ORDIN nr. 962 din 11 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (1) şi (5) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, prevăzută în anexa nr 1.
(2)Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică:
a)contribuabililor/plătitorilor prevăzuţi la art. 92 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţi inactivi, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
b)contribuabililor/plătitorilor care beneficiază de alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, aprobate de organul fiscal central, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
c)obligaţiilor fiscale stabilite ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală sau care fac obiectul unei inspecţii fiscale;
d)persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.
Art. 2
(1)Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
a)"Referat privind impunerea din oficiu", prevăzut în anexa nr. 2;
b)160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă", cod 14.13.02.99/i.o, prevăzut în anexa nr. 3;
c)161 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu", cod 14.13.02.99/d, prevăzut în anexa nr 4.
(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 5.
Art. 3
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 18 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

ANEXA nr. 1: PROCEDURA privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
1.Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare compartiment de specialitate.
2.Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se aplică pentru obligaţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal. Stabilirea obligaţiei de plată se efectuează pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie cuprins(ă) în vectorul fiscal ataşat fiecărui contribuabil/plătitor şi pentru fiecare perioadă fiscală pentru care nu au fost depuse declaraţii, conform legii, prin estimare, după regulile proprii impozitului, taxei sau contribuţiei supuse impunerii din oficiu.
3.Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor se face în cadrul perioadei de prescripţie şi nu priveşte perioadele pentru care obligaţiile fiscale au făcut obiectul unei inspecţii fiscale.
Cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare.
4.Compartimentul de specialitate este îndreptăţit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obţină şi să utilizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru determinarea situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului.
CAPITOLUL II: Stabilirea din oficiu a obligaţiilor de plată
În aplicarea prezentei proceduri, compartimentul de specialitate efectuează următoarele operaţiuni:
1.Înştiinţarea contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative
1.1.Identificarea contribuabililor/plătitorilor care aveau obligaţia declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cuprinse în vectorul fiscal şi nu şi-au îndeplinit aceasta obligaţie, conform legii
1.1.1.Compartimentul de specialitate compară obligaţiile fiscale declarate cu obligaţiile de declarare înscrise în vectorul fiscal ataşat fiecărui contribuabil/plătitor şi editează Lista contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, conform procedurii de administrare în vigoare.
1.1.2.Lista contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
- denumire contribuabil/plătitor;
- cod de identificare fiscală;
- tip obligaţie fiscală nedeclarată;
- perioada la care se referă obligaţia de declarare.
1.2.Emiterea şi comunicarea înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale
1.2.1.Compartimentul de specialitate are obligaţia să înştiinţeze contribuabilii/plătitorii în legătură cu depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale, prin comunicarea unei înştiinţări.
Înştiinţările privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale se emit conform procedurilor de administrare fiscală în vigoare şi se comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaraţiilor fiscale.
Pentru obligaţiile fiscale nedeclarate, care fac obiectul unei inspecţii fiscale, nu se emit înştiinţări privind nedepunerea în termen.
1.2.2.Procedura de comunicare a înştiinţărilor este cea prevăzuta pentru comunicarea actelor administrative fiscale.
1.3.Înregistrarea datei comunicării către contribuabili/plătitori a înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale
Pe baza confirmărilor de primire remise de către poştă, a dovezilor de primire prin alte mijloace legale sau pe baza proceselor-verbale de comunicare prin publicitate, după caz, compartimentul de specialitate înregistrează data comunicării către contribuabili/plătitori a înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale.
1.4.Actualizarea Listei contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative
1.4.1.În termen de 20 de zile de la data comunicării înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, prin eliminarea contribuabililor/plătitorilor care, ca urmare a înştiinţărilor primite, au depus declaraţiile fiscale pentru obligaţiile fiscale cuprinse în listă sau pentru care, la data actualizării listei, a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din ordin, privind perioada analizată.
1.4.2.Actualizarea listei se realizează zilnic, până la finalizarea procedurii de impunere din oficiu şi comunicarea deciziilor de impunere din oficiu.
În cazul declarării de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor fiscale pentru a căror stabilire a fost începută prezenta procedură, compartimentul de specialitate întrerupe procedura de impunere din oficiu şi întocmeşte o notă de constatare, în care expune motivele care au condus la întreruperea procedurii.
