REGULAMENT nr. 10 din 22 iulie 2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin, (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 1 alin. (6), art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (7), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (10), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (18), art. 46 alin. (3), art. 47, art. 49 alin. (3), art. 57 alin. (3) şi art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 21 iulie 2015,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
TITLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezentul regulament stabileşte norme privind autorizarea, înregistrarea şi funcţionarea administratorilor fondurilor de investiţii alternative (A.F.I.A.), precum şi cu privire la desemnarea şi atribuţiile depozitarului unui fond de investiţii alternative (F.I.A.).
(2)Prezentul regulament se completează cu prevederile următoarelor regulamente emise de Comisia Europeană:
a)Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 231/2013;
b)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de stabilire a procedurii pentru A.F.I.A. care optează să intre sub incidenţa Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 447/2013;
c)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 448/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de instituire a unei proceduri pentru stabilirea statului membru de referinţă al unui AFIA din afara UE în temeiul Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 448/2013;
d)Regulamentul delegat (UE) nr. 694/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiţii alternative, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 694/2014.
(3)Prezentul regulament se aplică împreună cu ghidurile Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, denumită în continuare ESMA, emise în aplicarea Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 1 iulie 2011, denumită în continuare DAFIA.
Art. 2
(1)Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, denumită în continuare Legea nr. 74/2015, şi în regulamentele (UE) emise în aplicarea DAFIA, menţionate la art. 1 alin. (2).
(2)În înţelesul prezentului regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)A.F.I.A. autorizaţi de A.S.F. - A.F.I.A. care, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, au obligaţia să solicite Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) autorizarea în această calitate. În această categorie sunt incluşi şi acei A.F.I.A. care nu au obligaţia autorizării, dar optează pentru intrarea sub incidenţa Legii nr. 74/2015 cu scopul de a beneficia de paşaportul acordat de DAFIA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, precum şi societăţile de administrare a investiţiilor (S.A.I.)/societăţile de investiţi; autoadministrate care solicită A.S.F. autorizarea în calitate de A.F.I.A. conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 74/2015;
b)A.F.I.A. înregistraţi la A.S.F. - A.F.I.A. care au obligaţia să solicite A.S.F. înregistrarea în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 74/2015, inclusiv administratorii fondurilor cu capital de risc (EUVECA) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc, ai fondurilor de antreprenoriat social (EUSEF) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, precum şi ai fondurilor europene de investiţii pe termen lung (ELTIF) reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 760/2015 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung. Această obligaţie de înregistrare în Registrul A.S.F. în calitate de "A.F.I.A. înregistraţi" se aplică şi pentru acele S.A.I./societăţi de investiţii autoadministrate/constituite prin contract de societate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015;
c)participaţie importantă - participaţia, directă sau indirectă, menţionată la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 74/2015, reprezentând cel puţin 33% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unui A.F.I.A.;
d)O.U.G. nr. 32/2012 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015;
e)F.I.A. de tip deschis - F.I.A. prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 694/2014;
f)F.I.A. de tip închis - F.I.A. prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (5) din Regulamentul (UE) nr. 694/2014 care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate F.I.A. de tip deschis;
g)F.I.A. - organisme de plasament colectiv, inclusiv compartimentele de investiţii ale acestora, definite în conformitate cu prevederile Ghidului ESMA/2013/611 privind conceptele-cheie ale Directivei AFIA care:
1.atrag capital de la o serie de investitori, în vederea plasării acestuia în conformitate cu o politică de investiţii definită în interesul respectivilor investitori; şi
2.nu necesită autorizare în conformitate cu art. 5 din Directiva (UE) nr. 65/2009 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM);
h)conducere superioară - persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea unui A.F.I.A., în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, şi, după caz, membrul executiv sau membrii executivi ai organului de conducere.
TITLUL II: Autorizarea, înregistrarea şi funcţionarea A.F.I.A.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 3
În vederea stabilirii obligaţiei de autorizare de către A.S.F. sau de înregistrare la A.S.F., A.F.I.A. procedează la calculul valorii activelor administrate şi al efectului de levier utilizat, în conformitate cu prevederile art. 2 şi art. 6-11 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
Art. 4
(1)Data de calcul al valorii activelor F.I.A. administrate de A.F.I.A. care solicită autorizarea sau înregistrarea la A.S.F. este cu cel mult 30 de zile anterioară depunerii cererii de autorizare/înregistrare.
(2)În cazul în care, pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii menţionate la alin. (1) şi data emiterii autorizaţiei/atestatului de înregistrare de către A.S.F., valoarea activelor administrate creşte peste sau scade sub pragurile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) sau b) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. procedează la notificarea A.S.F. cu privire la acest fapt şi solicită aplicarea prevederilor legale aferente noilor condiţii. A.F.I.A. completează, după caz, documentaţia depusă cu documentele necesare obţinerii noii calităţi. Ulterior analizării documentelor depuse, A.S.F. dispune printr-un act individual noua calitate obţinută de A.F.I.A.
(3)În scopul urmăririi şi respectării dispoziţiilor art. 3 şi ale art. 2 alin. (1) şi (3) şi art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 şi luând în considerare prevederile art. 2 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. au obligaţia calculării, ulterior autorizării de către/înregistrării la A.S.F., a valorii activelor totale ale F.I.A. administrate, cel puţin la data de 31 decembrie a anului aferent autorizării/înregistrării de către/la A.S.F., precum şi semestrial pentru anii următori, la data stabilită de A.F.I.A.
(4)Modificarea de către A.F.I.A. a datei de calcul al valorii activelor F.I.A. administrate, stabilite conform prevederilor alin. (3), este supusă aprobării A.S.F. În acest scop, A.F.I.A. transmite A.S.F. cu 15 zile lucrătoare anterior aplicării noii date de calcul motivele care determină adoptarea de către A.F.I.A. a unei astfel de decizii.
(5)Monitorizarea valorii activelor F.I.A. administrate se realizează permanent, în baza procedurilor de lucru ale A.F.I.A., depăşirea pragurilor/scăderea temporară sub pragurile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) sau b) din Legea nr. 74/2015 fiind notificată A.S.F. în ziua lucrătoare imediat următoare constatării. Ulterior, în vederea stabilirii caracterului temporar sau permanent al depăşirii pragurilor/scăderii sub pragurile menţionate, A.F.I.A. transmite A.S.F., în termen de 90 de zile de la data constatării, noua valoare a activelor F.I.A. administrate.
(6)În cazul în care depăşirea pragurilor/scăderea sub pragul prevăzut la alin. (5) se menţine mai mult de 90 de zile consecutive, A.F.I.A. procedează, după caz, la:
a)depunerea unei cereri de înregistrare, în cazul în care valoarea totală a activelor administrate de A.F.I.A. autorizaţi scade sub plafoanele/pragurile relevante;
b)depunerea unei cereri de autorizare, în cazul în care valoarea totală a activelor administrate de A.F.I.A. înregistraţi creşte peste plafoanele/pragurile relevante;
c)solicitarea menţinerii valabilităţii deciziei de autorizare, în cazul în care valoarea totală a activelor administrate de A.F.I.A. autorizaţi scade sub plafoanele/pragurile relevante, iar A.F.I.A. în cauză doresc în mod voluntar să intre sub incidenţa Legii nr. 74/2015, conform prevederilor art. 2 alin. (5) din aceeaşi lege.
Art. 5
(1)În vederea determinării obligaţiei de autorizare/înregistrare şi în aplicarea prevederilor art. 3 data calculului efectului de levier se consideră a fi data calendaristică prevăzută la art. 4 aferentă datei calculului valorii activelor totale ale F.I.A. administrate.
(2)În cazul în care documentele de constituire şi materialele promoţionale/de marketing ale F.I.A. administrate de A.F.I.A. a căror valoare a activelor se situează între pragul de 100.000.000 euro prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015 şi pragul de 500.000.000 euro prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege prevăd în mod expres faptul că acestea nu utilizează mecanisme care generează efect de levier, aşa cum este acesta definit şi determinat prin Regulamentul (UE) nr. 231/2013, respectivii A.F.I.A. fac obiectul înregistrării la A.S.F.
(3)Utilizarea de către A.F.I.A. înregistraţi la A.S.F., menţionaţi la alin. (2), a efectului de levier se realizează numai cu condiţia aprobării, în prealabil, de către A.S.F. a solicitării acestora de încadrare în categoria A.F.I.A. autorizaţi.
(4)În scopul calculării efectului de levier în procesul de obţinere a autorizării/înregistrării A.F.I.A. menţionaţi la art. 3, sintagma "F.I.A. compuse din F.I.A." de la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015 înseamnă "A.F.I.A. care administrează portofolii de F.I.A."
CAPITOLUL II: Dispoziţii aplicabile A.F.I.A. autorizaţi de A.S.F.
SECŢIUNEA 1: Autorizarea A.F.I.A.
Art. 6
(1)Dobândirea calităţii de A.F.I.A. autorizat de A.S.F. se realizează prin emiterea de către A.S.F. a unei autorizaţii, cu respectarea prevederilor art. 7-9 din Legea nr. 74/2015, în termen de 3 luni sau, după caz, 6 luni de la data depunerii solicitării, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din aceeaşi lege.
(2)Orice solicitare motivată a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul de 3 luni prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii iniţiale.
(3)În situaţia în care, în urma solicitării A.S.F. indicate la alin. (2), documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respectă prevederile prezentului regulament, acestea sunt returnate solicitantului, în baza unei decizii a Consiliului A.S.F. care specifică motivele restituirii.
(4)Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.
(5)În situaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. transmite A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine al A.F.I.A., în termen de maximum o zi lucrătoare de la data constatării, o informare cu privire la aspectele care nu permit respectarea acestei legi.
(6)Ulterior analizării situaţiei menţionate la alin. (5), A.S.F. dispune, în termen de maximum 15 zile lucrătoare, adoptarea de către A.F.I.A. a măsurilor necesare pentru remedierea situaţiei. Aceste măsuri se vor referi cel puţin la:
a)elaborarea de urgenţă de către conducerea superioară/executivă a A.F.I.A. a unui plan de acţiuni aprobat de A.S.F. pentru remedierea de urgenţă a situaţiei, care să detalieze măsurile concrete adoptate pentru protejarea intereselor deţinătorilor de titluri de participare;
b)luarea de eventuale măsuri de administrare a lichidităţii şi riscului F.I.A. adoptate cu caracter temporar de către A.F.I.A.;
c)modificarea strategiei şi politicii investiţionale ale F.I.A. în scopul protejării investitorilor şi în conformitate cu prevederile documentelor constitutive ale F.I.A.;
d)asigurarea unui echilibru între strategia de investiţii, profilul de lichiditate şi politica de răscumpărare ale F.I.A.;
e)ajustarea adecvată a nivelului efectului de levier utilizat de F.I.A., cu luarea în considerare cel puţin a aspectelor stipulate la art. 112 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
(7)În cazul în care, deşi au fost adoptate de către A.F.I.A. măsurile menţionate la alin. (6), neconformitatea persistă sau dacă A.F.I.A. nu a adoptat măsurile dispuse de A.S.F., A.S.F. poate decide încetarea administrării de către A.F.I.A., informând, după caz, autoritatea competentă din statul membru de origine al F.I.A.
(8)Odată cu emiterea deciziei de încetare a administrării de către A.F.I.A. a F.I.A. potrivit alin. (7), A.S.F. solicită A.F.I.A. ca în termen de maximum 90 de zile să transfere activele F.I.A. administrate către un alt A.F.I.A., care, în cazul F.I.A. constituit prin act constitutiv, fie a fost desemnat de organele statutare ale F.I.A. ca administrator extern, fie s-a decis administrarea F.I.A. intern sau, în cazul F.I.A. constituit prin contract de societate, a fost selectat ca A.F.I.A. în urma unui proces documentat de selecţie.
(9)Pe perioada celor 90 de zile menţionate la alin. (8), A.F.I.A. desfăşoară numai activităţi de conservare a activelor F.I.A., de protejare a intereselor deţinătorilor de titluri de participare ale F.I.A. şi de transfer al activelor F.I.A. către noul A.F.I.A.
(10)Ulterior finalizării transferului activelor, A.F.I.A. notifică în acest sens A.S.F., prezentând totodată şi certificarea din partea depozitarului F.I.A. cu privire la faptul că activele au fost transferate către noul A.F.I.A., iar A.S.F. emite decizia de retragere a autorizaţiei A.F.I.A. şi de radiere din Registrul A.S.F.
Art. 7
(1)A.F.I.A. persoană juridică română, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015, care solicită A.S.F. dobândirea calităţii de A.F.I.A. autorizat, este constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990.
(2)Autorizaţia menţionată la alin. (1) este emisă de către A.S.F. în baza unei cereri de autorizare, întocmită conform formularului şi declaraţiei prezentate în anexa nr. 1, în cazul A.F.I.A. externi definiţi conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, respectiv formularului şi declaraţiei prezentate în anexa nr. 2, în cazul F.I.A. administrate intern menţionate la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, însoţită de documentele şi informaţiile relevante prevăzute de art. 7 din Legea nr. 74/2015, precum şi cele din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, precum şi de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul nr. 16/2014.
(3)A.F.I.A. depune la A.S.F. împreună cu cererea de autorizare şi procedurile de lucru aferente politicilor/practicilor/sistemelor prevăzute la art. 13-19 din Legea nr. 74/2015, întocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013. Întocmirea şi aplicarea politicilor şi practicilor de remunerare prevăzute la art. 13 din Legea nr. 74/2015 se realizează cu respectarea prevederilor Ghidului ESMA nr. 232/2013 privind politicile de remunerare în conformitate cu DAFIA.
(4)În cazul procedurilor de lucru pe care A.F.I.A. este obligat să le întocmească conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013, altele decât cele menţionate la alin. (3), reprezentantul/reprezentanţii legal(i) al/ai A.F.I.A. certifică printr-o declaraţie pe propria răspundere faptul că respectivele proceduri au fost elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr. 74/2015 şi ale reglementărilor UE emise în aplicarea DAFIA şi că vor fi aplicate în mod consecvent de către A.F.I.A. Declaraţia este depusă împreună cu cererea menţionată la alin. (2).
(5)În cazul A.F.I.A. care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 deţinea calitatea de societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.) reglementată de O.U.G. nr. 32/2012, cererea de autorizare este întocmită conform formularului şi declaraţiei prezentate în anexa nr. 3.
(6)Dispoziţiile alin. (5) sunt aplicabile şi A.F.I.A. care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 deţineau calitatea de societate de investiţii de tip închis autoadministrată, în condiţiile în care aceste entităţi îndeplinesc cerinţele de mărime a portofoliului de F.I.A. administrate pentru deţinerea calităţii de A.F.I.A. autorizat sau în măsura în care optează voluntar pentru deţinerea acestei calităţi în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) din Legea nr. 74/2015.
(7)În cazul în care, concomitent depunerii cererii de autorizare, A.F.I.A. depune şi documentaţia de autorizare/înregistrare a unuia sau mai multor F.I.A. pe care intenţionează să le administreze începând cu data obţinerii autorizaţiei sau în cazul în care la data depunerii cererii de autorizare A.F.I.A. administrează unul sau mai multe F.I.A., A.F.I.A. completează documentaţia depusă în vederea autorizării cu informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 referitoare la fiecare F.I.A. administrat.
(8)Emiterea autorizaţiei A.F.I.A. este însoţită de înscrierea respectivei entităţi în Registrul A.S.F.
(9)În toate actele sale oficiale A.F.I.A. este obligat să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data înscrierii în Registrul A.S.F. şi ale autorizaţiei emise de A.S.F.
Art. 8
(1)În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, directorii/membrii directoratului unui A.F.I.A. autorizat de A.S.F. [conducerea superioară definită la art. 2 alin. (2) lit. h)], precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a)să întrunească condiţiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, pentru exercitarea respectivei funcţii;
