ORDIN nr. 42 din 26 ianuarie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră
În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 11 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, ale art. II alin. (1) din Legea nr. 125/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi contractele-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră, prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 4
Personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, este desemnat de către ministrul transporturilor dintre inspectorii de specialitate ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., la propunerea directorului general al acestei instituţii.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, şi anexele nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 şi 512 bis din 20 iulie 2011, cu modificările ulterioare.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

_____
*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
ANEXA nr. 1: Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor
Art. 1
Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia, îşi desfăşoară activitatea în subordinea ministrului transporturilor.
Art. 2
(1)Comisia are în componenţă 9 membri, cu mandat de 4 ani, după cum urmează:
a)secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, împuternicit de ministrul transporturilor, în calitate de preşedinte al Comisiei;
b)directorul general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în calitate de vicepreşedinte al Comisiei;
c)doi reprezentanţi din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R;
d)doi reprezentanţi din cadrul direcţiei de specialitate pentru transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor;
e)trei reprezentanţi ai unei instituţii de învăţământ superior/cercetare în domeniul infrastructurii rutiere, din România.
(2)În cazul în care unul sau mai mulţi membri nu pot participa din motive întemeiate la şedinţele Comisiei, aceştia sunt înlocuiţi de membri supleanţi:
a)Preşedintele comisiei va fi înlocuit de un alt secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, împuternicit de ministrul transporturilor;
b)Vicepreşedintele comisiei va fi înlocuit de un salariat al Autorităţii Rutiere Române - ARR, împuternicit de directorul general al Autorităţii Rutiere Române - ARR;
(3)Membrii şi membrii supleanţi prevăzuţi la alin. (1) lit. c) şi e) sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea directorului general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.;
(4)Membrii şi membrii supleanţi prevăzuţi la alin. (1) lit. d) sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea directorului direcţiei de specialitate pentru transport rutier.
(5)Comisia este legal constituită numai cu condiţia prezenţei numărului de membri stabilit la art. 2 alin. (1).
Art. 3
(1)În intervalul de 4 ani, mandatul unui membru al Comisiei încetează în următoarele situaţii:
a)când membrul respectiv pierde calitatea avută la momentul desemnării;
b)prin demisie;
c)ca urmare a neparticipării la lucrările Comisiei timp de 3 luni consecutiv.
(2)Pentru ocuparea locului rămas vacant se va emite un ordin de ministru pentru perioada rămasă din mandatul de 4 ani.
Art. 4
Comisia se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament.
Art. 5
(1)Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)elaborează tematica examenului organizat în vederea atestării calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră;
b)stabileşte subiectele examenului organizat în vederea atestării calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră;
c)examinează candidaţii în vederea atestării ca auditor/inspector de siguranţă rutieră;
d)verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi atestă calitatea de auditor de siguranţă rutieră pentru persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1) din Lege;
e)recunoaşte automat documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în cazul cetăţeanului unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de siguranţă rutieră în unul dintre aceste state şi în baza căruia cetăţeanul exercită legal profesia;
f)aprobă înscrierea în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră a persoanelor care au fost declarate admise la examenul organizat în vederea obţinerii atestatului de auditor/inspector de siguranţă rutieră, precum şi a persoanelor prevăzute la lit. d) şi e);
g)comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. numele şi datele de identificare ale persoanelor care au primit aprobarea prevăzută la lit. f) în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră;
h)notifică, prin secretariatului Comisiei, denumit în continuare secretariat, persoanelor prevăzute la litera f) decizia motivată, în cazul în care Comisia nu aprobă înscrierea în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei;
i)analizează şi soluţionează, în condiţiile legii, în termen de 30 zile, contestaţiile formulate de investitorul/administratorul drumului împotriva recomandărilor din raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/audit de siguranţă rutieră/ inspecţie de siguranţă rutieră şi emite decizii în acest sens;
j)soluţionează sesizările privind nerespectarea principiului independenţei auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz;
k)soluţionează contestaţiile auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră la deciziile privind sancţiunile disciplinare aplicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. acestora, în termen de maximum 30 de zile şi emite o decizie în acest sens.
(2)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Comisia emite decizii.
(3)Deciziile se supun la vot şi se adoptă cu majoritate simplă.
Art. 6
Preşedintele Comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)convoacă, prin intermediul secretariatului, şedinţele acesteia;
b)prezidează şi conduce şedinţele Comisiei;
c)în scopul realizării atribuţiilor Comisiei, stabileşte sarcinile ce revin fiecărui membru al Comisiei şi termenul pentru realizarea acestora;
d)reprezintă Comisia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice;
e)semnează deciziile Comisiei.
Art. 7
Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui. Convocarea se va efectua prin secretariat şi va fi însoţită de ordinea de zi.
Art. 8
(1)Membrii Comisiei îşi păstrează calitatea pe care o au în cadrul autorităţilor/instituţiilor de la care provin, precum şi toate drepturile ce decurg din această calitate.
(2)Membrii Comisiei care deţin şi calitatea de auditori de siguranţă rutieră/inspectori de siguranţă rutieră nu pot desfăşura activităţi de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, de audit de siguranţă rutieră sau de inspecţie de siguranţă rutieră, în perioada pentru care sunt nominalizaţi ca membri în Comisie.
Art. 9
(1)Membrii şi/sau membrii supleanţi participanţi la activităţile Comisiei sunt remuneraţi cu o indemnizaţie lunară în cuantum de 20% din salariul lunar brut al directorului general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu excepţia lunilor în care Comisia nu se reuneşte.
(2)Plata indemnizaţiilor va fi suportată din bugetul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Art. 10
(1)În desfăşurarea activităţii, Comisia este asistată de un secretariat cu activitate permanentă, format din 5 angajaţi ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R, numiţi prin decizie a directorului general;
(2)Secretariatul are următoarele atribuţii principale:
a)pregăteşte şi distribuie materialele necesare bunei desfăşurări a şedinţelor Comisiei;
b)primeşte şi înregistrează orice documente destinate Comisiei;
c)îndeplineşte procedurile de citare a părţilor în cazul cercetării abaterilor disciplinare şi soluţionării contestaţiilor la raportul de evaluare de impact/audit/inspecţie de siguranţă rutieră;
d)redactează minuta şedinţelor Comisiei şi deciziile acesteia;
e)înregistrează, gestionează şi arhivează corespondenţa, documentele legate de activitatea Comisiei, minutele şedinţelor şi deciziile Comisiei;
f)întocmeşte şi păstrează registrul unic de înregistrare al documentelor legate de activitatea Comisiei şi registrul unic de înregistrare a deciziilor Comisiei.
(3)Pentru atribuţiile permanente privind asigurarea Secretariatului, personalul este remunerat suplimentar cu 5% din salariul brut al directorului general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Art. 11
(1)Preşedintele convoacă, prin Secretariat, şedinţele Comisiei, în baza documentelor primite la Secretariat;
(2)Convocarea şedinţei Comisiei se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare în avans;
(3)Membrii comisiei sunt obligaţi să-şi confirme prezenţa cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru şedinţă;
Art. 12
(1)În vederea soluţionării contestaţiilor depuse potrivit art. 14 alin. (3) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, preşedintele desemnează 3 membri, în scopul întocmirii unui referat asupra contestaţiei sau situaţiei investigate.
(2)Membrii desemnaţi să elaboreze referatul prevăzut la alin. (1) pot solicita, în scris, contestatarului, auditorului/inspectorului şi/sau terţilor, furnizarea de materiale/documente şi/sau precizări suplimentare, pentru clarificarea aspectelor contestate sau investigate.
(3)Referatul trebuie finalizat şi prezentat în plenul Comisiei în maximum 20 de zile de la data înregistrării contestaţiei.
(4)Pe baza referatului, Comisia adoptă decizia privind soluţionarea contestaţiei, care se comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., contestatarului şi auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră.
(5)Un exemplar original al deciziei se anexează la raportul contestat potrivit art. 14 alin. (3) din Lege.
(6)Prevederile deciziei Comisiei au caracter obligatoriu pentru părţile implicate.
(7)Termenul prevăzut la alin. (3) nu poate fi depăşit. în cazul în care materialele/documentele şi/sau precizările solicitate conform alin. (2) nu sunt primite în termen, Comisia va decide în lipsa acestora.
Art. 13
Secretariatul comunică decizia Comisiei celor interesaţi în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse şi, dacă este cazul, aplicării măsurilor de sancţionare prevăzute de legislaţia în vigoare.
ANEXA nr. 2: Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţa rutiera, precum şi de atestare a acestora, reprezintă ansamblul activităţilor legate de pregătirea profesională şi examinarea persoanelor în vederea obţinerii şi, respectiv, menţinerii valabilităţii atestatului de auditor/inspector de siguranţă rutieră.
Art. 2
(1)Cursurile de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră se organizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi se realizează, pe bază de contract de colaborare, cu instituţii de învăţământ superior acreditate şi/sau furnizori de formare autorizaţi potrivit legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor.
(2)Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi/sau furnizorii de formare autorizaţi potrivit legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor vor fi selectate de către Autoritatea Rutieră Română - ARR dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a)sunt acreditate pentru a desfăşura cursuri în domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, transporturilor rutiere, autovehiculelor rutiere sau siguranţei rutiere sau, respectiv, autorizaţi potrivit legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor pentru profesia pentru care se organizează cursul;
b)au cadre didactice/lectori/formatori specializaţi pentru modulele prevăzute în anexele 2-5 la prezenta Metodologie.
Art. 3
Cursurile de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră se organizează şi se desfăşoară în baza programelor-cadru prevăzute de prezenta metodologie.
Art. 4
(1)Cursurile de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră trebuie să fie adaptate activităţilor desfăşurate de către aceştia pentru toate categoriile de drum ale reţelei rutiere.
(2)În sensul prezentei metodologii, reţeaua rutieră cuprinde următoarele categorii de drumuri: autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale amenajate şi străzi amenajate.
CAPITOLUL II: Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră
SECŢIUNEA 1: Condiţii pentru înscrierea la cursurile de formare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră
Art. 5
(1)Persoana care solicită înscrierea la cursul de formare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi experienţă profesională prevăzute în Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, denumită în continuare Lege.
(2)În cazul cursului pentru formarea profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt îndeplinite dacă solicitantul:
a)are studii universitare de licenţă dovedite cu diplomă recunoscută în condiţiile prevăzute de lege, în unul dintre domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor sau în unul dintre domeniile construcţiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor, completate cu cursuri postuniversitare sau de masterat în domeniul construcţiei drumurilor şi podurilor sau ingineriei circulaţiei rutiere;
b)are o experienţă profesională de cel puţin 5 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. a);
(3)În cazul cursului pentru formarea profesională a inspectorilor de siguranţă rutieră, condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt îndeplinite dacă:
a)are studii universitare de licenţă dovedite cu diplomă recunoscută în condiţiile prevăzute de lege, în unul dintre domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, construcţiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor rutiere;
b)are o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la lit. a).
Art. 6
Persoana care solicită înscrierea la cursul de formare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, trebuie ca, pe lângă condiţiile prevăzute la art. 5, să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii:
a)este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea activităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră;
b)nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialităţii sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
c)are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia;
d)nu are cazier judiciar.
Art. 7
Calendarul privind perioadele prevăzute pentru înregistrarea cererilor de înscriere la cursuri, analizarea dosarelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la dosarele depuse şi desfăşurarea cursurilor se publică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe pagina sa de internet cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea cursului.
Art. 8
(1)În vederea înscrierii la cursurile de formare a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, solicitantul depune la registratură sau transmite prin poştă cu confirmare de primire, la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., un dosar cu următoarele documente:
a)cererea de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
b)actul de identitate, în copie;
c)permisul de conducere, în copie;
d)actul de studii în copie legalizată şi, după caz, dovada echivalării studiilor eliberată conform prevederilor legale, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) în cazul cursului pentru atestarea ca auditor de siguranţă rutieră şi respectiv art. 5 alin. (3) lit. a) în cazul cursului pentru atestarea ca inspector de siguranţă rutieră, în original sau copie legalizată;
e)avizul medical, în original, cu menţiunea "apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor rutiere care necesită permis de conducere categoria B";
f)documentul care atestă îndeplinirea condiţiei prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. b) în cazul cursului pentru atestarea ca auditor de siguranţă rutieră şi respectiv art. 5 alin. (3) lit. b) în cazul cursului pentru atestarea ca inspector de siguranţă rutieră, în original sau copie legalizată;
g)certificatul de cazier judiciar, în original, valabil;
h)copia atestatului de inspector de siguranţă rutieră şi dovada efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră pentru cel puţin 2.000 de kilometri de drumuri, pentru inspectorul de siguranţă rutieră care se înscrie pentru a urma cursul de formare a auditorilor de siguranţă rutieră în vederea atestării dreptului de a efectua evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;
i)actul care atestă schimbarea numelui în copie legalizată, dacă este cazul.
(2)Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea "conform cu originalul", înscrierea numelui şi prenumelui şi semnare de către titular.
(3)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează dosarele şi înscrie la cursurile de formare profesională solicitanţii în ordinea înregistrării dosarelor, în cazul în care din documentele depuse reiese îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6.
(4)În situaţia în care dosarul nu este complet sau nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 conform documentelor depuse la dosar, se comunică solicitantului refuzul motivat al înscrierii la curs.
(5)În situaţia în care numărul solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 este mai mare decât numărul de locuri prevăzut pentru curs, persoanele care nu au fost înscrise la cursul respectiv vor fi programate, în ordinea înregistrării dosarelor, pentru cursurile următoare.
(6)Situaţia persoanelor admise pentru înscrierea la cursuri se afişează la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - ARR şi se publică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe pagina sa de internet.
(7)Persoanele care nu au fost admise pentru înscrierea la cursurile organizate în baza prezentelor norme pot depune contestaţie la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 3 zile de la data publicării situaţiei prevăzute la alin. (6).
(8)Contestaţiile se soluţionează în termen de 15 zile de la data depunerii, iar rezultatul se publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - ARR.
SECŢIUNEA 2: Condiţii pentru înscrierea la cursurile de instruire/perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră
Art. 9
(1)Auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră au obligaţia să participe alternativ o dată la 2 ani la cursurile de instruire periodică şi o dată la 4 ani la cursurile de perfecţionare profesională organizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. .
(2)Calendarul privind perioadele prevăzute pentru înregistrarea cererilor de înscriere la cursuri, analizarea dosarelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la dosarele depuse, precum perioadele de desfăşurare a cursurilor de instruire/perfecţionare a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră se publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - ARR cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea cursurilor.
Art. 10
Înscrierea auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră la cursurile de instruire sau perfecţionare profesională este condiţionată de menţinerea condiţiilor prevăzute la art. 6.
Art. 11
(1)În vederea înscrierii la cursurile de instruire/perfecţionare, persoanele care au calitatea de auditor/inspector de siguranţă rutieră trebuie să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. un dosar cu următoarele documente:
a)cererea de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
