HOTĂRÂRE nr. 540 din 30 iulie 2013 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale; a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 88, exclusiv preşedintele."
2.Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
(1)Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi se face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al preşedintelui, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2)Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Preşedintele Comisiei Naţionale

pentru controlul Activităţilor Nucleare,

Daniel Bogdan Crăciunoiu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
(- Anexa nr. 1 la regulament)
Total posturi: 88, cu excepţia demnitarului
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 486 din data de 2 august 2013