REGULAMENT din 2 octombrie 2012 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din România se organizează anual, pe etape, de către inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Art. 2
În organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă sunt sprijinite material şi financiar, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, operatori economici, instituţii publice şi asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale.
Art. 3
Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din România au ca obiective:
a)dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
b)evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de intervenţie a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
c)popularizarea, în rândul cetăţenilor, a unor aspecte din activităţile desfăşurate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
d)dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
Art. 4
Indiferent de etapă, concursurile profesionale se desfăşoară pe stadioane sau terenuri sportive, precum şi în poligoane special amenajate.
CAPITOLUL II: Costumul şi echipamentul de protecţie
Art. 5
(1)Concurenţii participă la probe echipaţi în costumul de intervenţie (cu mâneci lungi, piept/spate acoperite în întregime), cu cască de pompieri, centură sau curea şi încălţat cu cizme, ghete ori pantofi sport.
(2)Costumul de protecţie în cadrul unei echipe trebuie să fie uniform, cu excepţia ultimului concurent de la proba "Ştafeta 4 x 100 m".
Art. 6
(1)Concurentul menţionat la art. 5 alin. (2) poartă suplimentar faţă de ceilalţi coechipieri un echipament special de protecţie împotriva arderii, pentru faţă şi mâini.
(2)Utilizarea unor ochelari de protecţie în loc de vizorul căştii de protecţie nu este permisă.
Art. 7
(1)Nu se permite încălţăminte prevăzută cu ţinte pe talpă.
(2)Profilele de pe talpa încălţămintei pot avea o adâncime de maximum 5 mm şi nu pot conţine inserţii metalice.
Art. 8
La proba "Pista cu obstacole pe 100 m" concurenţii poartă numerele prinse pe piept şi spate.
CAPITOLUL III: Probele de concurs
Art. 9
Echipele participante se vor întrece în următoarele probe:
a)Pista cu obstacole pe 100 m;
b)Ştafeta 4 x 100 m;
c)Dispozitivul de intervenţie.
CAPITOLUL IV: Aparate de concurs, obstacole şi materiale
Art. 10
Aparatele, obstacolele şi motopompa remorcabilă model NOVUS, necesare pentru concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, sunt asigurate de către organizator.
Art. 11
(1)Materialele folosite în concursuri, respectiv scara, ţeava, furtunurile de refulare tip C şi B, precum şi distribuitorul, sunt asigurate de fiecare echipă participantă.
(2)Materialele enumerate la alin. (1) trebuie să corespundă regulamentului de concurs în ceea ce priveşte greutatea şi dimensiunile.
(3)Materialele enumerate la alin. (1) sunt verificate şi marcate de către brigada de arbitri.
Art. 12
Aparatele de concurs, obstacolele şi materialele pentru proba "Pista cu obstacole pe 100 m" sunt:
a)o ţeavă cu lungime minimă 25 cm şi greutate minimă 0,5 kg;
b)2 furtunuri de refulare tip C cu diametrul furtunului de minimum 42 mm şi lăţimea furtunului înfăşurat de minimum 70 mm, lungime furtun de 20 m ± 1 m şi greutatea de minimum 2,5 kg;
c)un distribuitor CBC, unde partea inferioară a racordului ce urmează a fi folosit să nu fie la o înălţime mai mare de 6 cm faţă de sol. Distribuitoarele cu suporturi lungi, prelungiri la ieşiri sau postament metalic nu sunt acceptate;
d)un gard de 2 m, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
e)o bârnă de echilibru cu lungimea de 8 m, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 13
(1)Aparatele de concurs, obstacolele şi materialele pentru proba "Ştafeta 4 x 100 m" sunt:
a)o ţeavă ca la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
b)două furtunuri tip C ca la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
c)un distribuitor ca la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
d)o scară cu înălţime totală de cel puţin 3,00 m şi cel mult 3,15 m, lungimea treptei, pe interior, cel puţin 23 cm şi cel mult 25 cm, distanţa dintre trepte, cel puţin 30 cm şi cel mult 31 cm, numărul treptelor 8 sau 9 şi greutatea cel puţin 9 kg;
e)un gard de 2 m ca la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
f)o bârnă de echilibru ca la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
g)o casă-machetă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
h)stingătoare cu pulbere tip P6;
i)o tavă cu lungime 1,5 m, lăţime 1,0 m şi adâncime 20 cm.
(2)Tava se umple cu 40 l apă, 3 l motorină şi 0,5 l benzină.