b)actul de identitate, în copie;
c)permisul de conducere, în copie;
d)avizul medical, în original, cu menţiunea "apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor rutiere care necesită permis de conducere categoria B";
e)certificatul de cazier judiciar, în original;
(2)Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea "conform cu originalul", înscrierea numelui şi prenumelui şi semnare de către titular.
(3)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează dosarele şi înscrie la cursurile de instruire/perfecţionare solicitanţii în ordinea înregistrării dosarelor, în cazul în care din documentele depuse reiese îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1).
(4)În situaţia în care dosarul nu este complet sau nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) conform documentelor depuse la dosar, se comunică solicitantului refuzul motivat al înscrierii la curs.
(5)În situaţia în care numărul solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) este mai mare decât numărul de locuri prevăzut pentru curs, persoanele care nu au fost înscrise la cursul respectiv vor fi programate, în ordinea înregistrării dosarelor, pentru cursurile următoare.
(6)Situaţia persoanelor admise pentru înscrierea la cursuri se afişează la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - ARR şi se publică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe site-ul propriu.
(7)Persoanele care nu au fost admise pentru înscrierea la cursurile organizate în baza prezentelor norme pot depune contestaţie la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 3 zile de la data publicării situaţiei prevăzute la alin. (6).
(8)Contestaţiile se soluţionează în termen de 15 zile de la data depunerii, iar rezultatul se publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
SECŢIUNEA 3: Organizarea şi desfăşurarea cursurilor
Art. 12
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. încheie cu fiecare persoană care urmează să participe la cursurile de formare, instruire şi/sau perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră un contract care va conţine cel puţin următoarele prevederi:
a)datele de identificare ale părţilor contractante;
b)obiectul contractului;
c)obligaţiile părţilor;
d)durata contractului;
e)clauze de reziliere;
f)tariful aferent cursului, prevăzut în Anexa nr. 4 a ordinului, şi modalitatea de plată;
g)alte clauze.
Art. 13
(1)Înregistrarea fiecărei persoane admise la cursurile de formare, instruire şi/sau perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră se face sub număr unic în registrul de evidenţă a cursanţilor.
(2)În cazul cursurilor de formare, instruire şi/sau perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, dosarul prevăzut la art. 8 alin. (1) sau, după caz, la art. 11 alin. (1) se completează cu următoarele documente:
a)contractul de şcolarizare, prevăzut la art. 12;
b)dovada achitării tarifului prevăzut la art. 12 lit. f.
Art. 14
(1)Cursurile de formare, instruire şi/sau perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră se organizează şi se desfăşoară pe serii şi grupe.
(2)Grupa, ca unitate organizatorică de bază a activităţilor de pregătire, este formată din minimum 15 şi maximum 25 de persoane.
(3)Seria de curs este formată din una sau mai multe grupe.
Art. 15
Pentru o grupă de cursanţi se întocmesc următoarele documente de şcolarizare:
a)tabelul nominal al grupei de cursanţi;
b)orarul de desfăşurare a cursului.
Art. 16
(1)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. comunică instituţiilor cu care colaborează la realizarea cursurilor numele şi datele de identificare ale persoanelor înscrise.
(2)Cursanţii înscrişi la cursurile de formare, instruire şi/sau perfecţionare a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră trebuie să parcurgă toate modulele prevăzute în programele-cadru de pregătire.
(3)Evidenţa participării la cursuri se ţine de către instituţia care asigură personalul didactic necesar desfăşurării cursurilor, separat pentru fiecare tip de curs.
Art. 17
(1)Cursurile de formare a auditorilor de siguranţă rutieră au durata de 226 de ore şi trebuie să asigure dobândirea competenţelor necesare pentru:
a)efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere ca parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură, care se construieşte sau se modifică substanţial;
b)desfăşurarea operaţiunilor de audit în domeniul siguranţei rutiere pentru următoarele stadii ale unui proiect de infrastructură rutieră: proiect preliminar, proiecte detaliate, anterior recepţionării drumului public şi imediat după darea în exploatare a drumului public;
c)întocmirea şi prezentarea raportului de evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi/sau a raportului de audit de siguranţă rutieră.
(2)Programa-cadru în baza cărora se desfăşoară cursurile de formare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
Art. 18
(1)Cursurile de formare a inspectorilor de siguranţă rutieră trebuie să asigure dobândirea competenţelor necesare pentru efectuarea inspecţiilor de siguranţă rutieră şi a inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentare, precum şi redactarea şi prezentarea rapoartelor corespunzătoare fiecărui tip de inspecţie rutieră.
(2)Cursurile de formare a inspectorilor de siguranţă rutieră au durata de 160 de ore şi se desfăşoară în baza programei-cadru prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
Art. 19
(1)Cursurile de instruire şi respectiv de perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră sunt organizate pentru o perioadă de minim 3 luni şi urmăresc actualizarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor pe baza evoluţiilor şi progreselor legislative, normative şi tehnice din domeniul auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră.
(2)Programele-cadru în baza cărora se organizează cursurile de instruire şi respectiv perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la prezenta metodologie.
Art. 20
(1)Cursurile de formare, instruire şi/sau perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră trebuie să asigure o îmbinare a pregătirii teoretice cu pregătirea practică, să utilizeze metode activ-participative de predare-învăţare, cu folosirea sistematică a studiilor de caz şi a aplicaţiilor practice pe reţeaua de drumuri.
(2)În cadrul cursurilor de formare, instruire şi/sau perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră se vor utiliza următoarele metode de învăţare:
a)prezentări tip prelegere, care trebuie să fie interactive şi nu un simplu transfer unilateral de informaţie;
b)module bazate pe sarcini scurte, în care participanţii utilizează competenţe dobândite anterior şi/sau competenţele noi, în grup sau individual, pentru a evalua şi prelucra informaţia şi a utiliza propria judecată pentru a formula concluzii şi recomandări;
c)studii de caz şi lucrări practice în grup şi/sau individual;
d)fiecare participant la curs trebuie să realizeze un studiu de caz - audit/inspecţie de siguranţă rutieră, în funcţie de tipul cursului.
Art. 21
Participanţii la cursuri vor fi evaluaţi prin:
a)evaluare iniţială, care se realizează la începutul perioadei de pregătire în vederea stabilirii nivelului de competenţe privind siguranţa infrastructurii rutiere, ingineria şi managementul traficului şi proiectarea activităţilor viitoare;
b)evaluare periodică, care se realizează la finalul fiecărui modul de curs, prin teste de evaluare, lucrări scrise şi verificări orale;
c)evaluare sumativă, care se realizează la finalul cursului.
Art. 22
(1)Evaluarea sumativă de la finalul cursului se face în baza unui studiu de caz - audit/inspecţie de siguranţă rutieră, în funcţie de tipul cursului, finalizat prin redactarea raportului de audit/inspecţie de siguranţă rutieră.
(2)Raportul de audit/inspecţie de siguranţă rutieră trebuie să fie elaborat la un nivel echivalent unui raport de audit/inspecţie de siguranţă rutieră, oficial, destinat beneficiarului, să fie bine prezentat, să cuprindă toate elementele de siguranţă identificate şi să reflecte o judecată matură referitoare la natura problemelor de siguranţă identificate şi măsura în care acestea afectează potenţialul de siguranţă al proiectului.
Art. 23
Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi/sau furnizorii de formare autorizaţi potrivit legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor eliberează persoanelor care au urmat cursul şi au promovat evaluarea sumativă un certificat de absolvire.
Art. 24
(1)Durata unei ore didactice de pregătire teoretică sau practică este de 50 minute.
(2)După fiecare oră didactică de pregătire teoretică, se va lua o pauză de 10 minute.
(3)Cu acordul cursanţilor, se pot efectua 2 ore didactice de pregătire consecutive, urmate de o pauză de 20 de minute.
(4)Durata zilnică a pregătirii teoretice sau practice programată pentru o grupă de cursanţi nu poate depăşi 10 ore didactice.
CAPITOLUL III: Metodologia de atestare a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră
Art. 25
(1)În vederea atestării calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră sau a dreptului de a efectua evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, persoanele care au urmat cursurile de pregătire profesională trebuie să promoveze un examen.
(2)Comisia stabileşte şi comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. data şi locul susţinerii examenului prevăzut la alin. (1).
(3)Informaţiile privind organizarea examenului prevăzut la alin. (1) şi documentele necesare pentru înscrierea la examen se publică cu cel puţin 20 zile înainte de data examenului pe pagina electronică a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Art. 26
(1)Pentru înscrierea la examen, candidaţii depun la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită pentru examen, următoarele documente în vederea completării dosarului menţionat la art. 13 alin. (2):
a)cerere de înscriere pentru susţinerea examenului;
b)certificatul de absolvire al cursului, prevăzut la art. 23, în original;
c)dovada achitării taxei pentru susţinerea examenului.
(2)Documentele din dosarul candidatului trebuie să fie în termen de valabilitate la data examenului.
Art. 27
Examinarea candidaţilor se efectuează de către Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia.
Art. 28
(1)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite Comisiei tabelul nominal cu persoanele care deţin certificat de absolvire a cursurilor de formare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră şi au solicitat susţinerea examenului, precum şi dosarele acestora, completate cu documentele prevăzute la art. 26, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru examen.
(2)În vederea susţinerii examenului pentru atestarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră sau a dreptului de a efectua evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) sau, după caz, alin. (2) sau alin. (3) din Lege.
(3)Candidatul care nu face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) sau ale cărui documente nu sunt în termen de valabilitate nu poate susţine examenul.
(4)În vederea susţinerii examenului, candidatul se va prezenta la examen cu actul de identitate însoţit de permisul de conducere, ambele în original.
Art. 29
Tematica probelor de examen se stabileşte de către Comisie şi va fi afişată pe pagina electronică a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. cu cel puţin 20 zile înainte de data stabilită pentru examen.
Art. 30
(1)Examenul pentru atestarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră constă în următoarele probe:
a)probă scrisă care presupune rezolvarea unui test tip grilă cu 100 de întrebări;
b)aplicaţie practică - întocmirea şi prezentarea unui raport de audit de siguranţă rutieră, cu un punctaj maxim de 100 de puncte.
(2)Durata examenului este de 2 ore pentru proba scrisă şi 3 ore pentru aplicaţia practică.
Art. 31
(1)Examenul pentru atestarea calităţii de inspector de siguranţă rutieră constă în următoarele probe:
a)probă scrisă care presupune rezolvarea unui test tip grilă cu 100 de întrebări;
b)aplicaţie practică - întocmirea şi prezentarea unui raport de inspecţie de siguranţă rutieră, cu un punctaj maxim de 100 de puncte.
(2)Durata examenului este de 2 ore pentru proba scrisă şi 3 ore pentru aplicaţia practică.
Art. 32
(1)Examenul pentru atestarea dreptului de a efectua evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere constă în următoarele probe:
a)probă scrisă care presupune rezolvarea unui test tip grilă cu 50 de întrebări;
b)aplicaţie practică - întocmirea şi prezentarea unui raport de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, cu un punctaj maxim de 100 de puncte.
(2)Durata examenului este de 1 oră pentru proba scrisă şi 3 ore pentru aplicaţia practică.
Art. 33
Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să răspundă corect la cel puţin 80% din întrebările testului tip grilă;
b)să obţină cel puţin 80 de puncte la aplicaţia practică.
Art. 34
(1)Comisia comunică în termen de 3 zile rezultatele examenului, în vederea afişării pe pagina electronică a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
(2)Contestaţiile privind rezultatele se depun la secretariatul Comisiei în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor.
(3)Contestaţiile depuse conform prevederilor alin. (2) se soluţionează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului limită pentru depunerea acestora, de către trei membri ai Comisiei, desemnaţi de preşedintele Comisiei.
Art. 35
(1)Candidaţii respinşi la examen vor putea susţine o reexaminare fără achitarea taxei pentru susţinerea examenului.
(2)Comisia stabileşte şi comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. data, care nu poate depăşi de 20 de zile lucrătoare de la data examenului şi locul susţinerii reexaminării prevăzute la alin. (1).
(3)Candidaţii respinşi la reexaminare se pot înscrie pentru susţinerea unui nou examen la data stabilită de Comisie pentru următoarele examene, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 26.
Art. 36
(1)Comisia comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. tabelul cu numele şi datele de identificare ale candidaţilor admişi la examenul organizat în vederea atestării calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data desfăşurării acestuia, în vederea înscrierii în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră şi eliberării atestatelor corespunzătoare.
(2)Comisia comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. tabelul cu numele şi datele de identificare ale inspectorilor de siguranţă rutieră admişi la examenul organizat în vederea atestării dreptului de a efectua evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data desfăşurării acestuia, în vederea înscrierii menţiunilor corespunzătoare în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră şi eliberării atestatului.
Art. 37
(1)Tariful pentru înscrierea în vederea susţinerii examenului de atestare ca auditor/inspector de siguranţă rutieră este de 400 lei.
(2)Tariful pentru eliberarea atestatului de auditor/inspector de siguranţă rutieră este de 100 lei/buc.
Art. 38
(1)Atestatul de auditor/inspector de siguranţă rutieră se eliberează la cererea titularului de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu plata tarifului aferent, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.
(2)Modelul atestatului de auditor de siguranţă rutieră este prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta metodologie.
(3)Modelul atestatului de inspector de siguranţă rutieră este prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.
Art. 39
Persoana care deţine certificat de absolvire a unui curs de auditor de siguranţă rutieră sau atestat de auditor de siguranţă rutieră se poate înscrie şi pentru susţinerea examenului pentru atestarea calităţii de inspector de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.
Art. 40
(1)Pierderea, sustragerea sau deteriorarea atestatului de auditor de siguranţă rutieră sau a atestatului de inspector de siguranţă rutieră se anunţă, de către titularul acestuia, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de 5 zile de la data constatării faptului.
(2)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elibera un nou atestat, la cererea titularului, cu plata tarifului aferent, în baza unei proceduri interne proprii.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 41
În vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va asigura formarea, instruirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu cu atribuţii pe linia gestionării siguranţiei circulaţiei pe infrastructura rutieră.
Art. 42
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA nr. 21:
(- Anexa nr. 1 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora)
DOMNULE DIRECTOR GENERAL,
Subsemnatul(a) ............................, născut(ă) la data de ..........................., în localitatea ....................., judeţul ................................, domiciliat în ......................, str. ............ nr. ......., bl. ......., sc. ..........., et. ....., ap. ....., cod numeric personal ................., angajat al ....................., în funcţia de .................., la ....................., e-mail ................, telefon: .................. vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la:
|_| cursul de formare a auditorilor de siguranţă rutieră, efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată
|_| cursul de formare a inspectorilor de siguranţă rutieră, efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată
|_| cursul de instruire a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată
|_| cursul de perfecţionare a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată
Anexez următoarele documente:
a)act de identitate, în copie;
b)actul care atestă schimbarea numelui în copie legalizată, dacă este cazul;
c)diploma de licenţă care dovedeşte studiile universitare, în unul dintre domeniile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor sau în unul dintre domeniile construcţiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor, completate, după caz, cu cursuri postuniversitare sau de masterat în domeniul construcţiei drumurilor şi podurilor sau ingineriei circulaţiei rutiere, în copie legalizată şi, după caz, dovada echivalării studiilor eliberată conform prevederilor legale, în original sau copie legalizată;
d)documentul care atestă experienţa profesională în unul dintre domeniile prevăzute la lit. c) de cel puţin 5 ani, în copie;
Autoritatea Rutieră Română - ARR este operator de date cu caracter personal nr. 3115 Confidenţial date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Legii nr. 677/2001.
e)adeverinţă medicală, din care să rezulte faptul că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi, în original;
f)certificatul de cazier judiciar, în original;
g)permis conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia, în copie;
Semnătura,
.................
Data ......................
Domnului Director General al Autorităţii Rutiere Române - ARR
Autoritatea Rutieră Română - ARR este operator de date cu caracter personal nr. 3115 Confidenţial date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Legii nr. 677/2001.
ANEXA nr. 22:
(- Anexa nr. 2 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora)
Programul-cadru de formare a auditorilor de siguranţă rutieră

