HOTĂRÂRE nr. 217 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi
Galaţi, Str. Portului nr. 32, judeţul Galaţi
Cod unic de înregistrare: 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

80.529,10

 

1

 

Venituri din exploatare

2

78.309,10

 

2

 

Venituri financiare

3

2.220,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

80.529,10

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

78.479,10

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

34.318,84

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

426,26

  

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

34.494,00

   

C1

ch. cu salariile

10

21.649.00

   

C2

bonusuri

11

1.244,00

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

3.625,00

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

3.475,00

   

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

698,00

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

7.278,00

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

9.240,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

2.050,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

0,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 
 

1

 

Rezerve legale

22

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent

24

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 
  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

1.466,00

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

1.466,00

  

a)

cheltuieli materiale

34

120,00

  

b)

cheltuieli cu salariile

35

750,00

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

520,00

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

56,00

  

e)

alte cheltuieli

38

20,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

92.034,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

0,00

    

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

0,00

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

92.034,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

662

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

660

 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

22.893,00

  

a)

cheltuieli cu salariile

46

21.649,00

  

b)

bonusuri

47

1.244,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.733,46

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.890,53

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

122.013,79

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

122.013,79

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

 
 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000

53

1.000,00

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

0,00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

785,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 263 din data de 10 mai 2013