ORDIN nr. 5286 din 23 septembrie 2015 privind aprobarea Planului de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică şi a normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică
În baza prevederilor art. 238, 239 şi 249 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se aprobă Planul de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Maiştrii instructori şi antrenorii încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar care nu au dobândit definitivarea în învăţământ au obligaţia ca în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să obţină certificatul de pregătire psihopedagogică.
Art. 4
Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare şi liceele pedagogice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXA nr. 1: NORMELE METODOLOGICE de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică
Art. 1
Organizarea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, urmăreşte certificarea competenţelor psihopedagogice pentru profesia didactică.
Art. 2
Programul de pregătire psihopedagogică şi metodică prevăzut la art. 1 poate fi organizat de liceele/colegiile cu profil pedagogic.
Art. 3
La programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori şi antrenorilor se pot înscrie:
1.absolvenţi ai şcolilor postliceale/colegiilor din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcolilor de maiştri în domeniu, încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;
2.absolvenţi ai şcolilor postliceale/colegiilor din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcolilor de maiştri în domeniu, care urmează să fie încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;
3.absolvenţi de liceu care au urmat şcoli de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;
4.absolvenţi de liceu care au urmat şcoli de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, care urmează să fie încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar.
Art. 4
Înscrierea la programul de pregătire psihopedagogică şi metodică se face pe baza unuia dintre următoarele documente:
a)certificat de calificare nivel 5 cu suplimentul descriptiv al certificatului sau certificat de calificare nivel 3 pentru cei care au absolvit studiile anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare;
b)certificat de revalorizare a competenţelor profesionale;
c)diplomă de bacalaureat şi certificat de absolvire;
d)diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire;
e)adeverinţă că urmează cursurile unei şcoli postliceale/şcoli de antrenori.
Art. 5
Programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori şi antrenorilor se poate organiza comasat, în vacanţele şcolare, sau eşalonat, pe parcursul anului şcolar.
Art. 6
Programul de pregătire psihopedagogică şi metodică se desfăşoară în regim cu taxă.
Art. 7
Cuantumul taxelor de studii aferente programului de pregătire psihopedagogică şi metodică se stabileşte anual de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care organizează programul, cu avizul inspectoratului şcolar.
Art. 8
(1)Liceele/Colegiile pedagogice care organizează programul de pregătire psihopedagogică şi metodică prevăzut la art. 1 încheie cu persoanele înscrise la program contracte de studiu.
(2)Contractul de studiu stabileşte drepturile şi obligaţiile cursantului înscris la programul de pregătire psihopedagogică şi metodică, precum şi raporturile acestuia cu unitatea de învăţământ organizatoare a programului.
Art. 9
(1)În conformitate cu planul de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică, curriculumul programului de pregătire psihopedagogică şi metodică este structurat după cum urmează:
a)discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală: Psihologie generală, elemente de psihopedagogia vârstelor şi psihologia învăţării, Pedagogie şcolară şi Managementul clasei de elevi;
b)discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate: Metodica predării specialităţii, Practică pedagogică şi Instruire asistată de calculator.
(2)Durata programului de pregătire psihopedagogică şi metodică este de două semestre sau echivalent.
(3)Numărul total de ore prevăzute pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică este de 214 ore, din care 12 ore pentru pregătirea portofoliului didactic.
Art. 10
(1)Participarea la activităţile practice de pregătire este obligatorie.
(2)Pentru cursanţii încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar practica pedagogică se consideră realizată, urmând ca aceştia să susţină doar lecţiile de probă şi lecţia finală.
Art. 11
(1)Pentru desfăşurarea practicii pedagogice prevăzute în curriculumul programelor de pregătire psihopedagogică şi metodică, liceele/colegiile pedagogice organizatoare vor realiza parteneriate cu unităţi de învăţământ de profil, cu avizul inspectoratului şcolar.
