ORDIN nr. 455 din 16 mai 2016 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat
În temeiul art. 2 coroborat cu art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările ulterioare, şi al art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri,
având în vedere art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat şi administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) privind participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse.
Art. 2
Prezentele scheme nu au în vedere ajutoarele destinate înfiinţării şi exploatării unei reţele de distribuţie în alte state membre sau în ţări terţe, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.
Art. 3
Schemele de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Cererea de înscriere - declaraţie pe propria răspundere privind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) este prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. Cererea de înscriere - declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic nu exonerează furnizorul de ajutor de minimis de obligaţia de a verifica îndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor de eligibilitate din prezentele scheme.
Art. 5
Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis este prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin. Această declaraţie pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis face obiectul verificării de către MECRMA şi este asumată de beneficiar. La data intrării în funcţiune a RegAS (Registrul ajutoarelor de stat), MECRMA va trebui, obligatoriu, să verifice declaraţia tuturor aplicanţilor.
Art. 6
MECRMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va transmite o înştiinţare către beneficiarii prezentelor scheme, prin care aceştia sunt informaţi asupra ajutorului de minimis de care pot beneficia.
Art. 7
MECRMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va încheia un act administrativ bilateral cu fiecare beneficiar al prezentelor scheme, prin care se va statua dreptul legal de a se acorda ajutor de minimis în termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul ordin.
Art. 8
MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, Direcţia investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia buget, financiar contabilitate, Direcţia juridică şi relaţii instituţionale şi Direcţia ajutor de stat pentru industrie şi transport al energiei electrice şi gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9
Prezentul ordin se aplică de la data intrării sale în vigoare până la 31 decembrie 2018.
Art. 10
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în termen de 15 zile de la data adoptării se va transmite spre informare Consiliului Concurenţei şi se va publica pe pagina de internet a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
Art. 11
Prezentul ordin abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.587/2015*) privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de Promovare a Exportului, finanţat de la bugetul de stat.
_______
*) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 1.587/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

ANEXA nr. 1: SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS - Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate
CAPITOLUL 1: Titlul schemei de ajutor de minimis: "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate"
Art. 1
Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate" (schema).
Art. 2
Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
CAPITOLUL 2: Scopul schemei
Art. 3
Scopul prezentei scheme este de a susţine operatorii economici în promovarea exporturilor, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la târguri comerciale.
CAPITOLUL 3: Obiectivul schemei
Art. 4
(1)Obiectivul schemei este de a promova la export produsele/serviciile realizate în România.
(2)Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale se realizează pe pieţe de interes, prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse sau miniexpoziţii, pe bază de programe anuale elaborate de MECRMA.
CAPITOLUL 4: Necesitatea implementării schemei
Art. 5
Implementarea schemei este necesară în vederea susţinerii acţiunilor operatorilor economici pentru promovarea pe pieţele externe a produselor/serviciilor realizate în România.
CAPITOLUL 5: Definiţii
Art. 6
În scopul prezentei scheme se aplică următoarele definiţii:
a)furnizor - MECRMA;
b)întreprindere - orice entitate care desfăşoară activităţi economice (respectiv oferă bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă), indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
c)ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
d)data acordării ajutorului - data la care se semnează actul administrativ între furnizor şi beneficiarii finali participanţi la târgurile şi expoziţiile internaţionale din străinătate;
e)produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
f)prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
g)comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
h)întreprindere unică - toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi; (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;
i)întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
- în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
- în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate, în sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
- în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.
CAPITOLUL 6: Domeniul de aplicare
Art. 7
(1)Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate operatorilor economici din toate sectoarele, cu excepţia:
a)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
b)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
c)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
d)ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
(2)În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu acesta.
CAPITOLUL 7: Beneficiari ai ajutorului de minimis
Art. 8
Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:
a)sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b)au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;
c)produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată;
d)nu beneficiază pentru târgul sau expoziţia internaţională organizată în străinătate, la care aplică, de finanţare de la alţi furnizori de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
e)nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
f)nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, la data depunerii cererii de înscriere - declaraţiei pe propria răspundere pentru participare la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate;
g)nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
h)nu sunt consideraţi în dificultate;
i)pot face dovada că au depus garanţia de participare în valoare de 2.000 lei;
j)au obţinut rezultate pozitive privind eficienţa participării la târguri şi expoziţii, cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni anterioare;
k)sunt respectate de către solicitanţi prevederile normelor privind principalele activităţi/acţiuni care vor fi realizate de operatorii economici participanţi la târguri şi expoziţii internaţionale finanţate parţial de la bugetul de stat, elaborate de MECRMA, în cazul prezenţei acestora la astfel de acţiuni anterioare;
l)numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaţionale, cu sprijin de la bugetul de stat, este de maximum 4 pe an;
m)nu folosesc ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Art. 9
Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 3.000.