2.Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată
2.1.După expirarea termenului de 20 de zile de la data comunicării înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale, pentru contribuabilii/plătitorii cuprinşi în Lista contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, compartimentul de specialitate verifică, pentru fiecare contribuabil/plătitor şi pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie care urmează â fi supus(ă) impunerii din oficiu, existenţa a cel puţin 4 declaraţii fiscale în perioada supusă analizei.
Perioada supusă analizei este o perioadă anterioară de 24 de luni de la luna pentru care se efectuează impunerea din oficiu, pentru obligaţiile fiscale cu termen de declarare lunar, respectiv 36 de luni, pentru obligaţiile fiscale cu termen de declarare trimestrial sau semestrial.
Operaţiunile de mai sus nu se aplică în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii menţionaţi la art. 41 alin. (5| lit. a) şi b) din Codul fiscal. Pentru impozitul pe profit datorat de aceşti contribuabili/plătitori se va avea în vedere procedura prevăzută la pct. 2.5.
2.2.Pentru contribuabilii/plătitorii pentru care sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, procedura de impunere se realizează în sistem automat.
Suma stabilită din oficiu se calculează ca medie aritmetică a sumelor de plată (pozitive) reprezentând impozite, taxe sau contribuţii declarate de contribuabil/plătitor în perioada supusă analizei.
Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizează, pentru fiecare an fiscal cuprins în perioada de analiză, cu indicele anual al preţurilor de consum.
Dacă perioada de analiză se referă numai la anul curent pentru care se efectuează impunerea din oficiu, sumele nu se actualizează cu indicele preţurilor de consum.
2.3.În cazul obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii/plătitorii pentru care nu sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, în cazul în care obligaţia fiscală calculată conform procedurii prevăzute la pct. 2.2 este "0" (zero), precum şi în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii menţionaţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal, procedura de impunere din oficiu se realizează pe baza analizei documentare, conform pct. 2.5.
2.4.La sfârşitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor/plătitorilor impuşi din oficiu prin procedură automată şi Lista contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare.
2.4.1.Editarea Listei contribuabililor/plătitorilor impuşi din oficiu prin procedură automată
(1)_
Pentru contribuabilii/plătitorii pentru care sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor/plătitorilor impuşi din oficiu prin procedură automată, care cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
a)denumirea contribuabilului/plătitorului;
b)codul de identificare fiscală;
c)tipul obligaţiei fiscale nedeclarate;
d)perioada la care se referă obligaţia de declarare;
e)suma datorată în perioada precedentă, identificată conform pct. 2.1;
f)suma calculată potrivit pct. 2.2.
(2)_
Lista contribuabililor/plătitorilor impuşi din oficiu prin procedură automată se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
2.4.2.Editarea Listei contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare
(1)În cazul contribuabililor/plătitorilor pentru care nu sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1 sau pentru care obligaţia fiscală calculată conform procedurii prevăzute la pct. 2.2 este "0" (zero), precum şi în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii menţionaţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare.
(2)Lista contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
a)denumirea contribuabilului/plătitorului;
b)codul de identificare fiscală;
c)tipul obligaţiei fiscale nedeclarate;
d)perioada la care se referă obligaţia de declarare.
2.5.Pentru contribuabilii/plătitorii cuprinşi în Lista contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare, compartimentul de specialitate efectuează impunerea din oficiu pe baza analizei documentare.
2.5.1._
(1)Analiza documentară se efectuează pe baza următoarelor documente şi informaţii relevante pentru impunere, existente la data începerii analizei:
a)documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, referitoare la perioade de raportare privind anul în curs sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale:
- declaraţii de impunere;
- declaraţii informative;
- fişe fiscale;
- decizii de impunere emise de inspecţia fiscală;
b)situaţii financiar-contabile;
c)informaţii de la terţi, obţinute în baza protocoalelor de schimb de informaţii încheiate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
d)alte informaţii care au relevanţă.
(2)Analiza documentară se efectuează având în vedere toate datele şi documentele care au relevanţă pentru stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată, identificându-se acele elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale.
(3)Compartimentul de specialitate decide asupra felului şi volumului examinărilor, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte şi de limitele prevăzute de lege.
2.5.2.Compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind impunerea din oficiu, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în care se consemnează elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, precum şi rezultatul constatărilor efectuate în scopul stabilirii, din oficiu, a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor.
Referatul se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
