ACORD DE COLABORARE din 2 noiembrie 2015 între Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Departamentul Consular, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM)
Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE), prin Departamentul Consular (DCons), şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM),
luând act de faptul că România este stat membru al OIM din anul 1998 şi că scopurile acestei organizaţii, aşa cum sunt prevăzute în Constituţia OIM din 19511, o plasează într-o poziţie deosebit de avantajoasă în ceea ce priveşte intervenţia în diversele tipuri de problematici din domeniul migraţiei,
1Constituţia din 1951 este baza legală pe care s-a format OIM, acest document a fost actualizat în 1953, 1989 şi 2013 prin diverse rezoluţii ale Consiliului. Termenul Constituţia OIM include toate aceste actualizări.
luând act de faptul că OIM este dedicată principiului conform căruia migraţia umană şi reglementată aduce beneficii migranţilor şi societăţii şi că OIM acţionează pentru a asista statele membre în gestionarea provocărilor migraţiei şi înţelegerea problemelor de migraţie, încurajează dezvoltarea socială şi economică prin migraţie şi lucrează pentru respectarea efectivă a drepturilor omului şi asigurarea bunăstării migranţilor,
luând act de faptul că OIM este specializată în mod deosebit pe asigurarea transportului, protecţiei şi sprijinirii integrării sociale a migranţilor,
luând act de prezenţa OIM în 480 de locaţii din peste 150 de ţări din lume,
având în vedere obligaţia MAE de a oferi protecţie cetăţenilor români chiar şi în ţările unde prezenţa consulară lipseşte sau nu este suficientă,
având în vedere nevoia de protecţie, de asistenţă pentru returnare şi de reintegrare a cetăţenilor români aflaţi în situaţii de vulnerabilitate în străinătate,
conştiente de necesitatea unei cooperări mai strânse între MAE şi OIM în probleme de interes comun, şi dorind consolidarea şi extinderea continuă a unei astfel de cooperări, în special în domeniul asistenţei consulare a cetăţenilor români din străinătate,
au convenit următoarele:
Art. I: Principii generale de cooperare
1.În cadrul mandatelor lor şi în funcţie de resursele disponibile, MAE/DCons şi OIM vor acţiona în strânsă colaborare şi vor organiza consultări cu privire la toate problemele de interes comun. În acest scop, cele două părţi vor stabili consultări oricând este necesar.
2.MAE/DCons şi OIM sunt de acord că activităţile legate de repatrierea asistată a cetăţenilor români aflaţi în situaţii vulnerabile şi activităţile legate de consolidarea capacităţii de răspuns a MAE/DCons, puse în aplicare de către OIM, vor fi coordonate, în măsura în care este posibil, într-un efort de a obţine cooperarea maximă şi eliminarea dublării activităţilor şi că, atunci când interesele comune impun acest lucru, fiecare parte poate solicita cooperarea celeilalte.
3.Fiecare parte se va strădui, în măsura în care este posibil şi în conformitate cu instrumentele sale constitutive şi deciziile organelor sale abilitate, să răspundă favorabil cererilor de cooperare formulate de cealaltă parte, în conformitate cu procedurile care urmează a fi stabilite de comun acord.
Art. II: Participarea la reuniuni
1.În conformitate cu normele de procedură aplicabile şi deciziile luate de organele competente în ceea ce priveşte participarea la reuniuni prin observatori, MAE/DCons va invita OIM să trimită reprezentanţi la toate întâlnirile şi conferinţele convocate de MAE, pe tema migraţiei, la care organizaţiile interguvernamentale au fost invitate, ori de câte ori urmează să fie discutate chestiuni de interes pentru (OIM).
2.În conformitate cu normele de procedură aplicabile şi deciziile luate de organele competente în ceea ce priveşte participarea la reuniuni prin observatori, OIM va invita MAE/DCons să trimită reprezentanţi la întâlnirile şi conferinţele convocate de OIM, ori de câte ori urmează să fie discutate chestiuni de interes pentru MAE/DCons.
Art. III: Schimbul de informaţii şi documente
1.MAE/DCons şi OIM sunt de acord să facă schimb de informaţii şi documente publice în domenii de interes comun, în cea mai mare măsură posibilă.
2.După caz şi ţinând cont de restricţiile impuse de reglementările legale în materie, se pot schimba şi informaţii referitoare la proiecte sau programe specifice în vederea unei mai bune realizări a obiectivelor şi complementarităţii acţiunilor, respectiv în scopul coordonării efective a acţiunilor celor două părţi.
Art. IV: Cooperare tehnică
1.MAE/DCons va lua în considerare orice solicitare oficială adresată de către OIM pentru finanţarea activităţilor specifice care se încadrează în mandatul şi priorităţile MAE/DCons, conform prezentului acord.
2.MAE/DCons poate, în orice moment, să solicite OIM sprijinul în situaţii specifice legate de misiunea OIM. OIM poate răspunde la aceste cereri, în limita fondurilor disponibile, obţinute din surse identificate, cum ar fi activităţile de Corporate Social Responsibility (CSR) ale unor companii din România sau străinătate.
Art. V: Acţiuni comune