CAPITOLUL 8: Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis
Art. 10
Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme de minimis constau în sprijin financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:
a)50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
b)100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale legate de funcţionarea pavilionului naţional în perioada de desfăşurare a manifestărilor expoziţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de transport, cazare, diurna şi cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile din cadrul MECRMA, inclusiv pentru un reprezentant din partea federaţiei, patronatului de ramură sau asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin documentaţia de atribuire a contractului de prestări servicii privind realizarea acţiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la manifestările expoziţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a manifestărilor expoziţionale internaţionale, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea manifestărilor expoziţionale internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
Art. 11
(1)Selectarea operatorilor economici participanţi la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate se realizează de către o comisie de selecţie constituită prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
(2)Comisia de selecţie va verifica eligibilitatea operatorilor economici, inclusiv din punctul de vedere al reglementărilor de ajutor de stat, va verifica respectarea regulii de cumul (conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 5 la ordin), va încheia procesul-verbal de selecţie a operatorilor economici (proces-verbal care constituie act administrativ ce poate fi contestat în condiţiile legii), va comunica rezultatele selecţiei operatorilor economici şi va înştiinţa operatorii economici selectaţi asupra valorii estimative a ajutorului de minimis ce poate fi acordat.
(3)Comisia de selecţie a operatorilor economici va respecta principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
(4)În înştiinţare se va preciza că:
- valoarea ajutorului de minimis este estimativă, iar în cazul neîncheierii actului administrativ sau a neorganizării acţiunii, valoarea este nulă;
- valoarea exactă a ajutorului de minimis acordat operatorului economic (societăţii/întreprinderii unice) participant la acţiune se va calcula după decontul final de cheltuieli aferente acţiunii, iar MECRMA va încheia un act administrativ cu beneficiarul pentru modificarea valorii ajutorului de minimis estimat. Valoarea ajutorului de minimis care va rezulta în urma actului administrativ nu va putea depăşi valoarea maximă a ajutorului trecută în actul iniţial;
- în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic (societăţii/întreprinderii unice) pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate, operatorul economic nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
(5)Soluţionarea contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici participanţi la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate se realizează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, comisie diferită de cea de selecţie.
(6)Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici va comunica, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei, rezultatul soluţionării acesteia.
(7)Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici va respecta principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
(8)MECRMA va încheia şi va derula contracte de prestări servicii cu operatori economici specializaţi, denumiţi în continuare societăţi organizatoare de târguri şi expoziţii internaţionale, conform legislaţiei în vigoare. Aceşti operatori vor fi selectaţi ca urmare a unei proceduri deschise, transparente de licitaţie publică.
(9)Cheltuielile prevăzute la art. 10 lit. a) se vor deconta operatorilor economici participanţi, de către societatea organizatoare, pe bază de documente justificative, în termen de 5 zile lucrătoare de la virarea de către MECRMA a sumelor aferente decontului final al acţiunii.
(10)MECRMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va încheia, înainte de participarea operatorului economic la târgul sau expoziţia internaţională organizată în străinătate, un act administrativ cu fiecare beneficiar al prezentei scheme, prin care se va statua dreptul legal de a se acorda ajutor de minimis, precizând valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis pe care acesta o poate primi, precum şi caracterul de minimis al acesteia, făcând explicit referire la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi condiţiile în care se acordă ajutorul de minimis.
(11)Calculul valorii exacte a ajutorului de minimis acordat de MECRMA operatorului economic beneficiar al prezentei scheme se va face la momentul decontului final al cheltuielilor aferente târgului sau expoziţiei internaţionale. Pentru actualizarea valorii ajutorului estimat prevăzut în actul iniţial, MECRMA va încheia ulterior un act administrativ în care se va preciza valoarea exactă stabilită după decontul final de cheltuieli aferent acţiunii.
CAPITOLUL 9: Regula cumulului ajutoarelor de minimis
Art. 12
(1)MECRMA, prin Comisia de selecţie, va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, inclusiv conform regulilor de ajutor de stat, respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de către societatea/întreprinderea unică, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic/întreprinderea unică efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
(2)În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate, operatorul economic nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
(3)Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
(4)Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la alin. (1).
(5)Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, cu condiţia ca un astfel de cumul să nu conducă la depăşirea intensităţii sau a valorii maxime relevante a ajutorului, stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Dacă prin cumul s-ar ajunge la depăşirea respectivei intensităţi sau valori maxime, ajutorul de minimis nu poate fi acordat.
(6)Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
(7)În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
(8)În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
CAPITOLUL 10: Perioada de aplicare
Art. 13
Prezenta schemă se aplică de la data intrării sale în vigoare până la 31 decembrie 2018.
CAPITOLUL 11: Bugetul schemei
Art. 14
Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 113,27 milioane lei, defalcată astfel: în anul 2016 - maximum 36,47 milioane lei; în anul 2017 - maximum 37,8 milioane lei; în anul 2018 - maximum 39 milioane lei.
CAPITOLUL 12: Obligaţiile MECRMA şi ale beneficiarilor de ajutor de minimis
Art. 15
MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezentul ordin, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata (anul de raportare), valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis acordată de MECRMA în anii fiscali anteriori, valoarea estimativă (ex- ante), valoarea exactă a ajutorului de minimis (la momentul efectuării decontului final al cheltuielilor aferente acţiunii, valoare ce va fi raportată Consiliului Concurenţei) şi sursa de finanţare. Această evidenţă se păstrează timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
Art. 16
(1)Operatorii economici beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, la fel ca şi operatorii economici societăţi organizatoare de târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate.
(2)Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de minimis primite.