Art. 14
Aparatele şi materialele de concurs pentru proba "Dispozitivul de intervenţie" sunt:
a)două ţevi de refulare tip C cu ajutaj de 12 sau 12,5 mm 0;
b)4 furtunuri de refulare tip C cu lungimea 20 m ± 1 m;
c)3 furtunuri de refulare tip B cu lungimea 20 m ± 1 m;
d)un distribuitor CBC;
e)o motopompă remorcabilă model NOVUS cu o capacitate nominală de refulare de 800 l/minut la o presiune de 8 bari;
f)două tuburi de absorbţie tip A şi lungime 2,5 m ± 5 cm;
g)un sorb corespunzător tuburilor de absorbţie;
h)două chei de racord corespunzătoare tuburilor de absorbţie şi sorbului;
i)un podest de lemn, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
j)o sursă de alimentare cu apă constând într-un bazin deschis cu pereţi verticali şi capacitate de cel puţin 1.000 l, având partea de sus amplasată la cel puţin 80 cm, dar nu mai mult de 90 cm deasupra pământului; când este plin cu apă, adâncimea acesteia trebuie să fie de cel puţin 50 cm.
CAPITOLUL V: Responsabilităţi
Art. 15
(1)În vederea organizării şi desfăşurării corespunzătoare a concursurilor profesionale se desemnează prin ordin al inspectorului general componenţa:
a)juriului;
b)comitetului de organizare a concursurilor;
c)brigăzii de arbitri.
(2)Membrii juriului au următoarele atribuţii:
a)verifică documentele necesare pentru validarea loturilor prezentate de şeful de lot;
b)conduc şedinţa tehnică cu arbitrii şi şefii de lot;
c)stabilesc componenţa brigăzii de arbitri pentru fiecare probă, care se subordonează juriului de concurs;
d)anunţă intrarea echipelor pe spaţiul de antrenament, respectiv pe spaţiul de concurs;
e)analizează şi soluţionează eventualele contestaţii făcute de şefii de loturi, comunicând deciziile luate, care sunt definitive;
f)verifică corectitudinea timpilor înregistraţi de arbitrii cronometrori;
g)validează rezultatele concursului;
h)aprobă eliminarea din concurs a loturilor care comit acte de indisciplină sau care nu respectă prevederile prezentului regulament;
i)strâng foile de evaluare după fiecare probă;
j)prelucrează datele din foile de evaluare şi prezintă clasamentul preşedintelui juriului;
k)completează diplomele.
(3)Comitetul de organizare are ca atribuţii:
a)stabilirea şi anunţarea din timp a preşedintelui juriului privind locul de desfăşurare a concursului;
b)stabilirea pistelor de alergare pentru fiecare probă;
c)asigurarea aparatelor de concurs;
d)asigurarea cronometrelor de concurs şi de rezervă, identice;
e)organizarea condiţiilor de desfăşurare a şedinţei tehnice cu arbitrii şi şefii de lot;
f)controlul infrastructurii necesare pentru concurs, constând în cazare, masă şi transport intern pentru membrii juriului/brigăzii de arbitrii;
g)instituirea şi coordonarea serviciului de ordine;
h)asigurarea translatorilor la etapa naţională pentru invitaţii din străinătate.
(4)Personalul brigăzii de arbitri are următoarele atribuţii:
a)arbitrul principal:
(i)instruieşte arbitrii cronometrori şi penalizatori;
(ii)urmăreşte ca probele să se desfăşoare conform regulamentului;
(iii)controlează terenul de concurs, aparatele, obstacolele şi utilajele cu care se concurează şi dispune măsuri de remediere a deficienţelor;
(iv)nu admite prezenţa altor persoane pe terenul de concurs, cu excepţia arbitrilor şi a concurenţilor angrenaţi în desfăşurarea probei;
(v)dă startul pentru începerea probelor de concurs;
(vi)validează penalizările indicate de arbitrii penalizatori şi le comunică juriului;
(vii)propune juriului descalificarea sau eliminarea din concurs a concurenţilor şi loturilor care încalcă regulile stabilite în prezentul regulament;
b)arbitrii cronometrori:
(i)verifică buna funcţionare a cronometrelor;
(ii)înregistrează timpii concurenţilor şi loturilor, prezentându-se cu cronometrul la arbitrul principal;
(iii)nu părăsesc pista/terenul de concurs fără aprobarea arbitrului principal;
c)arbitrii penalizatori:
(i)controlează dotarea şi echiparea concurenţilor, locul accesoriilor, poziţia de start;
(ii)verifică starea materialelor, aparatelor, obstacolelor şi accesoriilor de pe pista de concurs şi comunică arbitrului principal cazurile ce constituie nereguli în desfăşurarea probelor;
(iii)anunţă arbitrul principal când se poate da startul;
(iv)urmăresc executarea corectă a mişcărilor şi a probelor, conform regulamentului;
(v)comunică arbitrului principal neregulile constatate pentru care se aplică penalizări;
(vi)veghează la respectarea disciplinei pe pista de concurs.
