelul declaraţiei pe propria răspundere din partea producătorului programului pentru calculator privind modul de comercializare al programului pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 10;
d)formularul 11 privind modelul declaraţiei pe propria răspundere din partea producătorului programului pentru calculator privind depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a mostrei programului pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 11.
Art. 4
Se aprobă modelul formularelor conţinând cererile-tip de înscriere a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, după cum urmează:
a)formularul 12 privind înscrierea videogramelor, altele decât filmele cinematografice, produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 12;
b)formularul 13 privind înscrierea operelor conţinute de videograme, altele decât filmele cinematografice, produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 13;
c)formularul 14 privind înscrierea videogramelor, altele decât filmele cinematografice, importate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 14;
d)formularul 15 privind înscrierea filmelor cinematografice produse/reproduse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 15.
Art. 5
Se aprobă modelul formularelor conţinând cererile-tip de eliberare a marcajelor holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:
a)formularul 16 privind eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramelor înscrise în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzut în anexa nr. 16;
b)formularul 17 privind modelul declaraţiei pe propria răspundere din partea solicitantului de marcaje holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor privind stocul de marcaje holografice la data depunerii solicitării, prevăzut în anexa nr. 17.
Art. 6
Se aprobă modelul formularului 18, conţinând cererea-tip privind înscrierea echipamentelor în Registrul naţional al multiplicatorilor, prevăzut în anexa nr. 18.
Art. 7
Se aprobă modelul formularului 19, conţinând raportul privind marcajele holografice deteriorate, marcajele holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial şi marcajele holografice necesar a fi returnate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din cauza încetării activităţii operatorului comercial, prevăzut în anexa nr. 19.
Art. 8
Se aprobă modelul formularului 20, conţinând raportul de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, prevăzut în anexa nr. 20,
Art. 9
Se aprobă modelul formularului 21, conţinând depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a mostrelor de fonograme/videograme/programe pentru calculator produse în România, în forma în care au fost introduse în circuitul comercial pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 21.
Art. 10
Se aprobă modelul formularului 22 conţinând raportul lunar privind produsele multiplicate/intermediate, prevăzut în anexa nr. 22.
Art. 11
Se aprobă modelul formularului 23 conţinând cererea-tip de înscriere a suporturilor/aparatelor în Registrul naţional al copiei private, prevăzut în anexa nr. 23.
Art. 12
Se aprobă modelul formularului 24 conţinând cererea-tip privind înregistrarea operelor de creaţie intelectuală în Registrul naţional de opere, prevăzut în anexa nr. 24.
Art. 13
Se aprobă modelul autorizaţiei de înregistrare în Registrul naţional al multiplicatorilor, prevăzut în anexa nr. 25.
Art. 14
Se aprobă modelul certificatelor de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:
a)certificatul de înregistrare în Registrul naţional al fonogramelor, prevăzut în anexa nr. 26;
b)certificatul de înregistrare în Registrul naţional al programelor pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 27;
c)certificatul de înregistrare în Registrul naţional al copiei private, prevăzut în anexa nr. 28.
Art. 15
Se aprobă modelul adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:
a)adeverinţă privind înscrierea fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, prevăzut în anexa nr. 29;
b)adeverinţă privind înscrierea videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, prevăzut în anexa nr. 30.
Art. 16
Formularele aferente fiecărei solicitări vor fi completate de solicitanţi, în mod obligatoriu, cu date şi informaţii pe proprie răspundere. Datele şi informaţiile nereale declarate în formulare atrag răspunderea solicitantului, potrivit legii.
Art. 17
Anexele nr. 1-30 fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 18
Documentele emise de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (certificate/autorizaţii de înregistrare în registrele naţionale, adeverinţe de înscriere a fonogramelor/videogramelor, anexe ale certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare în registrele naţionale, adresele de confirmare a înregistrărilor, precum şi adresele de completare) vor fi transmise solicitanţilor, în funcţie de opţiunea acestora, prin serviciul de curierat rapid, pe cheltuiala solicitantului sau direct de la registratura Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
Art. 19
La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 248/2011 privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 20 septembrie 2011, şi Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 261/2011 privind instituirea unor măsuri de prevenire a introducerii în circuitul comercial a fonogramelor şi videogramelor realizate fără acordul titularilor de drepturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 5 octombrie 2011.
Art. 20
Direcţia registre şi gestiune colectivă va duce la îndeplinire prezenta decizie.
Art. 21
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind postată şi pe site-ul www.orda.ro.
-****-

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

ANEXA nr. 1: CERERE înregistrare în registrele naţionale administrate de ORDA - Formular 1

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Nr. de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: ...............
4.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
5.Înregistrată în Registrul naţional:

RNF

RNPC

RNV

RNM

RNCP

6.Certificat/Autorizaţie
Seria: ............. Nr.: .................. Din data: ..................
7.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
8.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, vă solicit:
9.Înregistrarea în Registrul naţional al:

9.1 Fonogramelor (RNF) .............

Activităţi:

Producere/Reproducere .............

Distribuire .............

Comercializare .............

Import .............

9.2 Videogramelor (RNV) .............

Activităţi:

Producere/Reproducere .............

Import .............

9.3 Programelor pentru Calculator (RNPC) ....

Activităţi:

Producere/Reproducere .............

Distribuire .............

Comercializare .............

Import .............

Închiriere .............

9.4 Multiplicatorilor (RNM) .............

Activităţi:

Multiplicare de discuri optice .............

Multiplicare de casete audio .............

Multiplicare de casete video .............

Multiplicare de produse exceptate .............

Intermediere servicii de multiplicare .............

9.5 Copiei Private (RNCP) .............

Activităţi:

Import .............

Producere .............