CAPITOLUL 13: Monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei
Art. 17
(1)Monitorizarea prezentei scheme se realizează de MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, care va respecta prevederile legale în vigoare privitoare la controale la faţa locului pentru a verifica condiţiile de acordare a ajutoarelor şi pentru a dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
(2)Furnizorul păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.
(3)Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
(4)În aplicarea prevederilor alin. (3), MECRMA va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MECRMA va informa în scris Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(5)În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4), MECRMA va emite prin ordin norme metodologice proprii, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.
(6)MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, va pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, la termenul şi în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
(7)MECRMA va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
(8)Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate acestora.
(9)Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
(10)MECRMA va furniza date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din informaţiile deţinute de acesta rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis.
(11)În situaţia în care datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Din echipa de control a Consiliului Concurenţei vor face parte şi 2 reprezentanţi ai MECRMA desemnaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport.
(12)În cazul în care în urma controlului efectuat la faţa locului se va constata că nu s-au respectat condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis şi Consiliul Concurenţei a solicitat MECRMA să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul acordării ajutoarelor de minimis, MECRMA va informa Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de acesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii solicitării.
(13)În cazul în care MECRMA nu implementează măsurile dispuse de Consiliul Concurenţei şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (3), Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.
(14)Deciziile prevăzute la alin. (4) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
CAPITOLUL 14: Raportarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei
Art. 18
Pentru implementarea schemei, MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului de implementare a schemei, formularele completate în conformitate cu anexele la Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
Art. 19
Raportările se transmit atât pe suport hârtie, cât şi pe suport magnetic, cu semnătura de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire.
Art. 20
După raportarea la Consiliul Concurenţei, MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, va publica, pe website-ul ministerului, valorile finale ale ajutoarelor de minimis acordate operatorilor economici participanţi la târgurile şi expoziţiile internaţionale organizate în străinătate.
Art. 21
Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau că există neconcordanţe faţă de cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Consiliului Concurenţei. Răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de raportare revine MECRMA.
CAPITOLUL 15: Recuperarea ajutorului de minimis
Art. 22
Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MECRMA, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 23
Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL 16: Dispoziţii finale
Art. 24
Textul prezentei scheme se publică şi pe pagina oficială web a MECRMA.
ANEXA nr. 2: SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS - Organizarea de misiuni economice în străinătate
CAPITOLUL 1: Titlul schemei de ajutor de minimis: "Organizarea de misiuni economice în străinătate"
Art. 1
Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită "Organizarea de misiuni economice în străinătate" (schema).
Art. 2
Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
CAPITOLUL 2: Scopul schemei
Art. 3
Scopul prezentei scheme este de a susţine operatorii economici în procesul de promovare a exporturilor, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la misiuni economice în străinătate.
CAPITOLUL 3: Obiectivele schemei
Art. 4
(1)Obiectivul schemei este de a promova la export produsele/serviciile realizate în România.
(2)Misiunile economice sunt acţiuni organizate în scopul explorării, consolidării, valorificării şi dezvoltării oportunităţilor de afaceri pe pieţe externe şi se referă la prezentări de produse, miniexpoziţii, reuniuni de afaceri, seminare economice şi zile economice.
(3)Programul de organizare a misiunilor economice în străinătate se elaborează anual de MECRMA în scopul asigurării promovării şi diversificării geografice a exportului.
CAPITOLUL 4: Necesitatea implementării schemei
Art. 5
Implementarea schemei este necesară în vederea susţinerii acţiunilor operatorilor economici pentru promovarea pe pieţele externe a produselor/serviciilor realizate în România.
CAPITOLUL 5: Definiţii
Art. 6
În scopul prezentei scheme se aplică următoarele definiţii:
a)furnizor - MECRMA;
b)întreprindere - orice entitate care desfăşoară activităţi economice (respectiv oferă bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă), indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
c)ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
d)data acordării ajutorului - data la care se semnează actul administrativ între furnizor şi beneficiarii finali participanţi la misiunile economice organizate în străinătate;
e)produse agricole înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
f)prelucrarea produselor agricole înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
g)comercializarea produselor agricole înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
h)întreprindere unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi; (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;
i)întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
- în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
- în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate, în sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
- în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.
CAPITOLUL 6: Domeniul de aplicare
Art. 7
(1)Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate operatorilor economici din toate sectoarele, cu excepţia:
a)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
b)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
c)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
d)ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
(2)În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu acesta.
CAPITOLUL 7: Beneficiari ai ajutorului de minimis
Art. 8
Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:
a)sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b)nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
c)nu beneficiază pentru misiunea economică organizată în străinătate, la care aplică, de finanţare de la alţi furnizori de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
d)nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, la data depunerii cererii de înscriere - declaraţiei pe propria răspundere pentru participare la misiunile economice organizate în străinătate;
e)nu sunt consideraţi în dificultate;
f)nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
g)au în obiectul de activitate operaţiuni de export;
h)nomenclatorul de export corespunde cu domeniile prevăzute în tematica misiunii economice;
i)produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată;
j)au înregistrat rezultate concrete ca urmare a participării la astfel de acţiuni anterioare;
k)nu folosesc ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Art. 9
Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 1.200.
