DECIZIE CIVILĂ nr. 4789 din 11 decembrie 2014 privind recursul declarat de Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX împotriva Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Şedinţa publică de la 11 decembrie 2014
Dosar nr. 2.447/2/2012

Preşedinte: Niculae Măniguţiu

- judecător

Carmen Sîrbu

- judecător

Carmen Frumuşelu

- judecător

Anca Mârţ

- magistrat-asistent

La data de 13 noiembrie 2014 s-a luat în examinare recursul declarat de Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX împotriva Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Dezbaterile şi susţinerile părţilor au fost consemnate în Încheierea de şedinţă de la data de 13 noiembrie 2014, iar pronunţarea deciziei a fost amânată la data de 20 noiembrie 2014, la data de 27 noiembrie 2014, la data de 4 decembrie 2014 şi, ulterior, la data de 11 decembrie 2014.

ÎNALTA CURTE,

Asupra recursului de faţă:
Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:
I. Hotărârea primei instanţe
Prin Sentinţa civilă nr. 5.570 din 5 octombrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a admis în parte cererea formulată de reclamantul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, în contradictoriu cu pârâţii Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) şi Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi Araiex, a anulat Decizia ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 şi actele subsecvente ei, a respins capătul de cerere privind despăgubirile, ca nefondat, şi a obligat intimata ORDA să plătească petentei suma de 38,30 lei cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că Decizia ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011, luată după controalele efectuate, în baza Referatului Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/15588 din 29 decembrie 2011, are un caracter mixt, indirect sancţionator şi de protecţie a intereselor artiştilor interpreţi sau executanţi.
Curtea de apel a constatat că nu există o decizie ORDA definitivă, de intrare în legalitate, deci sancţiunea impusă de decizia atacată nu se justifică legal, dacă scopul deciziei a fost confiscarea colectării de la CREDIDAM şi acordarea sa către ARAIEX. Deci decizia nu se justifică legal din punct de vedere al dreptului de colectare prevăzut de Legea nr. 8/1996.
Pe de altă parte, din punct de vedere al dreptului concurenţei, petenta recunoaşte în acţiune că există o piaţă şi există o concurenţă: "decizia a fost emisă cu scopul vădit de a prejudicia artiştii reprezentaţi de CREDIDAM şi de a-i determina să plece la concurenţă... " (fila 13 dosar, vol. I, petitul cererii).
Curtea a constatat că temeiurile acţiunii sunt mixte: bazate pe Legea nr. 8/1996 şi argumente care provin din domeniul concurenţei.
Din punct de vedere factual, în speţă rezultă elementele unei pieţe: piaţa drepturilor patrimoniale ale artiştilor interpreţi şi executanţi, în urma gestiunii colective obţinându-se un comision de către organismul de colectare: comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectivă care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) şi alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual [art. 134 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 8/1996].
Iar această piaţă, în care prestatorul este organismul de gestiune colectivă, respectiv colectorul unic, iar beneficiarii sunt artiştii, respectiv organismele de gestiune colectivă, nu ar fi o piaţă concurenţială perfectă, dacă s-ar permite un monopol al colectorului unic.
Pe de altă parte, art. 133 alin. 3 şi 4 fac referire expresă la "colectorul unic", ce se desemnează de ORDA, pe baza reprezentativităţii.
Devine clar, a reţinut judecătorul fondului, că legea permite o activitate de monopol a colectorului unic, în prezent CREDIDAM. Deci aceste consideraţiuni ale instanţei de ordin economic privind piaţa concurenţială sunt înlăturate prin lege, care a apreciat că este în interesul artiştilor interpreţi acest monopol de colectare.
Pentru Curte a rezultat că legitimitatea colectorului unic se bazează pe două condiţii cumulative, prevăzute de Legea nr. 8/1996, respectiv: 1. o condiţie pozitivă, de reprezentativitate (art. 133 alin. 3), fiind evident şi necontestat că în acest moment CREDIDAM deţine mai mulţi membri şi are reprezentativitatea legală (ARAIEX nu îndeplineşte această condiţie); 2. o condiţie negativă: inexistenţa unui comportament al colectorului unic de încălcare a unei decizii definitive a ORDA de intrare în legalitate (art. 138/3 din Legea nr. 8/1996).
