REZOLUŢIE nr. 2199 din 12 februarie 2015 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 7379-a reuniuni
ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE
CONSILIUL DE SECURITATE
S/RES/2199 (2015) 2015
Distribuire: generală 12 februarie 2015
Consiliul de Securitate,
reafirmând responsabilitatea primordială în ceea ce priveşte menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale, în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite,
reafirmând faptul că terorismul, sub toate formele şi manifestările sale, reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi că orice act de terorism este unul criminal şi nejustificat, indiferent de motivele care stau la baza acestuia şi de momentul în care este comis sau de persoana care îl săvârşeşte,
reafirmând necesitatea combaterii prin toate mijloacele, în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite şi cu dreptul internaţional, inclusiv dreptul internaţional al drepturilor omului, refugiaţilor şi a celui umanitar, a ameninţărilor la adresa păcii şi securităţii internaţionale provocate de actele de terorism, accentuând în această privinţă rolul important pe care Organizaţia Naţiunilor Unite îl deţine în ceea ce priveşte conducerea şi coordonarea acestor eforturi,
subliniind faptul că, potrivit Cartei Naţiunilor Unite, sancţiunile constituie un instrument important pentru menţinerea şi restabilirea păcii şi securităţii internaţionale, inclusiv pentru combaterea terorismului, şi subliniind importanţa implementării prompte şi efective a rezoluţiilor relevante, în special a rezoluţiilor Consiliului de Securitate 1267 (1999) şi 1989 (2011) ca instrumente principale în lupta împotriva terorismului,
amintind rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2161 (2014), 2170 (2014) şi 2178 (2014) şi declaraţiile preşedintelui din 28 iulie 2014 şi 19 noiembrie 2014, inclusiv intenţia declarată a acestuia de a avea în vedere măsuri suplimentare în scopul stopării comercializării ţiţeiului de către Statul Islamic al Irakului şi Levantului (SIIL, cunoscut şi sub denumirea de Daesh), de Frontul Al-Nusrah (FAN) şi de toate celelalte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida, ca sursă de finanţare a terorismului,
recunoscând importanţa rolului pe care îl deţin sancţiunile financiare în ceea ce priveşte stoparea activităţilor SIIL, FAN şi ale tuturor celorlalte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida şi subliniind de asemenea necesitatea unei abordări cuprinzătoare în vederea anihilării complete a SIIL şi FAN, abordare care să integreze strategii multilaterale cu acţiuni întreprinse la nivel naţional de către statele membre,
reafirmând independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea teritorială a Republicii Irak şi a Republicii Arabe Siriene şi reafirmând în continuare obiectivele şi principiile Cartei Naţiunilor Unite,
reafirmând de asemenea faptul că terorismul nu poate fi şi nu trebuie asociat cu nicio religie, naţionalitate sau civilizaţie, accentuând faptul că terorismul poate fi învins doar printr-o abordare susţinută şi cuprinzătoare, caro să implice participarea activă şi colaborarea tuturor statelor şi a organizaţiilor internaţionale şi regionale în scopul stopării, subminării, izolării şi anihilării ameninţării teroriste,
exprimând în acest sens profunda gratitudine pentru Rezoluţia Ligii Arabe nr. 7804 (7 septembrie 2014), Declaraţia de la Paris (15 septembrie 2014), Declaraţia FATF cu privire la combaterea finanţării SIIL (24 octombrie 2014) şi pentru Declaraţia de la Manama privind combaterea finanţării terorismului (9 noiembrie 2014),
reafirmând rezoluţia 1373 (2001) şi, în particular, deciziile sale referitoare la faptul că toate statele vor preveni şi suprima finanţarea actelor de terorism şi se vor abţine de la acordarea oricărei forme de sprijin, de natură activă sau pasivă, entităţilor sau persoanelor implicate în acte de terorism, inclusiv prin suprimarea recrutării membrilor grupărilor teroriste şi prin eliminarea furnizării de armament către terorişti,