CAPITOLUL 8: Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis
Art. 10
Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme de minimis constau în acordarea de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:
a)50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
b)100% din cheltuielile privind transportul în interiorul ţării de destinaţie, pentru persoanele care participă la acţiunile respective, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea federaţiei, patronatului de ramură sau asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, cheltuielile pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora, cum sunt TV, video, retroproiector, computer şi altele asemenea, cheltuielile de reprezentare şi protocol, cheltuielile pentru elaborarea, transportul şi asigurarea materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane şi altele asemenea, cheltuielile pentru transportul şi asigurarea mostrelor, cheltuielile pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor, cheltuielile pentru mediatizarea acţiunii pe plan local, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
Art. 11
(1)Selectarea operatorilor economici participanţi la misiuni economice organizate în străinătate se realizează de către o comisie de selecţie constituită prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
(2)Comisia de selecţie va verifica eligibilitatea operatorilor economici, inclusiv din punctul de vedere al reglementărilor de ajutor de stat, va verifica respectarea regulii de cumul (conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 5 la ordin), va încheia procesul-verbal de selecţie a operatorilor economici (proces-verbal care constituie act administrativ ce poate fi contestat în condiţiile legii), va comunica rezultatele selecţiei operatorilor economici şi va înştiinţa operatorii economici selectaţi asupra valorii estimative a ajutorului de minimis ce poate fi acordat.
(3)Comisia de selecţie a operatorilor economici va respecta principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
(4)În înştiinţare se va preciza că:
- valoarea ajutorului de minimis este estimativă, iar în cazul neîncheierii actului administrativ sau a neorganizării acţiunii, valoarea este nulă;
- valoarea exactă a ajutorului de minimis acordat operatorului economic (societăţii/întreprinderii unice) participant la acţiune se va calcula după decontul final de cheltuieli aferente acţiunii, iar MECRMA va încheia un act administrativ cu beneficiarul pentru modificarea valorii ajutorului de minimis estimat. Valoarea ajutorului de minimis care va rezulta în urma actului administrativ nu va putea depăşi valoarea maximă a ajutorului trecută în actul iniţial;
- în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic (societăţii/întreprinderii unice) pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate, operatorul economic nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
(5)Soluţionarea contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici participanţi la misiuni economice organizate în străinătate se realizează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, comisie diferită de cea de selecţie.
(6)Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici va comunica, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei, rezultatul soluţionării acesteia.
(7)Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici va respecta principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
(8)MECRMA va încheia şi va derula contracte de prestări servicii cu operatori economici specializaţi, denumiţi în continuare societăţi organizatoare de misiuni economice, conform legislaţiei în vigoare. Aceşti operatori vor fi selectaţi ca urmare a unei proceduri deschise, transparente de licitaţie publică.
(9)Cheltuielile prevăzute la art. 10 lit. a) se vor deconta operatorilor economici participanţi de către societatea organizatoare, pe bază de documente justificative, în termen de 5 zile lucrătoare de la virarea de către MECRMA a sumelor aferente decontului final al acţiunii.
(10)MECRMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va încheia, înainte de participarea operatorului economic la misiunea economică organizată în străinătate, un act administrativ cu fiecare beneficiar al prezentei scheme, prin care se va statua dreptul legal de a se acorda ajutor de minimis, precizând valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis pe care acesta o poate primi, precum şi caracterul de minimis al acestuia, făcând explicit referire la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi condiţiile în care se acordă ajutorul de minimis.
(11)Calculul valorii exacte a ajutorului de minimis acordat de MECRMA operatorului economic beneficiar al prezentei scheme se va face la momentul decontului final al cheltuielilor aferente misiunii economice organizate în străinătate. Pentru actualizarea valorii ajutorului estimat prevăzut în actul iniţial, MECRMA va încheia ulterior un act administrativ în care se va preciza valoarea exactă stabilită după decontul final de cheltuieli aferent acţiunii.
CAPITOLUL 9: Regula cumulului ajutoarelor de minimis
Art. 12
(1)MECRMA, prin comisia de selecţie, va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, inclusiv conform regulilor de ajutor de stat, respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de către societatea/întreprinderea unică, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic/întreprinderea unică efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
(2)În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate, operatorul economic nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
(3)Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
(4)Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la alin. (1).
(5)Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, cu condiţia ca prin cumul să nu se depăşească intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului, stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. În situaţia în care prin cumul s-ar ajunge la depăşirea respectivei intensităţi sau valori maxime, ajutorul de minimis nu poate fi acordat.
(6)Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
(7)În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
(8)În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
CAPITOLUL 10: Perioada de aplicare
Art. 13
Prezenta schemă se aplică de la data intrării sale în vigoare până la 31 decembrie 2018.
CAPITOLUL 11: Bugetul schemei
Art. 14
Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 4,2 milioane lei, defalcată astfel: în anul 2016 - maximum 1,4 milioane lei; în anul 2017 - maximum 1,4 milioane lei; în anul 2018 - maximum 1,4 milioane lei.
CAPITOLUL 12: Obligaţiile MECRMA şi ale beneficiarilor de ajutor de minimis
Art. 15
MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezentul ordin, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata (anul de raportare), valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis acordate de MECRMA în anii fiscali anteriori, valoarea estimativă (ex ante), valoarea exactă a ajutorului de minimis (la momentul efectuării decontului final al cheltuielilor aferente acţiunii, valoare ce va fi raportată Consiliului Concurenţei) şi sursa de finanţare. Această evidenţă se păstrează timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
Art. 16
(1)Operatorii economici beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, la fel ca şi operatorii economici societăţi organizatoare de misiuni economice în străinătate.