 
10.Cerere de completare a solicitării nr.: ........... din Data: ....................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
11.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
12.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
12.1.La sediul firmei: ...........................
12.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 2: CERERE înregistrare puncte de lucru şi/sau spaţii de depozitare în registrele naţionale administrate de ORDA - Formular 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Nr. de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: ...............
4.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
5.Înregistrată în Registrul naţional:

RNF

RNPC

RNV

RNM

RNCP

6.Certificat/Autorizaţie
Seria: ............. Nr.: .................. Din data: ..................
7.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
8.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, vă solicit:
9.Înregistrarea următoarelor puncte de lucru şi/sau spaţii de depozitare în Registrul naţional:
Puncte de lucru:

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        
Spaţii de depozitare:

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        
10.Cerere de completare a solicitării nr.: ............... din Data: ......................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
11.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
12.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
12.1.La sediul firmei: ...........................
12.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Dacă tabelele "Puncte de lucru" şi/sau "Spaţii de depozitare" vor conţine mai multe rânduri, se pot insera atâtea rânduri câte sunt necesare, fiecare pagină urmând a fi semnată şi ştampilată.
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 3: CERERE radiere puncte de lucru şi/sau spaţii de depozitare din registrele naţionale administrate de ORDA - Formular 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Nr. de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: ...............
4.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
5.Înregistrată în Registrul naţional:

RNF

RNPC

RNV

RNM

RNCP

6.Certificat/Autorizaţie
Seria: ............. Nr.: .................. Din data: ..................
7.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
8.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, vă solicit:
9.Radierea următoarelor puncte de lucru şi/sau spaţii de depozitare din Registrul naţional:
Puncte de lucru:

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        
Spaţii de depozitare:

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        

Localitatea

Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Judeţ/Sector

        
10.Cerere de completare a solicitării nr.: ............... din Data: ......................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
11.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
12.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
12.1.La sediul firmei: ...........................
12.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Dacă tabelele "Puncte de lucru" şi/sau "Spaţii de depozitare" vor conţine mai multe rânduri, se pot insera atâtea rânduri câte sunt necesare, fiecare pagină urmând a fi semnată şi ştampilată.
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 4: CERERE reînnoire/preschimbare/anulare a certificatului/autorizaţiei de înregistrare în registrele naţionale administrate de ORDA - Formular 4

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Nr. de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: ...............
4.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
5.Înregistrată în Registrul naţional:

RNF

RNPC

RNV

RNM

RNCP

6.Certificat/Autorizaţie
Seria: ............. Nr.: .................. Din data: ..................
7.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
8.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, vă solicit:

Reînnoirea Certificatului/Autorizaţiei: ......

Preschimbarea Certificatului/Autorizaţiei: ......

Anularea Certificatului/Autorizaţiei .......

A)Reînnoirea Certificatului/Autorizaţiei se poate face numai în cazul în care nu este depăşită perioada de valabilitate a acestuia/acesteia şi nu s-au modificat datele cuprinse în Certificatul/Adeverinţa valabil/valabilă, precum şi în Anexele corespunzătoare.
B)Preschimbarea Certificatului/Autorizaţiei aflat/aflată în perioada de valabilitate este necesară având în vedere următoarele:
B.1.Schimbare adresă sediu, astfel:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
B.2.Modificare denumire firmă, noua denumire fiind: ..................
B.3.Modificarea formei de organizare a firmei, noua formă fiind: ..................
B.4.Adăugarea/Radierea unui obiect de activitate, acesta fiind:

Producere

Distribuire

Comercializare

Închiriere

Import

Multiplicare de:

Intermediere:

C)Anularea Certificatului/Autorizaţiei având în vedere următoarele:
Încetarea activităţii: ..................
Alte motive: ..............................
9.Cerere de completare a solicitării nr.: ............... din Data: ......................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
10.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
11.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
11.1.La sediul firmei: ...........................
11.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 5: CERERE înscriere fonograme produse pe teritoriul României, în Registrul Naţional al Fonogramelor - Formular 5

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Nr. de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: ...............
4.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
5.Certificat
Seria: ............. Nr.: .................. Din data: ..................
6.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
7.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, vă solicit:
8.Înscrierea următoarelor fonograme produse pe teritoriul României, în Registrul Naţional al Fonogramelor:

Titlu fonogramă

Autor (compozitor)

Interpret

Suport

    
- Celelalte informaţii, necesare conform prevederilor legale, cu privire la fonograme se află în Formularul F6 - formular opere audio - fonograme produse pe teritoriul României.
- Autor (compozitor): se completează cu numele şi prenumele autorului dacă este un singur autor sau DIVERŞI dacă sunt cel puţin doi autori.
- Interpret: se completează cu numele şi prenumele interpretului (sau pseudonimul/numele de scenă) dacă este un singur interpret sau COMPILAŢIE dacă sunt cel puţin doi interpreţi.
9.Cerere de completare a solicitării nr.: ............... din Data: ......................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
10.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
11.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
11.1.La sediul firmei: ...........................
11.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 6: Formular 6

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Nr. Crt.

TITLU FONOGRAMĂ

TITLU OPERĂ

COMPOZITOR/AUTOR

TITULAR DREPTURI

CALITATE TITULAR

PROCENT

CONTRACT NR./DATA

DREPTURI CESIONATE

CEDENT DREPTURI DE AUTOR

FELUL CESIUNII

DURATA CESIUNII

TERITORIU

INTERPRET

TITULAR DREPTURI CONEXE

CALITATEA TITULAR DREPTURI CONEXE

CONTRACT

DREPTURI CONEXE CESIONATE

CEDENT DREPTURI CONEXE

FELUL CESIUNII

DURATA CESIUNII

ELEMENTE IDENTIFICARE PRODUCĂTOR

ANUL PRIMEI FIXĂRI

ANUL PRIMEI PUBLICĂRI

SUPORT FONOGRAMĂ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

                        

2

                        

3

                        

4

                        

5

                        

6

                        

7

                        

8

                        

9

                        

10

                        

11

                        

12

                        

13

                        

14

                        

15

                        

16

                        

17

                        
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE
FONTUL VA FI ARIAL
MĂRIME FONT 10
NU SE VOR FOLOSI DIACRITICE
ATENŢIE:
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Se pot insera atâtea pagini câte sunt necesare (specificându-se numărul paginilor).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 7: CERERE înscriere a următoarelor fonograme importate pe teritoriul României, în Registrul Naţional al Fonogramelor - Formular 7

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Nr. de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: ...............
4.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
5.Certificat
Seria: ............. Nr.: .................. Din data: ..................
6.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
7.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
Având în vedere:
Titular drepturi de autor: .................. Titular drepturi conexe: ..................
Acord titular de drepturi (contract, agreement etc.): Nr. .......... Data: ....................
Acordat de: ........................
Facturi externe NR./DATA: ....................
Emise de: .......................
Declaraţia vamală de import NR./DATA: .................... Ţara de origine: ......................
Drepturi acordate:

Import

Distribuire

Comercializare

În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, vă solicit:
8.Înscrierea următoarelor fonograme importate pe teritoriul României, în Registrul Naţional al Fonogramelor:

Nr. crt.