b)să aibă o bună reputaţie şi o experienţă profesională de minimum 3 ani dobândită prin exercitarea unor funcţii la entităţi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul pieţei de capital/asigurărilor/pensiilor private, în domeniul bancar sau experienţă de minimum 3 ani în domeniul juridic dobândită ca urmare a desfăşurării de activităţi de consultanţă juridică acordată unor astfel de entităţi privind înfiinţarea şi funcţionarea acestora;
c)să nu fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al depozitarilor F.I.A. administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăţi de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) cu care A.F.I.A. a încheiat contract de intermediere şi nu trebuie să fie angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepţia altor entităţi care aparţin aceluiaşi grup;
d)să nu fi fost condamnaţi pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică ori pe numele acestora să nu fie emis un mandat de arestare preventivă sau să nu se afle sub cercetare judiciară pentru săvârşirea unor fapte de corupţie sau infracţiuni de natură economică;
e)să nu fi fost sancţionaţi în ultimii 10 ani de A.S.F., Banca Naţională a României (B.N.R.), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) sau de alte autorităţi competente similare acestora din alte state cu interzicerea exercitării unor activităţi reglementate de acestea sau să nu se afle sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 297/2004), aplicate de A.S.F., sau a unor sancţiuni similare aplicate de B.N.R. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar din străinătate;
f)să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz;
g)să nu fi deţinut calitatea de acţionar sau funcţia de administrator/director, membru al consiliului de supraveghere/al directoratului unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990 sau al unei societăţi străine, aflate în curs de reorganizare judiciară sau declarate în stare de faliment, în ultimii 5 ani anteriori declanşării procedurii falimentului, situaţie pentru care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;
h)să îşi exercite atribuţiile în cadrul programului normal de lucru al societăţii;
i)persoanele care îi înlocuiesc/care se succed în funcţie, pe o perioadă limitată, directorilor/membrilor directoratului pot avea un program de lucru parţial, iar în cazul înlocuirii definitive ca urmare a încetării relaţiilor contractuale dintre A.F.I.A. şi directorii/membrii directoratului pe care persoanele respective îi înlocuiesc/le succed în funcţie, A.F.I.A. are obligaţia de a solicita autorizarea modificării componenţei conducerii efective.
(2)Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al A.F.I.A. autorizat de A.S.F. [organele de conducere definite la art. 1 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013] trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a)să întrunească condiţiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 pentru exercitarea respectivelor funcţii;
b)să nu fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăţi de administrare a investiţiilor/societăţi de investiţii sau ai/al unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A./S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară şi nu trebuie să fie angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiţii, cu excepţia altor entităţi care aparţin aceluiaşi grup;
c)să nu fi fost condamnaţi pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică ori pe numele acestora să nu fie emis un mandat de arestare preventivă sau să nu se afle sub cercetare judiciară pentru săvârşirea unor fapte de corupţie, infracţiuni de natură economică;
d)să nu fi fost sancţionaţi de A.S.F., B.N.R., C.S.A., C.S.S.P.P., C.N.V.M. în ultimii 10 ani cu interzicerea exercitării unor activităţi sau să nu se afle sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de A.S.F. sau a unor sancţiuni similare aplicate de B.N.R. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar din alte state;
e)să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz;
f)să aibă o experienţă profesională în domeniul pieţei de capital/asigurărilor/pensiilor private sau în domeniul bancar ori al administrării de investiţii de minimum 3 ani;
g)să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990 sau al unei societăţi comerciale străine aflate în curs de reorganizare judiciară sau declarate în stare de faliment, în ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii falimentului, situaţie pentru care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.
(3)În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. depune la A.S.F. odată cu cererea de autorizare următoarele documente pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, respectiv directorii/membrii directoratului şi pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia din urmă/care le succed în funcţie:
a)copia actului de identitate (Bl/CI/paşaport pentru persoanele fizice străine);
b)curriculum vitae datat şi semnat, cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) sau (2);
c)copia legalizată a actelor de studii;
d)certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, care să ateste faptul că nu au fost condamnaţi definitiv pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) lit. d), respectiv alin. (2) lit. c);
e)certificat de cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;
f)declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 74/2015, ale prezentului regulament, precum şi cu privire la respectarea cerinţelor menţionate la alin. (1) sau (2), după caz;
g)declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, care trebuie să cuprindă toate deţinerile individuale şi deţinerile în legătură cu persoane implicate şi aflate în legături strânse, în orice societate reglementată de Legea nr. 31/1990 sau de legea aplicabilă statului rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiunile şi care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot;
h)declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să reiasă că respectă condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), respectiv alin. (2) lit. c).
(4)În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, evaluarea acţionarilor A.F.I.A. care deţin participaţii calificate în cadrul acestuia se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009, denumit în continuare Regulamentul nr. 2/2009, iar documentaţia ce însoţeşte cererea de autorizare a A.F.I.A. cu privire la aceste persoane este cea prevăzută de acelaşi regulament.
(5)În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. se asigură că persoanele care sunt încadrate pe posturi de execuţie legate direct de activitatea de administrare a portofoliilor sau de administrare a riscurilor respectă cumulativ următoarele condiţii:
a)au experienţă continuă de 12 luni în compartimente de specialitate (exclusiv economic/informatic administrativ-logistic/resurse umane) într-o entitate de tip A.F.I.A., S.A.I., S.S.I.F., societate de investiţii financiare (S.I.F.), depozitar F.I.A./O.P.C.V.M. sau în alte entităţi similare aflate sub supravegherea unor autorităţi competente în domeniul pieţei de capital din alte state membre ale UE, în cadrul A.S.F. sau al altor autorităţi naţionale competente din alte state membre ale UE şi au absolvit un curs de specializare organizat de instituţii de specialitate de natura organismelor de formare profesională, naţionale sau internaţionale, care atestă dobândirea unor cunoştinţe în domeniul administrării investiţiilor sau administrării riscului şi care să le permită îndeplinirea responsabilităţilor aferente funcţiei ocupate;
b)nicio persoană nu poate fi încadrată permanent pe două sau mai multe funcţii care ar conduce la nerespectarea de către A.F.I.A. a condiţiilor privind regimul informaţiilor privilegiate, regimul conflictelor de interese, administrarea riscului, executarea cererilor de subscriere/răscumpărare a investitorilor F.I.A. sau a ordinelor de tranzacţionare ale F.I.A., prevăzute de Legea nr. 74/2015 şi/sau de Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
(6)În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. depune la A.S.F. la data solicitării autorizării documente care atestă dovada existenţei sediului social al acestuia (copia legalizată a contractului de închiriere/contractului de vânzare-cumpărare; în cazul unui contract de subînchiriere, se depune copia acestuia, însoţită de copia contractului de închiriere şi declaraţia proprietarului care consimte cu privire la subînchiriere). Sediul social al A.F.I.A. trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
a)să se afle în folosinţa exclusivă a A.F.I.A.;
b)să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri şi activităţilor ce urmează a fi autorizate;
c)să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităţilor ce sunt desfăşurate. În cazul entităţilor care deţin atât calitatea de S.A.I., cât şi pe cea de A.F.I.A. autorizat sau A.F.I.A., înregistrat, desfăşurarea unor activităţi similare/identice legate de administrarea F.I.A. şi O.P.C.V.M. poate fi realizată în cadrul aceluiaşi compartiment;
d)să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor;
e)în cazul în care A.F.I.A. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central, condiţiile menţionate la lit. a-e) sunt îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiţia prevăzută la lit. a). Sediul central este sediul de la care A.F.I.A. desfăşoară activităţile ce urmează să fie autorizate de A.S.F.;
f)să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăşurării activităţii.
(7)În aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 74/2015, documentele pe care un A.F.I.A., după caz, trebuie să le prezinte A.S.F. în vederea autorizării sunt următoarele:
a)documente doveditoare care atestă că A.F.I.A. dispune de capitalul iniţial impus, precum şi de fondurile proprii suplimentare în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 (ordine de plată emise de instituţii de credit, extrase de cont care atestă vărsarea/deţinerea capitalului iniţial în contul deschis în acest scop la o instituţie de credit, iar în cazul persoanelor juridice înfiinţate de minimum un an, copia bilanţului contabil, însoţită de raportul auditorului financiar al societăţii, după caz);
b)copia asigurării de răspundere civilă profesională peste plafonul stabilit la art. 15 alin. (3) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
(8)Pe lângă documentaţia prevăzută la alin. (6) şi (7), A.F.I.A. depune la A.S.F. în vederea autorizării şi următoarele documente, după caz:
a)copia certificatului de înregistrare/certificatului constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (O.N.R.C.);
b)actul constitutiv actualizat, purtând încheiere de dată certă, în original;
c)copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de înfiinţare şi de înregistrare a societăţii;
d)copia contractului de depozitare încheiat pentru fiecare F.I.A. administrat sau copia contractului-cadru încheiat cu un depozitar pentru mai multe F.I.A. administrate;
e)în cazul în care în obiectul de activitate al A.F.I.A. extern se găsesc şi serviciile, şi activităţile prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 74/2015 şi cuprinse în anexa nr. 9 la Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul nr. 32/2006), atunci A.F.I.A. are obligaţia transmiterii documentaţiei către A.S.F. şi a respectării procedurilor de lucru şi raportare stabilite prin regulamentul în cauză;
f)pentru acţionarii care deţin o participaţie calificată, documentele prevăzute la anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009;
g)planul de afaceri/programul de activitate, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
1.datele de identificare ale A.F.I.A.: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central, după caz, telefon, fax, e-mail, adresa paginii web, capitalul social subscris şi vărsat, CUI sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca şi codul IBAN;
2.informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate;
3.informaţii cu privire la modul în care A.F.I.A. intenţionează să acţioneze pentru desfăşurarea activităţii într-un mod sigur şi prudent, inclusiv informaţii privind funcţia de administrare a riscului;
4.structura organizatorică, cu precizarea responsabilităţilor şi a limitelor de competenţă pentru personalul cu putere de decizie;
5.studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;
6.politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiţiei;
h)lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi pentru directorii/membrii directoratului A.F.I.A., precum şi pentru persoana/persoanele pe care A.F.I.A. doreşte să o/le autorizeze ca ofiţer/ofiţeri de conformitate sau persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu administrarea riscului;
i)contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat de A.S.F. conform reglementărilor emise în acest sens;
j)precizarea auditorilor interni ai societăţii, membrilor comitetului de audit şi a persoanei/persoanelor responsabile în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, precum şi prevederilor legale referitoare la sancţiunile internaţionale în materie;
k)documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) pentru autorizarea persoanei desemnate să ocupe funcţia de ofiţer de conformitate, funcţie care în cazul acelor A.F.I.A. care deţin şi calitatea de S.A.I. este asimilabilă celei de reprezentant al compartimentului de control intern;
l)documentele prevăzute la art. 13 alin. (10) pentru autorizarea persoanei responsabile cu administrarea riscului;
m)orice alte documente solicitate de A.S.F. în vederea respectării cerinţelor prevăzute în Legea nr. 74/2015 şi în Regulamentul (UE) nr. 231/2013;
n)dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare pentru autorizarea A.F.I.A., precum şi a persoanelor membre ale organelor de conducere, conducerii superioare şi a celor care asigură funcţia de conformitate şi administrare a riscului.
Art. 9
(1)Transmiterea formularelor, a declaraţiilor şi a documentelor care certifică valabilitatea informaţiilor transmise, precum şi respectarea condiţiilor menţionate la art. 6-8 şi prevăzute în anexele nr. 1-8 se efectuează în format letric sau electronic, în limba română. Transmiterea şi recepţionarea în format electronic a documentelor prevăzute anterior se realizează conform instrucţiunilor de completare în format electronic disponibile pe site-ul A.S.F.
(2)Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine/nerezidente implicate în înfiinţarea şi/sau funcţionarea A.F.I.A. (acţionari, membri ai consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului, persoanele terţe către care au fost delegate activităţi ale A.F.I.A. în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 74/2015 etc.) pot fi prezentate în limba engleză, în copie legalizată sau în traducere legalizată pentru documentele prezentate în alte limbi străine (diferite de limba engleză), cu excepţia certificatului de cazier judiciar şi fiscal, pentru care trebuie prezentat şi originalul.
Art. 10
În cazul A.F.I.A. din state terţe pentru care România este desemnată stat membru de referinţă, autorizaţia este eliberată de A.S.F. cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 şi ale prezentului regulament.
Art. 11
În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, modificarea condiţiilor semnificative prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), d), g) şi j) din aceeaşi lege este certificată prin transmiterea la A.S.F., în termen de maximum 10 zile de la data adoptării, a hotărârii/deciziei organului statutar responsabil de adoptarea respectivei modificări, însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 7 şi 8, după caz.
Art. 12
(1)În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din Legea nr. 74/2015, retragerea autorizaţiei la cererea expresă a A.F.I.A. se realizează de către A.S.F. în următoarele cazuri:
a)A.F.I.A. a solicitat, în prealabil, A.S.F. retragerea autorizaţiei şi radierea din Registrul A.S.F. a tuturor F.I.A. administrate, iar la momentul depunerii cererii de retragere a autorizaţiei, procesul de răscumpărare de către investitorii respectivelor F.I.A. a sumelor investite a fost încheiat;
b)A.F.I.A. a solicitat în prealabil A.S.F. transferul activelor tuturor F.I.A. administrate către un alt A.F.I.A. conform procedurii descrise la art. 25, astfel că la momentul depunerii cererii de retragere A.F.I.A. nu mai administrează niciun F.I.A.
(2)Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresă a A.F.I.A. se efectuează în baza cererii, însoţită de următoarele documente:
a)hotărârea organului statutar al A.F.I.A. cu privire la încetarea activităţilor menţionate la art. 5 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 74/2015, precum şi la schimbarea obiectului de activitate şi a denumirii societăţii (în sensul eliminării sintagmei "A.F.I.A.") sau la iniţierea procedurii de dizolvare;
b)dovada publicării într-un cotidian de circulaţie naţională a unui anunţ cu privire la hotărârea menţionată la lit. a);
c)dovada achitării datoriilor faţă de A.S.F.;
d)indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei A.F.I.A.;
e)raportul auditorului financiar cu privire la situaţia A.F.I.A. la data încetării activităţii;
f)dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;
g)orice alte documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluţionarea cererii.
SECŢIUNEA 2: Funcţiile de conformitate şi de administrare a riscului A.F.I.A.
Art. 13