(2)Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de minimis primite.
CAPITOLUL 13: Monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei
Art. 17
(1)Monitorizarea prezentei scheme se realizează de MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, care va respecta prevederile legale în vigoare privitoare la controale la faţa locului pentru a verifica condiţiile de acordare a ajutoarelor şi pentru a dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
(2)Furnizorul păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.
(3)Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
(4)În aplicarea prevederilor alin. (3), MECRMA va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MECRMA va informa în scris Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(5)În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4), MECRMA va emite prin ordin norme metodologice proprii, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre informare în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.
(6)MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, va pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, la termenul şi în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
(7)MECRMA va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
(8)Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate acestora.
(9)Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
(10)MECRMA va furniza date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din informaţiile deţinute de acesta rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis.
(11)În situaţia în care datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Din echipa de control a Consiliului Concurenţei vor face parte şi 2 reprezentanţi ai MECRMA desemnaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport.
(12)În cazul în care în urma controlului efectuat la faţa locului se va constata că nu s-au respectat condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis şi Consiliul Concurenţei a solicitat MECRMA să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul acordării ajutoarelor de minimis, MECRMA va informa Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de acesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii solicitării.
(13)În cazul în care MECRMA nu implementează măsurile dispuse de Consiliul Concurenţei şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (3), Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.
(14)Deciziile prevăzute la alin. (4) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis, organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
CAPITOLUL 14: Raportarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei
Art. 18
Pentru implementarea schemei, MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului de implementare a schemei, formularele completate în conformitate cu anexele la Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
Art. 19
Raportările se transmit atât pe suport hârtie, cât şi pe suport magnetic, cu semnătură de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire.
Art. 20
După raportarea la Consiliul Concurenţei, MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, va publica pe website-ul ministerului valorile finale ale ajutoarelor de minimis acordate operatorilor economici participanţi la misiunile economice în străinătate.
Art. 21
Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau că există neconcordanţe faţă de cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Consiliului Concurenţei. Răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de raportare revine MECRMA.
CAPITOLUL 15: Recuperarea ajutorului de minimis
Art. 22
Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MECRMA, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 23
Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL 16: Dispoziţii finale
Art. 24
Textul prezentei scheme se publică şi pe pagina oficială web a MECRMA.
ANEXA nr. 3: SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS - Realizarea de studii de piaţă şi pe produse
CAPITOLUL 1: Titlul schemei de ajutor de minimis: "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse"
Art. 1
Prezenta procedură instituie o schema de ajutor de minimis, denumită "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse" (schema).
Art. 2
Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
CAPITOLUL 2: Scopul schemei
Art. 3
Scopul prezentei scheme este de a susţine operatorii economici în procesul de promovare a exporturilor prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor aferente realizării studiilor de piaţă şi pe produse.
CAPITOLUL 3: Obiectivele schemei
Art. 4
Obiectivul schemei este de a promova la export produsele/serviciile realizate în România.
CAPITOLUL 4: Necesitatea implementării schemei
Art. 5
Implementarea schemei este necesară în vederea susţinerii acţiunilor operatorilor economici pentru promovarea pe pieţele externe a produselor/serviciilor realizate în România.
CAPITOLUL 5: Definiţii
Art. 6
În scopul prezentei scheme se aplică următoarele definiţii:
a)furnizor - MECRMA;
b)întreprindere - orice entitate care desfăşoară activităţi economice (respectiv oferă bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă), indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
c)ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
d)data acordării ajutorului - data la care se semnează actul administrativ între furnizor şi beneficiarii finali ai studiului de piaţă şi pe produse;
e)produse agricole înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în Sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
f)prelucrarea produselor agricole înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
g)comercializarea produselor agricole înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
h)întreprindere unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi; (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;
i)întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
- în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
- în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate, în sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
- în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.
CAPITOLUL 6: Domeniul de aplicare
Art. 7
(1)Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate operatorilor economici din toate sectoarele, cu excepţia:
a)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
b)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
c)ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
d)ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
(2)În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu acesta.
CAPITOLUL 7: Beneficiari ai ajutorului de minimis
Art. 8
Beneficiari ai prezentei scheme sunt operatorii economici care finanţează în cotă de 50% cheltuielile aferente studiilor de piaţă şi pe produse.
Art. 9
Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:
a)sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b)nu beneficiază, pentru studiile de piaţă şi pe produse solicitate, de finanţare de la alţi furnizori de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
c)nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
d)nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, la data depunerii cererii de înscriere - declaraţiei pe propria răspundere pentru realizarea de studii de piaţă şi pe produse;
e)nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
f)nu sunt consideraţi în dificultate;
g)nu folosesc ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule de transport rutier de marfă.
Art. 10
Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin această schemă este de 60.
CAPITOLUL 8: Selectarea propunerilor pentru realizarea studiilor de piaţă şi pe produse
Art. 11
(1)Comisia de selecţie numită prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri va selecta beneficiarii studiilor de piaţă şi pe produse dintre operatorii economici propuşi de patronatele de ramură sau asociaţiile profesionale, luând în considerare respectarea criteriilor de eligibilitate din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, şi, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, capacitatea beneficiarilor de a susţine cota de 50% din valoarea studiilor, precum şi strategia de promovare a exportului pe pieţele propuse.