Titlu fonogramă

Interpret

Suport

1

   

2

   

9

   

4

   

5

   

6

   
9.Cerere de completare a solicitării nr.: ................ din Data: ....................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
10.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
11.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
11.1.La sediul firmei: ...........................
11.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Dacă tabelul va conţine mai multe rânduri, se pot insera atâtea rânduri câte sunt necesare, fiecare pagină urmând a fi semnată şi ştampilată.
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 8: CERERE înscriere programe pentru calculator, în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator - Formular 8

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Nr. de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: ...............
4.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
5.Certificat
Seria: ............. Nr.: .................. Din data: ..................
6.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
7.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţi/administrative a ORDA, vă solicit:
8.Înscrierea următoarelor programe pentru calculator în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator:

Indicaţii de completare

Date privind programul/pachetul de programe pentru calculator

Program/pachet programe pentru calculator

Program/pachet programe pentru calculator

Pr/Im/Di/Co/In

Denumire:

  

Pr/Im/Di/Co/In

Tip [1]:

  

Pr

Produs pe teritoriul României:

  

Im

Importat pe teritoriul României:

  

Di

Distribuit pe teritoriul României:

  

Co

Comercializat pe teritoriul României:

  

In

Închiriat pe teritoriul României:

  

In

Instalat pe un nr. de calculatoare:

  

Pr/Im/Di/Co/In

În baza Contractului NR./DATA:

  

Pr/Im/Di/Co/In

Valabil pe o perioadă de:

  

Im/Di/Co/In

Titularul de drepturi:

  

Im/Di/Co/In

Ţara de origine:

  

Im

Ţara de import:

  

Pr =

Se va completa pt. activitatea de producere

Im =

Se va completa pt. activitatea do import

Di =

Se va completa pt. activitatea de distribuire

Co =

Se va completa pt. activitatea de comercializare

In =

Se va completa pt. activitatea de închiriere

[1] = Se va completa cu: sistem operare, limbaj programare, aplicaţie utilitară, aplicaţie divertisment, biblioteci, extensii etc.
9.Cerere de completare a solicitării nr.: ................ din Data: ....................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
10.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
11.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
11.1.La sediul firmei: ...........................
11.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Dacă tabelul conţine mai mult de 2 programe pentru calculator, se pot insera atâtea pagini (a câte 2 programe pentru calculator) câte sunt necesare.
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 9: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - Formular 9

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnat(ul/a): Nume: ....................... Prenume: .................
Act de identitate: Seria: ........... Nr.: .......... CNP: ..................
Date contact Tel. fix: ...................... Tel. mobil: .....................
FAX: .......... E-mail: ....................
Reprezentant al: ...........................
În calitate de: ...............................
Împuternicit prin: .................... Nr.: .......... din Data: .............
cunoscând prevederile art. 3-8, art. 140 şi art. 141 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, declar că firma susmenţionată este titularul dreptului de autor asupra programului pentru calculator cu denumirea:
...............................
care a fost creat în perioada: ......................
şi pe care l-am depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea înscrierii în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator.
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnat(ul/a): Nume: ....................... Prenume: .................
Act de identitate: Seria: ........... Nr.: .......... CNP: ..................
Date contact Tel. fix: ...................... Tel. mobil: .....................
FAX: .......... E-mail: ....................
Reprezentant al: ...........................
În calitate de: ...............................
Împuternicit prin: .................... Nr.: .......... din Data: .............
cunoscând prevederile art. 3-8, art. 140 şi art. 141 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, declar că firma susmenţionată este titularul dreptului de autor asupra programului pentru calculator cu denumirea:
...............................
care a fost creat în perioada: ......................
şi pe care l-am depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea înscrierii în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator.
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe hârtie format A4 portret.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 10: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - Formular 10

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnat(ul/a): Nume: ....................... Prenume: .................
Act de identitate: Seria: ........... Nr.: .......... CNP: ..................
Date contact Tel. fix: ...................... Tel. mobil: .....................
FAX: .......... E-mail: ....................
Reprezentant al: ...........................
În calitate de: ...............................
Împuternicit prin: .................... Nr.: .......... din Data: .............
declar pe proprie răspundere că programul pentru calculator creat de către firma susmenţionată şi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea înscrierii în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator, cu denumirea:
...............................
nu este destinat comercializării prin magazine şi în consecinţă mostra programului pentru calculator în cauză, depusă la ORDA, a fost înregistrată pe un disc optic înregistrabil.
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnat(ul/a): Nume: ....................... Prenume: .................
Act de identitate: Seria: ........... Nr.: .......... CNP: ..................
Date contact Tel. fix: ...................... Tel. mobil: .....................
FAX: .......... E-mail: ....................
Reprezentant al: ...........................
În calitate de: ...............................
Împuternicit prin: .................... Nr.: .......... din Data: .............
declar pe proprie răspundere că programul pentru calculator creat de către firma susmenţionată şi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea înscrierii în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator, cu denumirea:
...............................
nu este destinat comercializării prin magazine şi în consecinţă mostra programului pentru calculator în cauză, depusă la ORDA, a fost înregistrată pe un disc optic înregistrabil.
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe hârtie format A4 portret.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 11: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - Formular 11