2.6.Compartimentul de specialitate emite formularul 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă", prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
2.6.1.Înainte de emiterea deciziilor de impunere din oficiu, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru obligaţiile fiscale identificate pentru contribuabilii/plătitorii cuprinşi în Lista contribuabililor/plătitorilor impuşi din oficiu prin procedură automată sau în Lista contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare au fost depuse declaraţii fiscale sau dacă nu a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din ordin, în vederea întreruperii procedurii de impunere din oficiu. În această situaţie se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile pct. 1.4.2.
2.6.2.Pe baza Listei contribuabililor/plătitorilor impuşi din oficiu prin procedură automată sau a Referatului privind impunerea din oficiu, după caz, compartimentul de specialitate stabileşte obligaţia de plată, prin decizia de impunere din oficiu.
2.6.3.Formularul 160 "Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă" se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care:
- un exemplar se comunică contribuabilului/plătitorului;
- un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului.
2.6.4.Decizia de impunere din oficiu se comunică contribuabilului/plătitorului, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Codul de procedură fiscală.
2.6.5.Compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţa fiscală data comunicării deciziei de impunere din oficiu.
La sfârşitul zilei se emite prin aplicaţia informatică Borderoul deciziilor de impunere din oficiu comunicate.
Borderoul cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
- numărul şi data borderoului;
- datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;
- numărul de înregistrare şi data deciziilor de impunere din oficiu;
- data comunicării;
- perioada la care se referă obligaţia de declarare;
- obligaţia fiscală impusă din oficiu.
2.6.6.În termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul/plătitorul poate depune declaraţia fiscală privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii, sub sancţiunea decăderii, chiar dacă acest termen se împlineşte după împlinirea termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale.
Decizia de impunere din oficiu se anulează la data depunerii declaraţiei fiscale, fiind aplicabile prevederile art. 50 din Codul de procedură fiscală.
În cazul în care declaraţia fiscală se depune în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 110 din Codul de procedură fiscală, de la data depunerii declaraţiei începe să curgă un nou termen de prescripţie.
Decizia de impunere din oficiu se anulează şi din iniţiativa organului fiscal, potrivit dispoziţiilor art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Constatările organului fiscal se menţionează în Referatul privind impunerea din oficiu.
Formularul 161 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu", prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, se emite de organul fiscal şi se comunică contribuabilului/plătitorului, în conformitate cu prevederile pct. 2.6.3 şi 2.6.4.
În cazul obligaţiilor fiscale stabilite prin decizii de impunere din oficiu, pentru perioade care fac obiectul unei inspecţii fiscale, organele de inspecţie fiscală stabilesc diferenţe de obligaţii fiscale (în plus sau în minus) având în vedere şi sumele stabilite din oficiu de organul fiscal.
3.Stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată
3.1.Pentru contribuabilii/plătitorii cuprinşi în Lista contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, compartimentul de specialitate stabileşte din oficiu, în condiţiile prezentei proceduri, taxa pe valoarea adăugată de plată în perioadă, prin estimare.
3.2.Dispoziţiile pct. 1.4.1 şi 1.4.2 privind actualizarea Listei contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative sunt aplicabile în mod corespunzător.
3.3.În vederea stabilirii din oficiu a taxei datorate, compartimentul de specialitate utilizează informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată colectată din formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" depus de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, din decizia de corectare a erorilor materiale din decont, precum şi informaţiile din formularul (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional" cuprinse în baza de date, pe o perioadă de 12 luni calendaristice anterioare perioadei supuse impunerii din oficiu.
3.4.În cazul în care, în cadrul perioadei de analiză de 12 luni, persoana impozabilă nu a depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată sau despre aceasta nu se regăsesc informaţii în nicio declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, se extinde analiza la o perioadă de 24 de luni calendaristice anterioare.
3.5.După identificarea deconturilor depuse de persoanele impozabile se extrag sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată colectată şi se calculează media acestora (suma taxei pe valoarea adăugată colectată din fiecare decont/numărul perioadelor fiscale pentru care au fost depuse deconturi).
3.6._
3.6.1.Din baza de date care cuprinde informaţiile din formularele (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional" se selectează TVA totală din Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional pentru care contribuabilul supus prezentei proceduri figurează ca furnizor/prestator şi se calculează media acestora (suma taxei pe valoarea adăugată colectată din fiecare declaraţie/numărul deconturilor pe care ar fi trebuit să le depună în perioada respectivă, conform perioadei fiscale înscrise în vectorul fiscal), cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