(2)MECRMA va încheia şi va derula contracte cu prestatori de servicii pentru realizarea de studii de piaţă şi pe produse, conform legislaţiei în vigoare. Prestatorii de servicii vor fi selectaţi ca urmare a unei proceduri de licitaţie publică.
CAPITOLUL 9: Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis
Art. 12
(1)Federaţiile, patronatele de ramură sau asociaţiile profesionale vor trimite la MECRMA o listă cu operatori economici aplicanţi pentru finanţare în baza prezentei scheme şi a cererilor de înscriere, împreună cu toate documentele necesare conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
(2)MECRMA, prin comisia de selecţie, va verifica îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă, precum şi a cumulului ajutoarelor de minimis primite de beneficiari.
(3)Comisia de selecţie a operatorilor economici va respecta principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
(4)Operatorii economici beneficiari vor declara pe propria răspundere (conform anexei nr. 5 la ordin) valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite de aceştia şi de întreprinderea unică pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs.
(5)În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate, operatorul economic nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
(6)Soluţionarea contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici se realizează de către comisia constituită prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, comisie diferită de cea de selecţie.
(7)Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici va comunica, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei, rezultatul soluţionării acesteia.
(8)Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici va respecta principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
(9)MECRMA va înştiinţa fiecare operator economic selectat asupra valorii estimative a ajutorului de minimis. Dacă la decontul final se ajunge la concluzia că valoarea ajutorului de minimis este diferită de cea prevăzută în actul iniţial încheiat între MECRMA şi beneficiarii studiilor de piaţă şi pe produse, atunci MECRMA va încheia un act administrativ prin care va modifica valoarea ajutorului estimat iniţial. Valoarea finală a ajutorului de minimis nu poate fi mai mare decât valoarea maximă prevăzută în actul iniţial.
(10)MECRMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va încheia, înainte ca operatorul economic să beneficieze de studiile de piaţă sau de produse, un act administrativ prin care se va statua dreptul legal de a se acorda ajutor de minimis, precizând valoarea maximă estimată a acestuia, precum şi caracterul de minimis al acestuia şi făcând explicit referire la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi condiţiile în care se acordă ajutorul de minimis.
Art. 13
Decontarea cheltuielilor pentru realizarea de studii de piaţă şi pe produse se face conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 296/2007, art. 14, în baza următoarelor documente:
a)contractul pentru realizarea studiului, încheiat între prestatorul de servicii şi MECRMA;
b)procesul-verbal încheiat între beneficiari şi prestatorul de servicii pentru recepţia şi acceptarea studiilor de piaţă şi pe produse;
c)copia ordinelor de plată emise de operatorii economici selectaţi, beneficiari ai studiului, către prestatorul de servicii pentru plata cotei lor de 50% din valoarea studiului;
d)factura emisă de prestatorul de servicii pentru cota de 50% aferentă Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
CAPITOLUL 10: Regula cumulului ajutoarelor de minimis
Art. 14
(1)MECRMA, prin Comisia de selecţie, va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, inclusiv conform regulilor de ajutor de stat, respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de către societatea/întreprinderea unică, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic/întreprinderea unică efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
(2)În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate, operatorul economic nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici pentru aceea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
(3)Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
(4)Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la alin. (1).
(5)Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, cu condiţia ca un astfel de cumul să nu conducă la depăşirea intensităţii sau a valorii maxime relevante a ajutorului, stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. În situaţia în care prin cumul s-ar ajunge la depăşirea respectivei intensităţi sau valori maxime, ajutorul de minimis nu poate fi acordat.
(6)Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
(7)În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
(8)În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau în mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
CAPITOLUL 11: Perioada de aplicare
Art. 15
Prezenta schemă se aplică de la data intrării sale în vigoare până la 31 decembrie 2018.
CAPITOLUL 12: Bugetul schemei
Art. 16
Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 800 mii lei, defalcată astfel: în anul 2016 - maximum 200 mii lei; în anul 2017 - maximum 300 mii lei; în anul 2018 - maximum 300 mii lei.
CAPITOLUL 13: Obligaţiile MECRMA şi ale beneficiarilor de ajutor de minimis
Art. 17
MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezentul ordin, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata (anul de raportare), valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis acordată de MECRMA în anii fiscali anteriori, valoarea estimativă (ex- ante), valoarea exactă a ajutorului de minimis (la momentul efectuării decontului final a cheltuielilor aferente acţiunii, valoare ce va fi raportată Consiliului Concurenţei) şi sursa de finanţare. Această evidenţă se păstrează timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
Art. 18
(1)Operatorii economici beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, la fel ca şi prestatorii de servicii care realizează studiile. Această evidenţă se păstrează timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
(2)Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de minimis primite.
CAPITOLUL 14: Monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei
Art. 19
(1)Monitorizarea prezentei scheme se realizează de MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, care va respecta prevederile legale în vigoare privitoare la controale la faţa locului pentru a verifica condiţiile de acordare a ajutoarelor şi pentru a dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
(2)Furnizorul păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.