recunoscând necesitatea majoră de consolidare a capacităţii statelor membre de combatere a terorismului şi a finanţării terorismului,
reiterând profunda sa îngrijorare cu privire la faptul că zăcămintele petrolifere şi infrastructura aferentă acestora, precum şi alte infrastructuri, cum ar fi barajele şi centralele electrice, controlate de SIIL, FAN şi posibil de alte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida, generează o parte însemnată din veniturile grupării, la care se adaugă şantajul, donaţii private străine, răscumpărări obţinute din răpiri şi bani furaţi de pe teritoriul pe care îl controlează, care sprijină eforturile de recrutare ale acesteia şi consolidează capacitatea operativă a acesteia de organizare şi derulare a atacurilor teroriste,
condamnând în termenii cei mai aspri răpirile de femei şi copii, exprimând indignare faţă de exploatarea şi abuzurile la care sunt supuşi aceştia, incluzând violurile, abuzurile sexuale şi căsătoriile forţate, săvârşite de SIIL, FAN şi de alte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida şi încurajând toţi actorii statali şi nestatali care deţin probe să le aducă în atenţia Consiliului, împreună cu orice informaţii referitoare la faptul că traficul de fiinţe umane i-ar putea susţine financiar pe făptuitori,
reafirmând obligaţia statelor membre de îngheţare fără întârziere a fondurilor şi a altor active financiare sau resurse economice ale persoanelor care comit sau încearcă să comită acte de terorism ori participă la sau facilitează săvârşirea actelor de terorism; ale entităţilor deţinute sau controlate în mod direct sau indirect de astfel de persoane; şi ale persoanelor şi entităţilor care acţionează în numele sau în baza instrucţiunilor primite din partea unor astfel de persoane şi entităţi, inclusiv a fondurilor provenite sau generate din bunuri deţinute în proprietate sau controlate în mod direct sau indirect de către de astfel de persoane şi de persoane sau entităţi asociate,
exprimând îngrijorare faţă de faptul că resurse economice precum ţiţei, produse petroliere, rafinării modulare şi materiale aferente, alte resurse naturale, printre care se numără metale preţioase cum ar fi aur, argint şi cupru, diamante şi orice alte bunuri sunt puse la dispoziţia SIIL, FAN şi a altor persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida şi menţionând faptul conform căruia comerţul direct sau indirect cu SIIL şi FAN cu astfel de materiale ar putea constitui o încălcare a obligaţiilor impuse prin rezoluţia 2161 (2014),
reamintind tuturor statelor obligaţia ce le revine acestora de a se asigura că orice persoană care participă la finanţarea, planificarea, pregătirea sau săvârşirea actelor de terorism sau care sprijină actele de terorism este deferită justiţiei,
reafirmând propria decizie 2133 (2014) şi menţionând încă o dată faptul că plata răscumpărărilor către grupările teroriste reprezintă una dintre sursele de venit care sprijină eforturile de recrutare ale acestora, consolidează capacitatea operativă a acestora de organizare şi derulare a atacurilor teroriste şi stimulează incidenţa operaţională de răpiri în scopul răscumpărării,
exprimând îngrijorarea faţă de utilizarea crescută de către terorişti şi susţinătorii acestora, în contextul unei societăţi globalizate, a noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, cu precădere a internetului, în scopul facilitării actelor de terorism, precum şi faţă de utilizarea acestora în scopul incitării la, recrutării, finanţării sau planificării actelor de terorism,
exprimând profunda îngrijorare faţă de incidenţa crescută a actelor de răpire şi asasinare a ostaticilor comise de către SIIL şi condamnând acele crime atroce şi laşe care demonstrează că terorismul este un flagel care afectează întreaga umanitate şi pe oamenii din toate regiunile şi pe cei aparţinând tuturor religiilor sau credinţelor,
salutând raportul referitor la FAN şi SIIL al Grupului pentru Suport Analitic şi Monitorizarea Sancţiunilor, publicat la data de 14 noiembrie 2014, şi luând act de recomandările acestuia,