3.6.2.Începând cu declaraţiile aferente lunii ianuarie 2016, din baza de date care cuprinde informaţiile din formularele (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA" se selectează TVA totală aferentă achiziţiilor (A) şi achiziţiilor cu TVA la încasare (AÎ) din Lista operaţiunilor taxabile efectuate pe teritoriul naţional (aferentă secţiunea 1, lit. C) pentru care contribuabilul/plătitorul supus prezentei proceduri figurează ca furnizor/prestator şi se calculează media acestora (suma taxei pe valoarea adăugată colectată din fiecare declaraţie/numărul deconturilor pe care ar fi trebuit să le depună în perioada respectivă, conform perioadei fiscale înscrise în vectorul fiscal), cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
3.7.Suma medie a TVA colectate obţinută din deconturile de taxă pe valoarea adăugată se compară cu suma medie a TVA colectate obţinută din declaraţiile informative.
3.8.Taxa datorată pentru perioada fiscală analizată, stabilită din oficiu, se consideră suma medie cea mai mare obţinută în urma comparării.
3.9.În ipoteza în care, în perioada de 24 de luni supusă analizei, persoana impozabilă nu a depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată sau despre aceasta nu se regăsesc informaţii în nicio declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, analiza se extinde asupra informaţiilor existente în baza de date care cuprinde declaraţiile recapitulative (formularul 390VIES) privind operaţiunile intracomunitare desfăşurate pe o perioadă de 24 de luni calendaristice anterioare.
3.10.În situaţia prevăzută la pct. 3.9, după identificarea declaraţiilor recapitulative depuse de persoana impozabilă se calculează media valorii achiziţiilor intracomunitare de bunuri şi de servicii efectuate de respectivul contribuabil/plătitor, declarate în perioada analizată (suma bazei impozabile declarate pentru operaţiuni de tip A şi S/numărul de declaraţii recapitulative depuse în perioada analizată).
3.11.Taxa datorată, stabilită din oficiu, se consideră a fi media valorii achiziţiilor intracomunitare, calculată potrivit pct. 3.10, înmulţită cu cota standard a taxei pe valoarea adăugată, în vigoare la data la care se efectuează impunerea din oficiu, indiferent de perioada fiscală înscrisă în vectorul fiscal.
3.12.Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizează pentru fiecare an fiscal cuprins în perioada de analiză cu indicele anual al preţurilor de consum. Dacă perioada de analiză se referă numai la anul curent pentru care se efectuează impunerea din oficiu, sumele nu se actualizează cu indicele preţurilor de consum.
3.13.La sfârşitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate editează, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Lista contribuabililor/plătitorilor impuşi din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA, care cuprinde următoarele elemente:
- denumirea persoanei impozabile înregistrată în scopuri de TVA;
- cod de înregistrare în scopuri de TVA;
- TVA colectată din formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" pe perioada analizată;
- suma medie a TVA colectate din formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" pe perioada analizată;
- TVA colectată din formularul (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional" pe perioada analizată;
- suma medie a TVA colectate din formularul (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional" pe perioada analizată;
- baza impozabilă declarată pentru achiziţii intracomunitare de bunuri şi servicii din declaraţiile recapitulative (formularul 390VIES) depuse în perioada analizată, după caz;
- suma medie a bazei impozabile declarate pentru achiziţii intracomunitare de bunuri şi servicii, din declaraţiile recapitulative (formularul 390VIES), după caz;
- TVA de plată stabilită din oficiu, calculată potrivit pct. 3.8 sau potrivit pct. 3.11.
Lista contribuabililor/plătitorilor impuşi din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
3.14.Pe baza listei editate conform pct. 3.13, compartimentul de specialitate emite deciziile de impunere (formular 160), în condiţiile pct. 2.6, care sunt aplicabile în mod corespunzător.
CAPITOLUL III: Transmiterea datelor în evidenţa pe plătitori
Compartimentul de specialitate transmite deciziile de impunere din oficiu, care au fost comunicate contribuabililor/plătitorilor, respectiv deciziile de anulare a deciziei de impunere din oficiu emise către serviciul/compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.
Transmiterea deciziilor se face, la sfârşitul fiecărei zile, conform procedurii privind organizarea evidenţei pe plătitori.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
În situaţia în care compartimentul de specialitate nu are la dispoziţie informaţiile şi documentele necesare pentru aplicarea procedurilor prevăzute la pct. 2.5 şi 3, acesta întocmeşte o listă cu contribuabilii/plătitorii care nu au putut fi impuşi din oficiu.
Lista contribuabililor/plătitorilor care nu au putut fi impuşi din oficiu cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: - denumirea contribuabilului/plătitorului;
- codul de identificare fiscală;
- tipul obligaţiei fiscale nedeclarată;
- perioada la care se referă obligaţia de declarare;
- observaţii.
Compartimentul de specialitate va menţiona pentru fiecare contribuabil/plătitor motivele care au condus la includerea acestuia în listă.
Lista contribuabililor/plătitorilor care nu au putut fi impuşi din oficiu se transmite compartimentelor cu atribuţii de analiză de risc, în vederea evaluării riscului fiscal.
ANEXA nr. 2: REFERAT privind impunerea din oficiu

