NORME METODOLOGICE din 23 noiembrie 2012 privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului
CAPITOLUL I: Reguli generale
1.Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale se organizează şi funcţionează atât pe principiul execuţiei de casă, prin înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conturile corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, cât şi pe principiul contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente).
2.La nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, organizată pe principiul contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective şi se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar achiziţionate din bugetul Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate şi în patrimoniul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti şi, concomitent, se scad din evidenţa contabilă a unităţilor Trezoreriei Statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcţiei generale a finanţelor publice.
4.Conturile în afara bilanţului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale şi instrucţiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
5._
(1)Contabilitatea operaţiunilor prevăzute la pct. 2 se conduce la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, până la nivel de balanţă de verificare, fără a se întocmi situaţii financiare.
(2)Balanţele de verificare întocmite la finele trimestrului şi anului bugetar se transmit activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în scopul includerii în situaţiile financiare trimestriale şi anuale.
6._
(1)Activităţile de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza datelor din contabilitatea proprie şi a datelor din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului din subordine, după caz, întocmesc trimestrial şi anual situaţii financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2)Situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se centralizează în situaţiile financiare ale Trezoreriei centrale.
7.Operaţiunile prevăzute în cap. II "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale" nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte operaţiuni contabile aprobate în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II: Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale
 

Explicarea operaţiunii

Cont debitor

Cont creditor

II.1

Bugetul Trezoreriei Statului

  
 

VENITURI

  

1.

Capitol/subcapitol de venituri bugetare 31.09.02 "Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare":

  
 

- înregistrarea dobânzilor de încasat aferente conturilor de disponibilităţi ale unităţilor Trezoreriei Statului fără casierii tezaur, deschise la instituţii de credit

5187.01

Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor - analitice pe instituţii de credit

766.02

Venituri din dobânzi aferente bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

 

- încasarea dobânzilor

5241

Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

5187.01

Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor - analitice pe instituţii de credit

2.

Capitol/subcapitol de venituri bugetare 36.09.50 "Alte venituri":

  
 

- înregistrarea comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor şi a prejudiciilor create ca urmare a afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului, după caz

4669

Creanţe ale bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe clienţi

7514

Diverse venituri - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

 

- încasarea comisioanelor/recuperarea prejudiciilor suportate din bugetul Trezoreriei Statului

5241

Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

4669

Creanţe ale bugetului Trezoreriei Statului - analitice pe clienţi

 

CHELTUIELI

  

A.

I.

I.1.

Capitolul de cheltuieli bugetare 51.09 "Autorităţi publice şi acţiuni externe"

Titlul 20 "Bunuri şi servicii"

Articolul 20.01 "Bunuri şi servicii":

  

a)

- Materiale consumabile (alineatul 01 "Furnituri de birou"- cont sintetic gr. II 3021; alineatul 02 "Materiale pentru curăţenie" - cont sintetic gr. II 3028 şi alineatul 06 "Piese de schimb" - cont sintetic gr. II 3024)

- înregistrarea materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori, conform sumelor facturate

302

Materiale consumabile

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

 

- darea în consum a materialelor consumabile (conturi sintetice de gr. II 6021 "Cheltuieli cu materialele auxiliare", 6028 "Cheltuieli privind alte materiale consumabile" şi 6024 "Cheltuieli privind piesele de schimb")

602

Cheltuieli cu materialele consumabile - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

302

Materiale consumabile

b)

Cheltuieli privind energia şi apa (alineatele 03 "Încălzit, iluminat şi forţă motrică" şi 04 "Apă, canal, salubritate")

- înregistrarea consumurilor facturate

610

Cheltuieli privind energia şi apa - analitice pe sursă de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

c)

Alte servicii executate de terţi (alineatele 07 "Transport" şi 30 "Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare"

- valoarea altor servicii executate de terţi, facturate

628.02

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi din bugetul Trezoreriei Statului

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

d)

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal (alineatul 05 "Carburanţi şi lubrifianţi", conturile sintetice gr. II 6241 sau 6242, după caz)

- contravaloarea transportului de bunuri şi transportului de personal datorată terţilor

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

e)

Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii (alineatul 08 "Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet")

- valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorată terţilor

- valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorată terţilor pentru care urmează să se primească facturi

%

626

Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

408

Furnizori - facturi nesosite

f)

Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate (alineatul 09 "Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional")

627.02

Cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

7709

Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

I.2.

Articolul 20.02 "Reparaţii curente"

  
 

- valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi facturată

611

Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

I.3.

Articolul 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de inventar"

  
 

- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori

3031

Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

 

- darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar

3032

Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă

3031

Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie

 

- înregistrarea scoaterii din evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar, pe baza procesului-verbal de predare-preluare prevăzut la cap. I "Reguli generale" pct. 3*)

603

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

%

3031

Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie

3032

Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă

I.4.

Articolul 20.11 "Cărţi, publicaţii şi materiale documentare"

- valoarea la preţ de înregistrare a cărţilor, publicaţiilor şi materialelor documentare

602

Cheltuieli cu materialele consumabile - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

I.5.

