ORDIN nr. 4716 din 11 august 2015 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar
În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Metodologia de evaluare a inspectorilor şcolari, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se aprobă fişa de evaluare-cadru a inspectorului şcolar, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.
Art. 4
Direcţia Generală Management şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXA nr. 1: METODOLOGIE de evaluare a inspectorilor şcolari
Art. 1
Evaluarea inspectorilor şcolari se realizează în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a)se face anual, potrivit fişei postului şi prin punctarea activităţilor de îndrumare şi control realizate în afara fişei postului, la solicitarea inspectorului şcolar general şi a organelor ierarhic superioare;
b)se declanşează prin autoevaluare şi se realizează pe baza fişei de evaluare a fiecărui inspector şcolar ce a fost elaborată de către inspectoratul şcolar în baza fişei de evaluare-cadru din anexa nr. 2 la ordin;
c)fiecare inspector şcolar completează punctajul de autoevaluare şi elaborează un raport argumentativ, ambele depunându-se la registratura inspectoratului şcolar, în perioada 1-7 septembrie a anului şcolar următor; punctajele alocate sunt motivate cu documentaţia existentă în inspectoratul şcolar;
d)inspectorul şcolar general finalizează fişa de evaluare a inspectorului şcolar, prin completarea punctajului acordat, numai după ce inspectorul şcolar general adjunct în a cărei subordine directă este cei evaluat consultă directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar şi şefii comisiilor metodice privind respectarea deontologiei profesionale de către inspectorii şcolari;
e)fişele de evaluare ale inspectorilor şcolari sunt vizate de inspectorul şcolar general adjunct şi inspectorul şcolar general, până la data de 15 septembrie a anului şcolar următor, marcând finalizarea procesului de evaluare;
f)contestaţiile se depun la registratura inspectoratului şcolar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei inspectoratului şcolar de acordare a punctajului final de evaluare;
g)consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar rezolvă contestaţiile privind evaluarea inspectorilor şcolari, în prezenţa persoanei evaluate;
h)contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la inspectoratul şcolar. Rezultatul poate fi atacat în contenciosul administrativ/la instanţa de judecată competentă;
i)punctajul final şi calificativul acordat vor fi comunicate, în scris, celor în cauză până la data de 30 septembrie a anului şcolar următor,
Art. 2
Inspectorul şcolar general organizează evaluarea inspectorilor şcolari, potrivit art. 1.
Art. 3
Rezultatul evaluării se concretizează în acordarea calificativului anual, astfel:
- 85-100 de puncte: "foarte bine" - validare pe funcţie;
- 70-84,99 de puncte: "bine" - validare pe funcţie;
- 60-69,99 de puncte: "satisfăcător" - monitorizare - reevaluare la un interval de 3-6 luni;
- sub 60 de puncte: "nesatisfăcător" - invalidare pe funcţie (încetarea contractului de management educaţional încheiat în calitate de inspector şcolar).
Art. 4
În situaţia acordării la evaluarea anuală a calificativului "nesatisfăcător" unui inspector şcolar, acesta este eliberat din funcţie. Calificativul "nesatisfăcător" nu dă dreptul de ocupare a unei funcţii de conducere, îndrumare şi control din inspectoratele şcolare în următorii trei ani de la obţinerea acestui calificativ.
Art. 5
Inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ANEXA nr. 2:
Antetul inspectoratului şcolar judeţean/
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti
FIŞĂ DE EVALUARE-CADRU Inspector şcolar
Numele şi prenumele:
Inspector şcolar pentru .....................
Perioada evaluată:
1.Dezvoltare Instituţională - 36 de puncte

Nr. crt.

Atribuţii

Indicatori da performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Autoevaluare

Evaluare

1.1.

Identifică nevoile de dezvoltare ale fiecărei unităţi de învăţământ, colaborând cu organismele abilitate şi cu factorii de decizie la nivel local şi judeţean, contribuind la stabilirea strategiei de dezvoltare instituţională la nivel local şi judeţean.

