ORDIN nr. 81 din 4 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009
Având în vedere:
- Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 406.529 din 28 mai 2013;
- prevederile art. 119 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. I
Instrucţiunile tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 1 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La litera C punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) reţeaua topografică ce s-a folosit la efectuarea măsurătorilor împreună cu descrierea topografică a punctelor de staţie; planuri de situaţie trimestriale şi plan de situaţie la încheierea permisului; punctele măsurate în teren vor avea o densitate de maximum 5 m pentru treptele de excavare, iar pentru restul elementelor topografice densitatea punctelor să fie de maximum 20 m; inventarul de coordonate al ridicării topografice în format text (x, y, z). Planurile topografice de situaţie aferente documentaţiilor pentru obţinerea permiselor de exploatare şi planul de situaţie de la încheierea permisului se prezintă pe suport analogic şi digital;"
2.La litera C punctul 3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) producţia minieră extrasă din rezervă în vederea prelucrării şi/sau comercializării, în cazul licenţelor de exploatare, sau din resursă/rezervă, în cazul licenţelor de explorare şi al permiselor de exploatare pentru concesiunile încadrate în grupele de substanţe prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;"
3.La litera C, punctele 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"4. Pentru substanţele cuprinse în grupele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia nisipului şi pietrişului din albiile minore ale cursurilor de apă sau din lacuri, producţia minieră extrasă din resursă/rezervă în vederea prelucrării şi/sau comercializării se stabileşte prin măsurători topografice, trimestriale, obligatorii conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Pentru nisipurile şi pietrişurile excavate din albiile minore ale cursurilor de apă sau din lacuri, producţia minieră extrasă din resursă/rezervă în vederea prelucrării şi/sau comercializării se stabileşte prin însumarea volumelor de nisipuri şi pietrişuri exploatate şi înscrise în registrul de evidenţă zilnică. Producţia minieră extrasă din resursă/rezervă în vederea prelucrării şi/sau comercializării se stabileşte în acelaşi mod şi în cazul nisipurilor şi pietrişurilor exploatate din terasa râurilor, sub nivelul hidrostatic."
4.La litera C punctul 7, literele b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) pentru titularii licenţelor/permiselor încadrate în grupa substanţelor cuprinse la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea redevenţei se calculează ca produsul dintre producţia minieră extrasă din rezervă în vederea prelucrării şi/sau comercializării, în cazul licenţelor de exploatare, sau din resursă/rezervă, în cazul licenţelor de explorare şi permiselor de exploatare, şi cota valorică pe unitatea de producţie minieră stabilită pentru fiecare substanţă minerală; unitatea de măsură a producţiei miniere este stabilită în licenţă/permis;
c) pentru titularii licenţelor/permiselor încadrate în grupa substanţelor cuprinse la art. 45 alin. (1) lit. f)-h) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cantităţii reprezentate de diferenţa dintre producţia minieră extrasă din resursă/rezervă în vederea prelucrării şi/sau comercializării şi produsul minier principal i se aplică la calcului redevenţei cuantumul stabilit la art. 45 alin. (1) lit. c) sau e) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, categoria rocilor industriale şi de construcţii, indiferent dacă produsele secundare rezultate pot fi valorificate sau nu;
......................
e) pentru substanţele a căror unitate de producţie minieră este tona, în situaţia în care în procesul de producţie se constată diferenţe semnificative ale densităţii faţă de densitatea prezentată în documentaţiile care au stat la baza acordării licenţelor, densitatea luată în calculul producţiei miniere extrase în vederea prelucrării şi/sau comercializării va fi justificată prin noi documentaţii;"
5.La litera C punctul 7, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) în cazul în care, în urma verificărilor făcute de către compartimentele de inspecţie teritorială asupra cantităţilor raportate de titularii de licenţe şi/sau de permise de exploatare, se constată diferenţe, titularii au obligaţia să raporteze diferenţa de cantitate şi să achite redevenţa aferentă."
6.Anexele nr. 2.2 şi 3.2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
7.În cuprinsul instrucţiunilor, textul "Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că informaţiile din acest document sunt reale şi corecte." se înlocuieşte cu textul "Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că informaţiile din acest document sunt reale şi corecte."
Art. II
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

ANEXA nr. 1: RAPORT privind activitatea de exploatare [pentru substanţele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) şi alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare]
(- Anexa nr. 2.2 la instrucţiunile tehnice)
Denumirea titularului: .............................
Numele şi prenumele (pentru persoanele fizice): .................................
Denumirea perimetrului/Numărul de contract: .......................................
Localitatea ........................., str. ............ nr. .........., judeţul/sectorul .............., codul poştal ...................., telefon/fax .....................

Perioada de raportare

Substanţa exploatată

Producţia minieră extrasă în vederea prelucrării şi/sau comercializării/unitate de măsură

Redevenţa

Cota valorică (euro/unitate de măsură)

Suma datorată
(lei)

0

1

2

3

4

TOTAL:

       
Curs de schimb leu/euro: ............................
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că informaţiile din acest document sunt reale şi corecte.
Numele: ...........................
Prenumele: ......................
Funcţia: ...........................
Semnătura şi ştampila: .............................
ANEXA nr. 2: REDEVENŢA MINIERĂ [pentru substanţele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-i) şi alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare]
(- Anexa nr. 3.2 la instrucţiunile tehnice)
(1)_
Decont pe trimestrul ................... anul ...................
Denumirea titularului: ...........................................
Numele şi prenumele (pentru persoanele fizice): ..............................
Denumirea perimetrului/Numărul de contract: .............................
Codul fiscal al plătitorului: ...........................................................
Localitatea ..........................., str. ............. nr. .........., judeţul/sectorul .............., codul poştal ............, telefon/fax .................

Substanţa exploatată

Redevenţa

Denumirea

Cantitatea

Unitatea de măsură

Cota valorică euro/u.m.

Datorată

Achitată

0

1

2

3

4

5

TOTAL:

         

Document de plată

Tipul

Numărul

Data

Suma

Cursul de schimb leu/euro:
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că informaţiile din acest document sunt reale şi corecte.
Numele: ............................
Prenumele: ......................
Funcţia: .........................
Semnătura şi ştampila: .............................
(2)Instrucţiuni de completare a decontului trimestrial privind redevenţa minieră
Decontul trimestrial privind redevenţa minieră se va completa în două exemplare, cu următoarele destinaţii:
- un exemplar se transmite compartimentului de inspecţie teritorială pentru resurse minerale al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
- un exemplar, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspecţie teritorială pentru resurse minerale al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, rămâne la plătitor.
Coloanele formularului de decont se completează după cum urmează:
- coloana 0 - cu substanţele exploatate, conform nominalizării din actul de dare în administrare sau de concesiune;
- coloana 1 - cu producţia minieră extrasă din resursă/rezervă în vederea prelucrării şi/sau comercializării, în perioada de raportare;
- coloana 2 - cu unităţile de măsură corespunzătoare substanţelor înscrise în coloana 0;
- coloana 3 - cu cota valorică conform art. 45 alin. (1) lit. b)-i), după caz, din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- coloana 4 - cu valoarea redevenţei miniere datorate;
- coloana 5 - cu sumele achitate, reprezentând redevenţa.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 357 din data de 17 iunie 2013