Sigla DGRFP

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ........

Unitatea Fiscală ............................

Nr. de înregistrare ............

Data .................

|_| În temeiul art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a nedepunerii declaraţiei/declaraţiilor fiscale (formular ............),
|_| În temeiul art. 107 alin. (5) şi art. 94 alin. (2) din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a emiterii Deciziei de impunere din oficiu nr. ......../..............,
S-au constatat următoarele:
A.DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI/PLĂTITORULUI
Denumirea/Numele şi prenumele .........................
Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA .................
Domiciliul fiscal: Localitatea ................. str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ....................
B.ANALIZA DOCUMENTARĂ ŞI MODUL DE CALCUL AL OBLIGAŢIEI DE PLATĂ
......................................................................
B1.SINTEZA CONSTATĂRILOR

Nr. Crt.

Denumirea impozitului, taxei, contribuţiei

Perioada de raportare pentru impozitul, taxa, contribuţia stabilită din oficiu

Impozit, taxă, contribuţie stabilit(ă) din oficiu

(lei)

       
       
       
B2.ALTE CONSTATĂRI
......................................................................
Prezentul referat constituie anexă la:
|_| formularul 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă",
|_| formularul 161 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu",
care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

Aprobat:

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ..................

Data ...............

Avizat:

Şef compartiment specialitate,

Numele şi prenumele ..................

Data ...............

Întocmit:

Funcţia ......................

Numele şi prenumele ..................

Data ...............

ANEXA nr. 3: DECIZIE DE IMPUNERE DIN OFICIU pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Sigla DGRFP

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........

