Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) şi art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) şi alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 86/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 25 martie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. 3
Structurile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija Serviciului resurse umane şi a conducătorilor compartimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate,

Bogdan Stan

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 429 din data de 8 iunie 2016