1.MAE/DCons şi OIM pot, de câte ori consideră necesar, să înfiinţeze comisii, comitete sau alte organisme tehnice sau consultative, în termeni şi condiţii care urmează să fie agreate de comun acord în fiecare caz, pentru a obţine consilierea necesară în subiecte de interes comun.
Art. VI: Domenii de cooperare
Fără a aduce atingere cooperării în domenii suplimentare şi sub rezerva disponibilităţii resurselor, părţile convin să ia în considerare drept domenii de cooperare reciprocă următoarele:
- returnarea voluntară a migranţilor vulnerabili;
- cercetări privitoare la migraţie, evaluarea intrărilor şi ieşirilor migranţilor în/din România, precum şi alte domenii conexe;
- instruirea personalului consular în domenii precum migraţia, combaterea traficului de persoane, drepturile refugiaţilor şi relocarea.
Art. VII: Cooperarea între părţi
Directorul general al DCons din cadrul MAE şi directorul general al OIM vor adopta măsurile adecvate pentru a asigura cooperarea eficientă şi legătura dintre compartimentele tehnice ale celor două părţi. Aceasta include o cooperare strânsă în teren, în special în locuri în care ambele instituţii sunt reprezentate.
Aceasta se referă la şi include relaţia de cooperare constantă dintre misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi OIM, în funcţie de necesităţi.
Art. VIII: Implementarea acordului
DCons şi Administraţia OIM se vor consulta periodic cu privire la aspectele decurgând din aplicarea prezentului acord de colaborare.
Art. IX: Acorduri adiţionale
MAE şi OIM pot încheia, dacă cred de cuviinţă, şi acorduri adiţionale în scopul consolidării cooperării lor.
Art. X: Confidenţialitatea
Părţile vor urmări ca toate informaţiile, inclusiv datele cu caracter personal, care intră în posesia sau cunoştinţa părţilor în legătură cu acest acord să fie tratate în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei române relevante, respectiv principiile OIM privind protecţia datelor, ca fiind strict confidenţiale. Nicio informaţie personală nu va fi comunicată unei terţe părţi fără acordul prealabil în scris al persoanei în cauză. Principiile OIM privind protecţia datelor se aplică în cazul în care părţile colectează, primesc, folosesc, transferă sau stochează orice date cu caracter personal în vederea implementării în comun a proiectelor, inclusiv după încetarea aplicabilităţii prezentului acord.
Art. XI: Proprietatea intelectuală
Fiecare parte îşi rezervă dreptul de proprietate şi toate drepturile de autor, mărci, nume, logouri, precum şi orice alt drept de proprietate intelectuală. Dacă o parte doreşte să folosească drepturile de proprietate intelectuală ale celeilalte părţi se obligă să obţină o aprobare prealabilă în scris. Dacă există o astfel de aprobare, utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să fie pe o bază neexclusivă şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile, regulile şi specificaţiile scrise ale celeilalte părţi.
Toate drepturile de proprietatea intelectuală şi altele, de tipul brevetelor, drepturilor de autor, mărcilor înregistrate, precum şi drepturile asupra datelor rezultate ca urmare a serviciilor prestate în cadrul acestui acord aparţin OIM şi MAE, după caz,
incluzând, fără a se limita la acestea, dreptul de folosinţă, reproducere, adaptare, publicare şi distribuire a oricărui articol/element sau parte a acestuia.
Art. XII: Statutul
Prevederile prezentului acord nu afectează privilegiile şi imunităţile de care beneficiază OIM şi MAE potrivit propriului statut juridic.
Art. XIII: Soluţionarea litigiilor
Orice litigiu, controversă sau revendicare care decurge din sau în legătură cu prezentul acord ori încălcarea, încetarea valabilităţii sau nulitatea acestuia vor fi soluţionate pe cale amiabilă, prin negociere între părţi. Dacă negocierea eşuează, fiecare parte poate prezenta litigiul spre arbitraj. Arbitrajul se va desfăşura în concordanţă cu regulile de arbitraj ale UNCITRAL. Hotărârea arbitrajului va fi definitivă şi obligatorie.
Art. XIV: Intrarea în vigoare, modificarea şi durata de valabilitate
1.Prezentul acord va intra în vigoare la data la care MAE va notifica OIM cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare. După intrarea în vigoare a acordului, părţile îl vor notifica în rândul personalului lor de teren (misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, respectiv reprezentanţele OIM), precum şi la nivel central.
2.Prezentul acord poate fi modificat în scris, prin acordul părţilor. Amendamentele intră în vigoare în conformitate cu prevederile alin. 1 al prezentului articol.
3.Oricare dintre părţi poate notifica intenţia încetării aplicării prezentului acord, prin notificarea scrisă, adresată cu cel puţin şase luni înainte celeilalte părţi.
Drept urmare, reprezentanţii MAE/DCons şi ai OIM au semnat prezentul acord de colaborare.
-****-
Semnat în două exemplare, în limba engleză şi în limba română, astăzi, 2 noiembrie 2015, la Bucureşti. În caz de divergenţe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Ministerul Afacerilor Externe al României,

Bogdan Stănescu,

director general, Departamentul Consular

Pentru Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,

Mircea Mocanu,

director, Birou OIM

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 13 din data de 8 ianuarie 2016