Unitatea Fiscală ............................

160

Nr. înregistrare .........

Data .................

Către:

Denumire/Nume ........................

Prenume ..........................

Domiciliu fiscal: Localitate .......................... Cod poştal .............

Stradă ...................... Număr ........ Bloc ....... Scară ....... Ap. ...... Judeţ(sector) ............

Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA: ......................

În conformitate cu dispoziţiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a nedepunerii declaraţiilor fiscale, pe baza constatărilor efectuate de organul fiscal, se stabilesc, din oficiu, următoarele obligaţii fiscale:

Nr. crt.

Denumire impozit, taxă, contribuţie

Perioada de raportare pentru care s-au stabilit din oficiu obligaţiile fiscale

Impozit/taxă/contribuţie stabilit(ă) din oficiu

(lei)

       
       
       
       
Impozitele, taxele sau contribuţiile stabilite din oficiu de organul fiscal se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.
Pentru neplata la termenele de plată scadente prevăzute de lege a obligaţiilor fiscale se vor calcula obligaţii fiscale accesorii, conform legii.
Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 269 alin. (4) din acelaşi act normativ.
Depunerea declaraţiei fiscale pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei, conduce la anularea deciziei de impunere din oficiu.
Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia.
Director general/Şef administraţie,
Numele şi prenumele ........................
Semnătura şi ştampila unităţii ......................
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .......
Cod 14.13.02.99/i.o
ANEXA nr. 4: DECIZIE DE ANULARE A DECIZIEI DE IMPUNERE DIN OFICIU

Sigla DGRFP

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........

Unitatea Fiscală ............................

161

Nr. înregistrare .........

Data .................

Către:

Denumire/Nume ........................

Prenume ..........................

Domiciliu fiscal: Localitate .......................... Cod poştal .............

Stradă ...................... Număr ........ Bloc ....... Scară ....... Ap. ...... Judeţ(sector) ............

Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA: ......................

Având în vedere dispoziţiile art. 107 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că, Decizia de impunere din oficiu nr. ...../.......... a fost anulată, pentru următoarele obligaţii fiscale:

Nr. crt.

Denumire impozit, taxă, contribuţie

Perioada de raportare pentru care s-au stabilit din oficiu obligaţiile fiscale

Impozit/taxă/contribuţie stabilit(ă) din oficiu

(lei)

       
       
       
       
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, la organul fiscal competent, potrivit art. 269 alin. (4) şi potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia.
Director general/Şef administraţie,
Numele şi prenumele .............................
Semnătura şi ştampila unităţii ..................
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ............
Cod 14.13.02.99/d
ANEXA nr. 5: CARACTERISTICI de tipărire, de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor
1.Denumirea: "Referat privind impunerea din oficiu"
1.1.Caracteristicile de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului/plătitorului.
1.2.Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.
1.3.Format: A4/t1.
1.4.Se întocmeşte într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul/plătitorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
1.5.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului.
2.Denumirea: 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă", cod: 14.13.02.99/i.o.
2.1.Caracteristicile de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
2.2.Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.
2.3.Format: A4/t1.
2.4.Se difuzează gratuit.
2.5.Se întocmeşte în 2 exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul/plătitorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
2.6.Circulă:
- 1 exemplar la contribuabil/plătitor;
- 1 exemplar la organul fiscal competent.
2.7.Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, împreună cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz.
3.Denumirea: 161 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu", cod 14.13.02.99/d.
3.1.Caracteristicile de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
3.2.Se utilizează la anularea deciziei de impunere din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.
3.3.Format: A4/t1.
3.4.Se difuzează gratuit.
3.5.Se întocmeşte în 2 exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul/plătitorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
3.6.Circulă:
- 1 exemplar la contribuabil/plătitor;
- 1 exemplar la organul fiscal competent.
3.7.Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, împreună cu formularul 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă" şi cu "Referatul privind impunerea din oficiu", după caz.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 233 din data de 30 martie 2016