Stabileşte obiectivele activităţii domeniului/specialităţii.

2

  

Selectează metodele şi elaborează/adaptează procedurile cele mai potrivite de coordonare a activităţii domeniului/specialităţii.

2

  

Realizează diagnoza şi analiza de nevoi.

4

  

Elaborează planul managerial anual şi semestrial al domeniului/specialităţii.

4

  

Corelează obiectivele stabilite la nivel naţional/regional (pe domenii/arie curriculară/specialitate).

2

  

1.2.

Consiliază conducerile unităţilor de învăţământ în vederea elaborării de proiecte şi programe de dezvoltare instituţională, inclusiv realizarea ofertei educaţionale a fiecărei unităţi şcolare.

Realizarea obiectivelor majore din planurile manageriale este urmărită constant, concluziile fiind consemnate riguros, în vederea constituirii acţiunilor corective.

4

  

Analizează rezultatele examenelor şi concursurilor şcolare şi elaborează planurile de măsuri pentru creşterea performanţei.

4

  

1.3.

Asigură dezvoltarea curriculumului în funcţie de nevoile de formare locală zonală şi judeţeană. Proiectează curriculumul la nivel local şi consiliază conducerile unităţilor de învăţământ pe probleme de proiectare a curriculumului la decizia şcolii.

Contribuie la dezvoltarea regională/locală de curriculum - pe domeniu/arie curriculară/ specialitate.

2

  

Realizează analiza rezultatelor învăţării şi le concretizează în planuri de măsuri pe care le implementează.

4

  

Examenele naţionale şi concursurile şcolare la nivel judeţean, organizate şi coordonate

2

  

Olimpiadele şi concursurile şcolare la nivel naţional, organizate

2

  

1.4.

Asigură concordanţa alocării resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale etc.) în funcţie de programele de dezvoltare instituţională. Susţine şi fundamentează, împreună cu alte compartimente de specialitate ale inspectoratului şcolar, programele de dezvoltare instituţională, prin alocarea resurselor necesare pentru realizarea lor.

Consultă factorii responsabili în vederea stabilirii situaţiei existente a resurselor din cadrul domeniului/specialităţii şi urmăririi încadrării în fondurile bugetare existente.

2

  

1.5.

Consiliază şi sprijină dezvoltarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ în asigurarea transparenţei procesului educaţional, pentru dezvoltarea capacităţii de relaţionare a unităţii de învăţământ cu mediul cultural, social şi economic specific comunităţii.

Facilitarea colaborărilor dintre unităţile de învăţământ şi diverşi parteneri din mediul cultural, economico-social pe probleme de educaţie

2

  
2.Evaluare instituţională - 30 de puncte

Nr. crt.

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Autoevaluare

Evaluare

2.1.

Elaborează graficul inspecţiilor şcolare şi efectuează cel puţin 9 zile lunar de inspecţie în domeniul curricular/domeniul său de competenţă la unităţile de învăţământ de stat şi particular.

Graficul inspecţiilor şcolare şi procesele - verbale de inspecţie'

6

  

Respectă principiile şi graficul propriu de inspecţie şi planul general de inspecţie al inspectoratului şcolar.

2

  

Asigură desfăşurarea fluentă a activităţii şi respectă regulamentul de ordine interioară.

2

  

2.2.

Elaborează criterii de monitorizare şi evaluare a calităţii managementului educaţional şi asigură consiliere pentru dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a unităţii de învăţământ.

Criteriile de monitorizare şi evaluare a calităţii managementului sunt în concordanţă cu standardele de calitate/obiectivele din legea calităţii.

1,5

  

Existenţa analizei rezultatelor evaluărilor calităţii managementului şi concretizarea acestora în planul de măsuri

1,5

  

2.3.

Redactează rapoarte, informări, procese-verbale, studii şi programe de măsuri de valorificare a activităţii de evaluare instituţională.