(3)Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
(4)În aplicarea prevederilor alin. (3), MECRMA va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MECRMA va informa în scris Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare;
(5)În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4), MECRMA va emite prin ordin norme metodologice proprii, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.
(6)MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, va pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, la termenul şi în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
(7)MECRMA va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
(8)Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate acestora.
(9)Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
(10)MECRMA va respecta prevederile legale în vigoare referitoare la controalele la faţa locului pentru a verifica condiţiile de acordare a ajutoarele şi pentru a dispune măsurile care se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
(11)MECRMA va furniza date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din informaţiile deţinute de acesta, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis.
(12)În situaţia în care datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Din echipa de control a Consiliului Concurenţei vor face parte şi 2 reprezentanţi ai MECRMA desemnaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport.
(13)În cazul în care în urma controlului efectuat la faţa locului se va constata că nu s-au respectat condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis şi Consiliul Concurenţei a solicitat MECRMA să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul acordării ajutoarelor de minimis, MECRMA va informa Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de acesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii solicitării.
(14)În cazul în care MECRMA nu implementează măsurile dispuse de Consiliul Concurenţei şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (3), Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.
(15)Deciziile prevăzute la alin. (4) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
CAPITOLUL 15: Raportarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei
Art. 20
Pentru implementarea schemei, MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului de implementare a schemei, formularele completate în conformitate cu anexele la Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
Art. 21
Raportările se transmit atât pe suport hârtie, cât şi pe suport magnetic, cu semnătura de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire.
Art. 22
După raportarea la Consiliul Concurenţei, MECRMA, prin Direcţia monitorizare programe export, va publica, pe website-ul ministerului, valorile finale ale ajutoarelor de minimis acordate operatorilor economici participanţi la studiile de piaţă şi pe produse.
Art. 23
Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau că există neconcordanţe faţă de cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Consiliului Concurenţei. Răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de raportare revine MECRMA.
CAPITOLUL 16: Recuperarea ajutorului de minimis
Art. 24
Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MECRMA, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 25
Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL 17: Dispoziţii finale
Art. 26
Textul prezentei scheme se publică şi pe pagina oficială web a MECRMA.
ANEXA nr. 4: CERERE DE ÎNSCRIERE - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE1 privind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA)
1Cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere se completează prin tehnoredactare. Modificarea textului sau a condiţiilor înscrise în cererea de înscriere, precum şi completarea eronată sau parţială a rubricilor atrage respingerea solicitantului de către Comisia de selecţie din cadrul MECRMA.
Acţiunea promoţională (târg internaţional/misiune economică/titlul studiului de piaţă sau pe produse): ......................
Perioada de desfăşurare a acţiunii promoţionale: .....................
I.Datele de identificare ale solicitantului
1.Denumirea societăţii2: ......................
2Se înscrie denumirea completă a societăţii conform înregistrării acesteia în Registrul Comerţului.
2.Adresa (sediul social): ................................,
tel.: ......... fax: ......... E-mail: ................
3.Numărul de ordine din Registrul Comerţului: ...................
4.Codul de identificare fiscală (CUI): ...................
5.Persoana de contact (nume, prenume, tel., adresa de e-mail): ...................
6.Codurile CAEN (codurile CAEN principal şi/sau secundar autorizat conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, - ONRC şi corespunde profilului acţiunii promoţionale)
Ajutorul de minimis va fi alocat pentru primul cod CAEN menţionat de dvs.
Detaliaţi codurile CAEN (în cifre şi cuvinte) .............................
II.Condiţii de eligibilitate ale solicitantului
Societatea/întreprinderea unică trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 şi în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, după cum urmează:
1.Forma de constituire a societăţii (completaţi "DA" în dreptul variantei alese):
a)Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ...................
b)Legea nr. 1/2005, republicată, ...................
2.Societatea/întreprinderea unică NU se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în insolvenţă colectivă şi NU îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor.
3.La data prezentei cereri de înscriere, societatea/întreprinderea unică NU înregistrează debite la bugetul de stat sau la bugetul local3.
3Conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 157, alin. (3), nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.
4.Împotriva societăţii/întreprinderii unice NU a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.
5.Societatea/întreprinderea unică are în obiectul de activitate operaţiuni comerciale de export.
6.Societatea/întreprinderea unică nu este în dificultate4, în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene.
4Întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
- în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se refera în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
- în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate, în sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
- în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.
7.Nomenclatorul de export corespunde cu profilul acţiunii la care se solicită participarea.
8.Produsele/serviciile sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată.
Enumeraţi produsele/serviciile promovate de societatea dvs. în cadrul acţiunii (acestea trebuie să fie conform codurilor CAEN de la cap. I pct. 6 la prezenta anexă):
........................................................
9.Numărul de participări ale unui operator economic la târgurile şi expoziţiile internaţionale organizate în străinătate cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an.
10.Societatea/întreprinderea unică cunoaşte şi respectă normele privind principalele activităţi/acţiuni care se realizează de societăţile comerciale participante la acţiuni din programul de promovare a exportului, cu finanţare parţială de la bugetul de stat, elaborate de MECRMA.
11.Societatea/întreprinderea unică a obţinut rezultate privind eficienţa în urma participării la acţiunile din programul de promovare a exportului, cu sprijin de la bugetul de stat.