Nr. crt.

Disciplina de învăţământ

Zile

Ore

Total ore

Săptămâna

curs

seminar

I

Introducere în problematica siguranţei rutiere

3

14

6

20

20

1

1

Rolul siguranţei rutiere în sistemul rutier de transport

 

2

 

2

2

Probleme generale ale siguranţei rutiere

 

2

2

4

3

Rolul ISR şi ASR în cadrul siguranţei rutiere

 

2

 

2

4

Identificarea problemelor de siguranţă rutieră pe drumurile publice

 

4

2

6

5

Bază legislativă, reglementări privind semnalizarea rutieră

 

4

2

6

II

Analiza accidentelor rutiere cu consecinţe grave

3

12

8

20

20

2

1

Dinamica şi expertiza accidentului de circulaţie

 

2

2

4

2

Accidentologie rutieră

 

2

2

4

3

Psihologia conducătorului de vehicul

 

2

2

4

4

Norme tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere

 

2

 

2

5

Corelarea performanţelor participanţilor la traficul rutier

 

2

 

2

6

Elaborarea raportului de accident soldat cu persoane decedate sau rănite grav

 

2

2

4

III

Evaluarea de Impact asupra Siguranţei Rutiere - EISR

3

10

10

20

20

3

1

Evaluarea de Impact asupra Siguranţei Rutiere - scop, obiective

 

2

 

2

2

Elementele componente ale EISR

 

2

2

4

3

Problematica elaborării EISR

 

2

4

6

4

Elaborarea raportului de EISR

 

4

4

8

IV

Evaluarea de Impact asupra Siguranţei Rutiere - EISR - Lucrare practică

2

0

16

16

16

4

1

Evaluarea de Impact asupra Siguranţei Rutiere - temă pentru acasă - elaborare raport de EISR*

  

16

16

V

Inspecţia de siguranţă rutieră - ISR

6

16

24

40

18

5

1

Bazele Inspecţiilor de Siguranţă Rutieră

 

2

 

2

2

Procedura Inspecţiilor de Siguranţă Rutieră - generalităţi

 

2

2

4

3

ISR la autostrăzi

 

2

4

6

4

ISR la drumuri expres

 

2

4

6

5

ISR la drumuri naţionale (altele decât cele anterioare)

 

2

4

6

22

6

6

ISR la drumuri judeţene şi drumuri locale

 

2

2

4

7

ISR la străzi

 

2

2

4

8

Inspecţia de siguranţă rutieră a lucrărilor din zona drumurilor publice

 

2

2

4

9

Elaborarea raportului de ISR

  

4

4

VI

Inspecţia de siguranţă rutieră - ISR - Lucrare practică

3

0

24

24

24

7

1

Inspecţia de Siguranţă Rutieră - temă pentru acasă - elaborare raport de inspecţie*

  

24

24

VII

Auditul de Siguranţă Rutieră - ASR

6

20

20

40

20

8

1

Bazele Auditurilor de Siguranţă Rutieră

 

2

 

2

2

Proiectarea infrastructurilor rutiere

 

3

3

6

3

Procedura Auditurilor de Siguranţă Rutieră în diferite etape de proiectare

 

4

2

6

4

Auditul de Siguranţă Rutieră pentru autostrăzi

 

3

3

6

5

Auditul de Siguranţă Rutieră pentru drumurile interurbane

 

4

4

8

20

9

6

Auditul de Siguranţă Rutieră pentru drumurile urbane şi străzi

 

4

4

8

7

Elaborarea raportului de ASR

  

4

4

VIII

Auditul de Siguranţă Rutieră - ASR - Lucrare practică

3

0

24

24

24

10

1

Auditul de Siguranţă Rutieră - temă pentru acasă - elaborare raport de audit*

  

24

24

IX

Factorul uman în siguranţa circulaţiei

1

4

6

10

22

11

1

Factorul uman - definiţie şi implicare

 

1

 

1

2

Greşeli frecvente în execuţia drumurilor

 

1

2

3

3

Măsuri de prevenire şi remediere

 

1

2

3

4

Managementul riscului

 

1

2

3

X

Conceptul de Sisteme de Transport Inteligente şi eSafety

1

4

 

4

1

Sisteme de informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie

 

2

 

2

2

Sisteme de management al traficului

 

2

 

2

XI

Concluzii

1

4

0

4

1

Beneficiile ISR şi ASR

 

2

 

2

2

Concluzii

 

2

 

2

XII

Evaluarea cunoştinţelor

1

0

4

4

Total

 

32

84

142

226

 
___
* Notă: Rapoartele de evaluare de impact (EISR), de inspecţie (ISR) şi de audit (ASR) vor fi evaluate în prima zi a săptămânii următorului modul
Abrevieri:
ASR - audit de siguranţă rutieră;
ISR - inspecţia de siguranţă rutieră;
EISR - evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;
ANEXA nr. 23:
(- Anexa nr. 3 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora)
Programul-cadru de formare a inspectorilor de siguranţă rutieră

Nr. crt.

Disciplina de învăţământ

Zile

Ore

Total ore

Săptămâna

curs

seminar

   

I

Introducere în problematica siguranţei rutiere

3

8

6

14

14

1

1

Rolul siguranţei rutiere în sistemul rutier de transport

 

2

 

2

2

Probleme generale ale siguranţei rutiere

 

1

2

3

3

Rolul ISR în cadrul siguranţei rutiere

 

1

 

1

4

Identificarea problemelor de siguranţă rutieră pe drumurile publice

 

2

2

4

5

Bază legislativă, reglementări privind semnalizarea rutieră

 

2

2

4

II

Analiza accidentelor rutiere cu consecinţe grave

3

12

8

20

20

2

1

Dinamica şi expertiza accidentului de circulaţie

 

2

2

4

2

Accidentologie rutieră

 

2

2

4

3

Psihologia conducătorului de vehicul

 

2

2

4

4

Norme tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere

 

2

 

2

5

Corelarea performanţelor participanţilor la traficul rutier

 

2

 

2

6

Elaborarea raportului de accident soldat cu persoane decedate sau rănite grav

 

2

2

4

III

Evaluarea de Impact asupra Siguranţei Rutiere - EISR

3

10

10

20

20

3

1

Evaluarea de Impact asupra Siguranţei Rutiere - scop, obiective

 

2

 

2

2

Elementele componente ale EISR

 

2

2

4

3

Problematica elaborării EISR

 

2

4

6

4

Elaborarea raportului de EISR

 

4

4

8

IV

Evaluarea de Impact asupra Siguranţei Rutiere - EISR - Lucrare practică

2

0

16

16

16

4

1

Evaluarea de Impact asupra Siguranţei Rutiere - temă pentru acasă - elaborare raport de EISR*

  

16

16

V

Inspecţia de siguranţă rutieră - ISR

6

16

24

40

18

5

1

Bazele Inspecţiilor de Siguranţă Rutieră

 

2

 

2

2

Procedura Inspecţiilor de Siguranţă Rutieră - generalităţi

 

2

2

4

3

ISR la autostrăzi

 

2

4

6

4

ISR la drumuri expres

 

2

4

6

5

ISR la drumuri naţionale (altele decât cele anterioare)

 

2

4

6

22

6

6

ISR la drumuri judeţene şi drumuri locale

 

2

2

4

7

ISR la străzi

 

2

2

4

8

Inspecţia de siguranţă rutieră a lucrărilor din zona drumurilor publice

 

2

2

4

9

Elaborarea raportului de ISR

  

4

4

VI

Inspecţia de siguranţă rutieră - ISR - Lucrare practică

3

0

24

24

24

7

1

Inspecţia de Siguranţă Rutieră - temă pentru acasă - elaborare raport de inspecţie*

  

24

24

VII

Factorul uman în siguranţa circulaţiei

1

8

6

14

14

8

1

Factorul uman - definiţie şi implicare

 

2

 

2

2

Greşeli frecvente în execuţia drumurilor

 

2

2

4

3

Măsuri de prevenire şi remediere

 

2

2

4

4

Managementul riscului

 

2

2

4

VIII

Conceptul de Sisteme de Transport Inteligente şi eSafety

1

4

 

4

12

9

1

Sisteme de informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie

 

2

 

2

2

Sisteme de management al traficului

 

2

 

2

IX

Concluzii

1

4

0

4

1

Beneficiile ISR

 

2

 

2

2

Concluzii

 

2

 

2

X

Evaluarea cunoştinţelor

1

0

4

4

Total

23

62

98

160

 
____
* Notă: Rapoartele de evaluare de impact (EISR) şi de inspecţie (ISR) vor fi evaluate în prima zi a săptămânii următorului modul
ANEXA nr. 24:
(- Anexa nr. 4 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora)
Program-cadru pentru instruirea periodică a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră

Modul

Curs

Tematica

Nr.

Nr. ore

Total

zile

Curs

Seminar

ore

I.

Identificarea problemelor de siguranţă rutieră pe drumurile publice - actualizarea ghidului practic

2

6

6

12

II.

Conceptul de Sisteme de Transport Inteligente - noutăţi

2

6

6

12

III.

Noi concepte în abordarea realizării auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră

2

6

6

12

IV.

Prezentarea cadrului legislativ, manualelor de lucru şi a unor noi documentaţii

2

4

6

10

V.

Evaluarea cunoştinţelor

1

0

4

4

Total

8

22

28

50

Notă: Frecvenţa orelor de instruire, cursuri şi seminarii, este de un modul la trei săptămâni. În intervalul dintre module, auditorii şi inspectorii vor efectua cercetare proprie asupra materialelor puse la dispoziţie, iar rezultatele acestor cercetări vor fi prezentate cu caracter informativ în prima zi din următoarea sesiune/modul.
ANEXA nr. 25:
(- Anexa nr. 5 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora)
Program-cadru pentru perfecţionarea auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră

Modul Curs

Tematica

Nr. zile

Nr. ore

Total ore

Curs

Seminar

I.

Identificarea problemelor de siguranţă rutieră pe drumurile publice - actualizare ghid practic

2

6

6

12

II.

Conceptul de Sisteme de Transport Inteligente

2

6

6

12

III.

Noi concepte în abordarea realizării auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră

2

6

6

12

IV.

Auditul/Inspecţia de siguranţă rutieră - lucrare practică la domiciliu - pregătire teme

4

0

32

32

V.

Prezentarea cadrului legislativ, manualelor de lucru şi a unor noi documentaţii

1

2

4

6

VI.

Evaluarea cunoştinţelor

1

0

4

4

Total

12

20

58

78

Notă: Frecvenţa orelor de instruire, cursuri şi seminarii, este de un modul la trei săptămâni. În intervalul dintre module, auditorii şi inspectorii vor efectua cercetare proprie asupra materialelor puse la dispoziţie, iar rezultatele acestor cercetări vor fi prezentate cu caracter informativ în prima zi din următoarea sesiune/modul.
ANEXA nr. 26:
(- Anexa nr. 6 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora)
- faţă -

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR

ATESTAT

DE AUDITOR DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ

În baza Deciziei Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor nr. ....... din ......, se atestă calitatea de ".AUDITOR DE SIGURANŢA RUTIERA" obţinută în urma examenului promovat în data de ...................., în ......................, de către dl/dna ......................., născut(ă) la data de .................., în ............................

