ORDIN nr. 344 din 15 februarie 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară "Fâneţele seculare Ponoare"
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.002 din 30 iunie 2015 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava - Decizia etapei de încadrare nr. 24 din 12 martie 2013, Avizul Ministerului Culturii nr. 1.424 din 11 aprilie 2013, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 225.609 din 29 ianuarie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 36.319 din 8 mai 2013 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 13.442/CD din 12 noiembrie 2014,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară "Fâneţele seculare Ponoare", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) - Anexa se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 218 din data de 24 martie 2016