luând act cu îngrijorare de ameninţarea permanentă pe care o reprezintă SIIL, FAN şi toate celelalte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida pentru pacea şi securitatea internaţională şi reafirmându-şi determinarea de a aborda toate aspectele legate de această ameninţare,
acţionând în baza capitolului VII din Carta Naţiunilor Unite,
(1)Comerţul cu ţiţei
1.condamnă orice implicare în comerţul direct sau indirect, în special în cel cu ţiţei şi produse petroliere, rafinării modulare şi materiale accesorii, cu SIIL, FAN şi cu orice alte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi desemnate de către Comitet ca fiind asociate cu Al-Qaida în baza rezoluţiilor 1267 (1999) şi 1989 (2011) şi reiterează faptul că o astfel de implicare va constitui sprijin acordat unor astfel de persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi şi poate conduce la includeri suplimentare pe lista Comitetului;
2.reafirmă faptul că statelor li se impune prin rezoluţia 2161 (2014) să se asigure de faptul că propriii cetăţeni şi persoanele aflate pe teritoriul acestora nu pun la dispoziţia SIIL, FAN şi a tuturor celorlalte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida, în mod direct sau indirect, active sau resurse economice şi ia act de faptul că această obligaţie se aplică comerţului direct sau indirect cu ţiţei, produse petroliere, rafinării modulare şi materiale accesorii;
3.reafirmă faptul că statelor li se impune prin rezoluţia nr. 2161 (2014) să îngheţe fără întârziere fondurile şi celelalte active financiare sau resurse economice ale SIIL, FAN şi ale altor persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida, inclusiv fonduri provenite din bunuri deţinute în proprietate sau controlate în mod direct sau indirect de către acestea sau de persoane care acţionează în numele sau în baza instrucţiunilor acestora;
4.reafirmă faptul că statelor li se impune prin rezoluţia 2161 (2014) să se asigure de faptul că niciun fel de fonduri, alte active financiare sau resurse economice nu sunt puse la dispoziţie în beneficiul SIIL, FAN şi al altor persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida, în mod direct sau indirect, de către cetăţenii acestora sau de persoane aflate pe teritoriul acestora;
5.amintind faptul că fondurile şi celelalte active financiare sau resurse economice puse la dispoziţia sau în beneficiul persoanelor sau entităţilor listate nu sunt întotdeauna deţinute în mod direct de acestea şi amintind în plus faptul că, la identificarea unor astfel de fonduri şi beneficii, statele ar trebui să acorde atenţie sporită posibilităţii ca bunurile deţinute în proprietate sau controlate în mod indirect de persoanele desemnate să nu fie vizibile imediat;
6.confirmă faptul că resursele economice includ ţiţeiul, produsele petroliere, rafinăriile modulare şi materialele accesorii, alte resurse naturale, precum şi orice alte active care nu constituie fonduri însă care pot fi folosite potenţial la obţinerea de fonduri, bunuri sau servicii;
7.prin urmare, subliniază faptul că statelor li se impune prin rezoluţia 2161 (2014) a Consiliului de Securitate al ONU să îngheţe fără întârziere fondurile, alte active financiare şi resurse economice ale SIIL, FAN şi ale altor persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida, inclusiv ţiţei, produse petroliere, rafinării modulare şi materiale conexe, precum şi alte resurse naturale deţinute în proprietate sau controlate de acestea sau de persoane care acţionează în numele acestora sau pe baza instrucţiunilor acestora, precum şi orice fonduri sau beneficii negociabile derivând din astfel de resurse economice;
8.recunoaşte necesitatea luării de măsuri pentru prevenirea şi suprimarea finanţării terorismului, a teroriştilor individuali şi a organizaţiilor teroriste, inclusiv cu bunuri obţinute din activităţi de criminalitate organizată precum, inter alia, producerea şi traficul ilegal de droguri şi de precursori chimici ai acestora, precum şi importanţa cooperării internaţionale permanente în acest sens;