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnat(ul/a): Nume: ....................... Prenume: .................
Act de identitate: Seria: ........... Nr.: .......... CNP: ..................
Date contact Tel. fix: ...................... Tel. mobil: .....................
FAX: .......... E-mail: ....................
Reprezentant al: ...........................
În calitate de: ...............................
Împuternicit prin: .................... Nr.: .......... din Data: .............
declar pe proprie răspundere că programul pentru calculator creat de către firma susmenţionată şi având denumirea:
...............................
va fi depus la ORDA, pe suport disc optic realizat prin injecţie, în termen de 30 de zile de la data eliberării Anexei nr. 1 a certificatului de înregistrare în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator.
În vederea înscrierii programului pentru calculator am depus la ORDA o mostră a acestuia înregistrată pe un disc optic înregistrabil.
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnat(ul/a): Nume: ....................... Prenume: .................
Act de identitate: Seria: ........... Nr.: .......... CNP: ..................
Date contact Tel. fix: ...................... Tel. mobil: .....................
FAX: .......... E-mail: ....................
Reprezentant al: ...........................
În calitate de: ...............................
Împuternicit prin: .................... Nr.: .......... din Data: .............
declar pe proprie răspundere că programul pentru calculator creat de către firma susmenţionată şi având denumirea:
...............................
va fi depus la ORDA, pe suport disc optic realizat prin injecţie, în termen de 30 de zile de la data eliberării Anexei nr. 1 a certificatului de înregistrare în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator.
În vederea înscrierii programului pentru calculator am depus la ORDA o mostră a acestuia înregistrată pe un disc optic înregistrabil.
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe hârtie format A4 portret.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 12: CERERE înscriere videograme produse pe teritoriul României în Registrul Naţional al Videogramelor - Formular 12

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Nr. de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: ...............
4.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
5.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
6.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţi/administrative a ORDA, vă solicit:
7.Înscrierea următoarelor videograme produse pe teritoriul României în Registrul Naţional al Videogramelor:

Titlu videogramă

Autor principal

Interpret

Suport

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
- Celelalte informaţii, necesare conform prevederilor legale, cu privire la videograme se află în Formularul F13 - opere audiovizuale-videograme produse pe teritoriul României.
- Autor principal: se completează cu numele şi prenumele autorului dacă este un singur autor sau DIVERŞI dacă sunt cel puţin doi autori.
- Interpret: se completează cu numele şi prenumele interpretului (sau pseudonimul/numele de scenă) dacă este un singur interpret sau COMPILAŢIE dacă sunt cel puţin doi interpreţi.
8.Cerere de completare a solicitării nr.: ................ din Data: ....................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
9.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
10.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
10.1.La sediul firmei: ...........................
10.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Dacă tabelul va conţine mai multe rânduri, se pot insera atâtea rânduri câte sunt necesare, fiecare pagină urmând a fi semnată şi ştampilată.
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 13: Formular 13

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Nr. Crt.

TITLU VIDEOGRAMĂ

TITLU OPERĂ

COMPOZITOR/AUTOR PRINCIPAL 1

AUTOR PRINCIPAL 2

TITULAR DREPTURI

CALITATE TITULAR

CONTRACT

DREPTURI CESIONATE

CEDENT DREPTURI AUTOR

FELUL CESIUNII

DURATA CESIUNII

TERITORIU

INTERPRET

TITULAR DREPTURI CONEXE

CALITATE TITULAR DREPTURI CONEXE

ACORD TITULAR NR.

ACORD TITULAR DATA

DREPTURI CONEXE CESIONATE

CEDENT DREPTURI CONEXE

FELUL CESIUNII

DURATA CESIUNII

PRIMA FIXARE

PRIMA PUBLICARE

SUPORT VIDEOGRAMĂ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

                        

2

                        

3

                        

4

                        

5

                        

6

                        

7

                        

8

                        

9

                        

10

                        

11

                        

12

                        
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE
FONTUL VA FI ARIAL
MĂRIME FONT 10
NU SE VOR FOLOSI DIACRITICE
ATENŢIE:
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Se pot insera atâtea pagini câte sunt necesare (specificându-se numărul paginilor).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 14: CERERE înscriere videograme importate pe teritoriul României în Registrul Naţional al Videogramelor - Formular 14

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Nr. de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: ...............
4.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
5.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
6.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
Având în vedere:
Titular drepturi de autor: .................. Titular drepturi conexe: ..................
Acord titular de drepturi (contract, agreement etc.): Nr. .......... Data: ....................
Acordat de: ........................
Facturi externe NR./DATA: ....................
Emise de: .......................
Declaraţia vamală de import NR./DATA: .................... Ţara de origine: ......................
Drepturi acordate:

Import

Distribuire

Comercializare

Închiriere

În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţi/administrative a ORDA, vă solicit:
7.Înscrierea următoarelor videograme importate pe teritoriul României în Registrul Naţional al Videogramelor:

Nr. crt.

Titlu videogramă

Interpret

Suport

1

   

2

   

9

   

4

   

5

   

6

   
8.Cerere de completare a solicitării nr.: ................ din Data: ....................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
9.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
10.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
10.1.La sediul firmei: ...........................
10.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Dacă tabelul va conţine mai multe rânduri, se pot insera atâtea rânduri câte sunt necesare, fiecare pagină urmând a fi semnată şi ştampilată.
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 15: CERERE înscriere filme cinematografice produse/reproduse pe teritoriul României, în Registrul Naţional al Videogramelor - Formular 15

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Nr. de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: ...............
4.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
5.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
6.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţi/administrative a ORDA, vă solicit:
7.Înscrierea următoarelor filme cinematografice produse/reproduse pe teritoriul României în Registrul Naţional al Videogramelor:

Date privind filmul cinematografic produs/reprodus pe teritoriul României

Film cinematografic 1

Film cinematografic 2

Titlu original film:

  

Titlu de comercializare film:

  

Cert. de clasificare în Reg. Cinematografiei NR.:

  

Cert. de clasificare în Reg. Cinematografiei DATA:

  

Cert. înscriere menţiuni în Reg. Cinematografiei NR.:

  

Cert. înscriere menţiuni în Reg. Cinematografiei DATA:

  

Cedent drepturi patrimoniale:

  

Contract cedare drepturi NR./DATA

  

Drept de producere/reproducere:

  

Drept de distribuire:

  

Drept de comercializare:

  

Drept de închiriere:

  

Cesiune exclusivă/neexclusivă:

  

Durata cesiunii:

  

Teritoriu:

  

Suport film cinematografic produs/reprodus:

  

Declaraţie depunere ulterioară mostră:

  

Depus mostră pe suport optic (CD/DVD/BD/UMD):

  
8.Cerere de completare a solicitării nr.: ................ din Data: ....................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
9.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
10.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
10.1.La sediul firmei: ...........................
10.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Dacă tabelul conţine mai mult de 2 filme cinematografice, se pot insera atâtea pagini (a câte 2 filme cinematografice) câte sunt necesare (specificându-se numărul paginilor).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 16: Formular 16

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţi/administrative a ORDA, vă solicit:
2.Eliberarea de marcaje holografice care urmează a fi aplicate pe titlurile menţionate în tabelul următor.
Marcajele holografice vor fi aplicate pe:
Fonograme ..................
Videograme ................

Nr. Crt.

Denumire titlu fonogramă/videogramă

Adeverinţă Nr.

Adeverinţă Data

Nr. RNF/RNV

Nr. marcaje solicitate

Dest.*

1

      

2

      

3

      

4

      

5

      

6

      

7

      

8

      

9

      

10

      

11

      

12

      

13

      

14

      

15

      

16

      

17

      

18

      

19

      

20

      
Număr total de marcaje holografice solicitate (în cifre): .................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
*Rubrica Dest. se marchează în cazul în care marcajele holografice urmează a se aplica pe fonograme/videograme ce se vor comercializa împreună cu alte produse cum ar fi reviste, ziare, cărţi etc.
Marcajele holografice se vor ridica de la ORDA de către o persoană expres împuternicită pentru aceasta.
Marcajele holografice care nu sunt ridicate de solicitant în termen de 20 zile lucrătoare de la data aprobării eliberării acestora, vor fi realocate altor solicitanţi.
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe hârtie format A4 portret.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
Dacă tabelul conţine mai mult de 20 de poziţii (rânduri), se pot insera atâtea pagini (a câte 20 de poziţii) câte sunt necesare (specificându-se numărul paginilor), fiecare pagină urmând a fi semnată şi ştampilată.
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 17: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - Formular 17

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnat(ul/a): Nume: ....................................... Prenume: ................................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
Reprezentant al: ...........................
În calitate de: ...............................
Împuternicit prin: ................. Nr.: ....... din Data: ..............
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că la data solicitării marcajelor holografice persoana juridică/fizică autorizată sus menţionată mai deţine un stoc de: ............ marcaje holografice.
Având în vedere că stocul de marcaje holografice mai sus menţionat este diferit de 0 (zero), precizăm că marcajele holografice solicitate ne sunt necesare din următoarele considerente (se vor menţiona contracte ferme (partener, nr./data contract etc.), proiecte în derulare, precum şi orice alte motive temeinic justificate):
...............................................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe hârtie format A4 portret.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
În cazul în care stocul de marcaje holografice este diferit de 0 (zero), se pot ataşa copii ale documentelor ce pot justifica necesitatea eliberării numărului de marcaje solicitat.
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 18: CERERE privind înscrierea echipamentelor în Registrul Naţional al Multiplicatorilor - Formular 18

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
4.Înregistrată în Registrul Naţional al Multiplicatorilor
5.Autorizaţie
Seria: ............. Nr.: .................. Din data: ..................
6.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
7.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, vă solicit:
8.Înscrierea următoarelor echipamente în Registrul Naţional al Multiplicatorilor:

Date privind echipamentele industriale aflate la punctele de lucru

Echipament 1

Echipament 2

Echipament 3

La punctul de lucru din:

Localitatea:

   

Strada:

   

Nr.:

   

Judeţul:

   

Funcţionează sau sunt în conservare următoarele echipamente industriale:

Denumire echipament:

   
   
   

Destinaţia echipamentelor:

Multiplicare CD:

   

Multiplicare DVD:

   

Multiplicare BD:

   

Multiplicare CA:

   

Multiplicare alte suporturi:

   

Tampografie/Serigrafie:

   

Verificare a calităţii:

   

Ambalare:

   

Alte caracteristici:

Marca echipamentului:

   

Seria echipamentului:

   

Capacit. de prod. max./oră:

   

Anul producerii:

   

Anul instalării:

   
9.Cerere de completare a solicitării nr.: ................ din Data: ....................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
10.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
11.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
11.1.La sediul firmei: ...........................
11.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Dacă tabelul conţine mai mult de 3 echipamente, se pot insera atâtea pagini (a câte 3 echipamente) câte sunt necesare (specificându-se numărul paginilor).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 19: Formular 19
I._

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

RAPORT PRIVIND MARCAJELE HOLOGRAFICE - Formular 19
DETERIORATE: ..................
APLICATE PE FONOGRAME/VIDEOGRAME RETRASE DIN CIRCUITUL COMERCIAL: ...................
NECESAR A FI RETURNATE LA ORDA DATORITĂ ÎNCETĂRII ACTIVITĂŢII FIRMEI: ....................
DENUMIRE SOCIETATE/PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ: ..........................
TIP MARCAJE: PENTRU FONOGRAME: .................. PENTRU VIDEOGRAME: ..................

Nr. Crt.

Data deteriorării/retragerii

Artist*

Titlu*

Suport*

Nr. Bucăţi

Cap Serie

Serie început

Serie sfârşit

Nr. şi serie document contabil**

Emitent document contabil

Denumire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

          

2

          

3

          

4

          

5

          

6

          

7

          

8

          

9

          

10

          
Total marcaje holografice: ...............
MARCAJELE DETERIORATE VOR FI LIPITE PE FORMULARUL DIN ANEXĂ
* Se completează dacă este cazul.
** Se vor menţiona seriile şi numerele facturilor sau documentelor contabile interne de multiplicare a fonogramelor sau DVI.
Data completării formularului: ....................... BI/CI: ..............
Numele şi prenumele în clar: .................................... CNP: ....................
Semnătura şi ştampila ...................
SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE
FONTUL VA FI ARIAL
MĂRIME FONT 10
NU SE VOR FOLOSI DIACRITICE
ATENŢIE:
Se pot insera atâtea pagini câte sunt necesare (specificându-se numărul paginilor).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
II._ ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND MARCAJELE HOLOGRAFICE - Formular 19 Anexă

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

(- ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND MARCAJELE HOLOGRAFICE)
DENUMIRE SOCIETATE/PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ: ..........................

