ORDIN nr. 1934 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Ceahlău
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 105.719/AC din 25 noiembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ - Decizia etapei de încadrare nr. 5.136 din 7 octombrie 2013, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.431 din 27 iulie 2015, Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 211.228 din 20 octombrie 2015, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 72.240 din 26 august 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 154.419/IM din 13 iulie 2015,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al Parcului Naţional Ceahlău, prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul Parcului Naţional Ceahlău, prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Iulian Jugan,

secretar de stat

____
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 25 februarie 2016