ORDIN nr. 2228 din 13 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului finanţelor publice.
(2)În execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.
(3)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prezentul ordin.
-****-

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA nr. 1:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

2012 Prevederi

0

1

2

3

4

I

  

VENITURI TOTALE

1

740.271,54

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

715.271,54

 

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

3

680.887,53

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută

4

646.996,58

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

5

31.675,95

a3

din alte surse

6

2.215,00

a4

ajustări

7

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

8

34.384,02

c)

rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană

9

 

d)

producţia de imobilizări

10

 

e)

alte venituri din exploatare

11

 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

25.000,00

 

a)

din imobilizări financiare

13

19.661,63

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

 

c)

din dobânzi

15

5.338,37

d)

alte venituri financiare

16

 

3

 

Venituri extraordinare

17

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE

18

719.713,96

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

19

693.963,96

 

a)

cheltuieli de personal, din care:

20

467.596,76

 

a1

cheltuieli cu salariile

21

315.362,97

a2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale

22

90.308,99

a3

alte cheltuieli cu personalul, din care.

23

61.739,52

 

a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

24

5.307,25

a4

cheltuieli pentru contracte de mandat

25

185,28

b)

alte cheltuieli de operare, din care:

26

157.470,35

 

b1

cheltuieli materiale

27

7.763,22

b2

cheltuieli cu energia şi apa

28

6.639,10

b3

cheltuieli privind mărfurile

29

 

b4

cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

30

129.909,56

 

b4.1 EUROCONTROL

31

34.253,34

 

b4.2 AACR

32

13.386,90

b5

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

13.158,47

 

b5.1 chelt. de protocol

34

1.000,00

b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate

35

100,00

b5.3 chelt. cu sponsorizarea

36

1.800,00

c)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

37

68.896,85

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

38

25.750,00

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

39

 

b)

alte cheltuieli financiare

40

25.750,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

41

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

42

20.557,58

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

43

3.124,75

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

44

17.432,83

 

1

 

Rezerve legale

45

1.027,88

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

46

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

47

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

48

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

49

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct. 1-5

50

16.404,95

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiu; financiar de referinţă

51

1.640,50

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

52

13.944,21

9

 

Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

53

820,24

VI

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

54

93.192,18

 

1

 

Surse proprii

55

93.192,18

2

 

Alocaţii de la buget

56

 

3

 

Credite bancare

57

 
 

a)

- interne

58

 

b)

- externe

59

 

4

 

Fonduri europene

60

 

5

 

Alte surse

61

 

VII

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

62

93.192,18

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor. inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

63

93.192,18

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

64

 
 

a)

interne

65

 

b)

externe

66

 

VIII

  

REZERVE, din care:

67

1.848,12

 

1

 

Rezerve legale

68

1.027,88

2

 

Rezerve statutare

69

 

3

 

Alte rezerve

70

820,24

IX

  

DATE DE FUNDAMENTARE

71

 
 

1

 

Venituri totale

72

740.271,54

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

73

719.713,96

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

74

1.545

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

75

1.545

5

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/nr. mediu personal)

76

463,43

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

77

972,23

7

 

Plăţi restante

78

 
 

a)

preţuri curente

79

 

b)

preţuri comparabile

80

 

8

 

Creanţe restante

81

25.800,00

 

a)

preţuri curente

82

25.800,00

b)

preţuri comparabile

83

25.800,00

ANEXA nr. 2:
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
SITUAŢIE CENTRALIZATĂ privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

2012 Prevederi

0

1

2

3

4

I

  

Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:

1

715.271,54

 

a)

 

conform bazelor de cost R1794, din care:

2

680.887,53

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută

3

646.996,58

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

4

31.675,95

a3

din alte surse

5

2.215,00

a4

ajustări

6

 

b)

 

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

7

34.384,02

II

  

Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:

8

693.963,96

 

a)

 

conform bazelor de cost R1794, din care:

9

631.366,82

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută, din care:

10

595.197,48

 

a1.1 cheltuieli cu personal

11

395.638,04

 

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care.

12

137.812,00

 

a1.2.1 ROMATSA

13

90.098,76

 

a1.2.2 EUROCONTROL

14

34.253,34

 

a1.2.3 AACR

15

13.459,90

 

a1.3 amortizare

16

61.747,44

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal, din care:

17

36.169,34

 

a2.1 cheltuieli cu personal

18

26.859,42

 

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:

19

6.660,51

 

a2.2.1 ROMATSA

20

6.233,51

 

a2.2.2 AACR

21

427,00

 

a2.3 amortizare

22

2.649,41

b)

 

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:

23

62.597,14

 

b1

cheltuieli cu personal

24

45.099,30

b2

alte cheltuieli de operare

25

12.997,84

b3

amortizare

26

4.500,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 857 din data de 18 decembrie 2012