Decizia atacată de numire a unui alt colector unic (ARAIEX) este fundamentată pe ideea neîndeplinirii condiţiei negative de către primul colector unic (CREDIDAM), dar Curtea a constatat că în prezent nu există decizii definitive ale ORDA de intrare în legalitate, emise pentru CREDIDAM şi urmate de un comportament al CREDIDAM de nerespectare a lor (art. 138/3 din lege).
Din interpretare rezultă că decizia atacată nu are temei legal, deoarece colectorul unic CREDIDAM îndeplinea, la data emiterii deciziei, toate condiţiile legale pentru a exista, iar ARAIEX nu avea reprezentativitate pentru a fi numit colector unic.
Cu privire la prejudiciul invocat, Curtea a constatat că petenta invocă "desemnarea în mod abuziv a unui alt colector pentru sursa ambiental" (fila 18) ca temei al acţiunii sale, cu intenţia procesuală a stabilirii răspunderii ORDA.
Cu privire la existenţa unui act ilicit (ilegal), emiterea Deciziei ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 a fost analizată, iar Curtea a tras concluzia că este ilegală, potrivit considerentelor de mai sus. Deci există un act ilegal.
Cu privire la prejudiciu, petenta a arătat că în luna ianuarie 2012 (perioada dintre emiterea deciziei şi suspendarea deciziei) nu a colectat remuneraţii, deci atât drepturile beneficiarilor artişti şi interpreţi, cât şi comisionul său nu au putut fi încasate. Deşi este cert ca prejudiciul a existat, Curtea nu a putut identifica exact cuantumul său lichid din câteva motive: 1. expertiza extrajudiciară expediază sumar calculul sumei principale de 231.300 lei, raportându-se la corespondenţa CREDIDAM cu utilizatorii, precizând totuşi că nu toţi utilizatorii au confirmat sumele achitate către organismul de gestiune colectivă ARAIEX (fila 475), deci nu s-a putut stabili ce repertoriu s-a suprapus între bazele de date ale colectorilor CREDIDAM şi ARAIEX; 2. calculul cotei de administrare ce revenea CREDIDAM se face de expertul extrajudiciar în baza unui "draft" de protocol dintre ARAIEX şi CREDIDAM (fila 476), dar expertul omite să precizeze că "draftul" nu are o forţă juridică obligatorie", ci demonstrează doar negocierile dintre ARAIEX şi CREDIDAM pe tema comisionului, în cadrul plafonului cumulat legal de 15%; 3. penalităţile de întârziere sunt accesorii şi viciile lor se moştenesc din eroarea de calcul al principalului; 4. cu privire la facturile prescrise în perioada 4 ianuarie 2012-25 ianuarie 2012 nu a rezultat de ce CREDIDAM a stat în pasivitate de-a lungul termenului de prescripţie; 5. cu privire la cheltuielile operaţionale ale CREDIDAM (chirii, servicii necesare colectării, întreţinere sediu departament ambiental), Curtea a apreciat că aceste cheltuieli sunt costuri operaţionale ale "afacerii" pe care aceasta le-ar fi suportat oricum, fără legătură directă cu actul atacat.
Cu privire la legătura de cauzalitate, aceasta se subsumează obiecţiunilor de la capitolul prejudiciu.
Cu privire la culpă, Curtea a apreciat că era necesară demonstrarea unei culpe grave a autorităţii de tutelă/supraveghere faţă de persoana juridică supravegheată, nu doar o culpă simplă. Nu se poate stabili o răspundere patrimonială a unei autorităţi de control şi supraveghere cum este ORDA în raport cu entitatea controlată decât pe baza unei culpe grave a autorităţii. Autoritatea a emis decizia atacată ca urmare a unor repetate controale şi a unor decizii de intrare în legalitate, deci nu se poate vorbi de un abuz propriu-zis.
Emiterea Deciziei ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 este o greşeală a ORDA, dar aceasta este atenuată la nivel decizional administrativ de existenţa controalelor, referate, decizii administrative de intrare în legalitate nedefinitive, deci nu este o greşeală gravă. În plus, înlocuirea CREDIDAM cu ARAIEX este doar indirectă, decizia nu vizează direct CREDIDAM.
Pentru aceste motive, Curtea a constatat că intimata ORDA nu va răspunde patrimonial, întrucât prejudiciul nu este cert în cuantum, iar culpa gravă a ORDA nu a fost dovedită.
Cu privire la cheltuielile de judecată, Curtea a admis cererea în parte, conform art. 276 din Codul de procedură civilă, întrucât la dosar sunt dovezi privind plata a 38,30 lei cheltuieli cu taxele judiciare.
II. Recursul formulat de Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX)
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX), susţinând că hotărârea atacată este nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive, respectiv argumente:
- în mod greşit a apreciat instanţa de fond că intimata - reclamantă ar avea reprezentativitatea impusă de art. 133 alin. 3 din Legea nr. 8/1996. În lumina art. 133 din legea menţionată, prin reprezentativitate nu se înţelege organismul cu cel mai mare număr de membri, ci acel organism care va putea îndeplini obligaţiile legale, asigurând cea mai bună reprezentare a intereselor artiştilor. Cum intimatul - reclamant CREDIDAM a dovedit că nu este capabil să îşi desfăşoare activitatea în folosul artiştilor, în mod legal în virtutea dreptului său de apreciere, ORDA a acordat prerogativa colectării remuneraţiilor celuilalt organism de gestiune colectivă existent;
- în mod eronat a apreciat instanţa de fond că pentru înlocuirea unui organism de gestiune colectivă s-ar impune retragerea prealabilă a avizului de funcţionare, respectiv că un organism de gestiune colectivă ar putea fi înlocuit din calitatea de colector numai în cazul nerespectării unei decizii ORDA de intrare în legalitate, emisă în baza art. 1383 din Legea nr. 8/1996. Măsura dispusă de ORDA a fost luată în temeiul atribuţiilor acesteia enumerate la art. 138 alin. 1 din Legea nr. 8/1996 şi reluate prin art. 1 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor ORDA, astfel că referirea la respectarea procedurii prevăzute de art. 1383 din legea menţionată este eronată.
Criticile formulate de recurentă se încadrează, din punct de vedere procedural, în prevederile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă.
III. Hotărârea instanţei de recurs
Analizând actele şi lucrările dosarului de fond, precum şi motivele de recurs formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:
În ceea ce priveşte neîndeplinirea de către pârâta-intimată a criteriului reprezentativităţii, susţinerile recurentei - reclamante sunt neîntemeiate. Faţă de împrejurarea că nici Legea nr. 8/1996, nici Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 nu definesc criteriul reprezentativităţii, în mod corect prima instanţă a apreciat că CREDIDAM îndeplineşte criteriul reprezentativităţii prin prisma numărului de membri, acesta fiind singurul criteriu obiectiv de analiză.
Referitor la abaterile înregistrate în sarcina CREDIDAM prin Decizia nr. 304 din 28 noiembrie 2011 emisă de ORDA, invocarea acestora este neconcludentă în speţă, deoarece această decizie nu a devenit definitivă, fiind contestată în instanţă, în cadrul altui proces.
În privinţa celui de-al doilea motiv de recurs, referitor la greşita aplicare a prevederilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 de către instanţa de fond, susţinerile recurentei sunt, de asemenea, neîntemeiate. Recurenta a susţinut, în esenţă, că înlocuirea CREDIDAM din calitatea de organism colector putea fi făcută doar în baza prerogativelor generale ale ORDA de reglementare şi supraveghere a activităţii în domeniu, prevăzute de art. 138 alin. 1 din Legea nr. 8/1996 şi de art. 1 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, fără să fie necesară condiţia premisă a nerespectării unei decizii ORDA de intrare în legalitate.
În speţă, motivul principal ce a stat la baza emiterii Deciziei nr. 305 din 29 decembrie 2011 este reprezentat de presupusele nereguli constatate în cursul controalelor din luna noiembrie 2011, aceste circumstanţe impunând aplicarea art. 1383 din Legea nr. 8/1996. Potrivit acestui text de lege "În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 124 şi 126 ori încalcă obligaţiile prevăzute la art. 130, 133, 134, 1341, 135 sau art. 1382 alin. (2), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ. În cazul nerespectării deciziei rămase definitive, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevăzut la art. 125. Retragerea temporară a avizului are ca efect suspendarea activităţii organismului de gestiune colectivă până la schimbarea administratorului general de către adunarea generală."
Întrucât Decizia nr. 305 din 29 decembrie 2011 a fost emisă la numai o zi după Decizia nr. 304 din 28 noiembrie 2011, condiţia nerespectării unei decizii definitive de intrare în legalitate şi a eventualei retrageri a avizului prevăzut la art. 125 din Legea nr. 8/1996 nu a putut fi îndeplinită.
Pentru considerentele menţionate, cu referire la art. 312 alin. 1 Codul de procedură civilă, instanţa de control judiciar constată că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică, recursul urmând a fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Respinge recursul declarat de Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX împotriva Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.
Obligă recurenta Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX la plata sumei de 3.720 lei către intimatul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 decembrie 2014.

Judecător,

N. Măniguţiu

Judecător,

C. Sîrbu

Judecător,

C. Frumuşelu

 

Magistrat-asistent,

A. Mârţ

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 753 din data de 8 octombrie 2015