9.subliniază faptul că statelor li se impune să se asigure că propriii cetăţeni şi persoanele aflate pe teritoriul acestora nu pun la dispoziţie, în mod direct sau indirect, niciun fel de fonduri, alte active financiare sau resurse economice, inclusiv ţiţei, produse petroliere, rafinării modulare şi materiale accesorii, precum şi alte resurse naturale care sunt identificate ca fiind direcţionate către, colectate pentru sau ca fiind în alt mod transmise în beneficiul SIIL, FAN şi al altor persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida, şi niciun fel de fonduri sau beneficii negociabile derivând din astfel de resurse economice;
10.îşi exprimă îngrijorarea faţă de faptul că vehiculele, inclusiv aeronave, autovehicule, camioane şi tancuri petroliere care pleacă din sau se îndreaptă spre zonele din Siria şi Irak în care operează SIIL, FAN sau orice alte grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida ar putea fi utilizate pentru transferul ţiţeiului şi produselor petroliere, rafinăriilor modulare şi materialelor conexe, al sumelor în numerar şi al altor bunuri de valoare, inclusiv al resurselor naturale precum metale preţioase şi minerale, cum ar fi aur, argint, cupru şi diamante, precum şi al cerealelor, animalelor, utilajelor, echipamentelor electronice şi ţigaretelor de către aceste entităţi sau în numele acestora în vederea comercializării pe pieţele internaţionale, al schimbului pentru armament sau pentru utilizarea în alte scopuri care ar conduce la încălcări ale îngheţării bunurilor sau ale embargourilor asupra armamentelor prevăzute de paragraful 1 din rezoluţia 2161 (2014) şi încurajează statele membre să ia măsuri corespunzătoare în conformitate cu dreptul internaţional în scopul prevenirii şi suprimării activităţilor care ar conduce la încălcări ale îngheţării activelor sau ale embargourilor asupra armamentelor vizate de paragraful 1 din rezoluţia 2161 (2014);
11.reafirmă faptul că toate statele vor trebui să se asigure că orice persoană care participă la finanţarea, planificarea, pregătirea sau săvârşirea actelor de terorism sau la sprijinirea actelor de terorism este deferită justiţiei şi să se asigure că astfel de acte de terorism sunt calificate ca infracţiuni penale grave de legislaţia şi reglementările naţionale şi că pedepsirea acestora reflectă în mod corespunzător gravitatea unor astfel de acte de terorism şi subliniază faptul că un astfel de sprijin poate fi acordat prin intermediul comerţului cu ţiţei, produse petroliere, rafinării modulare şi materiale conexe cu SIIL, FAN şi cu toate celelalte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida;
12.decide că statele membre vor trebui să informeze Comitetul 1267/1989 în termen de 30 de zile de la interzicerea pe propriul teritoriu a ţiţeiului sau a oricăror produse petroliere, rafinării modulare şi materiale conexe care sunt transferate către sau de la SIIL sau FAN şi face apel la statele membre să raporteze Comitetului rezultatele procedurilor instituite împotriva persoanelor fizice şi juridice ca urmare a unor astfel de activităţi;
13.încurajează înaintarea către Comitet de către statele membre de cereri în vederea includerii pe listă a persoanelor fizice şi juridice implicate în activităţi aferente comerţului cu ţiţei cu SIIL, FAN şi cu toate celelalte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida şi dă instrucţiuni Comitetului 1267/1989 de Sancţiuni împotriva Al-Qaida să aibă în vedere fără întârziere desemnarea persoanelor fizice şi juridice implicate în activităţi aferente comerţului cu ţiţei cu SIIL, FAN şi cu toate celelalte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida;
14.face apel către statele membre să îmbunătăţească cooperarea internaţională, regională şi subregională, inclusiv prin intensificarea schimburilor de informaţii în scopul identificării traseelor de contrabandă utilizate de SIIL şi FAN, şi ca statele membre să aibă în vedere acordarea de asistenţă tehnică şi de consolidare a capacităţii în vederea sprijinirii altor state membre la combaterea contrabandei cu ţiţei şi produse petroliere, rafinării modulare şi materiale conexe desfăşurată de SIIL, FAN şi de orice altă persoană, grupare, întreprindere sau entitate asociată cu Al-Qaida.