Titularul beneficiază de toate drepturile stabilite de legislaţia în vigoare.

Valabil de la ....................

(semnătura şi ştampila)

Seria ASR nr. _____

Emitent,

- verso -
Menţiuni privitoare la cursurile de instruire periodică (IP) şi perfecţionare profesională (PP) la care a participat titularul:

Tip curs/

Perioada/

Furnizor/Tip curs/

Perioada/

Furnizor

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

______/

______/

L.S.

ANEXA nr. 27:
(- Anexa nr. 7 la Metodologia de organizare a cursurilor de formare şi instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora
- faţă -

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR

ATESTAT

DE INSPECTOR DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ

În baza Deciziei Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor nr. ...... din ................., se atestă calitatea de " INSPECTOR DE SIGURANŢA RUTIERA" obţinută în urma examenului promovat în data de ............., în ............, de către dl/dna ................, născut(ă) la data de ................., în ........................... .

Titularul beneficiază de toate drepturile stabilite de legislaţia în vigoare.

Valabil de la .........................

(semnătura şi ştampila)

Seria ISR nr. ............................

Emitent,

- verso -
În baza Deciziei Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor nr. ........... din ............, se atestă dreptul de a efectua EVALUARE DE IMPACT ASUPRA SIGURANŢEI RUTIERE obţinut în urma examenului promovat în data de ............, în ..........., de către dl/dna ....................., născut (ă) la data de ..........................., în ........................... .
Titularul beneficiază de toate drepturile stabilite de legislaţia în vigoare.
Valabil de la ..............................
Emitent,
(semnătura şi ştampila)
Menţiuni privitoare la cursurile de instruire periodică (IP) şi perfecţionare profesională (PP) la care a participat titularul:

Tip curs

Perioada

Furnizor Tip curs/ L.S.

Perioada

Furnizor

L.S.