(2)Practica pedagogică se va desfăşura după un regulament propriu, elaborat, potrivit reglementărilor metodologice în vigoare, de liceele/colegiile pedagogice organizatoare şi avizat de inspectoratul şcolar.
(3)Regulamentul de organizare şi desfăşurare a practicii pedagogice constituie anexă la contractele de studii ale cursanţilor.
Art. 12
Cursurile de pregătire psihopedagogică şi metodică se vor desfăşura, de regulă, cu personal didactic titular al liceului/colegiului pedagogic, având specialitatea corespunzătoare disciplinelor din planul de învăţământ, cel puţin gradul didactic II şi calitatea de metodist sau coordonator de practică pedagogică.
Art. 13
(1)Activitatea desfăşurată de cadrele didactice implicate în programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori şi antrenorilor nu se include în norma didactică de predare.
(2)Un cadru didactic nu poate preda anual mai mult de 6 ore/săptămână în cadrul programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori şi antrenorilor.
Art. 14
Fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planul de învăţământ se evaluează cu o notă. Notele se trec în foaia matricolă.
Art. 15
(1)Examenul de certificare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică constă în următoarele probe:
a)probă scrisă pentru disciplina Psihologie generală, elemente de psihopedagogia vârstelor şi psihologia învăţării;
b)probă scrisă pentru disciplina Pedagogie şcolară;
c)probă practică la Metodica predării specialităţii, care constă în prezentarea portofoliului programului de formare;
d)proba Practica pedagogică, care constă în susţinerea şi autoevaluarea unei lecţii finale.
(2)Media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la cele 4 probe.
(3)Notele obţinute la probele de examen şi media generală se trec în certificatul de pregătire psihopedagogică.
Art. 16
(1)Nota minimă de promovare a probelor scrise este 5 (cinci).
(2)Nota minimă de promovare a probelor practice este 7 (şapte).
Art. 17
Fiecare probă de examen poate fi susţinută de maximum două ori. În caz de nepromovare a unei probe în două sesiuni organizate în acelaşi an şcolar, cursantul se poate reînscrie o singură dată pentru parcurgerea unui nou program de pregătire psihopedagogică şi metodică în anul şcolar următor, numai în regim cu taxă.
Art. 18
(1)Absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică se finalizează cu obţinerea certificatului de pregătire psihopedagogică.
(2)Absolvenţii şcolilor postliceale sau de maiştri care finalizează cu certificat programul de pregătire psihopedagogică şi metodică dobândesc dreptul de a fi încadraţi în funcţia didactică de maistru-instructor, pe catedre de pregătire-instruire practică în învăţământul profesional, liceal şi postliceal, precum şi dreptul de a susţine examenul naţional de definitivare în învăţământ, respectiv examenele de acordare a gradelor didactice II şi I în condiţiile legii.
(3)Pentru ocuparea catedrelor de activităţi de pre-profesionalizare şi a catedrelor de pregătire-instruire practică din învăţământul special, maiştrii-instructori trebuie să îndeplinească şi condiţia prevăzută la art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 19
(1)Certificatele de pregătire psihopedagogică se eliberează şi se gestionează conform regimului actelor de studii.
(2)Fiecare certificat de pregătire psihopedagogică este însoţit de foaia matricolă în limba română conţinând situaţia şcolară a absolventului.
Art. 20
Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ în care vor fi specificate disciplinele promovate.
Art. 21
Cadrelor didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar care au obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ li se consideră îndeplinită condiţia de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică.
ANEXA nr. 2: PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică

Nr. crt.

Disciplina

Perioada de studii

Nr. de ore/săptămână

Total ore

Semestrul

Nr. de săptămâni

Curs

Seminar

Curs

Seminar

Total

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală

       

1.

Psihologie generală, elemente de psihopedagogia vârstelor şi psihologia învăţării

I

18

1

1

18

18

36

2.

Pedagogie şcolară

I

18

1

1

18

18

36

3.

Managementul clasei de elevi

 

9

1

1

9

9

18

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate

       

1.

Metodica predării specialităţii

II

18

1

2

18

36

54

2.

Practică pedagogică*

II

10

 

4

 

40

40

3.

Instruire asistată de calculator

II

9

1

1

9

9

18

         

Pregătirea portofoliului didactic

II

4

 

3

 

12

12

 

TOTAL ORE

    

72

142

214

_______
* Pentru cursanţii încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, practica pedagogică se consideră realizată.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 739 din data de 2 octombrie 2015