(2)Patrimoniul cultural
15.condamnă distrugerea patrimoniului cultural din Irak şi Siria, în special de către SIIL şi FAN, indiferent dacă această distrugere este accidentală sau deliberată, inclusiv distrugerea vizată a unor lăcaşuri şi obiecte de cult;
16.ia act cu îngrijorare de faptul că SIIL, FAN şi alte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida generează venituri din implicarea în mod direct sau indirect în furtul şi contrabanda cu obiecte de patrimoniu cultural din siturile arheologice, muzee, biblioteci, arhive şi alte locuri din Irak şi Siria, venituri care sunt utilizate în scopul sprijinirii eforturilor de recrutare ale acestora şi de consolidare a capacităţii operaţionale de organizare şi desfăşurare a atacurilor teroriste;
17.reafirmă decizia prevăzută la paragraful 7 din rezoluţia 1483 (2003) şi decide că toate statele membre vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea comerţului cu bunuri culturale irakiene şi siriene şi cu alte obiecte de importanţă arheologică, istorică, culturală, ştiinţifică sau religioasă care sunt scoase ilegal din Irak începând cu 6 august 1990 şi din Siria începând cu 15 martie 2011, inclusiv prin interzicerea comerţului transfrontalier cu astfel de obiecte, permiţând astfel eventuala restituire a acestora în condiţii de siguranţă către poporul irakian şi cel sirian, şi face apel la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Interpol şi la alte organizaţii internaţionale, după caz, să acorde asistenţă în vederea implementării prezentului paragraf.
(3)Răpirile în vederea obţinerii de răscumpărări şi donaţiile externe
18.reafirmă condamnarea actelor de răpire şi luare de ostatici săvârşite de SIIL, FAN şi de toate celelalte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida în orice scop, inclusiv acela de colectare de fonduri sau de obţinere de concesii politice, şi exprimă determinarea în ceea ce priveşte prevenirea răpirilor şi a luărilor de ostatici săvârşite de grupările teroriste şi asigurarea eliberării în condiţii de siguranţă a ostaticilor fără a plăti răscumpărări sau a face concesii politice, în conformitate cu dreptul internaţional aplicabil;
19.reafirmă faptul că cerinţele prevăzute de paragraful 1(a) din rezoluţia 2161 (2014) se aplică plăţii de răscumpărări către persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi care sunt incluse pe Lista de sancţiuni împotriva Al-Qaida, indiferent de modalitatea în care se efectuează plata sau de persoana care plăteşte răscumpărarea, subliniază faptul că această obligaţie se aplică SIIL şi FAN şi face apel la toate statele membre să încurajeze partenerii din sectorul privat să adopte sau să urmeze liniile directoare şi bunele practici relevante pentru prevenirea răpirilor săvârşite de terorişti şi reacţia faţă de astfel de răpiri fără plata răscumpărării;
20.reiterează apelul către toate statele membre de a împiedica terorismul să beneficieze în mod direct sau indirect de plata răscumpărărilor sau de concesii politice şi de a asigura eliberarea în condiţii de siguranţă a ostaticilor şi reafirmă necesitatea ca toate statele membre să coopereze îndeaproape în caz de răpire şi luare de ostatici săvârşite de grupările teroriste;
21.exprimă profunda îngrijorare cu privire la raportările referitoare la donaţii externe care continuă să ajungă la SIIL, FAN şi la alte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida şi aminteşte importanţa faptului ca toate statele membre să respecte obligaţia de a se asigura că propriii cetăţeni şi persoanele aflate pe teritoriul acestora nu fac donaţii persoanelor şi entităţilor listate de Comitet sau celor care acţionează în numele sau pe baza instrucţiunilor entităţilor listate;
22.subliniază faptul că donaţiile de la persoane fizice şi juridice au deţinut un rol semnificativ în ceea ce priveşte dezvoltarea şi susţinerea SIIL şi a FAN şi că statele membre au obligaţia de a se asigura că astfel de sprijin nu este pus la dispoziţia acelor grupări teroriste şi a altor persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida de către propriii cetăţeni şi de persoane aflate pe teritoriile acestora şi îndeamnă statele membre să abordeze această problemă în mod direct, printr-o vigilenţă sporită a sistemului financiar internaţional şi prin conlucrarea cu propriile organizaţii nonprofit şi caritabile, în scopul garantării faptului că fluxurile financiare provenite din donaţii caritabile nu sunt deturnate în profitul SIIL, FAN sau orice alte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida.
(4)Domeniul bancar
23.îndeamnă statele membre să ia măsuri care să garanteze faptul că instituţiile financiare de pe teritoriul lor împiedică accesul SIIL, FAN sau al altor persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi asociate cu Al-Qaida la sistemul financiar internaţional.