(1)În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, ofiţerul de conformitate al A.F.I.A. transmite conducerii superioare, în termen de 60 de zile de la sfârşitul fiecărui an, raportul privind activitatea desfăşurată şi îndeplineşte următoarele cerinţe:
a)să fie angajat cu contract de muncă al A.F.I.A. şi să desfăşoare activităţi specifice funcţiei de conformitate numai în cadrul respectivului A.F.I.A.;
b)să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz, şi experienţă de minimum 2 ani în domeniul pieţei de capital. În cazul în care experienţa în piaţa de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea şi alt profil decât economic sau juridic;
c)să fi participat/să participe la stagiile de pregătire şi să fi promovat/să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare, organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.;
d)să nu fie acţionar semnificativ al A.F.I.A., să nu fie membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului şi să nu exercite nicio atribuţie de natura celor pe care trebuie să le controleze, să nu deţină calitatea de auditor financiar al A.F.I.A., al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A. are încheiat contract de intermediere, să nu fie persoană implicată cu un alt A.F.I.A./o S.A.I. ori cu un depozitar al F.I.A. administrate de A.F.I.A. şi să nu fie angajat al unui alt A.F.I.A./unei alte S.A.I. sau al unui depozitar în cadrul departamentului/serviciului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare;
e)să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică;
f)să nu fi fost sancţionat de A.S.F., C.N.V.M., C.S.A., C.S.S.P.P., B.N.R. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar din România, din alt stat membru sau dintr-un stat terţ cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.
(2)În vederea autorizării ofiţerului de conformitate menţionat la alin. (1), A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere de autorizare, însoţită de următoarele documente:
a)curriculum vitae, care să includă specificarea pregătirii şi experienţei profesionale, actualizat, datat şi semnat;
b)copia actului de identitate;
c)copia legalizată a actelor de studii;
d)certificat de cazier judiciar şi certificat de cazier fiscal depuse în termenul de valabilitate a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;
e)declaraţia pe propria răspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 6, a fiecărui ofiţer de conformitate, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1);
f)contractul de confidenţialitate încheiat de către ofiţerul de conformitate cu A.F.I.A.;
g)dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.
(3)În cazul în care A.F.I.A. utilizează pentru calculul expunerii globale metoda valorii la risc (VaR), persoana cu funcţie permanentă de administrare a riscului unui F.I.A. este responsabilă de:
a)furnizarea datelor, testarea, menţinerea şi utilizarea zilnică a modelului VaR;
b)supravegherea procesului de determinare a portofoliului de referinţă în cazul în care performanţa/randamentul portofoliului investiţional a/al F.I.A. este determinată/determinat în raport cu un astfel de benchmark;
c)asigurarea continuă că modelele de tip VaR de estimare a riscurilor aferente F.I.A. sunt adaptate la portofoliul F.I.A.;
d)validarea continuă a modelului/modelelor VaR utilizat(e);
e)validarea şi punerea în aplicare, pentru fiecare F.I.A. administrat, a unui sistem de limite VaR în concordanţă cu profilul său de risc, aprobat de către conducătorii şi consiliul de administraţie al A.F.I.A.;
f)monitorizarea şi controlul limitelor VaR;
g)monitorizarea în mod regulat a nivelului de levier al F.I.A.;
h)întocmirea în mod regulat de rapoarte referitoare la nivelul actual al măsurii VaR (inclusiv testarea ex-post şi testul de stres) şi prezentarea acestora conducătorilor A.F.I.A.;
i)întocmirea anuală a unui raport privind activitatea de administrare a riscului şi transmiterea acestuia către A.S.F. în termen de 60 de zile de la sfârşitul fiecărui an.
(4)Raportul prevăzut la alin. (3) lit. i) cuprinde detalierea politicii de administrare a riscurilor tuturor F.I.A. (şi subfondurilor aferente/compartimentelor de investiţii, dacă este cazul) aflate sub administrarea A.F.I.A.
(5)Persoana cu funcţie permanentă de administrare a riscului are obligaţia să informeze A.S.F. în maximum 7 zile lucrătoare de la data apariţiei oricăror modificări importante ale politicii de administrare a riscului raportate anterior către A.S.F.
(6)În aplicarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 74/2015 şi ale art. 39 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, funcţia permanentă de administrare a riscului trebuie să fie exercitată independent, din punct de vedere ierarhic şi funcţional, faţă de cea de administrare a portofoliului, prin adoptarea tuturor măsurilor organizatorice de prevenire a conflictelor de interese, stipulate expres în regulile interne ale A.F.I.A.
(7)Independenţa funcţiei permanente de administrare a riscurilor nu trebuie să fie afectată de faptul că activităţile de administrare a riscului sunt strâns asociate cu procesul de investiţii.
(8)Politica de administrare a riscurilor stabilită de A.F.I.A. permite evaluarea riscului de piaţă (inclusiv determinarea expunerii globale), riscului de lichiditate, riscului de contraparte, precum şi a tuturor celorlalte riscuri (inclusiv riscul operaţional), care sunt importante pentru F.I.A., având în vedere obiectivele şi strategiile de investiţii, stilurile sau metodele de management pentru gestionarea activelor ale fiecărui F.I.A., şi care astfel pot afecta direct interesele deţinătorilor de titluri de participare.
(9)Un A.F.I.A. poate utiliza pentru calculul expunerii globale metoda bazată pe angajament, metoda brută sau metoda VaR, cu menţiunea că metoda bazată pe angajament nu poate fi utilizată de A.F.I.A. pentru acele F.I.A. administrate care investesc într-o măsură substanţială, în sensul prevăzut la art. 111 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în instrumente financiare derivate.
(10)În vederea autorizării persoanei responsabile cu administrarea riscului, A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere de autorizare, însoţită de următoarele documente:
a)curriculum vitae cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale, actualizat, datat şi semnat;
b)copia actului de identitate;
c)copia legalizată a actelor de studii;
d)certificat de cazier judiciar şi certificat de cazier fiscal depuse în termenul de valabilitate a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;
e)contractul de confidenţialitate încheiat de către persoana responsabilă cu administrarea riscului cu A.F.I.A.;
f)dovada obţinerii certificării prevăzute la art. 19 alin. (1);
g)dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.
(11)În vederea autorizării şi desfăşurării activităţii în cadrul A.F.I.A., persoana responsabilă cu administrarea riscului trebuie să îndeplinească cumulativ cerinţele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), e) şi f), precum şi cele prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a).
(12)În situaţia în care A.F.I.A. deţine un departament de administrare a riscului format din mai multe persoane, toate acestea respectă cerinţele de eligibilitate şi de înregistrare în Registrul A.S.F. Cu titlu de excepţie, în scop de formare profesională, A.F.I.A. poate încadra pentru o perioadă de maximum 12 luni în departamentul de administrare a riscului şi alţi angajaţi ai A.F.I.A. care nu respectă condiţiile de eligibilitate, cu condiţia ca toate documentele A.F.I.A. privind administrarea riscului să fie redactate exclusiv de o persoană autorizată de A.S.F. ca responsabil cu administrarea riscului. A.F.I.A. notifică A.S.F. lista persoanelor care nu îndeplinesc temporar condiţiile de eligibilitate.
SECŢIUNEA 3: Administrarea de portofolii individuale de investiţii
Art. 14
În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 74/2015, un A.F.I.A. extern care intenţionează să presteze activităţi de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară şi în mod individual, are obligaţia prestării acestei activităţi numai în baza unui contract în formă scrisă, ce conţine cel puţin clauzele, aplicate corespunzător, stipulate la art. 16-22 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările ulterioare (Regulamentul nr. 9/2014), cu respectarea în mod corespunzător a tuturor cerinţelor şi obligaţiilor prevăzute de prezentul regulament.
SECŢIUNEA 4: Oferirea de către A.F.I.A. extern de servicii conexe
Art. 15
În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 74/2015, un A.F.I.A. extern care intenţionează să presteze serviciile conexe prevăzute la respectivul articol din actul normativ are obligaţia transmiterii documentaţiei şi a respectării procedurilor de lucru şi raportare stabilite prin Regulamentul nr. 32/2006.
SECŢIUNEA 5: Simulările de criză şi evaluarea activelor F.I.A.
Art. 16
(1)În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (3) lit. b) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 40 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. c), art. 48, art. 52 lit. e) şi ale art. 53 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, simulările de criză periodice în situaţii normale şi excepţionale se efectuează cel puţin anual, la data stabilită conform procedurilor de lucru ale A.F.I.A. şi notificată A.S.F. în termen de maximum două zile de la data stabilirii acesteia.
(2)Simulările de criză în situaţii excepţionale se efectuează ori de câte ori situaţia o impune.
Art. 17
(1)Evaluarea activelor F.I.A. administrate de către A.F.I.A. sau de către evaluatorul extern desemnat conform prevederilor art. 18 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 74/2015, precum şi calculul valorii unitare a activului net (VUAN) al F.I.A. şi publicarea preţului de emisiune şi răscumpărare se realizează astfel:
a)semestrial şi cu ocazia fiecărei subscrieri, răscumpărări, anulări de titluri de participare, precum şi în situaţia majorărilor sau diminuărilor de capital social, pentru F.I.A. de tip închis prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f);
b)trimestrial şi cu ocazia fiecărei subscrieri, răscumpărări, anulări de titluri de participare, precum şi în situaţia majorărilor sau diminuărilor de capital social, pentru F.I.A. de tip deschis prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e).
(2)Cerinţele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile în cazul F.I.A. de tip închis/deschis ale căror titluri de participare sunt distribuite exclusiv către investitorii profesionali, definiţi la art. 3 pct. 29 din Legea nr. 74/2015.
(3)În cazul F.I.A. de tip închis/deschis ale căror titluri de participare sunt distribuite inclusiv investitorilor de retail, definiţi la art. 3 pct. 30 din Legea nr. 74/2015, evaluarea activelor, precum şi calcului VUAN al F.I.A. administrate se realizează de către A.F.I.A. cel puţin lunar şi cu ocazia fiecărei subscrieri, răscumpărări, anulări de titluri de participare, precum şi în situaţia majorărilor sau reducerilor de capital social.
(4)În sensul şi în aplicarea prezentului regulament se consideră că:
a)organismele de plasament colectiv de tipul alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) prevăzute la art. 185 lit. a) şi b) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, sunt asimilabile F.I.A. ale căror titluri de participare sunt distribuite exclusiv către investitori profesionali, caracterul de F.I.A. închis sau deschis stabilindu-se cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 694/2014;
b)organismele de plasament colectiv de tipul A.O.P.C. prevăzute la art. 185 lit. c)-e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 sunt asimilabile F.I.A. ale căror titluri de participare sunt distribuite inclusiv către investitori de retail, în situaţia în care acestea atrag resurse financiare în mod public şi/sau privat, caracterul de F.I.A. închis sau deschis stabilindu-se cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 694/2014.
(5)În categoria F.I.A. prevăzute la alin. (4) lit. b) sunt incluse şi S.I.F. constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, cu modificările ulterioare, şi Societatea "Fondul Proprietatea" - S.A., constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)Referinţele din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 la noţiunile de fond închis de investiţii sau societate de investiţii de tip închis, definite conform prevederilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, se înţeleg a fi făcute la noţiunile de F.I.A. înfiinţat pe bază de contract de societate şi F.I.A. înfiinţat prin act constitutiv, caracterul de F.I.A. închis sau deschis stabilindu-se cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 694/2014.
(7)În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, regulile de evaluare a activelor F.I.A. pe care A.F.I.A. sau evaluatorul extern le utilizează corespunzător sunt cele prevăzute la art. 113-122 din Regulamentul nr. 9/2014 aplicabile O.P.C.V.M., cu excepţia Fondului "Proprietatea" care aplică regulile de evaluare prevăzute la art. 19 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010.
(8)În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) şi (8) şi cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e) şi art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. autorizat/înregistrat de/la A.S.F. notifică A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare şi, ulterior, ori de câte ori intervin modificări, cu privire la modalitatea în care este asigurată funcţia de evaluare. Notificarea conţine şi informaţii şi date care atestă îndeplinirea de către evaluatorul intern sau, după caz, de evaluatorul extern a condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. a) şi a celor prevăzute la art. 18 alin. (9) din Legea nr. 74/2015, în cazul evaluatorilor externi, respectiv a celor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. b) din aceeaşi lege, în cazul evaluatorilor interni, precum şi a dispoziţiilor art. 67-74 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
(9)În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (8) lit. b) teza a II-a din Legea nr. 74/2015 şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 67-74 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, delegarea de către A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. a activităţii de evaluare a activelor F.I.A. administrate către depozitarul activelor F.I.A. este notificată A.S.F., cu prezentarea documentelor care atestă asigurarea separării din punct de vedere funcţional şi ierarhic a exercitării funcţiilor de depozitar de sarcinile de evaluator extern.
(10)Eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate şi comunicate în mod corespunzător investitorilor F.I.A. de către A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. prin publicarea pe site-ul oficial al A.F.I.A. şi într-un cotidian de circulaţie naţională a unei note de informare către investitori în termen de maximum două zile de la data notificării A.S.F.
Art. 18
(1)În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (9)-(11) din Legea nr. 74/2015, evaluatorii externi ai A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. sunt înscrişi în Registrul A.S.F.
(2)În vederea înscrierii în Registrul A.S.F., evaluatorii externi ai A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. depun la A.S.F. următoarele documente:
a)copia certificatului de înregistrare/certificatului constatator eliberat de O.N.R.C.;
b)act constitutiv actualizat, autentificat, în original;
c)dovada că deţin calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ (persoană juridică), având specializarea evaluări de întreprinderi sau calitatea de evaluator autorizat, membru acreditat (persoană fizică) al unor organizaţii profesionale de evaluare afiliate Grupului European al Asociaţiilor de Evaluatori (TEGoVA) ori al altor organizaţii internaţionale recunoscute de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi că respectă prevederile art. 18 alin. (9) din Legea nr. 74/2015;
d)dovada că deţin o asigurare civilă de răspundere profesională încheiată pentru situaţiile de neglijenţă sau neîndeplinire a sarcinilor lor, în conformitate cu art. 18 alin. (15) din Legea nr. 74/2015;
e)declaraţia pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese de natură a afecta obiectivitatea procesului de evaluare;
f)alte documente suplimentare solicitate de A.S.F. în vederea respectării cerinţelor prevăzute în Legea nr. 74/2015 şi în Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
Art. 19
(1)În aplicarea prevederilor art. 45 alin. (3) lit. b) şi ale art. 68 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, procesul de validare a modelelor de măsurare a riscurilor şi a modelelor utilizate pentru evaluarea activelor unui F.I.A., construite la nivelul intern al A.F.I.A., este asigurat de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (5), cursul de specializare fiind în acest caz unul organizat de către una dintre următoarele instituţii: CFA Institute, Professional Risk Managers' International Association sau Global Association of Risk Professionals.
(2)Alternativ, cursul de specializare menţionat la alin. (1) poate fi organizat şi de către o altă organizaţie recunoscută la nivel naţional sau internaţional, doar în situaţia în care A.S.F. a fost notificată în prealabil şi a fost obţinută echivalenţa cursurilor organizate de către respectivele organizaţii cu una dintre cele trei organizaţii menţionate la alin. (1). La realizarea echivalenţei, A.S.F. are în vedere cel puţin următoarele considerente cantitative şi calitative:
a)reputaţia organizaţiei ce emite certificarea;
b)răspândirea geografică şi numărul de membri la nivel internaţional şi naţional ai organizaţiei;