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

      

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

      

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

      

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

nr. crt. din raport:

      
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Se pot insera atâtea pagini câte sunt necesare (specificându-se numărul paginilor).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 20: RAPORT DE APLICARE A MARCAJELOR HOLOGRAFICE - Formular 20

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

DENUMIRE SOCIETATE/PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ: ..........................
TIP MARCAJE: PENTRU FONOGRAME: .................. PENTRU VIDEOGRAME: ..................
ANUL: ................
LUNA: ................

Marcaje holografice aplicate

Nr. crt.

Data aplicării

Artist

Titlu

Suport

Nr. Bucăţi

Cap Sene

Serie început

Serie sfârşit

Nr. şi serie document contabil*

Emitent document contabil

Denumire

Aplicare marcaje

Denumire

Execuţie coperţi

Denumire

Multiplicare

Denumire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

             

8

             

9

             

10

             
Total holograme aplicate: ....................
Total holograme rămase în stoc: .....................
* Se vor menţiona seriile şi numerele facturilor sau documentelor contabile interne de multiplicare a fonogramelor sau DVI.
Data completării formularului: ....................... BI/CI: ..............
Numele şi prenumele în clar: .................................... CNP: ....................
Semnătura şi ştampila ...................
SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE
FONTUL VA FI ARIAL
MĂRIME FONT 10
NU SE VOR FOLOSI DIACRITICE
ATENŢIE:
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Se pot insera atâtea pagini câte sunt necesare (specificându-se numărul paginilor).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 21: ÎNREGISTRARE DEPUNERE MOSTRE - Formular 21

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Subsemnat(ul/a): Nume: ....................... Prenume: .................
Act de identitate: Seria: ........... Nr.: .......... CNP: ..................
Date contact Tel. fix: ...................... Tel. mobil: .....................
FAX: .......... E-mail: ....................
Reprezentant al: ...........................
În calitate de: ...............................
Împuternicit prin: .................... Nr.: .......... din Data: .............
Prin prezenta, în conformitate cu prevederile O.G. 25/2006, modificată şi completată prin OUG 43/2010, depunem la ORDA exemplare ale fonogramelor/videogramelor/programelor pentru calculator, pe fiecare tip de suport, în forma în care acestea au fost introduse în circuitul comercial. Pentru aceste fonograme/videograme/programe pentru calculator au fost eliberate adeverinţe de înscriere în Registrul Naţional al Fonogramelor/Registrul Naţional al Videogramelor sau sunt cuprinse în Anexa nr. 1 a certificatului de înregistrare în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator.
Titlurile fonogramelor/videogramelor/programelor pentru calculator depuse sunt următoarele:

Nr. Crt.

Titlu fonogramă/videogramă/program pentru calculator

Suport

Nr. Adev.

Data Adev.

tip (F, V sau P)*

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     
* Pentru fonograme se completează F, pentru videograme se completează V, pentru programe pentru calculator P.
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe hârtie format A4 portret.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
Se pot insera atâtea pagini câte sunt necesare (specificându-se numărul paginilor).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 22: RAPORT LUNAR PRIVIND PRODUSELE MULTIPLICATE/INTERMEDIATE - Formular 22

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

DENUMIRE SOCIETATE: ............................
PERIOADA RAPORTATĂ (luna şi anul): ......................

Nr. crt.

- SOLICITANT -

NUME ŞI PRENUME PERSOANĂ FIZICĂ/DENUMIRE PERSOANĂ JURIDICĂ

CNP/CUI

NUMĂR CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRELE NAŢIONALE

DATĂ CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRELE NAŢIONALE

REGISTRU

NUMĂR ADEVERINŢĂ ORDA

DATĂ ADEVERINŢĂ ORDA

DENUMIRE FONOGRAMĂ/VIDEOGRAMĂ/PROGRAM CALCULATOR

SUPORT (CD, DVD, BD, CA sau CV)

CANTITATEA MULTIPLICATĂ (BUC.)

ŢARA UNDE A FOST REALIZATĂ MULTIPLICAREA

DENUMIREA MULTIPLICATORULUI

NUMĂR LSCD (Licensed Satus Confirmation Document)

DATA LSCD (Licensed Status Confirmation Document)

PRODUS EXCEPTAT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

               

2

               

3

               

4

               

5

               

6

               

7

               

8

               

9

               

10

               
Data completării: .......................
Numele şi prenumele administratorului în clar: ..................... BI/CI: .............. CNP: ....................
Semnătura şi ştampila ...................
Toate paginile Raportului vor fi semnate şi ştampilate de administratorul societăţii.
Coloanele 11 şi 12 se completează numai de către intermediari.
Coloanele 13 şi 14 se completează numai în cazul multiplicării de DVD-uri.
Raportul se va completa cu majuscule, tipul fontului arial, mărimea fontului 10, nu se vor folosi diacritice.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro).
Se pot insera atâtea rânduri/pagini câte sunt necesare (specificându-se numărul paginilor).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 23: CERERE înscriere suporturi/aparate în Registrul Naţional al Copiei Private - Formular 23

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1.Subscrisa (denumire societate/persoană fizică autorizată): .........................
2.Cu sediul în:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
3.Nr. de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: ...............
4.Cod unic de înregistrare (CUI): ..................
5.Certificat
Seria: ............. Nr.: .................. Din data: ..................
6.Administrator/Director general:
Nume: ....................... Prenume: ...................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
7.Prin:
Nume: ....................... Prenume: ...................
în calitate de: .....................
Act de identitate: Seria: ....... Nr.: .......... CNP: ..........
Date contact: Tel. fix: .............. Tel. mobil: ...............
FAX: .......... E-mail: ....................
În temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, vă solicit:
8.Înscrierea următoarelor suporturi/aparate în Registrul Naţional al Copiei Private:

Denumire suport/aparat

Importat

Fabricat în România

Cantitate

(nr. buc.)

