HOTĂRÂRE nr. 24 din 7 august 2013 pentru aprobarea Normei nr. 5/2013 referitoare la Orientările ESMA privind derogările pentru activităţile de formator de piaţă şi operaţiunile de pe piaţa primară
Având în vedere dispoziţiile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,
în temeiul:
- prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, 15 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,
în urma deliberărilor ce au avut loc în şedinţa din data de 7 august 2013,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:
Art. 1
Se aprobă Norma nr. 5/2013 referitoare la Orientările ESMA privind derogările pentru activităţile de formator de piaţă şi operaţiunile de pe piaţa primară.
Art. 2
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică şi în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi pe site-ul acesteia (http://www.cnvmr.ro/).
Art. 3
Direcţiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.
Art. 4
Direcţia reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare asigură comunicarea prezentei hotărâri.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 563 din data de 4 septembrie 2013