c)curricula şi tipurile de cursuri de specialitate derulate de organizaţie;
d)opiniile furnizate de alte autorităţi naţionale competente omoloage ale A.S.F., în cazul organizaţiilor recunoscute la nivel internaţional.
(3)În aplicarea prevederilor art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, revizuirea politicilor/procedurilor de evaluare se realizează anual de către A.F.I.A. la data stabilită conform regulilor şi procedurilor interne şi este comunicată investitorilor şi A.S.F. în termen de 60 de zile de la sfârşitul fiecărui an.
SECŢIUNEA 6: Delegarea unor activităţi de către A.F.I.A.
Art. 20
(1)În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 75-82 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în susţinerea solicitării de avizare a/notificării delegării unora dintre activităţile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi/sau (3) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. depune la A.S.F. următoarele documente:
a)contractul de delegare în limba română;
b)documentaţia în baza căreia au fost delegate anumite activităţi ale A.F.I.A. către o terţă parte care nu se află sub jurisdicţia A.S.F., ce conţine cel puţin acte doveditoare prin care se atestă înregistrarea la o altă autoritate competentă, obiectul de activitate al entităţii delegate, reprezentanţii legali şi organigrama entităţii delegate, lista completă de activităţi delegate, asigurarea civilă de răspundere profesională, o scurtă descriere a legislaţiei naţionale din statul membru/terţ de origine al entităţii delegate în materie de insolvenţă, documente privind asigurarea segregării activelor F.I.A. de cele ale entităţii delegate, dacă este cazul, etc.;
c)dovada autorizaţiei/atestatului emise/emis de autorităţile competente în cazul în care entitatea delegată este o entitate dintr-un alt stat membru/stat terţ;
d)declaraţia pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al A.F.I.A. şi contrasemnată de către reprezentantul legal al delegatului prin care se confirmă faptul că delegarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 şi ale art. 76 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
(2)În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 şi cu condiţia respectării prevederilor alin. (1), activitatea de administrare a portofoliului sau cea de administrare a riscului poate fi delegată doar entităţilor prevăzute la art. 78 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în cazul în care delegatul este dintr-un stat terţ fiind aplicabile suplimentar condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) din acelaşi regulament.
(3)În vederea respectării prevederilor art. 19 alin. (5)-(7) din Legea nr. 74/2015, respectiv ale art. 81 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în cazul subdelegării unor activităţi sunt aplicabile prevederile alin. (1) şi (2).
SECŢIUNEA 7: Obligaţii de transparenţă şi raportare
Art. 21
(1)În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, raportul anual pentru fiecare exerciţiu financiar întocmit de A.F.I.A. pentru fiecare dintre F.I.A. administrate, cu luarea în considerare a prevederilor art. 103-107 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, este transmis A.S.F. cel târziu în ultima zi lucrătoare aferentă termenelor de 6 luni, respectiv 4 luni, după caz, prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 74/2015.
(2)Informaţiile contabile (bilanţul şi contul de venituri şi cheltuieli) prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 74/2015 conţin cel puţin elementele şi posturile prezentate la art. 104 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 şi sunt întocmite cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 şi ale art. 104 alin. (3)-(7) din acelaşi regulament.
Art. 22
(1)În aplicarea art. 22 alin. (4) din Legea nr. 74/2015 şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 108 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, comunicările periodice către investitorii F.I.A. administrate se realizează de către A.F.I.A. cu o frecvenţă similară frecvenţei de calcul al activului net unitar şi al preţului de emisiune şi răscumpărare, stabilite conform prevederilor art. 17.
(2)În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 109 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, comunicările regulate către investitorii F.I.A. administrate se realizează de către A.F.I.A. cu o frecvenţă similară frecvenţei de calcul al valorii totale a activelor administrate, respectiv al nivelului efectului de levier utilizat, stabilite conform prevederilor art. 4.
Art. 23
(1)În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d), respectiv art. 23 alin. (1)-(4) din Legea nr. 74/2015 şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 110 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. transmite la A.S.F. respectivele informaţii în termenele menţionate la pct. 8 şi 9, respectiv la pct. 11-14 din Ghidul ESMA privind obligaţiile de raportare în conformitate cu art. 3 alin. (3) lit. (d) şi art. 24 alin. (1), (2) şi (4) din DAFIA (Ghidul ESMA nr. 869/2014). În cazul A.F.I.A. care deţin deja o autorizaţie în calitate de S.A.I., prima raportare a informaţiilor este realizată cu luarea în considerare a prevederilor pct. 10 din acelaşi ghid.
(2)În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în calitate de stat membru de origine al A.F.I.A., A.S.F. poate solicita fundamentat A.F.I.A. transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) cu o frecvenţă mai mare decât cea prevăzută la acelaşi alineat.
(3)Formularele de raportare prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 231/2013 sunt întocmite cu luarea în considerare a explicaţiilor/precizărilor Ghidului ESMA nr. 869/2014, formatul de raportare electronică disponibil pe site-ul web al A.S.F. fiind cel prevăzut în documentul ESMA AIFMD - Reporting - XML documents - V1.2.
Art. 24
(1)În aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) şi (2) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, notificarea de către A.F.I.A. a entităţilor şi persoanelor vizate de respectiva notificare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare evenimentului generator al situaţiei menţionate la aceste articole.
(2)În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (4) din Legea nr. 74/2015 se consideră modificare substanţială a condiţiilor de angajare acea schimbare în natura muncii prestate şi/sau în modul de salarizare a angajaţilor care îi afectează în mod negativ pe aceştia din urmă sau care conduce la nerespectarea prevederilor contractelor colective/individuale de muncă conform legislaţiei muncii.
SECŢIUNEA 8: Transferul activelor F.I.A.
Art. 25
(1)Procedura de transfer al activelor F.I.A. autorizat de A.S.F. ca urmare a înlocuirii A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. care administrează respectivul F.I.A. (A.F.I.A. cedent) cu un alt A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F. (A.F.I.A. cesionar) se realizează prin aplicarea în mod corespunzător a procedurii prin care o S.A.I., administrator al unui O.P.C.V.M., poate fi înlocuită cu o altă S.A.I., prevăzută la art. 54-59 din Regulamentul nr. 9/2014, cu excepţia prevederilor referitoare la suspendarea emisiunii şi răscumpărării titlurilor de participare, referinţele la S.A.I. şi O.P.C.V.M. considerându-se a fi făcute în mod corespunzător la A.F.I.A., respectiv F.I.A.
(2)În cazul unui F.I.A. autorizat de A.S.F. al cărui A.F.I.A. autorizat de/înregistrat la A.S.F este înlocuit cu un A.F.I.A. dintr-un alt stat membru sau un A.F.I.A. dintr-un stat terţ se aplică următoarea procedură:
a)în cazul unui F.I.A. constituit prin act constitutiv este necesară aprobarea, în prealabil, de către adunarea generală a acţionarilor respectivului F.I.A. a noului A.F.I.A.;
b)A.F.I.A. din statul membru sau A.F.I.A. din statul terţ urmează procedura de notificare prevăzută la art. 35 alin. (2);
c)ulterior finalizării procedurii de notificare prevăzute la lit. b), A.F.I.A. cesionar transmite la A.S.F. o copie a contractului de administrare a F.I.A. autorizat de A.S.F., contractul încheiat cu depozitarul respectivului F.I.A., precum şi certificarea din partea acestuia cu privire la finalizarea procesului de transfer al activelor F.I.A.
CAPITOLUL III: Dispoziţii aplicabile A.F.I.A. înregistraţi la A.S.F.
Art. 26
(1)A.F.I.A. care în urma aplicării art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 intră sub incidenţa prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 solicită înregistrarea la A.S.F., fiind înscrişi în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A.
(2)A.F.I.A. înregistraţi respectă prevederile art. 5 din Legea nr. 74/2015 privind activităţile pe care le pot desfăşura A.F.I.A., în funcţie de calitatea de A.F.I.A. extern sau F.I.A. autoadministrat/administrat intern, precum şi pe cele ale art. 6 alin. (1) din aceeaşi lege privind forma de constituire.
(3)Emiterea de către A.S.F. a atestatului care certifică înregistrarea şi înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistraţi se realizează în baza unei cereri, întocmită conform formularului şi declaraţiei prezentate în anexa nr. 4, în cazul A.F.I.A. externi definiţi conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, respectiv în anexa nr. 5, în cazul F.I.A. administrate intern menţionate la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015.
(4)Cererea prevăzută la alin. (3) este însoţită de documentele şi informaţiile relevante prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b)-d) din Legea nr. 74/2015 şi la art. 5 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în conformitate cu conţinutul anexei nr. 4 sau nr. 5 la prezentul regulament, precum şi de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform Regulamentului nr. 16/2014 pentru înregistrarea/înscrierea la A.S.F./în Registrul A.S.F.
(5)Pe lângă informaţiile comunicate A.S.F. în conformitate cu prevederile alin. (3), A.F.I.A. care solicită dobândirea calităţii de A.F.I.A. înregistrat depune la A.S.F. procedurile de lucru aferente politicilor/practicilor/sistemelor prevăzute la art. 13-19 din Legea nr. 74/2015, întocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013.
(6)În cazul A.F.I.A. menţionaţi la alin. (1) care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 deţineau calitatea de S.A.I. reglementată de O.U.G. nr. 32/2012 sau de societate de investiţii de tip închis reglementată de Legea nr. 297/2004, cererea de înregistrare este întocmită conform formularului prezentat în anexa nr. 3.
(7)Un A.F.I.A. înregistrat poate administra F.I.A. destinate investitorilor de retail, menţionate la art. 17 alin. (4) lit. b), cu respectarea uneia dintre următoarele condiţii:
a)fie respectivul A.F.I.A. a fost autorizat în calitate de S.A.I. anterior depunerii la A.S.F. a cererii de înregistrare;
b)fie respectivul A.F.I.A. din aceeaşi lege depune la A.S.F., la momentul solicitării autorizării F.I.A. destinate investitorilor de retail, şi cererea de transformare în A.F.I.A. autorizat, însoţită de documentele aferente prevăzute de Legea nr. 74/2015 şi de prezentul regulament.
Art. 27
(1)În cazul în care, concomitent depunerii cererii de înregistrare, A.F.I.A. depune şi documentaţia de autorizare a unuia sau mai multor F.I.A. pe care intenţionează să le administreze începând cu data obţinerii atestatului de înregistrare ori dacă la data depunerii cererii administrează unul sau mai multe F.I.A., A.F.I.A. completează documentaţia depusă în vederea înregistrării cu informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, referitoare la fiecare F.I.A. administrat.
(2)A.F.I.A. înregistrat este obligat să precizeze în toate actele sale oficiale, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data atestatului emis de A.S.F., precum şi numărul înscrierii în Registrul A.S.F.
Art. 28
(1)Orice modificare a informaţiilor furnizate la momentul depunerii cererii de înregistrare este notificată A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la producerea modificării, cu anexarea documentelor justificative corespunzătoare.
(2)A.S.F. poate solicita modificarea/completarea informaţiilor notificate dacă acestea nu corespund prevederilor prezentului regulament.
Art. 29
A.F.I.A. înregistrat respectă prevederile art. 13, 17 şi art. 19-23 aplicabile A.F.I.A. care solicită autorizarea A.S.F.
Art. 30
În cazul A.F.I.A. care administrează F.I.A. cu capital de risc sau F.I.A. de antreprenoriat social ori F.I.A. de investiţii pe termen lung, care respectă condiţiile privind calitatea de A.F.I.A. înregistrat, prevederile prezentului capitol se completează cu cele stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 345/2013, prin Regulamentul (UE) nr. 346/2013, respectiv prin Regulamentul (UE) nr. 760/2015.
TITLUL III: Dispoziţii aplicabile depozitarilor activelor F.I.A.
Art. 31
(1)În aplicarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, desemnarea de către A.F.I.A. autorizaţi/înregistraţi a depozitarului F.I.A. administrate este avizată (în cazul instituţiilor de credit)/autorizată (în cazul S.S.I.F.) de către A.S.F. în baza cererii depuse la momentul solicitării de autorizare/înregistrare a A.F.I.A., în cazul în care la momentul depunerii respectivei cereri A.F.I.A. depune concomitent şi cererea de autorizare a unuia sau mai multor F.I.A. administrate. În cazul în care cererea de autorizare a F.I.A. administrate este depusă ulterior, desemnarea de către A.F.I.A. a depozitarului F.I.A. administrate trebuie avizată/autorizată de A.S.F. înainte de începerea activităţii F.I.A.
(2)În vederea desfăşurării de activităţi de depozitare pentru activele F.I.A. autorizate de/înregistrate la A.S.F., instituţia de credit autorizată de B.N.R. sau sucursala din România a unei instituţii de credit autorizate într-un stat membru, respectiv S.S.I.F. ori sucursala din România a unei firme de investiţii autorizate într-un alt stat membru care respectă condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 74/2015 solicită A.S.F. avizarea (pentru instituţii de credit)/autorizarea (pentru S.S.I.F.) numirii în calitate de depozitar al activelor F.I.A. şi înscrierea în Registrul A.S.F.
(3)Instituţiile de credit menţionate la art. 60 alin. (1) din Regulamentul nr. 9/2014 ce sunt deja înscrise în Registrul A.S.F. în calitate de depozitari ai activelor O.P.C.V.M. nu au obligaţia solicitării A.S.F. de înscriere în Registrul public în calitate de depozitari F.I.A.
(4)În vederea eliberării atestatului prevăzut la alin. (2), prin care se aprobă şi desemnarea de către A.F.I.A. a depozitarului activelor F.I.A. administrate, menţionată la alin. (1), A.F.I.A. documentează cererea cu următoarele informaţii:
a)certificatul de înregistrare la O.N.R.C., în copie legalizată;
b)în cazul instituţiilor de credit autorizate de B.N.R. sau al sucursalelor din România ale unei instituţii de credit autorizate într-un stat membru, autorizaţia emisă de autorităţile competente din care să reiasă că au fost autorizate să desfăşoare activităţile de depozitare a activelor F.I.A.;
c)certificatul de înregistrare menţiuni cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. b), dacă este cazul;
d)dovada eliberată de B.N.R./autoritatea competentă din statul membru UE din care să rezulte că asupra băncii solicitante/sucursalei din România a unei instituţii de credit autorizate într-un stat membru, respectiv a autorităţii competente a unei firmei de investiţii autorizate într-un alt stat membru nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale;
e)actul constitutiv, precum şi toate actele adiţionale la acesta, în cazul în care există - în copie legalizată;
f)organigrama instituţiei de credit autorizate de B.N.R./sucursalei din România a unei instituţii de credit autorizate într-un stat membru/societăţii de servicii de investiţii financiare/sucursalei din România a unei firme de investiţii autorizate într-un alt stat membru, însoţită de detalierea structurii şi funcţiilor departamentului/serviciului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acestuia, modalitatea de luare şi transmitere a deciziilor şi modalităţile interne de control, procedurile de securitate, control şi cele aplicabile în cazul apariţiei unor evenimente de forţă majoră, care să permită păstrarea în siguranţă a tuturor activelor F.I.A. pe care le depozitează, o descriere a capacităţilor tehnice şi a echipamentelor de care dispune;
g)procedurile de lucru prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 231/2013, aprobate de către structurile abilitate ale instituţiei de credit, respectiv ale sucursalei din România a unei instituţii de credit autorizate într-un stat membru/societăţii de servicii de investiţii financiare/sucursalei din România a unei firme de investiţii autorizate într-un alt stat membru privind exercitarea atribuţiilor şi desfăşurarea activităţilor incidente activităţii de depozitare a activelor F.I.A. - în original;
h)curriculum vitae datat şi semnat, certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru personalul de decizie din cadrul departamentului/compartimentului/direcţiei/serviciului, în funcţie de structura de organizare a fiecărei entităţi, care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare a activelor F.I.A., şi pentru persoanele care îl înlocuiesc pe acesta;
i)lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relaţia cu A.S.F.;
j)dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.
(5)Personalul de decizie care asigură conducerea efectivă a activităţii de depozitare trebuie să aibă studii superioare, absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz, şi o experienţă de minimum 3 ani în domeniul pieţei de capital/asigurărilor/pensiilor private ori în domeniul bancar.