______/

______/

_____L.S.____

______/

______/

_____L.S.____

______/

______/

_____L.S.____

______/

______/

_____L.S.____

______/

______/

_____L.S.____

______/

______/

_____L.S.____

______/

______/

_____L.S.____

______/

______/

_____L.S.____

ANEXA nr. 3: METODOLOGIA de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere,şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi contractele-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este instituţia competentă să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă rutieră.
(2)Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră se realizează la solicitarea investitorului proiectului de infrastructură rutieră, denumit în continuare investitor.
(3)Inspecţia de siguranţă rutieră se realizează la solicitarea administratorului drumului public.
CAPITOLUL II: Contractarea serviciilor privind realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă rutieră
SECŢIUNEA 1: Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere
Art. 2
În vederea contractării serviciilor privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere solicitantul depune sau transmite prin poştă cu confirmare de primire, la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, însoţită de actele de identificare ale acestuia, în copie, semnate şi ştampilate pentru conformitate.
Art. 3
(1)În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării prevăzute la art. 2, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înaintează solicitantului, în vederea semnării, contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, întocmit conform contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 2a la prezenta metodologie.
(2)Solicitantul evaluării de impact asupra siguranţei rutiere are obligaţia de a returna contractul prevăzut la alin. (1) semnat, în termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia.
(3)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. semnează contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi transmite un exemplar al acestuia solicitantului.
Art. 4
În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. notifică investitorului, după caz, auditorul de siguranţă rutieră sau echipa de auditori de siguranţă rutieră desemnaţi în condiţiile legii.
Art. 5
(1)În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere de către ambele părţi, investitorul are obligaţia de a depune sau transmite prin poştă cu confirmare de primire, la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. documentele necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, în original sau în copie semnată şi ştampilată pe fiecare pagină pentru conformitate.
(2)Documentele minime prevăzute la alin. (1) întocmite conform legislaţiei în vigoare, sunt următoarele:
a)Părţile scrise ale proiectului*;
b)Părţile desenate ale proiectului*;
___
*în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"
c)Caietele de sarcini ale proiectului;
d)Situaţia obiectivelor generatoare atât de trafic rutier, cât şi pietonal;
e)Situaţia accidentelor rutiere petrecute în ultimii 3 ani, pe sectorul studiat sau în zona intersecţiilor cu acesta;
f)analiza cost-beneficiu, dacă aceasta este disponibilă la data realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;
g)alte date/informaţii/documente necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere.
Art. 6
După realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere în termenii contractuali prevăzuţi, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură predarea raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere către solicitant.
Art. 7
Investitorul are obligaţia de a întreprinde, conform legii, demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conţinute în raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere.
Art. 8
Investitorul are dreptul de a contesta motivat recomandările cuprinse în Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului.
SECŢIUNEA 2: Auditul de siguranţă rutieră
Art. 9
(1)Auditul de siguranţă rutieră se concretizează printr-un raport de audit de siguranţă rutieră.
(2)Raportul de audit de siguranţă rutieră cuprinde 4 capitole, corespunzătoare pentru fiecare din următoarele stadii:
a)proiectul preliminar;
b)proiectele detaliate;
c)anterior recepţionării drumului public;
d)imediat după darea în exploatare a drumului public.
(3)Fiecare capitol se concretizează printr-un raport preliminar aferent fiecărui stadiu prevăzut la alin. (2).
(4)Proiectul preliminar cuprinde studiul de prefezabilitate, de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, după caz.
(5)Proiectele detaliate cuprind proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.
Art. 10
Investitorul are obligaţia de a încheia cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. câte un contract distinct pentru fiecare stadiu supus auditului de siguranţă rutieră.
Art. 11
În vederea contractării serviciilor privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră solicitantul depune sau transmite prin poştă cu confirmare de primire, la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, însoţită de actele de identificare ale acestuia, în copie, semnate şi ştampilate pentru conformitate.
Art. 12
(1)În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării prevăzute la art. 11, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înaintează solicitantului, în vederea semnării, contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră, întocmit conform contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 2b la prezenta metodologie.
(2)Solicitantul are obligaţia de a returna contractul prevăzut la alin. (1) semnat, în termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia.
(3)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. semnează contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră şi transmite un exemplar al acestuia solicitantului.
Art. 13
În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. notifică investitorului, după caz, auditorul de siguranţă rutieră sau echipa de auditori de siguranţă rutieră desemnaţi în condiţiile legii.
Art. 14
(1)În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră de către ambele părţi, investitorul are obligaţia de a depune sau transmite prin poştă cu confirmare de primire, la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. documentele necesare realizării auditului de siguranţă rutieră, în original sau în copie semnată şi ştampilată pe fiecare pagină pentru conformitate.
(2)Documentele necesare realizării auditului de siguranţă rutieră, în funcţie de stadiul proiectului, sunt, după caz:
a)studiul de prefezabilitate;
b)studiul de fezabilitate;
c)documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie;
d)evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;
e)proiectul tehnic;
f)detaliile de execuţie;
g)planurile generale ale traseului;
h)planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului;
i)planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;
j)planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere din dotare;
k)analizele de trafic, existent şi prognozat;
l)datele şi informaţiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;
m)recomandările conţinute în rapoartele de audit de siguranţă rutieră anterioare;
n)alte informaţii necesare.
Art. 15
După finalizarea auditului de siguranţă rutieră pentru fiecare stadiu menţionat, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură predarea raportului preliminar aferent stadiului respectiv către solicitant.
Art. 16
Investitorul are obligaţia de a întreprinde, conform legii, demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor prevăzute în raportul menţionat la art. 15.
Art. 17
Investitorul are dreptul de a contesta motivat recomandările cuprinse în raportul menţionat la art. 15 la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.
SECŢIUNEA 3: Inspecţia de siguranţă rutieră
Art. 18
(1)În vederea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră solicitantul depune sau transmite electronic sau prin poştă cu confirmare de primire, la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie însoţită de actele de identificare ale acestuia, în copie/format scanat, semnate şi ştampilate, pentru conformitate.
(2)Inspecţiile de siguranţă rutieră sunt:
a)inspecţii de siguranţă rutieră periodice;
b)inspecţii de siguranţă rutieră suplimentare.
(3)Inspecţiile de siguranţă rutieră periodice se efectuează obligatoriu pentru fiecare drum public, din doi în doi ani, alternativ în perioadele iarnă şi vară, conform unei planificări anuale şi în baza contractelor încheiate între administratorul drumului public şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(4)Inspecţiile de siguranţă rutieră suplimentare se efectuează în cazul unui accident de circulaţie soldat cu persoane decedate înregistrat pe un drum public, în baza unor contracte-cadru încheiate între administratorul drumului public şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Art. 19
(1)Planificarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodică prevăzută la art. 18 alin. (3) pentru autostrăzi şi drumuri naţionale se realizează pe bază de protocol între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorul drumului public.
(2)Pentru celelalte categorii de drumuri, planificarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodică se realizează la nivel judeţean, municipal, orăşenesc sau comunal, după caz, prin identificarea modalităţilor specifice de colaborare cu administratorul drumului public.
(3)Planificările menţionate la alin. (1) şi (2) trebuie să respecte termenele prevăzute la art. 10 alin. (4) din Legea 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată.
(4)Administratorul drumului public are obligaţia de a solicita realizarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodică cu cel puţin 30 de zile înaintea termenului prevăzut în planificarea stabilită la alin. (1) sau (2), după caz.
Art. 20
Administratorul drumului public are obligaţia de a solicita inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară imediat, dar nu mai târziu de 72 ore de la notificarea primită din partea organelor de poliţie care anchetează producerea accidentului rutier.
Art. 21
(1)În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării prevăzute la art. 18, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înaintează administratorului drumului, în vederea semnării, contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră, întocmit conform contractului-cadru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2c la prezenta metodologie.
(2)Administratorul drumului are obligaţia de a returna contractul prevăzut la alin. (1) semnat, în termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia.
(3)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. semnează contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră şi transmite un exemplar al acestuia administratorului drumului public.
Art. 22
În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. notifică administratorului drumului public, după caz, inspectorul de siguranţă rutieră sau echipa de inspectori de siguranţă rutieră, desemnaţi în condiţiile legii.
Art. 23
(1)În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră de către ambele părţi, administratorul drumului public are obligaţia de a depune sau transmite prin poştă cu confirmare de primire, la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. documentele necesare realizării inspecţiei de siguranţă rutieră, în original sau în copie semnată şi stampilată pe fiecare pagină pentru conformitate.
(2)Documentele necesare realizării inspecţiei de siguranţă rutieră sunt:
a)date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate, conţinând numărul de accidente, de persoane decedate şi persoane grav rănite în ultimele 36 de luni;
b)descrierea sectorului de drum supus inspecţiei de siguranţă rutieră;
c)eventualele rapoarte de inspecţie de siguranţă rutieră anterioare referitoare la acelaşi tronson rutier, în copie;
d)alte informaţii considerate necesare de către inspectorul de siguranţă rutieră.
(3)Documentele necesare realizării inspecţiei de siguranţă rutieră suplimentară sunt:
a)descrierea sectorului de drum supus inspecţiei de siguranţă rutieră;
b)eventualele rapoarte de siguranţă rutieră anterioare referitoare la acelaşi tronson rutier, în copie;
c)situaţia cuprinzând numărul de accidente, de persoane decedate şi persoane grav rănite în ultimele 36 de luni pe tronsonul respectiv de drum public;
d)raportul de accident întocmit de organele de poliţie care anchetează evenimentul rutier, dacă a fost pus la dispoziţie;
e)alte informaţii considerate necesare de către inspectorul de siguranţă rutieră.
Art. 24
(1)După finalizarea inspecţiei de siguranţă rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură predarea Raportului de inspecţie de siguranţă rutieră în termenii contractuali prevăzuţi în contractul semnat cu administratorul drumului public către solicitant.
(2)Forma şi structura raportului de inspecţie de siguranţă rutieră se elaborează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Datele menţionate în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se utilizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranţă rutieră.
CAPITOLUL III: Desemnarea auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră
Art. 25
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R desemnează auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră în vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră sau a inspecţiei de siguranţă rutieră în termenul legal.
Art. 26
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. păstrează evidenţa auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră şi în format electronic.
Art. 27
(1)Auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră au obligaţia de a informa Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în situaţia în care nu vor fi disponibili în vederea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră/ inspecţiei de siguranţă rutieră pentru o perioadă mai mare de 5 zile.
(2)Informarea se transmite în format electronic, pe adresa de e-mail pusă la dispoziţie de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în acest sens, cu cel puţin o zi înainte de începerea perioadei de indisponibilitate.
(3)Auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră au obligaţia de a anunţa în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare intervenită cu privire la datele de contact înscrise în Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră.
(4)În cazul nerespectării prevederilor cuprinse la alin. (1), (2) sau (3) auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră nu va mai fi desemnat pentru o perioadă de 6 luni.
Art. 28
(1)În vederea desemnării auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. publică, pe pagina sa de internet, anunţul privind solicitarea investitorului/administratorului drumului public pentru realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră/inspecţiei de siguranţă rutieră care urmează a fi contractată.
(2)Auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră au obligaţia de a transmite în termen de 10 zile de la publicarea anunţului, în format electronic, Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. solicitarea de înscriere pe lista auditorilor de siguranţă rutieră disponibili pentru proiectul respectiv, însoţită de declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de independenţă prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, conform modelului publicat pe pagina de internet Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. .
(3)La încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va nominaliza auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră dintre cei înscrişi, în baza procedurii interne de desemnare, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată.
(4)În situaţia în care nu au fost înregistrate solicitări sau nu se poate asigura numărul necesar de auditori/inspectori de siguranţă rutieră, desemnarea acestora se realizează de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. conform procedurii menţionate la alin. (3), ţinând seama de prevederile legale.
