Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,
având în vedere prevederile art. 67 din Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Normele privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.159/2002 pentru aprobarea "P.I.C.-1, Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Armata României"**), cu modificările şi completările ulterioare.
_____
**) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.159/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece a fost clasificat potrivit legii.
(2)Exemplarele tipărite ale actului normativ specific menţionat la alin. (1) se distrug de către deţinători, informându-se ierarhic despre finalizarea activităţii Direcţia contrainformaţii şi securitate militară.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 115 bis din data de 28 februarie 2013