(6)În cazul respingerii cererii prevăzute la alin. (2), A.S.F. emite o decizie motivată, pe care o transmite A.F.I.A. şi entităţii desemnate în calitate de depozitar, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acesteia.
Art. 32
(1)Ulterior avizării de către A.S.F. a numirii depozitarului, A.F.I.A. notifică A.S.F., în ziua lucrătoare imediat următoare, orice modificare a contractului de depozitare referitoare la creşterea comisioanelor de depozitare (inclusiv impactul acestei creşteri asupra valorii VUAN), răspunderea depozitarului sau valabilitatea contractului.
(2)În aplicarea prevederilor art. 94 alin. (3) şi ale art. 97 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, precum şi în orice situaţie identificată de depozitar ca putând afecta interesul F.I.A. şi al investitorilor F.I.A., în virtutea obligaţiilor stipulate la art. 20 alin. (9)-(11) din Legea nr. 74/2015, depozitarul are obligaţia informării A.S.F. cu privire la aceste aspecte, în ziua lucrătoare imediat următoare.
(3)În aplicarea prevederilor art. 98 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, procedura de diligenţă pentru selectarea şi monitorizarea continuă a delegatului este transmisă A.S.F. la momentul delegării de către depozitarul F.I.A. a unor activităţi, precum şi la momentul reexaminării ei însoţită de concluziile rezultate în urma reexaminării.
(4)În aplicarea prevederilor art. 100 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 20 alin. (17) din Legea nr. 74/2015, depozitarul F.I.A. informează A.S.F. cu privire la constatarea pierderii unui instrument financiar ţinut în custodie, în ziua lucrătoare imediat următoare materializării evenimentului care a generat constatarea pierderii.
Art. 33
(1)Depozitarii F.I.A. sunt obligaţi să asigure păstrarea pe un suport durabil, aşa cum este acesta definit la art. 2 alin. (3) din Regulamentul nr. 9/2014, a tuturor informaţiilor aferente activităţii de depozitare a activelor F.I.A. pentru o perioadă de minimum 5 ani de la momentul la care intră în posesia informaţiilor respective.
(2)A.S.F. poate solicita ca la retragerea autorizaţiei A.F.I.A./F.I.A. sau a depozitarului, acesta din urmă să păstreze informaţiile prevăzute la alin. (1) existente în posesia sa la momentul retragerii autorizaţiei, pe o perioadă de 5 ani de la data retragerii autorizaţiei.
Art. 34
Operaţiunea de încetare a activităţii sau de înlocuire a unui depozitar al unui F.I.A. se realizează, după caz, conform procedurii stabilite prin titlul II "Depozitarul" cap. V "Încetarea funcţiei de depozitar" din Regulamentul nr. 9/2014.
TITLUL IV: Administrarea transfrontalieră a F.I.A.
CAPITOLUL I: Cerinţe aplicabile administrării de către un A.F.I.A. dintr-un stat membru a F.I.A. autorizate de A.S.F.
Art. 35
(1)A.F.I.A. din state membre pot administra F.I.A. din România fie direct, fie prin crearea unei sucursale, ulterior parcurgerii procedurii prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015.
(2)Notificările menţionate la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 sunt transmise A.S.F. în format electronic la adresa aifmd.notifications@asfromania.ro
(3)La momentul primirii notificărilor prevăzute la alin. (2), sistemul informatic al A.S.F. generează un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective şi de informare a autorităţii competente din statul membru de origine al A.F.I.A. cu privire la faptul că:
a)pentru a începe administrarea unui F.I.A. autorizat de A.S.F. este necesară înregistrarea respectivului A.F.I.A./sucursalei A.F.I.A. în Registrul A.S.F.;
b)anual, având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activităţilor de administrare a F.I.A. autorizate de A.S.F., realizate de către A.F.I.A. din alte state membre prin intermediul unei sucursale locale, al cărui cuantum este prevăzut la art. 30 alin. (5) din Regulamentul nr. 16/2014;
c)lunar, A.F.I.A. care administrează un F.I.A. autorizat de A.S.F. este responsabil să efectueze plata către A.S.F. în numele F.I.A. din bugetul F.I.A. a cotei lunare din valoarea activului net al F.I.A., în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul nr. 16/2014.
CAPITOLUL II: Cerinţe aplicabile administrării de către un A.F.I.A. dintr-un stat terţ a F.I.A. autorizate de A.S.F.
Art. 36
Administrarea unui F.I.A. din România de către un A.F.I.A. dintr-un stat terţ, inclus în lista disponibilă pe site-ul ESMA a statelor cu ale căror autorităţi competente A.S.F. a încheiat un acord de cooperare, se realizează cu respectarea prevederilor art. 39, 44 şi 45 din Legea nr. 74/2015 şi cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.
TITLUL V: Distribuţia transfrontalieră a titlurilor de participare ale F.I.A.
CAPITOLUL I: Cerinţe aplicabile distribuţiei către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din alte state membre
Art. 37
(1)Titlurile de participare emise de F.I.A. administrate de A.F.I.A. autorizate în alte state membre în conformitate cu DAFIA pot fi distribuite către investitorii profesionali din România, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 74/2015 şi ale prezentului capitol.
(2)F.I.A. menţionate la alin. (1) sunt înscrise în Registrul A.S.F.
(3)Distribuirea către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. autorizate în alte state membre se realizează prin intermediul A.F.I.A. din statul membru care administrează F.I.A. notificat sau, în cazul în care A.F.I.A. respectiv a delegat această activitate, prin intermediul următoarelor entităţi:
a)A.F.I.A., S.S.I.F. şi S.A.I. din România autorizate de A.S.F.;
b)firmelor de investiţii, S.A.I. şi A.F.I.A. autorizate în statele membre, ulterior încheierii procedurii de notificare conform legislaţiei pieţei de capital în vigoare aplicabile fiecăreia dintre entităţile respective;
c)instituţiilor de credit din România autorizate de B.N.R. sau instituţiilor de credit autorizate de autorităţile competente din statele membre să desfăşoare activităţi şi servicii de investiţii financiare, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislaţiei bancare în vigoare.
Art. 38
(1)Autoritatea competentă din statul membru de origine al A.F.I.A. care intenţionează distribuirea în România a titlurilor de participare ale F.I.A. menţionate la art. 37 transmite la A.S.F., pentru fiecare F.I.A. ale cărui titluri de participare A.F.I.A. intenţionează să le distribuie în România, la adresa aifmd.notifications@asfromania.ro, o notificare în format electronic (în limba română sau limba engleză) având conţinutul prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 74/2015, prin care se confirmă faptul că A.F.I.A. în cauză este autorizat să administreze F.I.A. pe baza unei anumite strategii de investiţii.
(2)În aplicarea prevederilor lit. g) din anexa nr. 2 la Legea nr. 74/2015, publicitatea scrisă sau audiovizuală, precum şi contactarea directă a investitorilor din România prin intermediul telefonului ori internetului, la iniţiativa A.F.I.A./F.I.A. autoadministrate, sunt strict interzise.
(3)Mesajul de notificare transmis conform prevederilor alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)dimensiunea mesajului - cel mult 10 MB;
b)tipul documentelor ataşate - doc, docx, pdf, zip, rar;
c)convenţia de nume - se specifică în titlul mesajului dacă acesta constituie o notificare iniţială sau o actualizare a documentelor/informaţiilor deja transmise A.S.F.
(4)La momentul primirii notificării prevăzute la alin. (3), sistemul informatic al A.S.F. generează un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective şi de informare a autorităţii competente din statul membru de origine al A.F.I.A. cu privire la faptul că:
a)F.I.A. care doresc distribuirea titlurilor de participare în România sunt înregistrate în Registrul A.S.F.;
b)anual, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activităţilor de distribuţie de titluri de participare ale F.I.A. înregistrate în alte state membre către investitorii profesionali din România, al cărui cuantum este prevăzut în Regulamentul nr. 16/2014:
c)plăţile către deţinătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum şi transmiterea informaţiilor sunt asigurate de către entitatea/entităţile care realizează distribuţia titlurilor de participare în România.
Art. 39
În cazul modificării documentelor şi informaţiilor transmise iniţial la momentul notificării prevăzute la art. 38, A.F.I.A. din alte state membre vor notifica electronic A.S.F. (prin intermediul autorităţii competente din statul membru de origine al A.F.I.A.) şi investitorii din România cu privire la acest fapt, cu cel puţin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificări.
CAPITOLUL II: Cerinţe aplicabile distribuţiei către investitorii de retail din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din alte state membre
Art. 40
(1)În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 74/2015, titlurile de participare emise de F.I.A. autorizate în alte state membre pot fi distribuite investitorilor de retail din România numai dacă respectivele F.I.A. respectă condiţiile privind limitele investiţionale şi cerinţele de raportare, transparenţă şi publicitate aplicabile în prezent A.O.P.C. care atrag în mod public resurse financiare.
(2)Cu condiţia respectării prevederilor alin. (1), distribuirea către investitorii de retail din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din alte state membre se realizează similar procedurii descrise la art. 37-39.
(3)Suplimentar condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), entităţile menţionate la art. 37 alin. (3) pot distribui către investitorii de retail din România titluri de participare emise de F.I.A. autorizate în alte state membre doar dacă sunt autorizate să presteze servicii de consultanţă de investiţii prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 74/2015.
CAPITOLUL III: Cerinţe aplicabile distribuţiei către investitorii din România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din state terţe
Art. 41
(1)Cu luarea în considerare a prevederilor cap. VII din Legea nr. 74/2015 şi ale prezentului titlu, distribuirea în România a titlurilor de participare emise de F.I.A. din state terţe se realizează sub rezerva înregistrării respectivelor F.I.A. la A.S.F.
(2)În aplicarea prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 74/2015 se consideră modificare substanţială a informaţiilor comunicate în conformitate cu prevederile alin. (3) şi (5) ale aceluiaşi articol următoarele:
a)modificarea documentelor de constituire a F.I.A. şi/sau A.F.I.A.;
b)modificarea informaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. d), i), j), l) şi p) din Legea nr. 74/2015.
(3)În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, un A.F.I.A. stabilit în România poate să distribuie în România titluri de participare ale unui F.I.A. dintr-un stat terţ pe care îl administrează, cu condiţia respectării prevederilor alin. (1) ale aceluiaşi articol, respectiv a îndeplinirii obligaţiilor care rezultă din aplicarea Orientărilor ESMA referitoare la modelul de memorandum de înţelegere privind consultarea, cooperarea şi schimbul de informaţii în legătură cu supravegherea entităţilor prevăzute de DAFIA (ESMA/2013/998).
(4)În aplicarea prevederilor art. 39 alin. (18) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. dintr-un stat terţ comunică A.S.F., în calitatea acesteia de autoritate competentă din noul stat membru de referinţă, în termen de 3 zile lucrătoare, numele statului membru de referinţă corect pe baza strategiei de marketing pe care o aplică efectiv.
(5)În aplicarea prevederilor art. 46 alin. (3), respectiv a celor ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. dintr-un stat terţ poate să distribuie către investitorii din România titluri de participare ale F.I.A. pe care le administrează, cu condiţia notificării prealabile a A.S.F., cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (1) din aceeaşi lege şi cu luarea în considerare a prevederilor prezentului titlu.
(6)Fără a aduce atingere prerogativelor prevăzute de Legea nr. 74/2015, A.S.F. poate impune A.F.I.A. prevăzuţi la alin. (5), în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru asigurarea unei reglementări şi supravegheri adecvate şi ordonate a A.F.I.A., condiţii suplimentare celor prevăzute la art. 46 alin. (1) din aceeaşi lege, în funcţie de specificul respectivului A.F.I.A., respectiv F.I.A. şi/sau al situaţiei economice din statele terţe.
(7)Condiţiile impuse de A.S.F. în baza alin. (6) sunt aplicabile de la data indicată de către A.S.F. în comunicarea adresată autorităţii competente din statul terţ în care A.F.I.A. este stabilit sau în actul individual emis în acest sens.
CAPITOLUL IV: Cerinţe aplicabile distribuţiei către investitorii profesionali din alte state membre a titlurilor de participare emise de F.I.A. administrate de A.F.I.A. stabilit în România şi autorizat de A.S.F.
Art. 42
în aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 74/2015, titlurile de participare emise de F.I.A. administrate de A.F.I.A. stabiliţi în România şi autorizaţi de A.S.F. pot fi distribuite transfrontalier investitorilor profesionali din alte state membre, în baza unei notificări şi a unui atestat transmise de A.S.F. către autorităţile competente ale statelor membre gazdă, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 7 şi 8.
TITLUL VI: Sancţiuni
Art. 43
(1)Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 51-57 din Legea nr. 74/2015.
(2)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) constituie contravenţie conform art. 51 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015 şi se sancţionează conform dispoziţiilor art. 52 din aceeaşi lege.
TITLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 44
(1)S.A.I., atât pentru sine, cât şi pentru A.O.P.C. administrate, A.O.P.C. autoadministrate şi depozitarii O.P.C. ce funcţionează sau care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligaţi ca în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) din aceeaşi lege:
a)să îşi adapteze documentele de constituire şi funcţionare, precum şi activitatea la prevederile prezentului regulament;
b)să solicite fie autorizarea, fie înregistrarea în calitate de A.F.I.A. şi să depună cererile şi documentaţia în acest sens.
(2)În situaţia în care o S.A.I., atât pentru sine, cât şi pentru A.O.P.C. administrate sau un A.O.P.C. autoadministrat obţine autorizarea/înregistrarea în calitate de A.F.I.A. anterior datei-limită stabilite la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, atunci dispoziţiile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 referitoare la administratorii A.O.P.C. nu se mai aplică de la data obţinerii autorizaţiei/înregistrării.
(3)În cazul acelor instituţii de credit din România/sucursale ale unor instituţii de credit din state membre UE avizate de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a activelor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C., avizul în cauză îşi menţine valabilitatea, acestea fiind obligate însă ca în cazul depozitării activelor F.I.A. să transmită la A.S.F., în termenul prevăzut la alin. (1), următoarele documente:
a)contractul de depozitare, având cel puţin conţinutul prevăzut la art. 83 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013;
b)procedurile de lucru actualizate cu luarea în considerare a prevederilor art. 83 alin. (1) lit. f), g), i), o), q) şi r), art. 86 lit. b), art. 90 alin. (4), art. 92 alin. (1), art. 94 alin. (2), art. 95, art. 96 alin. (1) şi art. 98 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013. În cazul A.F.I.A. înregistraţi, procedurile transmise sunt cele prevăzute la art. 26 alin. (5).
(4)În aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, A.F.I.A. şi depozitarul pot încheia un contract-cadru care să acopere serviciile de depozitare a mai multora sau tuturor F.I.A. administrate de A.F.I.A.
Art. 45
- Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 46
(1)Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
a)prevederile din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, referitoare la administratorii A.O.P.C. care administrează la data intrării în vigoare a prezentului regulament astfel de organisme de plasament colectiv;
b)Instrucţiunea nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.) - administrator al unui organism de plasament colectiv - poate fi înlocuită cu o altă S.A.I., aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 51/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 6 iunie 2006;
c)Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 52/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare;
d)Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/20121;
1Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
e)orice alte dispoziţii contrare.
(3)Prevederile art. 5 lit. a), art. 6-11, art. 14 alin. (1) lit. a), art. 22-26, art. 34 şi anexele nr. 1-3 şi 6 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă de la data la care Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. este administrată de un A.F.I.A. autorizat în conformitate cu DAFIA, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 74/2015.
(4)De la data încadrării societăţii de administrare Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. în prevederile Legii nr. 74/2015 şi ale reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 63 alin. (1) din aceeaşi lege, articolul 16 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 16
Prevederile titlului III «Dispoziţii aplicabile depozitarilor activelor F.I.A.» din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative se aplică în mod corespunzător depozitarului Fondului Proprietatea."
(5)În cuprinsul Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la termenul "S.A.I." se vor citi ca referire la "A.F.I.A.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