Elemente principale de identificare

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
9.Cerere de completare a solicitării nr.: ............... din Data: ......................
Certificatul/Autorizaţia/Adeverinţa/Anexa/Adresa
10.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ...................
11.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
11.1.La sediul firmei: ...........................
11.2.La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ....................................
Semnătura şi ştampila ...................
ATENŢIE:
Vă rugăm să nu modificaţi formatul coloanelor şi/sau rândurilor. Modificarea formatului va provoca dificultăţi în imprimarea formularului pe o singură pagină.
Fişierul se va transmite la ORDA pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, cât şi pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail: registre.nationale@orda.gov.ro)
Se pot insera atâtea pagini câte sunt necesare (specificându-se numărul paginilor).
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 24: Formular 24

GUVERNUL ROMÂNIEI

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Către
OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR (O.R.D.A.)
Subsemnat(ul/a): Nume: ....................... Prenume: .................
Act de identitate: Seria: ........... Nr.: .......... CNP: ..................
Date contact Tel.: ..................... E-mail: ....................
În calitate de autor persoană fizică (sau moştenitor): ..........................
În calitate de reprezentant al: ......................
Împuternicit prin: ...................... Nr.: ................ din Data: ..................
vă rog să aprobaţi înregistrarea în REGISTRUL NAŢIONAL DE OPERE administrat de O.R.D.A. a operei de creaţie intelectuală cu titlul:
...............................................
care constă în (scurtă descriere a operei de creaţie intelectuală): ................................
şi pe care o depun la O.R.D.A. printată/înregistrată/în manuscris pe suport:

Hârtie

Format (A3, A4, A5 etc.): ....................

Număr de pagini (numerotate şi semnate de deponent): .....................

şi/sau

Disc optic

Tipul discului optic (CD-R, DVD-R, BD-R): .................. În număr de: ...............

Format fişiere (MSWord, PDF, JPG etc.): ..................

Cu mărimea totală de (Kb, Mb, Gb): ..........................

Întocmesc prezenta solicitare în temeiul art. 148 alin. (1) din LEGEA NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR ŞI DREPTURILE CONEXE cu modificările şi completările ulterioare.

Prin prezenta, declar pe propria răspundere că opera mea de creaţie intelectuală cu titlul precizat mai înainte este originală, îmi aparţine ca persoană fizică şi respectă prevederile Legii nr. 8/1996 mai sus citate

(acest paragraf se barează de către persoanele fizice autorizate/persoanele juridice).

Prin prezenta, declar pe propria răspundere că opera de creaţie intelectuală cu titlul precizat mai înainte este originală, iar persoana fizică autorizată sau persoana juridică susmenţionată este deţinător de drepturi pentru această operă de creaţie intelectuală, în sensul prevederilor Legii nr. 8/1996 mai sus citate

(acest paragraf se barează de către persoanele fizice).

Confirmarea înregistrării
1.Va fi ridicat(ă) de la registratura generală ORDA: ................
sau
2.Va fi comunicat(ă) prin serviciu de curierat rapid pe cheltuiala solicitantului:
La următoarea adresă:
Localitatea: ....................... Strada: .................
Nr.: ...... Bl. ....... Sc. ......
Et.: ....... Ap.: ....... Judeţ/Sector: .....................
Tel. fix: ............... Tel mobil: ...................
E-mail: .........................
Data completării formularului: .......................
Numele şi prenumele în clar: ..................................
Semnătura şi dacă este cazul ştampila: ...................
* Se va completa în două exemplare, din care unul se va înmâna solicitantului după înregistrarea cererii.
* În cazul în care sunt mai mulţi coautori, fiecare dintre aceştia va completa câte un formular (în două exemplare), numărul de înregistrare la O.R.D.A. fiind unul singur.
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 326 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
ANEXA nr. 25:
I._

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

AUTORIZAŢIE

de înregistrare în

REGISTRUL NAŢIONAL AL MULTIPLICATORILOR

Seria ............... Nr. ........... din .....................

SC ...................................... cu sediul/domiciliul în ........................., Str. ..............., Nr. .........., Bl. ......., Sc. ......, Et. ......., Apt. ......, Judeţ/Sector ....................., cod fiscal .................., a fost înregistrată urmare a cererii nr. ................ din data de ...................... în Registrul Naţional al Multiplicatorilor şi efectuează activităţi de ................................ la punctele de lucru şi spaţiile de depozitare menţionate în Anexa I a prezentei autorizaţii.

În Anexa II a prezentei autorizaţii sunt menţionate echipamentele de multiplicare industrială aflate la punctele de lucru declarate.

Termenul de valabilitate al autorizaţiei de înregistrare în Registrul Naţional al Multiplicatorilor este de un an de zile de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL

II._
(1)_

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

Anexa I a Autorizaţiei seria ........... nr. .......... din .................. RNM

Punctele de Lucru şi Spaţiile de Depozitare ale:

S.C. ...............................

Puncte de Lucru

Nr. crt.

Localitate

Stradă

Număr

Bloc

Apartament

Judeţ/Sector

       
Spaţii de Depozitare

Nr. crt.

Localitate

Stradă

Număr

Bloc

Apartament

Judeţ/Sector

       

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR D.R.G.C.

(2)_

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

 

Anexa II a Autorizaţiei seria ........... nr. .......... din .................. RNM

Echipamente industriale ale:

S.C. ...............................

Punct de Lucru

Nr. crt.

Localitate

Stradă

Număr

Bloc

Apartament

Judeţ/Sector

       
Echipamente de multiplicare

Nr. crt.

Denumire

Destinaţie

Marca

Seria

An producere

An instalare

       

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR D.R.G.C.