(5)Armament şi materiale conexe
24.reafirmă decizia conform căreia statele vor preveni furnizarea, vânzarea sau transferul direct sau indirect de armament şi materiale conexe de toate tipurile, inclusiv armament şi muniţii, vehicule şi echipament militar, echipament paramilitar şi piese de schimb pentru cele menţionate mai sus, precum şi de consultanţă tehnică, asistenţă sau instruire legată de activităţi militare către SIIL, FAN şi toate celelalte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida de pe propriul teritoriu sau de către cetăţenii acestora din afara teritoriului propriu, a vaselor aflate sub pavilionul acestora sau a aeronavelor, în astfel de scopuri, şi face apel la state de a identifica modalităţi de intensificare şi extindere a schimburilor de informaţii operative referitoare la traficul de armament şi de a consolida coordonarea demersurilor întreprinse la nivel naţional, subregional, regional şi internaţional;
25.exprimă îngrijorarea faţă de proliferarea tuturor tipurilor de armament şi de materiale conexe, în special a rachetelor portabile sol-aer, către SIIL, FAN şi toate celelalte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida, faţă de impactul potenţial al acesteia asupra păcii şi securităţii regionale şi internaţionale, precum şi faţă de împiedicarea eforturilor de combatere a terorismului în unele cazuri;
26.aminteşte statelor membre obligaţia care le revine în virtutea paragrafului 1 (c) din rezoluţia 2161 (2014) cu privire la prevenirea furnizării, vânzarea sau transferul direct sau indirect de armament şi de materiale conexe de toate tipurile către persoane fizice şi juridice listate, inclusiv către SIIL şi FAN;
27.face apel către toate statele să aibă în vedere măsuri adecvate pentru prevenirea transferului tuturor tipurilor de armament şi de materiale conexe, în special a rachetelor portabile sol-aer, în eventualitatea existenţei unor suspiciuni rezonabile că armamentul sau materialele conexe respective urmează a fi obţinute de către SIIL, FAN sau de alte persoane, grupări, întreprinderi şi entităţi asociate cu Al-Qaida.
(6)Îngheţarea activelor
28.reafirmă faptul că cerinţele prevăzute de paragraful 1 (a) din rezoluţia Consiliului de Securitate 2161 se aplică resurselor financiare şi economice de orice tip, inclusiv, fără a se limita la cele utilizate pentru furnizarea de servicii de găzduire de pagini de internet sau de servicii conexe şi cele utilizate pentru susţinerea organizaţiei Al-Qaida şi a altor persoane, grupări, întreprinderi sau entităţi incluse pe Lista de Sancţiuni împotriva Al-Qaida.
(7)Raportare
29.face apel către statele membre să raporteze Comitetului în termen de 120 de zile cu privire la măsurile întreprinse de acestea în vederea conformării cu măsurile impuse prin prezenta rezoluţie;
30.solicită Grupului pentru Suport Analitic şi Monitorizarea Sancţiunilor ca, în strânsă cooperare cu organismele Organizaţiei Naţiunilor Unite de combatere a terorismului, să efectueze o evaluare a impactului acestor noi măsuri şi să raporteze Comitetului înfiinţat în conformitate cu rezoluţiile 1267 (1999) şi 1989 (2011) în termen de 150 de zile şi, ulteriori să înglobeze raportarea cu privire la impactul acestor noi măsuri în rapoartele acestuia către Comitet, în vederea urmăririi progreselor implementării, identificării consecinţelor nedorite şi a dificultăţilor neprevăzute, precum şi pentru a contribui la facilitarea ajustărilor ulterioare, după caz, şi solicită Comitetului înfiinţat în conformitate cu rezoluţiile 1267 (1999) şi 1989 (2011) să informeze Consiliul de Securitate cu privire la implementarea prezentei rezoluţii în cadrul raportărilor sale orale periodice către Consiliu referitoare la stadiul activităţii pe ansamblu a Comitetului şi a Grupului de Monitorizare;
31.decide să rămână sesizat în mod activ cu privire la această problemă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 206 din data de 27 martie 2015