ANEXA nr. 1: CERERE privind dobândirea calităţii de A.F.I.A. autorizat1
(1)_
1.Date de identificare a A.F.I.A.:
- denumirea societăţii;
- adresa sediului social;
- adresa sediului central2;
- structura şi provenienţa geografică a acţionariatului;
- organigrama societăţii;
- nivelul capitalului iniţial, data subscrierii şi provenienţa fondurilor;
- numărul de angajaţi;
- data periodică anuală a recalculării valorii activelor administrate conform art. 2 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea [Regulamentul (UE) nr. 231/2013];
- confirmarea existenţei unei asigurări de răspundere profesională şi valoarea acesteia, în cazul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
2.Existenţa de sucursale ale entităţii: în cazul în care entitatea deţine sucursale se vor menţiona denumirea, adresa, data înfiinţării şi obiectul de activitate al acestora.
3.Statutul de sucursală a unui A.F.I.A. extern/unei S.A.I. autorizate în alt stat membru. În acest caz se vor preciza următoarele:
- denumirea A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă;
- autoritatea competentă din statul membru de origine al A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă;
- confirmarea faptului că grupul din care face parte A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă este un conglomerat financiar sau că acesta face obiectul supravegherii consolidate (în acest caz se menţionează numele autorităţii competente responsabile de supravegherea consolidată a grupului).
4.Elemente de identificare a membrilor organelor de conducere (membrii CA/CS) ale A.F.I.A.:
- numele şi prenumele;
- specimenul de semnătură;
- curriculum vitae semnat şi datat;
- copie legalizată de pe cartea de identitate (sau paşaport) în perioada de valabilitate;
- cazier judiciar;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a făcut obiectul sancţiunilor stipulate în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative. În caz contrar, se vor menţiona faptele şi circumstanţele în care persoana a fost sancţionată de A.S.F. (sau autorităţile precursoare acesteia, respectiv C.N.V.M., C.S.A. sau C.S.S.P.P.);
- dovada că persoanele care fac parte din organele de conducere ale A.F.I.A. deţin pregătirea profesională şi cunoştinţele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al A.F.I.A. extern;
5.Elementele de identificare ale conducerii superioare a A.F.I.A. (directorii/membrii directoratului), ce se compune din cel puţin două persoane angajate cu normă întreagă în cadrul A.F.I.A.:
- numele şi prenumele;
- adresă/reşedinţă în România;
- telefon, fax, e-mail de serviciu;
- copia contractului de muncă, exclusiv informaţiile legate de remunerare;
- dovada că persoanele din conducerea superioară a entităţii deţin pregătirea profesională şi cunoştinţele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a strategiilor de investiţii ale A.F.I.A. extern (se vor menţiona şi ataşa în copie eventualele certificări deţinute, spre exemplu, certificările CFA, FRM sau PRM);
- indicarea, pentru fiecare membru al conducerii superioare, a persoanelor cu care acesta deţine "legături strânse" definite la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
- specimenul de semnătură.
6.Denumirea auditorului entităţii, data încheierii contractului de audit şi valabilitatea acestuia
7.Tipurile de activităţi desfăşurate: conform prevederilor art. 5 alin. (2), respectiv ale alin. (3) şi (5) din Legea nr. 74/2015:
- administrarea portofoliului;
- administrarea riscului (se menţionează şi persoana responsabilă cu administrarea riscului);
- servicii juridice şi de contabilitate;
- cereri de informare din partea clienţilor;
- evaluarea şi stabilirea preţului, inclusiv returnări de taxe;
- controlul respectării legislaţiei aplicabile;
- ţinerea registrului deţinătorilor de titluri de participare;
- distribuţia veniturilor;
- emisiuni şi răscumpărări de titluri de participare;
- decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
- ţinerea evidenţelor;
- distribuire;
- activităţi legate de activele F.I.A., şi anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de entităţi, precum şi alte servicii legate de administrarea F.I.A. şi a societăţilor şi a altor active în care a investit;
- administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară şi în mod individual, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
- consultanţă de investiţii;
- activităţi de păstrare şi administrare legate de titlurile de participare emise de organismele de plasament colectiv;
- preluarea şi transmiterea de ordine privind instrumente financiare.
8.Referitor la activitatea de administrare a portofoliului prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015:
- identitatea şi numărul de persoane fizice/juridice (în cazul delegării) pentru care este prestată această activitate pe categorii de investitori (de retail/profesionali);
- denumirea depozitarilor activelor F.I.A.
9.Informaţii referitoare la F.I.A. pe care A.F.I.A. extern intenţionează să îl/le administreze (se completează doar în cazul în care A.F.I.A. solicită simultan cu autorizarea sa şi autorizarea unor F.I.A. administrate de acesta):
- denumirea F.I.A.;
- statul membru sau statul terţ unde F.I.A. este autorizat;
- state unde titlurile de participare ale F.I.A. sunt în prezent distribuite;
- politici/strategii de investiţii utilizate în administrarea F.I.A.;
- nivelul efectului de levier utilizat;
- profilul de risc al F.I.A.;
- în cazul în care A.F.I.A. administrează structuri de tip master-feeder se vor individualiza F.I.A. de tip feeder administrate cu reluarea marcatorilor anterior menţionaţi la prezentul punct;
- copie legalizată a documentelor constitutive ale fiecărui F.I.A. pe care A.F.I.A. extern îl administrează/intenţionează să îl administreze;
- elemente de identificare ale depozitarului fiecărui F.I.A. administrat (denumirea, statul unde este autorizat, tip de depozitar: instituţie de credit/firmă de investiţii etc., autoritatea competentă);
- originalul/copia legalizată a contractului încheiat cu depozitarul fiecărui F.I.A. administrat.
10.Programul de activitate/Planul de afaceri prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 74/2015 (care conţine cel puţin estimarea valorii şi numărului de F.I.A. administrate în următorii 5 ani, precum şi a evoluţiei valorii activelor nete aflate sub administrare)
11.Reguli şi proceduri privind prevenirea conflictelor de interese, contabilitatea A.F.I.A. extern, procesarea electronică a informaţiilor, tranzacţiile personale ale angajaţilor, tranzacţiile pe contul propriu al A.F.I.A. extern, de verificare a respectării strategiei de investiţii stipulate în documentele constitutive ale F.I.A.
12.Date de identificare ale ofiţerului de conformitate:
- nume şi prenume;
- experienţă profesională (inclusiv CV);
- delegarea acestei funcţii către un terţ (dacă este cazul);
- poziţionarea funcţiei de conformitate în organigrama A.F.I.A. extern.
13.Persoana responsabilă cu funcţia permanentă de audit intern:
- nume şi prenume;
- telefon sau e-mail;
- experienţă profesională (inclusiv CV);
- delegarea acestei funcţii către un terţ (dacă este cazul);
- poziţionarea funcţiei de audit intern în organigrama A.F.I.A. extern;
- specimen de semnătură.
14.Persoana responsabilă cu funcţia permanentă de administrare a riscului:
- nume şi prenume (inclusiv ale persoanelor responsabile cu această activitate în cazul portofoliilor individuale administrate);
- telefon sau e-mail;
- experienţă profesională (inclusiv CV);
- documente aferente delegării acestei funcţii către un terţ (dacă este cazul);
- poziţionarea funcţiei în organigrama A.F.I.A. extern;
- descrierea principalelor atribuţii ale acestei funcţii corelate cu regulile şi procedurile de administrare a riscului, pe care A.F.I.A. trebuie să le întocmească (utilizarea de limite de risc cantitative sau calitative, în concordanţă cu profilul de risc/randament al fiecărui F.I.A.; se vor enumera tipurile de risc administrate/acoperite, precum şi tehnicile de administrare a acestora, nivelul levierului calculat prin metoda angajamentelor, metoda brută, precum şi prin metoda Value at Risk, reutilizarea colateralului dacă investitorii F.I.A. permit această activitate);
- specimen de semnătură.
15.Expunerea A.F.I.A. extern faţă de instrumente financiare securitizate
16.Detalierea politicii de administrare a lichidităţii F.I.A.
17.Descrierea politicii de remunerare din cadrul A.F.I.A. extern (cu evidenţierea respectării prevederilor Legii nr. 74/2015)
18.Declaraţie pe propria răspundere a directorilor/membrilor directoratului privind existenţa procedurilor de lucru indicate la art. 7 alin. (4) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative.
(2)Declaraţie de solicitare de autorizare a unui A.F.I.A. extern de către A.S.F.
Subsemnatul/Subsemnaţii, .............., reprezentând .............. (Se completează cu denumirea A.F.I.A. extern.) confirm/confirmăm că am înţeles şi am completat integral secţiunile formularului de autorizare ca A.F.I.A. extern şi că voi/vom notifica A.S.F. în situaţia apariţiei oricăror modificări ale structurii de organizare sau ale oricăror informaţii relevante prezentate anterior autorităţii şi în baza cărora a fost emisă autorizaţia de funcţionare, conform dispoziţiilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative şi Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative.