Existenţa rapoartelor, informărilor, proceselor-verbale, studiilor şi programelor de măsuri de valorificare a activităţii de evaluare instituţională

2

  

2.4.

Coordonează activitatea de evaluare a activităţii directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar şi asigură evaluarea acestora, conform legislaţiei în vigoare.

Implicarea în activitatea de evaluare a activităţii directorilor unităţilor de învăţământ din zona de responsabilitate şi asigurarea evaluării acestora, conform legislaţiei în vigoare

1

  

Completarea fişelor de evaluare a directorilor, dacă este cazul

1

  

2.5.

Participă în comisiile pentru acordarea salariilor şi gradaţiilor de merit, a recompenselor (ordine, distincţii, decoraţii) şi în cele de anchetă, constituite în vederea cercetării abaterilor săvârşite de cadre didactice, personal de conducere, îndrumare şi control.

Transparenţa procesului de acordare a salariului, gradaţiilor de merit, recompenselor se realizează printr-o atitudine responsabilă, corectă şi imparţială.

3

  

Cercetarea presupuselor abateri, în conformitate cu legislaţia în vigoare

2

  

2.6.

Îndrumă şi verifică activitatea comisiilor de asigurare a calităţii din şcoli şi întocmeşte sinteze, analize, recomandări privind autoevaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. Monitorizează şi evaluează strategiile şi procedurile de asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ, în conformitate cu politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi în consens cu strategia inspectoratului şcolar judeţean de asigurare a calităţii.

Existenţa sintezelor, analizelor, recomandărilor privind autoevaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar

1,5

  

Culegerea informaţiilor se face cu ajutorul chestionarelor evaluative.

1,5

  

Chestionarele/Rapoartele sunt interpretate prin raportare la standardele de calitate.

1,5

  

Verificarea aplicării/respectării procedurilor de asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ

1,5

  

Monitorizarea şi evaluarea strategiilor şi procedurilor de asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ, în conformitate cu politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi în consens cu strategia inspectoratului şcolar judeţean de asigurare a calităţii

2

  
3.Management -14 puncte

Nr. crt.

Atribuţii

Indicatori da performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Autoevaluare

Evaluare

3.1.

Realizează baza de date şi valorifică informaţiile cuprinse în cadrul acesteia în vederea luării deciziilor în concordanţă cu realităţile specifice mediului educaţional.

Valorifică baza de date a domeniului/specialităţii în vederea fundamentării activităţii compartimentului/specialităţii.

1

  

3.2.

Îndrumă, asistă, monitorizează şi evaluează procesul de predare - învăţare - evaluare sau activitatea din domeniul său de competenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea asigurării calităţii actului educaţional.

Procesele-verbale/Rapoartele, ca urmare a desfăşurării activităţilor de asistenţă, monitorizare şi evaluare

4

  

Identificarea oportunităţilor şi facilităţilor pentru elevii performanţi şi urmărirea aplicării lor în practică

1

  

Coordonarea activităţilor extraşcolare specifice disciplinei

2

  

3.3.

Monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în desfăşurarea activităţilor proiectate.

Progresele înregistrate/Disfuncţiile apărute sunt analizate operativ, în vederea stimulării, valorificării/rezolvării, eliminării la timp, cu eficienţă şi obiectivitate.

4

  

3.4.

Verifică respectarea în teritoriu a legislaţiei generale şi specifice, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratului şcolar judeţean, propune măsuri pentru asigurarea legalităţii.

Măsuri pentru asigurarea legalităţii

2

  
4.Relaţii - comunicare - 10 puncte

Nr. crt.

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Autoevaluare

Evaluare

4.1.

Optimizează fluxul informaţional dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi unităţile şcolare şi transmite direcţiilor de Specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice propunerile şi măsurile de îmbunătăţire a activităţii din teritoriu.

Proiectarea circuitelor şi fluxurilor informaţionale necesare se face corespunzător specificului activităţii compartimentului şi unităţilor de învăţământ din judeţ.