Cererea de înscriere se transmite la MECRMA în original şi semnată pe fiecare pagină. Organizaţiile cooperatiste cu activitate de export, înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, beneficiază de toate măsurile promovate de statul român pentru societăţile comerciale înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor înscrie în cerere numărul de înregistrare legal.
Se vor menţiona următoarele:
- valoarea estimată a contractelor de export: ............... euro.
- alte avantaje: ...............................
III.Condiţii de participare ale solicitantului la acţiunea promoţională
1.Societatea/întreprinderea unică are nevoie de următoarele dotări specifice (de exemplu, podiumuri, vitrine, standere, stativ rotativ pentru mostre etc.) .................................
2.Societatea/întreprinderea unică va expune/va distribui în standul repartizat în cadrul acţiunii următoarele materiale promoţionale (de exemplu: mostre, cataloage, pliante, postere etc.) ...................................
3.Societatea/întreprinderea unică se obligă ca, în ultima zi de desfăşurare a acţiunii, să completeze formularul de eficienţă şi să îl predea patronatului/delegaţilor MECRMA coordonatori ai respectivei acţiuni.
4.Societatea/întreprinderea unică se obligă ca, la 6 luni de la încheierea acţiunii, să transmită la MECRMA o situaţie actualizată privind eficienţa participării la acţiune.
5.Societatea/întreprinderea unică se obligă să suporte costul transportului, cazării şi asigurării medicale pentru delegatul desemnat şi să transmită societăţii organizatoare documentele justificative pentru aceste cheltuieli, în termen de 7 zile lucrătoare de la terminarea manifestării expoziţionale. Decontarea acestor cheltuieli către societatea/întreprinderea unică se va face de societatea organizatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la virarea de către MECRMA a sumelor aferente decontului final al acţiunii.
6.Societatea/întreprinderea unică se obligă să păstreze evidenţa informaţiilor privind ajutoarele de minimis primite de la MECRMA pentru a participa la acţiunile din Programul de promovare a exportului pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a primit ultima alocare specifică.
IV.Documente anexate şi depuse în acelaşi timp cu cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere
1.Declaraţia pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis, conform anexei nr. 5 la prezentul ordin. Această declaraţie pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis face obiectul verificării, prin sondaj, de către MECRMA, şi este asumată de beneficiar. La data intrării în funcţiune a RegAS (Registrul Ajutoarelor de Stat), MECRMA va trebui, obligatoriu, să verifice declaraţia tuturor aplicanţilor;
2.Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF (fără obligaţii de plată restante5 şi valabil la data înscrierii)6;
5Conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 157 alin. (3), nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.
6Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF se va transmite la MECRMA, în original. În cazul în care operatorul economic participă la mai multe acţiuni promoţionale în termenul de valabilitate al certificatelor de atestare fiscală (adică certificatele eliberate de ANAF şi de autoritatea locală), operatorul economic anexează copii legalizate a acestor documente şi indică manifestarea la care a depus originalul certificatelor.
3.Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea locală competentă7 (fără obligaţii de plată restante şi valabil la data înscrierii);
7Certificatul de atestare fiscală eliberat de autoritatea locală se va transmite la MECRMA, în original.
4.Certificat constatator de la Registrul Comerţului (format extins);
5.Dovada plăţii garanţiei bancare, în valoare de 2.000 lei (în cazul solicitării de participare la târguri internaţionale)8.
8Garanţia se depune în contul MECRMA deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, nr. RO05 TREZ 7005005XXX 002305, CUI 24931499. Garanţia se va returna sau, după caz, se va executa în conformitate cu prevederile HG nr. 296/2007.
6.Înscrisuri doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 8, cap II din prezenta anexă.
7.Înscrisuri sub semnătură privată, însuşite de operatorul economic, privind calitatea şi valoarea adăugată ridicată a produselor.
8.Nomenclatorul de produse/servicii la export.
Completarea prezentei cereri de înscriere-declaraţie pe proprie răspundere se face cu asumarea conţinutului de către solicitant, care ia la cunoştinţă faptul că verificarea ulterioară a acestei cereri de înscriere-declaraţie pe propria răspundere poate fi efectuată şi de alte autorităţi competente.
Data: .................
Reprezentantul societăţii (numele şi prenumele, semnătura) ..........................
Sau, acolo unde este cazul,
Reprezentantul întreprinderii unice9 (numele şi prenumele, semnătura) ........................
9În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, o "întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
a)o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
b)o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
c)o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d)o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.
ANEXA nr. 5: DECLARAŢIE pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis
Subsemnatul/a ................., având funcţia de ............., posesor al BI/CI seria ...... nr. ........ domiciliat în ................., în calitate de reprezentant, declar pe propria răspundere că până la data înscrierii la acţiunea ...................
că societatea/întreprinderea unică1 .....................
1În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, o "întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
a)o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
b)o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
c)o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d)o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.
- a beneficiat, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, de o valoare cumulată2 de ajutor de minimis de ............. euro.
2Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, valoarea cumulată din surse ale statului, autorităţilor locale sau din surse comunitare ale ajutoarelor de minimis acordate unei societăţi sau întreprinderi unice nu trebuie să depăşească, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, în cazul operatorilor economici care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
- nu va beneficia de finanţare de la alţi furnizori de ajutor de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile.
Semnătură: .........................
Data: ...................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 378 din data de 17 mai 2016