Nume:

Funcţie:

Dată:

Semnătură:

Nume:

Funcţie:

Dată:

Semnătură:

_______
1Se va completa exclusiv de A.F.I.A. extern definit conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 nu a făcut obiectul reglementării, autorizării şi supravegherii A.S.F.
2Se va completa în cazul în care A.F.I.A. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central.
ANEXA nr. 2: CERERE privind dobândirea calităţii de F.I.A. autorizat administrat intern1
(1)_
1.Date de identificare a F.I.A. administrat intern:
- denumirea societăţii;
- adresa sediului social;
- adresa sediului central2;
- structura şi provenienţa geografică a acţionariatului;
- organigrama societăţii;
- nivelul capitalului iniţial, data subscrierii şi provenienţa fondurilor;
- numărul de angajaţi;
- data periodică anuală a recalculării valorii activelor administrate conform art. 2 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea [Regulamentul (UE) nr. 231/2013];
- confirmarea existenţei unei asigurări de răspundere profesională şi valoarea acesteia, în cazul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.
2.Existenţa de sucursale ale entităţii: în cazul în care entitatea deţine sucursale se vor menţiona denumirea, adresa, data înfiinţării şi obiectul de activitate al acestora.
3.Statutul de sucursală al unui A.F.I.A. extern/S.A.I. autorizat în alt stat membru. În acest caz se vor preciza următoarele:
- denumirea A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă;
- autoritatea competentă din statul membru de origine al A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă;
- confirmarea faptului că grupul din care face parte A.F.I.A./S.A.I. - societate-mamă este un conglomerat financiar sau că acesta face obiectul supravegherii consolidate (în acest caz se menţionează numele autorităţii competente responsabile de supravegherea consolidată a grupului).
4.Elemente de identificare a membrilor organelor de conducere (membrii CA/CS) ale F.I.A.:
- numele şi prenumele;
- specimenul de semnătură;
- curriculum vitae semnat şi datat;
- copie legalizată de pe cartea de identitate (sau paşaport) în perioada de valabilitate;
- cazier judiciar;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a făcut obiectul sancţiunilor stipulate în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative. În caz contrar, se vor menţiona faptele şi circumstanţele în care persoana a fost sancţionată de A.S.F. (sau autorităţile precursoare acesteia, respectiv C.N.V.M., C.S.A. sau C.S.S.P.P.);
- dovada că persoanele care fac parte din organele de conducere ale F.I.A. deţin pregătirea profesională şi cunoştinţele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al F.I.A. administrat intern.
5.Elementele de identificare ale conducerii superioare a F.I.A. (directorii/membrii directoratului), ce se compune din cel puţin două persoane angajate cu normă întreagă în cadrul F.I.A.:
- numele şi prenumele;
- adresă/reşedinţă în România;
- telefon, fax, e-mail de serviciu;
- copia contractului de muncă, exclusiv informaţiile legate de remunerare;
- dovada că persoanele din conducerea superioară a entităţii deţin pregătirea profesională şi cunoştinţele adecvate pentru ducerea la îndeplinire a strategiilor de investiţii ale F.I.A. administrat intern (se vor menţiona şi ataşa în copie eventualele certificări deţinute, spre exemplu, certificările CFA, FRM sau PRM);
- indicarea, pentru fiecare membru al conducerii superioare, a persoanelor cu care acesta deţine "legături strânse" definite la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 297/2004).
6.Denumirea auditorului entităţii, data încheierii contractului de audit şi valabilitatea acestuia
7.Tipurile de activităţi desfăşurate: conform prevederilor art. 5 alin. (2), respectiv ale alin. (3) şi (5) din Legea nr. 74/2015:
- administrarea portofoliului;
- administrarea riscului (se menţionează şi persoana responsabilă cu administrarea riscului);
- servicii juridice şi de contabilitate;
- cereri de informare din partea clienţilor;
- evaluarea şi stabilirea preţului, inclusiv returnări de taxe;
- controlul respectării legislaţiei aplicabile;
- ţinerea registrului deţinătorilor de titluri de participare;
- distribuţia veniturilor;
- emisiuni şi răscumpărări de titluri de participare;
- decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
- ţinerea evidenţelor;
- distribuire;
- activităţi legate de activele F.I.A., şi anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de administrare ale F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de entităţi, precum şi alte servicii legate de administrarea F.I.A. şi a societăţilor şi a altor active în care a investit;
- administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară şi în mod individual, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
- consultanţă de investiţii;
- activităţi de păstrare şi administrare legate de titlurile de participare emise de organismele de plasament colectiv;
- preluarea şi transmiterea de ordine privind instrumente financiare.
8.Referitor la activitatea de administrare a portofoliului prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015:
- identitatea şi numărul de persoane fizice/juridice (în cazul delegării) pentru care este prestată această activitate pe categorii de investitori (de retail/profesionali);
- denumirea depozitarilor activelor F.I.A.
9.Alte informaţii referitoare la F.I.A. administrat intern:
- state membre unde titlurile de participare ale F.I.A. sunt în prezent distribuite;
- politici/strategii de investiţii utilizate în administrarea F.I.A.;
- nivelul efectului de levier utilizat;
- profilul de risc al F.I.A.;
- în cazul în care F.I.A. administrează structuri de tip master-feeder se vor individualiza F.I.A. de tip feeder administrate cu reluarea marcatorilor anterior menţionaţi de la prezentul punct;
- elemente de identificare ale depozitarului F.I.A. administrat intern (denumirea, statul unde este autorizat, tip de depozitar: instituţie de credit/firmă de investiţii etc., autoritatea competentă);
- originalul/copia legalizată a contractului încheiat cu depozitarul F.I.A. administrat intern.
10.Programul de activitate/Planul de afaceri prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 74/2015 (care conţine cel puţin estimarea valorii activelor nete ale F.I.A. administrate intern în următorii 5 ani)
11.Reguli şi proceduri privind prevenirea conflictelor de interese, contabilitatea F.I.A. administrat intern, procesarea electronică a informaţiilor, tranzacţiile personale ale angajaţilor, tranzacţiile pe contul propriu al A.F.I.A. administrat intern, de verificare a respectării strategiei de investiţii stipulate în documentele constitutive ale F.I.A.
12.Date de identificare ale ofiţerului de conformitate:
- nume şi prenume;
- experienţă profesională;
- delegarea acestei funcţii către un terţ;
- poziţionarea funcţiei de conformitate în organigrama F.I.A. administrat intern.
13.Persoana responsabilă cu funcţia permanentă de audit intern:
- nume şi prenume;
- telefon sau e-mail;
- experienţă profesională (inclusiv CV);
- delegarea acestei funcţii către un terţ (dacă este cazul);
- poziţionarea funcţiei de audit intern în organigrama F.I.A. administrat intern;
- specimen de semnătură.
14.Persoana responsabilă cu funcţia permanentă de administrare a riscului:
- nume şi prenume (inclusiv ale persoanelor responsabile cu această activitate în cazul portofoliilor individuale administrate);
- telefon sau e-mail;
- experienţă profesională;
- documente aferente delegării acestui funcţii către un terţ (dacă este cazul);
- poziţionarea funcţiei în organigrama F.I.A. administrat intern;
- descrierea principalelor atribuţii ale acestei funcţii corelate cu regulile şi procedurile de administrare a riscului pe care F.I.A. trebuie să le întocmească (utilizarea de limite de risc cantitative sau calitative, în concordanţă cu profilul de risc/randament al F.I.A.; se vor enumera tipurile de risc administrate/acoperite, precum şi tehnicile de administrare a acestora, nivelul levierului calculat prin metoda angajamentelor, metoda brută, precum şi prin metoda Value at Risk, reutilizarea colateralului dacă investitorii F.I.A. permit această activitate);
- specimen de semnătură.
15.Expunerea F.I.A. administrat intern faţă de instrumente financiare securitizate
16.Detalierea politicii de administrare a lichidităţii F.I.A.
17.Descrierea politicii de remunerare din cadrul F.I.A. administrat intern (cu evidenţierea respectării prevederilor Legii nr. 74/2015)
18.Declaraţie pe propria răspundere a directorilor/membrilor directoratului privind existenţa procedurilor de lucru indicate la art. 7 alin. (4) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative.
(2)Declaraţie de solicitare de autorizare a unui F.I.A. administrat intern de către A.S.F.
Subsemnatul/Subsemnaţii, .............., reprezentând .............. (Se completează cu denumirea F.I.A. administrat intern.), confirm/confirmăm că am înţeles şi completat integral secţiunile formularului de autorizare ca F.I.A. administrat intern şi că voi/vom notifica A.S.F. în situaţia apariţiei oricăror modificări ale structurii de organizare sau ale oricăror informaţii relevante prezentate anterior autorităţii şi în baza cărora a fost emisă autorizaţia de funcţionare, conform dispoziţiilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea şi Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative.