Art. 29
(1)Numărul necesar de auditori/inspectori de siguranţă rutieră se stabileşte având în vedere lungimea sectorului de drum. Pentru un sector de cel mult 20 km, lucrările de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, audit de siguranţă rutieră sau inspecţie de siguranţă rutieră periodică se execută de către un auditor/inspector de siguranţă rutieră sau de către o echipă de auditori/inspectori de siguranţă rutieră, după caz, în funcţie de complexitatea lucrării. Componenţa echipei de evaluare/audit/inspecţie este stabilită de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. .
(2)Pentru sectoarele de drum care depăşesc 20 km, lucrările de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi audit de siguranţă rutieră se execută de o echipă formată din cel puţin 2 auditori/inspectori de siguranţă rutieră. Componenţa echipei de evaluare/audit este stabilită de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. .
(3)Pentru sectoarele de drum care depăşesc 50 km, lucrările de inspecţie de siguranţă rutieră se execută de o echipă formată din cel puţin 2 inspectori de siguranţă rutieră. Componenţa echipei de inspecţie de siguranţă rutieră este stabilită de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. .
Art. 30
(1)Procedura de desemnare a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră se finalizează prin încheierea, între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi persoanele desemnate, a unui contract de prestări servicii întocmit după caz, conform contractelor-cadru prevăzute în anexele nr. 2d, 2e, 2f şi 2g la prezenta metodologie.
(2)În cazul refuzului nejustificat al semnării contractului prevăzut la alin. (1), auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră nu va mai fi desemnat pentru o perioadă de 6 luni.
Art. 31
(1)În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului cu investitorul/administratorul drumului public, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R transmite auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră desemnat, prin poştă, cu confirmare de primire, contractul privind realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră/inspecţiei de siguranţă rutieră, după caz.
(2)Auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră transmite contractul semnat pe fiecare pagină, la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 2 zile lucrătoare de la primire.
Art. 32
În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea contractului privind realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră/inspecţiei de siguranţă rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră un exemplar al contractului respectiv, însoţit de documentele depuse de investitor/administratorul drumului public, după caz.
Art. 33
Lista cuprinzând auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră cu care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a încheiat contracte va fi publicată pe pagina de internet a instituţiei.
CAPITOLUL IV: Metodologia de lucru a auditorului/ inspectorului de siguranţă rutieră
SECŢIUNEA 1: Metodologia de lucru a auditorului de siguranţă rutieră
Art. 34
(1)Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrată a studiului de prefezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră care se construieşte sau se modifică substanţial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 a Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutiera, republicată şi se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere.
(2)Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranţă rutieră care contribuie la alegerea soluţiei propuse şi să furnizeze toate informaţiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opţiuni evaluate.
Art. 35
Auditul de siguranţă rutieră reprezintă verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării, care se realizează potrivit prevederilor cuprinse în Anexa nr. 2 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată şi se concretizează prin câte un raport preliminar aferent fiecărui stadiu prevăzut la art. 9 alin. (2) din prezenta metodologie.
Art. 36
Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere/auditul de siguranţă rutieră cuprinde următoarele etape:
a)analiza informaţiilor şi datelor necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră, transmise de către investitor şi/sau Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi, după caz, solicitarea de informaţii suplimentare;
b)şedinţa de deschidere, cu participarea investitorului şi a auditorului/echipei de auditori;
c)realizarea propriu-zisă a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră care include studiul documentaţiei corelat, după caz, cu analiza la faţa locului, completarea listei-cadru de verificări corespunzătoare categoriei de drum supusă auditului de siguranţă rutieră, al cărei model va fi elaborat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi va fi publicată pe site-ul propriu, în termen de 90 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, a prezentului ordin şi se actualizează ori de câte ori este necesar;
d)şedinţa de închidere cu participarea auditorului/echipei de auditori de siguranţă rutieră şi a investitorului, în care se prezintă raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere sau, după caz, raportul preliminar de audit de siguranţă rutieră întocmit şi se prezintă recomandările din conţinutul acestuia, urmând a se întocmi şi procesul verbal al şedinţei;
e)depunerea în termenii menţionaţi în contract a raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere sau, după caz, a raportului preliminar de audit de siguranţă rutieră, care va avea anexate şi listele-cadru de verificări, precum şi procesul verbal prevăzut la lit. d).
Art. 37
(1)Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere are următoarea structură:
a)denumirea proiectului, perioada de realizare şi auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră;
b)cuprins;
c)scopul evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;
d)descrierea generală a situaţiei actuale şi situaţia în cazul neiniţierii vreunei acţiuni;
e)date specifice proiectului;
f)analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere;
g)compararea opţiunilor, inclusiv având în vedere analiza cost - beneficiu, dacă aceasta este disponibilă;
h)recomandări privind adoptarea soluţiei optime din punct de vedere a siguranţei rutiere;
i)opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate.
(2)Raportul preliminar de audit de siguranţă rutieră are următoarea structură:
a)denumirea şi stadiului proiectului, perioada de realizare şi auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră;
b)cuprins;
c)scopul auditului de siguranţă rutieră;
d)descrierea generală a proiectului;
e)date specifice proiectului;
f)descrierea detaliată a neconformităţilor identificate şi motivarea acestora din punct de vedere al siguranţei rutiere;
g)recomandări pentru eliminarea neconformităţilor sau reducerea incidenţei acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele analizei cost - beneficii;
h)opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate;
i)lista-cadru de verificări.
SECŢIUNEA 2: Metodologia de lucru a inspectorilor de siguranţă rutieră
Art. 38
(1)Inspecţia de siguranţă rutieră periodică reprezintă verificarea reţelei rutiere aflată în exploatare, din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau de întreţinere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere, se realizează potrivit prevederilor cuprinse la pct. 3 din anexa nr. 3 a Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutiera, republicată şi se concretizează într-un raport de inspecţie de siguranţă rutieră.
(2)Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară urmăreşte adoptarea cu operativitate a măsurilor corective pentru prevenirea producerii de accidente rutiere datorate infrastructurii rutiere, se realizează potrivit prevederilor cuprinse la art. 10 alin. (6) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutiera, republicată şi se concretizează într-un raport de inspecţie suplimentară de siguranţă rutieră.
Art. 39
(1)Inspecţia de siguranţă rutieră cuprinde următoarele etape:
a)analiza informaţiilor şi datelor necesare realizării inspecţiei de siguranţă rutieră transmise de către administratorul drumului public şi/sau Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
b)realizarea propriu-zisă a inspecţiei de siguranţă rutieră care include studiul documentaţiei corelat cu analiza la faţa locului, analiza eventualelor recomandări cuprinse în rapoartele întocmite anterior, completarea listei-cadru de verificări corespunzătoare categoriei de drum supusă inspecţiei de siguranţă rutieră, al cărei model va fi elaborat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi va fi publicată pe site-ul propriu, în termen de 90 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, a prezentului ordin şi se actualizează ori de câte ori este necesar;
c)depunerea în termenii menţionaţi în contract a raportului de inspecţiei de siguranţă rutieră.
(2)Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară se realizează prin vizită la locul accidentului completată cu analiza documentelor puse la dispoziţie conform art. 12 alin. 3 din Legea nr. 265/2008. în cadrul inspecţiei de siguranţă rutieră, desfăşurată prin vizita la locul producerii evenimentului rutier, inspectorul de siguranţă rutieră va analiza:
a)tipul de zonă de relief;
b)categoria drumului;
c)tipul intersecţiilor;
d)precizarea semnalizării rutiere existente, orizontale şi verticale;
e)numărul benzilor de circulaţie;
f)caracteristici ale suprafeţei rutiere;
g)sistemele de iluminat existente în zonă;
h)condiţiile meteorologice:
i)restricţiile de viteză de pe sectorul studiat;
j)obstacolele existente în zona de siguranţă a drumului, localizarea cât mai exactă a accidentului, data şi ora accidentului, gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate şi vătămate, caracteristicile persoanelor implicate în accident (vârsta, sexul, naţionalitatea, nivelul alcoolemiei, utilizarea sau nu a echipamentelor de siguranţă), date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, ţara în care este înregistrat, echipament de siguranţă după caz, date privind ultimele controale tehnice periodice, în conformitate cu legislaţia aplicabilă), tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea vehiculului, manevrele conducătorului auto, precum şi ori de câte ori este posibil informaţii privind timpul dintre momentul accidentului şi constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgenţă.
Art. 40
(1)Raportul de inspecţie de siguranţă rutieră periodică are următoarea structură:
a)denumirea sectorului de drum, perioada de realizare şi inspectorul/echipa de inspecţie;
b)cuprins;
c)scopul inspecţiei de siguranţă rutieră;
d)descrierea generală a sectorului de drum inspectat;
e)analiza gradului de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele de inspecţiei de siguranţă rutieră anterioare;
f)analiza statisticilor privind accidentele rutiere înregistrate pe sectorul de drum inspectat;
g)descrierea detaliată a neconformităţilor constatate şi motivarea acestora din punct de vedere al siguranţei rutiere;
h)recomandări pentru eliminarea neconformităţilor sau reducerea incidenţei acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele analizei cost - beneficii;
i)opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate;
j)lista-cadru de verificare.
(2)Raportul de inspecţiei de siguranţă rutieră în cazul unui accident de circulaţie soldat cu persoane decedate înregistrat pe un drum public cuprinde cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată. Un punct distinct din raportul de inspecţie este analiza recomandărilor din rapoartele de siguranţă rutieră anterioare, care nu au fost rezolvate până la data accidentului.
(3)Recomandările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii pentru administratorul drumului public, în condiţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 265/2008.
Art. 41
Administratorul drumului supus inspecţiei de siguranţă rutieră are obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. baza de date proprie privind accidentele grave, soldate cu victime umane şi/sau pagube materiale majore, inclusiv ale infrastructurii rutiere şi/sau echipamentelor aferente acesteia, care au avut loc pe sectoarele de drum administrate de acesta.
Art. 42
(1)La expirarea termenului prevăzut în contractul încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră, acesta prezintă la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/audit de siguranţă rutieră/inspecţie de siguranţă rutieră/inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară, după caz, în două exemplare în original, precum şi întreaga documentaţia primită în scopul elaborării acestui raport.
(2)Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. verifică îndeplinirea termenilor contractuali privind întocmirea raportului prevăzut la alin. (1) şi conformitatea celor două exemplare.
(3)Un exemplar original al raportului prevăzut la alin. (1), însoţit de notificarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., va fi returnat auditorului/inspectorului de siguranţă, pentru a fi depus la sediul investitorului/administratorului.
Art. 43: [-Art. 45]
Un exemplar original al raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră/inspecţiei de siguranţă rutieră/inspecţiei de siguranţă rutieră suplimentară se arhivează în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. .
Art. 44: [-Art. 43]
În cazul contestaţiei depuse de către investitor/administrator, raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/audit de siguranţă rutieră/inspecţie de siguranţă rutieră/inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară, după caz, va fi completat cu un exemplar original al deciziei Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor.
Art. 45: [-Art. 44]
Responsabilitatea privind recomandările conţinute în raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/audit de siguranţă rutieră/inspecţie de siguranţă rutieră/inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară, după caz, revine exclusiv auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră.
Art. 46: [-Art. 45]
Contractele-cadru prevăzute în anexele nr. 2a - 2g la prezenta metodologie reprezintă cadru general, clauzele putând fi completate dacă specificul şi particularităţile fiecărui caz în parte o impun.
Art. 47: [-Art. 46]
Anexele nr. 1, 2a-2g fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA nr. 31:
(- Anexa nr. 1 la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi contractele-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră)
Către,
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Subscrisa, ...................... (denumirea societăţii) ........................., reprezentată prin ........................., în calitate de ........................... cu sediul în municipiul/oraşul/comuna ............................., judeţul/sectorul .............................., la adresa .........................., cod de identificare fiscală ...................... (numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz), nr. .............., cont nr. .............................. deschis la ......................, în calitate de ................. (investitor, administrator) al proiectului de infrastructură rutieră/sectorului de drum ......................................, derulat pe .................... (tipul drumului, identificarea şi detaliile sectorului de drum, intersecţii şi noduri) ......................................, prin prezenta solicit realizarea ........................... (după caz, se va solicita:
evaluare de impact privind siguranţa infrastructurii rutiere, audit de siguranţă rutieră cu indicarea stadiului, inspecţie de siguranţă rutieră periodică, inspecţie de siguranţă suplimentară în caz de accident).
În conformitate cu detaliile proiectului, lungimea sectorului de drum este de ......................... km
având:

Intersecţii

Nr. crt.

Localizare

Cu

(detalii drum)

Cu

(detalii drum)

Cu

(detalii drum)

1

    

2

    

3

    

4

    

....

    

Noduri

Nr. crt.

Localizare

Cu

(detalii drum)

Cu

(detalii drum)

Cu

(detalii drum)

1

    

2

    

3

    

4

    

....

    
Anexez prezentei cereri: ................... (se nominalizează actele de identificare) .....................
Data .....................
Investitor/Administrator,
(denumire, nume reprezentant, semnătură)
........................................
ANEXA nr. 32^a: Contract-cadru de prestări servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere
(- Anexa nr. 2a la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi contractele-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră)
Contract-cadru de prestări servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere
CAPITOLUL I: PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu sediul în Bucureşti ..........................., cod fiscal nr. .................., având contul nr. ..............., deschis la ........................., reprezentată prin ......................, având funcţia de ..................... în calitate de Prestator pe de o parte şi
2.Investitor/Administrator ...................., cu sediul în ................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ...................., sub nr. ............... din ........................, cod fiscal nr. .................... din ......................., având contul nr. ...................., deschis la ......................, reprezentată de ......................., cu funcţia de .........................., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte
CAPITOLUL II: DEFINIŢII
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a)evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere a unei noi căi rutiere sau a unei modificări substanţiale a reţelei existente. Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră şi se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;
b)drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c)proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic;
d)forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
e)zile - zile calendaristice dacă nu este specificat altfel.
CAPITOLUL III: OBIECTUL CONTRACTULUI
1.Prestarea de servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere pentru proiectul .....................
CAPITOLUL IV: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
SECŢIUNEA 1:
1.1.Drepturile Prestatorului:
a)de a verifica documentaţia depusă de Beneficiar;
b)de a solicita un avans de 20% din valoarea contractului;
c)de a returna documentaţia necesară realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere depusă de Beneficiar în situaţia în care se constată ca aceasta este incompletă;
d)de reziliere a contractului, în situaţia în care Beneficiarul depune documentaţia incompletă de două ori consecutiv.
SECŢIUNEA 2:
1.2.Obligaţiile Prestatorului:
a)să asigure confidenţialitatea cu privire la datele/informaţiile/documentele puse la dispoziţie de Beneficiar;
b)să desemneze auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră care urmează a realiza evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;
c)să depună toate diligenţele în vederea asigurării întocmirii şi predării la termen a Raportului privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere.
SECŢIUNEA 3:
2.1.Drepturile Beneficiarului:
a)să fie informat cu privire la data de începere a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;
b)să primească Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, întocmit conform Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, în termenul prevăzut în Capitolul X din prezentul contract;
c)să conteste motivat la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, în tot sau în parte, recomandările cuprinse în Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia.
SECŢIUNEA 4:
2.2.Obligaţiile Beneficiarului:
a)să depună la sediul prestatorului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, documentele necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere existente pentru proiectul care face obiectul prezentului contract, respectiv:
1.i. Părţile scrise ale proiectului*;
2.ii. Părţile desenate ale proiectului*;
____
*în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"
3.iii. Caietele de sarcini ale proiectului;
4.iv. Situaţia obiectivelor generatoare atât de trafic rutier, cât şi pietonal;
5.v. Situaţia accidentelor rutiere petrecute în ultimii 3 ani, pe sectorul studiat sau în zona intersecţiilor cu acesta;
6.vi. analiza cost-beneficiu, dacă aceasta este disponibilă la data realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;
7.vii. alte date/informaţii/documente necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere.
b)în cazul prevăzut la pct. 1.1 lit. c) din prezentul capitol, să depună în termen de 5 zile lucrătoare documentaţia completă pentru realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;
c)să participe la şedinţele de deschidere şi finalizare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere;
d)să asigure condiţiile necesare pentru realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile şi documentele solicitate;
e)să respecte recomandările conţinute în Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi să întreprindă demersurile necesare în vederea aplicării acestora, în colaborare cu proiectantul şi/sau executantul, după caz;
f)să efectueze plăţile conform contractului.
CAPITOLUL V: FORŢA MAJORĂ
1.Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
3.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
4.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
CAPITOLUL VI: REZILIEREA CONTRACTULUI
1.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 10 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.
2.Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.
3.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
CAPITOLUL VII: APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE
1.Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare.
2.În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea fără TVA a contractului pentru fiecare zi de întârziere, aplicate după scurgerea unui perioade de 28 de zile de la expirarea termenului de îndeplinire a obligaţiilor, până la îndeplinirea efectivă a acestora.
3.În cazul în care Beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile financiare prevăzute la Capitolul XI pct. 2, Prestatorul are dreptul de a aplica penalităţi în sumă echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, din cuantumul avansului stabilit, începând cu ziua imediat următoare datei scadente. Penalităţile se vor calcula pentru o perioadă de 7 zile, urmând ca la sfârşitul acestei perioade contractul să fie reziliat fără nici o altă notificare.
4.În cazul în care Beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la capitolul XI pct. 1 în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
CAPITOLUL VIII: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
1.Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului;
2.Dacă, după începerea acestor tratative, Beneficiarul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România, sau orice instanţe competente să soluţioneze astfel de litigii din alte state membre ale Uniunii Europene.
CAPITOLUL IX: MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
CAPITOLUL X: DURATA CONTRACTULUI
1.Durata contractului este de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Autoritatea Rutieră Română - ARR.
2.Prestatorul se va asigura că Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere va fi predat la sediul Beneficiarului, într-un exemplar, în original, în intervalul de timp prevăzut la pct. 1.
CAPITOLUL XI: VALOAREA CONTRACTULUI
1.Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ................... lei şi va fi plătită de beneficiar prin virament bancar în contul indicat la Capitolul I din prezentul contract, în termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale de către prestator.
2.Valoarea contractului se calculează în conformitate cu Anexa 1 la prezentul contract.
3.Valoarea contractului se calculează conform prevederilor Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011.
4.Plata se va face în lei, la cursul de schimb Leu/EURO comunicat de BNR în ziua emiterii facturii şi înscris pe factură.
CAPITOLUL XII: CLAUZE FINALE
1.Documentele de identificare ale beneficiarului se regăsesc anexate în copie la prezentul contract.
2.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ......................... în 2 exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.
PRESTATOR
BENEFICIAR
ANEXA nr. 32^a^1:
(- Anexa la contractul Nr. ............. din data ................)
Prezenta anexă defineşte obiectul contractului şi calculează valoarea lui în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011.
Prin sector de drum supus evaluării de impact asupra siguranţei rutiere se înţelege drumul cu denumirea şi clasificarea conformă cu Secţiunea II din Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată, având definit punctul de început, punctul de sfârşit şi intersecţiile/nodurile aferente în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011., care este supus evaluării de impact.
Prin "tarif per Km"/"tarif per buc." se înţeleg tarifele stabilite prin Anexa nr. 2 la OMTI nr. 480/2011.