Articolul 20.30 "Alte cheltuieli"

  

a)

Alineatul 03 "Prime de asigurare non-viaţă"

- valoarea primelor de asigurare datorată terţilor

613

Cheltuielile cu primele de asigurare - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

b)

Alineatul 04 "Chirii"

- valoarea chiriilor datorată terţilor

612

Cheltuieli cu chiriile - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului, analitice pe furnizori

II.

Titlul 59 "Alte cheltuieli"

Alineatul 59.17 "Despăgubiri civile"

- valoarea sumelor aferente prejudiciilor create ca urmare a afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate în Trezoreria Statului

679.02

Alte cheltuieli din bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

7709

Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

III.

a)

Titlul 71 "Active nefinanciare"

Articolul 71.01 "Active fixe"

Alineatul 02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport"

- înregistrarea activelor fixe achiziţionate (cu încadrarea în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe)

213

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

404

Furnizori de active fixe, analitice pe furnizori

b)

Alineatul 03 "Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"

- înregistrarea activelor fixe achiziţionate

214

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale

404

Furnizori de active fixe, analitice pe furnizori

 

- înregistrarea scoaterii din evidenţă a activelor fixe, pe baza procesului-verbal de predare-preluare prevăzut la cap. I "Reguli generale" pct. 3*)

658

Alte cheltuieli operaţionale - analitice pe sursa de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare

%

213

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

214

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale

IV.

Înregistrarea plăţii facturilor aferente operaţiunilor prevăzute la pct. I şi pct. III

%

401.09

Furnizori - bugetul Trezoreriei Statului

404

Furnizori de active fixe

7709

Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

B.

Capitolul de cheltuieli bugetare 55.09 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi"

  
 

- înregistrarea dobânzilor datorate disponibilităţile păstrate în contul Trezoreriei Statului

Notă:

Se înregistrează pe total dobânzi datorate într-o zi calendaristică, pe baza fişelor de calcul al dobânzii. În cazul dobânzilor la vedere care se achită în prima zi lucrătoare a lunii următoare celei de calcul, operaţiunea se înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se efectuează calculul dobânzii.

666.02

Cheltuieli privind dobânzile din bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

5186.01

Dobânzi de plătit aferente disponibilităţilor

 

- înregistrarea dobânzilor plătite

5186.01

Dobânzi de plătit aferente disponibilităţilor

7709

Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

 

ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ŞI STABILIREA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI CURENT

  
 

Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de venituri prin contul de rezultat patrimonial

7xx

Conturi de venituri

121.11

Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului

 

Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat patrimonial

121.11

Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului

6xx

Conturi de cheltuieli

 

Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (excedent patrimonial) la începutul anului

121.11

Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului

117.11

Rezultatul reportat - bugetul Trezoreriei Statului

 

Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (deficit patrimonial) la începutul anului

117.11

Rezultatul reportat - bugetul Trezoreriei Statului

121.11

Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului

 

Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a contului de finanţare de la bugetul Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (cu totalul plăţilor nete de casă, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", şi nu pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 59/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010

7709

Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului

5241

Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului

 

Transferarea la sfârşitul anului a soldului contului de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului în contul de rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent, astfel:

- transferul soldului debitor al contului de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului

- transferul soldului creditor al contului de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului

5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent

5241

Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului

5241

Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului

5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent

 

Transferul în contul Trezoreriei centrale a rezultatului execuţiei bugetului Trezoreriei Statului la finele anului bugetar:

- virare excedent

- încasare deficit

481

Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate

5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent

5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent

481

Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate

 

Înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei centrale a preluării rezultatului execuţiei bugetului Trezoreriei Statului la finele anului bugetar:

- preluare deficit

- încasare excedent

481

Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate 5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent

5242

Rezultat al execuţiei bugetului Trezoreriei Statului din anul curent 481

Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate

II.2.

Cheltuielile bugetului de stat - MFP - Acţiuni generale

  

1.

Capitolul 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi"

- titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne", alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe"

  
 

- înregistrarea dobânzilor datorate

666.01

Cheltuieli privind dobânzile din bugetul de stat - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

5186.xx

Dobânzi de plătit

 

- plata dobânzilor datorate

5186

Dobânzi de plătit

7701

Finanţarea de la bugetul de stat - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

2.

Capitolul 56.01 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei", subcapitolul 56.01.05 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de intervenţie"

- titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.06 "Transferuri din Fondul de intervenţie"

  
 

- înregistrarea plăţilor efectuate:

671

Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

7701

Finanţarea de la bugetul de stat - analitice pe structura clasificaţiei bugetare

 

Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat patrimonial

121.09

Rezultatul patrimonial - bugetul de stat

6xx

Conturi de cheltuieli

 

Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de finanţare de la bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale - atât în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului, cât şi în contabilitatea Trezoreriei centrale

7701

Finanţarea de la bugetul de stat

121.09

Rezultatul patrimonial - bugetul de stat

*) Activele fixe şi obiectele de inventar care se preiau în evidenţa contabilă şi în patrimoniul direcţiilor generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se înregistrează de acestea prin contul 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 818 din data de 5 decembrie 2012