ORDIN nr. 22 din 6 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011
În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 noiembrie 2012, prin care s-a adoptat modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. I
Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 6 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) Asigurătorii RCA au obligaţia de a întocmi evidenţe lunare privind asigurarea obligatorie RCA.
(2) Concomitent cu virarea sumelor datorate, asigurătorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, atât în scris, cât şi în format electronic, raportările elaborate potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 5, 6, 7, 8 şi 10."
2.La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
(1) Se consideră că un vehicul este asigurat, dacă proprietarul acestuia are încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu valabilitate în limitele teritoriale prevăzute la art. 11 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral, denumit în continuare asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto sau asigurarea obligatorie RCA."
3.La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) La încheierea asigurării obligatorii RCA, asigurătorul este obligat să emită asiguratului poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, denumită în continuare poliţa de asigurare RCA, împreună cu vigneta şi documentul internaţional de asigurare."
4.La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) Pentru vehiculele pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării în România, asigurătorii RCA au obligaţia să solicite dovada înregistrării fiscale a vehiculului respectiv pe numele noului proprietar.
(4) Asigurătorii RCA au obligaţia să solicite toate informaţiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă, şi să verifice corectitudinea informaţiilor privind datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, precum şi ale proprietarului/utilizatorului acestuia."
5.La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Forma şi conţinutul poliţei de asigurare RCA, documentului internaţional de asigurare, precum şi vignetei sunt prevăzute în anexele nr. 1 a), 1 b) şi 2."
6.La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.
7.La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca fiecărui asigurător nou-autorizat o serie unică, prin tragere la sorţi, la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care va fi menţionată pe poliţele de asigurare RCA şi pe vignetă."
8.La articolul 21, alineatele (2) şi (4) se abrogă.
9.La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Limitele de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt:
a) pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu anul 2012, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României;
b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu anul 2012, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României."
10.La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Limitele de despăgubire vor fi revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum."
11.La articolul 26, alineatul (2), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4. prejudiciile produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului membrilor familiei asiguratului sau membrilor familiei conducătorului auto, cu excepţia despăgubirilor solicitate de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului;"
12.La articolul 27, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri;"
13.La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 31
(1) Pentru vehiculele care se radiază din circulaţie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate în perioada de asigurare, prima de asigurare aferentă perioadei cuprinse între data începerii şi data încetării răspunderii asigurătorului RCA se calculează prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de prime al asigurătorului RCA, corespunzător numărului de luni întregi de asigurare cuprinse în perioada de valabilitate a asigurării. Orice fracţiune de lună este considerată lună întreagă."
14.Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 79
- Anexele nr. 1 a), 1 b), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a), 8, 9 şi 10 fac parte integrantă din prezentele norme."
15.Anexa nr. 1a) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
16.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
17.După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. III
Asigurătorii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

ANEXA nr. 1:
[- Anexa nr. 1a) la norme]
(faţă)
(verso)
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 2 la norme)
I._
(faţă)
II._
(verso)
NOTE:
1.Anexele nr. 1b) şi 2 se vor putea utiliza pentru poliţe a căror valabilitate încetează până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv.
2.Anexa nr. 1a) se va utiliza pentru poliţe a căror valabilitate începe la data de 1 ianuarie 2013 şi ulterior acestei date.
3.Caracteristici tehnice ale documentului de asigurare:
a)Hârtia utilizată are o greutate de minimum 80 g/m2, este de tip filigran şi trebuie să conţină elemente de securitate.
b)Dimensiuni elemente constitutive (orizontal/vertical):
- Carte verde: 210 mm x 145 mm
- Poliţa RCA: 210 mm x 145 mm
- Vigneta: 68 mm x 68 mm
c)Fondurile utilizate:
- Carte verde: conform standardului în vigoare, respectiv atât pe faţă, cât şi pe verso, de culoare verde cod 7478M
- Poliţa RCA: alb
- Vigneta: albastru cod PANTONE 2707C
d)Culorile utilizate:
- Textul - culoare neagră
- Chenarul exterior al vignetei - culoare albastru cod 2767 CV
- Chenarul interior al vignetei - culoare albastru cod 2767 CV, transparenţă 50%
- Culorile vignetei trebuie să fie rezistente la expunere la soare.
e)Documentul de asigurare reprezentat de poliţa de asigurare RCA şi documentul internaţional de asigurare (Cartea verde) sunt separate prin linii de tip perfor pe orizontală. Vigneta este separată de poliţa de asigurare RCA prin linii de tip perfor.
f)Formatul seriei va fi următorul: RO/XX/YYY/SS NNNNNNNNN, unde:
- XX este numărul de ordine al asigurătorului în sistemul carte verde;
- YYY este o combinaţie unică compusă din litere şi/sau cifre având lungimea minimă de 2 caractere şi cea maximă de 3 caractere;
- SS este seria RCA trasă la sorţi compusă din două caractere alfanumerice;
- NNNNNNNNN este numărul poliţei.
g)Alte menţiuni:
În cazul în care utilizatorul este altul decât proprietarul înscris în documentele vehiculului, în rubrica "Adresă asigurat/utilizator" se va completa adresa utilizatorului.
Seria şi numărul vignetei sunt aceleaşi cu cele ale poliţei RCA.
După emiterea documentului de asigurare, asigurătorii RCA vor aplica pe vignetă o folie dublu adezivă de plastic transparent, pentru autocolantarea şi securizarea acesteia.
ANEXA nr. 3:
(- Anexa nr. 10 la norme)
I.Despăgubiri vătămări corporale şi deces:
- lei -

Nr. crt.

Denumire indicator

Solicitare despăgubire pe cale amiabilă

Solicitare despăgubire prin intermediul instanţelor de judecată

Total

1.

Despăgubiri plătite,

din care:

   
 

Despăgubiri cuantificabile:

   
 

Daune morale:

   

2.

Rezerva de daună avizată,

din care: - lei -

   
 

Despăgubiri cuantificabile:

   
 

Daune morale:

   
II.Despăgubiri solicitate de unităţi spitaliceşti:

Nr. crt.

Denumire indicator

Solicitare despăgubire pe cale amiabilă

Solicitare despăgubire prin intermediul instanţelor de judecată

Total

1.

Numărul dosarelor de daună plătite

   

2.

Despăgubiri plătite: - lei -

   

3.

Numărul dosarelor de daună nelichidate

   

4.

Rezerva de daună avizată: - lei -

   
Semnătură autorizată
............................
(ştampila asigurătorului)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 840 din data de 13 decembrie 2012