Nume:

Funcţie:

Dată:

Semnătură:

Nume:

Funcţie:

Dată:

Semnătură:

_______
1Se va completa exclusiv de A.F.I.A. definit conform art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 nu a făcut obiectul reglementării, autorizării şi supravegherii A.S.F.
2Se va completa în cazul în care A.F.I.A. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central.
ANEXA nr. 3: CERERE privind dobândirea de către o S.A.I./societate de investiţii de tip închis a calităţii de A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern autorizat/înregistrat de A.S.F.1
(1)_
1.Elemente de identificare:
- denumirea S.A.I./societăţii de investiţii de tip închis;
- noua denumire a A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern autorizat/înregistrat;
- adresa sediului social;
- adresa sediului principal/central de activitate2;
- forma legală de organizare.
2.Persoana de contact în relaţia cu A.S.F.:
- nume şi prenume;
- compania (Se va menţiona dacă este angajatul S.A.I./societăţii de investiţii de tip închis.);
- funcţia;
- telefon;
- e-mail;
- fax;
- adresă de corespondenţă.
3.Hotărârea A.G.A. privind completarea obiectului de activitate şi actul constitutiv rescris din care să rezulte prestarea de către S.A.I. a activităţilor prevăzute de art. 5 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative
4.Structură organizatorică: S.A.I./societatea de investiţii de tip închis va confirma că nu au intervenit modificări în structura organizatorică de la ultima autorizare de către A.S.F. a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare/documentelor sale constitutive cu privire la:
- conducerea S.A.I./societăţii de investiţii de tip închis (membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului);
- structura acţionariatului;
- denumirea auditorului intern/financiar al S.A.I./societăţii de investiţii de tip închis, data încheierii contractului de audit şi valabilitatea acestuia;
- ofiţerul de conformitate (reprezentantul compartimentului de control intern al S.A.I.);
- alte cerinţe organizatorice impuse de Legea nr. 74/2015 (doar în cazul autorizării A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern), precum şi faptul că membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 8 din prezentul regulament.
În caz contrar, S.A.I./societatea de investiţii de tip închis va menţiona explicit modificările intervenite la aceste secţiuni.
5.Documentele prevăzute de art. 13 alin. (10) pentru autorizarea persoanei responsabile cu administrarea riscului
6.Regulile şi procedurile de lucru aferente politicilor/practicilor/sistemelor prevăzute la art. 13-19 din Legea nr. 74/2015, întocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea.
(2)Declaraţie de solicitare a unei S.A.I./societăţi de investiţii de tip închis de autorizare/înregistrare de către A.S.F. în calitate de A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern
Subsemnatul/Subsemnaţii, .............., şi .............., reprezentând .............. (Se va completa cu denumirea A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern.), solicit/solicităm prin prezenta declaraţie autorizarea/înregistrarea ca administrator de fonduri de investiţii alternative (A.F.I.A.)/fond de investiţii alternative autoadministrat (F.I.A. intern administrat), în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative.
Confirm/Confirmăm că am înţeles şi am completat integral secţiunile formularului de autorizare/înregistrare ca A.F.I.A. extern/F.I.A. administrat intern şi că voi/vom notifica imediat A.S.F. în situaţia apariţiei oricăror modificări ale structurii de organizare sau ale oricăror informaţii relevante prezentate anterior autorităţii şi în baza cărora a fost emisă autorizaţia de funcţionare.

Nume:

Funcţie:

Dată:

Semnătură:

Nume:

Funcţie:

Dată:

Semnătură:

_______
1Se va completa exclusiv de S.A.I. reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, ce se află în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (5) sau (6) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 a făcut obiectul reglementării, autorizării şi supravegherii A.S.F.
2Se va completa în cazul în care S.A.I. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central.
ANEXA nr. 4: CERERE privind dobândirea calităţii de A.F.I.A. extern înregistrat
(1)_
1.Elemente de identificare ale solicitantului
- denumirea A.F.I.A.;
- adresa sediului social;
- adresa sediului principal/central de activitate1;
- forma legală de organizare.
2.Persoana de contact în relaţia cu A.S.F.:
- nume şi prenume;
- funcţia;
- telefon;
- e-mail;
- fax;
- adresă de corespondenţă.
3.Lista F.I.A. administrate la data depunerii solicitării de înregistrare cu detalierea următoarele secţiuni:
- denumirea F.I.A.;
- statul membru/terţ gazdă al F.I.A.;
- statul membru/terţ de origine al F.I.A.;
- valoarea activelor nete ale F.I.A.;
- strategia de investiţii a F.I.A. (descriere generală, categorii de active eligibile, alocarea geografică sau sectorială a activelor, nivelul levierului).
4.Confirmarea transmiterii anuale către A.S.F. a informaţiilor prezentate în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea [doar secţiunile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. d) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010]
(2)Declaraţie de solicitare de înregistrare de către A.S.F. a unui A.F.I.A. extern
Subsemnatul/Subsemnaţii, .............., şi .............., reprezentând .............. (Se va completa cu denumirea A.F.I.A.), solicit/solicităm prin prezenta declaraţie înregistrarea ca administrator de fonduri de investiţii alternative (A.F.I.A.) extern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative.
Confirm/Confirmăm că am înţeles şi am completat integral secţiunile formularului de înregistrare ca A.F.I.A. extern, pe care îl vom actualiza şi comunica anual către A.S.F.

Nume:

Funcţie:

Dată:

Semnătură:

Nume:

Funcţie:

Dată:

Semnătură:

_______
1Se va completa în cazul în care S.A.I. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central.
ANEXA nr. 5: CERERE privind dobândirea calităţii de F.I.A. administrat intern înregistrat
(1)_
1.Elemente de identificare ale solicitantului:
- denumirea societăţii;
- adresa sediului social;
- adresa sediului principal/central de activitate1;
- valoarea activelor nete ale F.I.A.;
- strategia de investiţii a F.I.A. (descriere generală, categorii de active eligibile, alocarea geografică sau sectorială a activelor, nivelul levierului);
- forma legală de organizare.
2.Persoana de contact în relaţia cu A.S.F.:
- nume şi prenume;
- funcţia;
- telefon;
- e-mail;
- fax;
- adresă de corespondenţă.
3.Confirmarea transmiterii anuale către A.S.F. a informaţiilor prezentate în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea [doar secţiunile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. d) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010]
(2)Declaraţie de solicitare de înregistrare de către A.S.F. a unui F.I.A. intern administrat
Subsemnatul/Subsemnaţii, .............., şi .............., reprezentând .............. (Se va completa cu denumirea F.I.A. administrat intern.), solicit/solicităm prin prezenta declaraţie înregistrarea ca fond de investiţii alternative autoadministrat (F.I.A. intern administrat), în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative.
Confirm/Confirmăm că am înţeles şi am completat integral secţiunile formularului de înregistrare ca A.F.I.A. administrat intern, pe care îl vom actualiza şi comunica anual către A.S.F.

Nume:

Funcţie:

Dată:

Semnătură:

Nume:

Funcţie:

Dată:

Semnătură:

_______
1Se va completa în cazul în care S.A.I. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central.
ANEXA nr. 6: DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............., cu domiciliul în .............., posesor al actului de identitate tip ......1, seria ...... nr. ........, eliberat de .............. la data de .............., valabil până la data de .............., CNP .............., în calitate de angajat cu contract individual de muncă al A.F.I.A. .............., declar prin prezenta că îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 13 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, pentru autorizarea ca ofiţer de conformitate/persoană responsabilă cu verificarea asigurării funcţiei de conformitate (compliance officer) şi mă angajez să respect prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative şi ale reglementărilor A.S.F., precum şi ale pieţelor reglementate.
Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
Data ..............
Semnătura ..............
_______
1Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
ANEXA nr. 7: ATESTAT
Prin prezentul atestat, Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate naţională competentă, confirmăm faptul că .......... (denumirea A.F.I.A. .........) este autorizat din data de .............. să administreze portofolii de F.I.A. pe baza unei strategii de investiţii, respectiv .............. .
Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod poştal 050092
Telefon: +4021.6596.205
E-mail: aifmd.notifications@asfromania.ro
Fax: +4021.659.60.51
Numele persoanei de contact din cadrul A.S.F. ..............
Data ..............
ANEXA nr. 8: SCRISOARE DE NOTIFICARE
Această scrisoare constituie o modificare la o notificare iniţială transmisă anterior?
Da |_| Nu |_|
Prin prezenta scrisoare, Autoritatea de Supraveghere Financiară vă notifică intenţia ............. (denumirea A.F.I.A. ........) autorizat din data de ..........., de a iniţia distribuţia pe teritoriul .............. (numele statului membru gazdă) de titluri de participare ale următorului/următoarelor F.I.A. administrat(e): .............. (Se vor menţiona denumirea, tipul - deschis/închis -, locul unde sunt stabilite/înregistrate F.I.A. administrate.)
De asemenea vă notificăm intenţia aceluiaşi A.F.I.A. de a oferi către investitorii profesionali de pe teritoriul statului membru gazdă următoarele categorii de servicii: .............. [Se vor alege între activităţile menţionate la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative.]
Date de contact ale A.F.I.A. (adresă, e-mail) ..............
Alte state membre în care F.I.A. notificat/notificate este/sunt distribuit(e) ..............
Data ..............
Numele persoanei de contact din cadrul A.S.F. ..............
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 562 din data de 28 iulie 2015