ANEXA nr. 26:
I._

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

CERTIFICAT

de înregistrare în

REGISTRUL NAŢIONAL AL FONOGRAMELOR

Seria ............... Nr. ........... din .....................

SC ...................................... cu sediul/domiciliul în ........................., Str. ..............., Nr. .........., Bl. ......., Sc. ......, Et. ......., Apt. ......, Judeţ/Sector ....................., cod fiscal .................., a fost înregistrată, urmare a cererii nr. ................ din data de ...................... în Registrul Naţional al Fonogramelor şi efectuează activităţi de ..............................., la punctele de lucru şi spaţiile de depozitare menţionate în Anexa I a prezentului certificat.

Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare în Registrul Naţional al Fonogramelor este de un an de zile de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL

II._

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

Anexa I a Certificatului seria ........... nr. .......... din .................. RNF

Punctele de Lucru şi Spaţiile de Depozitare ale:

S.C. ...............................

Puncte de Lucru

Nr. crt.

Localitate

Stradă

Număr

Bloc

Apartament

Judeţ/Sector

       
Spaţii de Depozitare

Nr. crt.

Localitate

Stradă

Număr

Bloc

Apartament

Judeţ/Sector

       

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR D.R.G.C.

ANEXA nr. 27:
I._

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

CERTIFICAT

de înregistrare în

REGISTRUL NAŢIONAL AL PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR

Seria ............... Nr. ........... din .....................

SC ...................................... cu sediul/domiciliul în ........................., Str. ..............., Nr. .........., Bl. ......., Sc. ......, Et. ......., Apt. ......, Judeţ/Sector ....................., cod fiscal .................., a fost înregistrată urmare a cererii nr. ................ din data de ...................... în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator şi desfăşoară activităţi de ............................... a programelor pentru calculator menţionate în Anexa I la prezentul certificat.

Firma de mai sus îşi desfăşoară activitatea la punctele de lucru şi spaţiile de depozitare menţionate în Anexa II la prezentul certificat.

Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator este de un an de zile de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL

II._
(1)_

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

Anexa I a Certificatului seria ........... nr. .......... din .................. RNPC

Programele înscrise în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator de

S.C. ...............................

Programe producţie proprie

Nr. Crt.

Denumire Program

Tip program

   
Programe importate

Nr. Crt.

Denumire Program

Producător

Ţara de import

Tip program

     
Programe distribuite/comercializate

Nr. Crt.

Denumire Program

Producător

Tip program

    
Programe închiriate

Nr. Crt.

Denumire Program

Producător

Nr. calculatoare

Tip program

     

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR D.R.G.C.

(2)_

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

Anexa II a Certificatului seria ........... nr. .......... din .................. RNPC

Punctele de Lucru şi Spaţiile de Depozitare ale:

S.C. ...............................

Puncte de Lucru

Nr. crt.

Localitate

Stradă

Număr

Bloc

Apartament

Judeţ/Sector

       
Spaţii de Depozitare

Nr. crt.

Localitate

Stradă

Număr

Bloc

Apartament

Judeţ/Sector

       

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR D.R.G.C.

ANEXA nr. 28:
I._

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

CERTIFICAT

de înregistrare în

REGISTRUL NAŢIONAL AL COPIEI PRIVATE

Seria ............... Nr. ........... din .....................

SC ...................................... cu sediul/domiciliul în ........................., Str. ..............., Nr. .........., Bl. ......., Sc. ......, Et. ......., Apt. ......, Judeţ/Sector ....................., cod fiscal .................., a fost înregistrată urmare a cererii nr. ................ din data de ...................... în Registrul Naţional al

Copiei Private şi efectuează activităţi de ............................... a suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copia privată, la spaţiile de depozitare menţionate în Anexa I a prezentului certificat.

Suporturile şi aparatele pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copia privată sunt menţionate în Anexa II a prezentului certificat.

DIRECTOR GENERAL

II._
(1)_

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

Anexa I a Certificatului seria ........... nr. .......... din .................. RNPC

Spaţiile de Depozitare ale:

S.C. ...............................

Nr. crt.

Localitate

Stradă

Număr

Bloc

Apartament

Judeţ/Sector

       

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR D.R.G.C.

(2)_

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

Anexa II a Certificatului seria ........... nr. .......... din .................. RNPC

Lista suporturilor şi aparatelor

pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copia privată

S.C. ...............................

Nr. Crt.

Denumire suport/aparat

  

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR D.R.G.C.

ANEXA nr. 29:
I._

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

ADEVERINŢĂ

privind înscrierea în

REGISTRUL NAŢIONAL AL FONOGRAMELOR

Seria RNF Nr. ............... din .......................

SC ................. înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu certificatul seria ...... nr. ............. din ............ a solicitat prin cererea nr. ............. din ............ înscrierea a ............. titluri în Registrul Naţional al Fonogramelor, menţionate în Anexa prezentei adeverinţe.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR D.R.G.C.

II._

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

ANEXA Adeverinţei seria RNF Nr. ........... din ................ RNF

Titlurile înscrise în Registrul naţional al Fonogramelor de

S.C. ...............................

Nr. Crt.

Artist

Titlu

Nr. RNF

    

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR D.R.G.C.

ANEXA nr. 30:
I._

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

ADEVERINŢĂ

privind înscrierea în

REGISTRUL NAŢIONAL AL VIDEOGRAMELOR

Seria RNV Nr. ............... din .......................

SC .................. a solicitat prin cererea nr. ............. din ............ înscrierea a .................. titluri în Registrul Naţional al Videogramelor, menţionate în Anexa prezentei adeverinţe.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR D.R.G.C.

II._

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093 - Bucureşti, Sector 1; Tel/Fax: 021.317.50.70-80-90, Relaţii cu Publicul: 021.311.52.51

office@orda.gov.ro, www.orda.ro

ANEXA Adeverinţei seria RNV Nr. ........... din ................ RNV

Titlurile înscrise în Registrul naţional al Videogramelor de

S.C. ...............................

Nr. crt.

Denumire de distribuire

Activitate

Suport

Nr. RNV

     

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR D.R.G.C.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 531 din data de 17 iulie 2014