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere

Nr. crt.

Sector de drum supus evaluării de impact asupra siguranţei rutiere

Lungime Km

Tarif per Km

Valoare

Drum

De la [Km__+__m]

La [Km __+__m]

 

1

2

3

4=3-2

5

6=4 x 5

1

      

2

      

3

      

Total Km lungime:

 

Total 1:

 
Având intersecţiile:

Nr. crt.

Localizare

[Km __ + __m]

Cu drum 1

Cu drum 2

Cu drum 3

Tarif per buc.

1

     

2

     

3

     

4

     
 

Total 2:

 
Având nodurile:

Nr. Crt.

Localizare

[Km __ + __m]

Cu drum 1

Cu drum 2

Cu drum 3

Tarif per buc.

1

     

2

     
 

Total 3:

 

Valoare Contract fără TVA (Total 1+ Total 2+ Total 3):

 
BENEFICIAR
PRESTATOR
ANEXA nr. 32^b:
(- Anexa nr. 2b la Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi contractele-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră)
Contract-cadru de prestări servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră
CAPITOLUL I: PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu sediul în Bucureşti ......................, cod fiscal nr. ................., având contul nr. ..........., deschis la ......................., reprezentată prin ...................., având funcţia de ...................... în calitate de prestator pe de o parte şi
2.Investitor ........................., cu sediul în ........................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................., sub nr. ........... din ......................., cod fiscal nr. ............... din ......................, având contul nr. .............., deschis la ......................, reprezentată de ......................., cu funcţia de ......................., în calitate de beneficiar, pe de altă parte
Sau
3.Consiliul General/Judeţean/Local ......................... cu sediul în .............................., cod fiscal nr. ....................., având contul nr. ..............., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, având funcţia de ..........................., în calitate de beneficiar, pe de altă parte
au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră, în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu respectarea următoarelor clauze:
CAPITOLUL II: DEFINIŢII
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a)audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare la începutul exploatării, pentru fiecare din următoarele stadii: proiect preliminar, proiecte detaliate, anterior recepţionării drumului public, imediat după darea în exploatare a drumului public;
b)auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră;
c)drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic;
e)forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f)zile - zile calendaristice dacă nu este specificat altfel.
CAPITOLUL III: OBIECTUL CONTRACTULUI
1.Prestarea de servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră pentru proiectul .............., stadiul ..................... .
CAPITOLUL IV: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
SECŢIUNEA 1:
1.1: Drepturile prestatorului:
a)de a verifica documentaţia depusă de beneficiar;
b)de a solicita un avans de 20 % din valoarea contractului;
c)de a returna documentaţia necesară realizării auditului de siguranţă rutieră, depusă de beneficiar, în situaţia în care se constată ca aceasta este incompletă;
d)de reziliere a contractului, în situaţia în care beneficiarul depune documentaţia incompletă de două ori consecutiv.
SECŢIUNEA 2:
1.2.Obligaţiile prestatorului
a)să asigure confidenţialitatea cu privire la datele/informaţiile/documentele puse la dispoziţie de beneficiar;
b)să desemneze auditorul de siguranţă rutieră/echipa de auditori de siguranţă rutieră care urmează a realiza auditul de siguranţă rutieră aferent stadiului prevăzut în prezentul contract;
c)să depună toate diligenţele în vederea asigurării întocmirii şi predării la termen a raportului preliminar aferent stadiului auditat;
SECŢIUNEA 3:
2.1.Drepturile beneficiarului:
a)să fie informat cu privire la data de începere a auditului de siguranţă rutieră aferent stadiului auditat;
b)să primească în termenul prevăzut la Capitolul X raportul de audit de siguranţă rutieră preliminar aferent stadiului auditat, întocmit conform Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;
c)să conteste motivat la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, în tot sau în parte, recomandările cuprinse în raportul preliminar aferent stadiului auditat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia.
SECŢIUNEA 4:
2.2.Obligaţiile beneficiarului:
a)să depună la sediul prestatorului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, documentele necesare pentru realizarea auditului de siguranţă rutieră aferent stadiului auditat.
Documentele necesare realizării auditului de siguranţă rutieră, în funcţie de stadiul proiectului, sunt, după caz:
1.i. studiul de prefezabilitate;
2.ii. studiul de fezabilitate;
3.iii. documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie,
4.iv. evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;
5.v. proiectul tehnic;
6.vi. detaliile de execuţie;
7.vii. planurile generale ale traseului;
8.viii. planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului;
9.ix. planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;
10.x. planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere din dotare;
11.xi. analizele de trafic, existent şi prognozat;
12.xii. datele şi informaţiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumurile auditate;
13.xiii. eventualele informaţii cu privire la recomandările conţinute în rapoartele de siguranţă rutieră anterioare;
14.xiv. alte informaţii necesare.
b)în cazul prevăzut la pct. 1.1 lit. c) din prezentul capitol, să depună în termen de 5 zile lucrătoare documentaţia completă pentru realizarea auditului de siguranţă rutieră aferent stadiului auditat;
c)să participe la şedinţele de deschidere şi finalizare a auditului de siguranţă rutieră, la stadiul precizat la cap. III, pct. 1;
d)să asigure condiţiile necesare pentru realizarea auditului de siguranţă rutieră aferent stadiului auditat şi să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile şi documentele necesare;
e)să respecte recomandările conţinute în raportul preliminar aferent stadiului auditat şi să întreprindă demersurile necesare în vederea aplicării acestora, în colaborare cu proiectantul şi/sau executantul, după caz;
f)să efectueze plăţile conform contractului.
CAPITOLUL V: FORŢA MAJORĂ
1.Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
3.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
4.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
CAPITOLUL VI: REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
1.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 10 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.
2.Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.
3.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
4.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
CAPITOLUL VII: APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE
1.Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare.
2.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea fără TVA a contractului pentru fiecare zi de întârziere, aplicate după scurgerea unui perioade de 28 de zile de la expirarea termenului de îndeplinire a obligaţiilor, până la îndeplinirea efectivă a acestora.
3.În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile financiare prevăzute la Capitolul XI pct. 2, prestatorul are dreptul de a aplica penalităţi în sumă echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, din cuantumul avansului stabilit, începând cu ziua imediat următoare datei scadente. Penalităţile se vor calcula pentru o perioadă de 7 zile, urmând ca la sfârşitul acestei perioade contractul să fie reziliat fără nici o altă notificare.
4.În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la capitolul XI pct. 1 în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
CAPITOLUL VIII: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
1.Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului;
2.Dacă, după începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.
CAPITOLUL IX: MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
CAPITOLUL X: DURATA CONTRACTULUI
1.Durata contractului este de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Autoritatea Rutieră Română - ARR.
2.Prestatorul se va asigura că raportul preliminar aferent stadiului proiectului de infrastructură rutieră supus auditării va fi predat la sediul beneficiarului, într-un exemplar, în original, în intervalul de timp prevăzut la pct. 1.
CAPITOLUL XI: VALOAREA CONTRACTULUI
1.Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ............................ lei şi va fi plătită de beneficiar prin virament bancar în contul indicat la Capitolul I din prezentul contract, în termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale de către prestator.
2.Valoarea contractului se calculează în conformitate cu Anexa 1 la prezentul contract.
3.Valoarea contractului se calculează conform prevederilor Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011.
4.Plata se va face în lei, la cursul de schimb Leu/EURO comunicat de BNR în ziua emiterii facturii şi înscris pe factură.
CAPITOLUL XII: CLAUZE FINALE
1.Documentele de identificare ale beneficiarului se regăsesc anexate în copie la prezentul contract.
2.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ......................... în 2 exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.
PRESTATOR,
BENEFICIAR,
ANEXA nr. 32^b^1:
(- Anexa la Contractul Nr. ...... din data ..........)
Prezenta anexă defineşte obiectul contractului şi calculează valoarea lui în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011.
Prin Stadiul A.S.R. se înţelege acel stadiu al auditului de siguranţa rutieră (1, 2, 3 sau 4) aşa cum este prevăzut la Art. 10 alin. (3) din Legea 265/2008, republicată.
Prin sector de drum supus auditului de siguranţă rutieră - A.S.R. se înţelege drumul cu denumirea şi clasificarea conform cu Secţiunea II din Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată, având definit punctul de început, punctul de sfârşit şi intersecţiile/nodurile aferente în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMTI nr. 480/2011 care este supus auditului de siguranţă rutieră.
Prin "tarif per Km"/"tarif per buc." se înţeleg tarifele stabilite prin OMTI nr. 480/2011

Stadiul A.S.R.

 

Nr. crt.

Sector de drum supus A.S.R.

Lungime Km

Tarif per Km

Valoare

Drum

De la [Km_ + _m]

La [Km _ + _m]

 

1

2

3

4=3-2

5

6=4 x 5

1

      

2

      

3

      

Total Km lungime:

 

Total 1:

 
Având intersecţiile:

Nr. crt.

Localizare

[Km _ + _m]

Cu drum 1

Cu drum 2

Cu drum 3

Tarif per buc.

1

     

2

     

3

     
 

Total 2:

 
Având nodurile:

Nr. Crt.

Localizare

[Km _ + _m]

Cu drum 1

Cu drum 2

Cu drum 3

Tarif per buc.

1

     

2