HOTĂRÂRE nr. 910 din 5 septembrie 2012 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Gorj
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă alocarea din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, a sumei de 1.000 mii lei bugetului local al municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj, în vederea finanţării obiectivului de investiţii "Modernizare pistă atletism - Stadionul Municipal Târgu Jiu".
Art. 2
Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2012.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 651 din data de 13 septembrie 2012