ORDIN nr. 4566 din 10 septembrie 2014 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis"
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.632/2006*) privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" din municipiul Bucureşti,
ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.627/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis" din municipiul Bucureşti,
luând în considerare faptul că nivelul "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Genesis" din municipiul Bucureşti a fost acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.629/2006**),
având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior", cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Străuleşti nr. 89A, sectorul 1, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis", cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Străuleşti nr. 89A, sectorul 1, persoane juridice de drept privat şi de interes public, părţi ale sistemului naţional de învăţământ.
Art. 2
(1)Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis" din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.627/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis" din municipiul Bucureşti, pentru nivelul de învăţământ "gimnazial", preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.632/2006, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar".
(2)Începând cu data emiterii prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la art. 2 alin. (1), persoană juridică de drept privat şi de interes public, va funcţiona cu nivelurile de învăţământ "preşcolar", acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.632/2006, "primar", acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.629/2006, respectiv "gimnazial", acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.627/2014.
Art. 3
(1)Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis" din municipiul Bucureşti, pe bază de protocol de predare-primire.
(2)În cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis" din municipiul Bucureşti, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.
Art. 4
Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis" din municipiul Bucureşti, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 5
Începând cu data emiterii prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis" din municipiul Bucureşti îşi va desfăşura activitatea la sediul din municipiul Bucureşti, şos. Străuleşti nr. 89A, sectorul 1.
Art. 6
Fundaţia "Genesis Collegiate" din municipiul Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

_______
*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.632/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
**) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.629/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 682 din data de 18 septembrie 2014