1

  

Tematicile/Procedurile de informare/formare sunt realizate prin consultarea/antrenarea de colaboratori de specialitate.

1

  

Asigură funcţionarea optimă a compartimentului din cadrul inspectoratului şcolar judeţean care dovedeşte un flux informaţional între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - compartiment inspectorat şcolar judeţean - şcoală eficient.

2

  

4.2.

Dezvoltă şi menţine legăturile cu autorităţile şi partenerii sociali, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi instituţii de specialitate.

Colaborarea cu diverşi parteneri cu preocupări şi competenţe în problematica educaţiei se face în scopul informării acestora asupra ofertei educaţionale din teritoriu, a adaptării reţelei de învăţământ la strategia de dezvoltare şi obţinere/ suplimentare a resurselor necesare.

1

  

Colaborarea cu partenerii sociali pe problema de educaţie a tineretului/copiilor se face prin stimularea unei largi participări, în vederea eficientizării activităţilor educative din unităţile de învăţământ.

1

  

4.3.

Consiliază şi consultă personalul din subordine, cadrele didactice din unităţile de învăţământ, în vederea îmbunătăţirii performanţelor de comunicare.

Sprijinirea directorilor de unităţi de învăţământ, a personalului didactic şi a celui din compartimentele inspectoratului la accesarea diferitelor organizaţii neguvernamentale şi instituţii de specialitate se face în scopul schimbului de informaţii şi al stabilirii activităţilor comune.

1

  

4.4.

Soluţionează prompt şi eficient corespondenţa primită (sesizări, reclamaţii, memorii).

Lucrările se soluţionează cu competenţă, responsabilitate şi promptitudine, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

2

  

4.5.

Mediază conflictele şi stările tensionate din subsistemul învăţământului preuniversitar judeţean.

Detensionarea stărilor conflictuale şi sesizarea disfuncţiilor se fac în prealabil printr-o evaluare obiectivă a situaţiei.

1

  
5.Formare profesională - 10 puncte

Nr. crt.

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Autoevaluare

Evaluare

5.1.

Participă la programele de formare continuă în management educaţional, inspecţie şcolară şi de specialitate, alese pe baza nevoilor proprii.

Identificarea nevoii proprii de perfecţionare/formare se face în funcţie de cerinţele curriculumului naţional în domeniu/specialitate şi ale managementului educaţional.

1

  

5.2.

Identifică şi analizează nevoia de formare a personalului didactic din subordine.

Nevoia de formare a personalului didactic din subordine este identificată prin utilizarea funcţiei ameliorative a inspecţiei şcolare.

2

  

5.3.

Elaborează politica de dezvoltare a resursei umane din subordine. Creează cadrul formării continue a personalului didactic şi a managerilor de unităţi de învăţământ, propune/facilitează accesul cadrelor didactice la programe/activităţi de perfecţionare/formare.

Stabileşte şi monitorizează participarea la forme de perfecţionare/formare.

1

  

Ofertele de pregătire comunicate de organisme abilitate sunt evaluate cu discernământ, în raport cu necesarul de perfecţionare stabilit.

2

  

Lista cu oferte de pregătire, corespunzătoare situaţiei concrete din fiecare unitate de învăţământ, este transmisă în timp util acestora.

2

  

Accesul personalului didactic la forme de dezvoltare profesională/formare continuă, adecvate necesarului de pregătire stabilit, este încurajat prin conştientizarea contribuţiei aduse la creşterea calităţii ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ.

1

  

5.4.

Asigură realizarea şi dezvoltarea culturii organizaţionale prin schimburi de experienţă, stagii, module de formare pentru manageri de proiect, personal de conducere, îndrumare şi control şi asigură transferul de bune practici.

Crearea unui cadru adecvat organizării de schimburi de experienţă, sprijinirea iniţiativelor, organizarea de activităţi promoţionale în vederea promovării de proiecte, programe

1

  
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 650 din data de 27 august 2015