Art. 16
Pentru recunoaşterea cu uşurinţă de către participanţi a responsabililor cu atribuţii în cadrul concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă se vor purta banderole sau ecusoane.
CAPITOLUL VI: Loturile şi echipele
Art. 17
(1)Fiecare lot este format din:
a)un şef de lot;
b)un antrenor;
c)10 concurenţi.
(2)Concurenţii pot avea vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani, împliniţi până la data înscrierii în concurs.
(3)În funcţie de proba de concurs, şeful de lot stabileşte componenţa echipelor.
Art. 18
(1)Fiecare echipă trebuie să participe la probe cu următorul număr de concurenţi:
a)8 concurenţi la proba "Pista cu obstacole pe 100 m";
b)două ştafete cu câte 4 concurenţi la proba "Ştafeta 4 x 100 m";
c)7 concurenţi la proba "Dispozitivul de intervenţie".
(2)Concurenţii sunt desemnaţi dintre cei 10 din echipă de către şeful de lot.
(3)Numele concurenţilor prevăzuţi la alin. (1) sunt anunţate cel târziu cu o oră înainte de start de către şeful de lot.
Art. 19
(1)Şeful de lot reprezintă lotul pe care îl conduce în relaţia cu personalul implicat în organizarea şi desfăşurarea concursului.
(2)Atribuţiile sale constau în:
a)cunoaşterea condiţiilor de concurs;
b)verificarea respectării portului regulamentar al costumului de protecţie de către membrii echipei sale;
c)intrarea la timp a echipei pe pista de concurs;
d)în cazurile prevăzute de regulament, poate redacta contestaţii scrise către arbitrul principal al probei faţă de decizia arbitrilor sau privind constatarea unor aparate defecte pe timpul concursului.
Art. 20
În timpul derulării probelor, şeful de lot şi antrenorul nu au voie să intre în zona de concurs.
CAPITOLUL VII: Locul de concurs
Art. 21
(1)Pentru desfăşurarea concursurilor profesionale trebuie să se asigure o suprafaţă de mărimea unui stadion de fotbal şi o pistă de alergare.
(2)Toate disciplinele concursurilor trebuie desfăşurate pe piste, respectiv locuri acoperite cu covor plan şi fix.
(3)Pentru antrenamente se recomandă existenţa unei suprafeţe alăturate pistelor, de dimensiuni corespunzătoare.
Art. 22
(1)Pentru proba "Pista cu obstacole pe 100 m" trebuie să se asigure cel puţin două culoare.
(2)Un culoar are lungimea de 100 m şi lăţimea de cel puţin 2,44 m şi maximum 2,50 m.
(3)Culoarele sunt marcate în lungul lor cu linii sau benzi vizibile, respectiv cu alte mijloace.
(4)Liniile de start şi sosire trebuie să aibă lăţimea de 5 cm.
(5)Pregătirea pistelor se face conform descrierii din anexa nr. 5.
Art. 23
(1)Pentru proba "Ştafeta 4 x 100 m" trebuie să se asigure cel puţin două culoare.
(2)Fiecare culoar are lungimea de 400 m şi lăţimea de minimum 2,44 m şi maximum 2,50 m.
(3)Culoarele sunt împărţite în 4 tronsoane a câte 100 m.
(4)La fiecare marcaj de 100 m, precum şi la 10 m înainte (90 m) şi după marcaj (110 m) se trasează o linie în colţul drept al pistei, care limitează zonele de schimb de ştafetă (predarea ştafetei).
(5)La 20 m înainte de fiecare marcaj de schimb de ştafetă (la 80 m, 180 m şi 280 m) se trasează cu fanioane sau cu plăcuţe zonele de prestart pentru schimb.
(6)Pregătirea pistelor se face conform descrierii din anexa nr. 6.
Art. 24
(1)Pentru proba "Dispozitivul de intervenţie" pot fi realizate mai multe culoare de concurs unul lângă altul.
(2)Culoarul de concurs pentru proba "Dispozitivul de intervenţie" are 95 m lungime şi 20 m lăţime.
(3)Culoarele sunt marcate în lungul lor cu linii sau benzi vizibile, respectiv cu alte mijloace
(4)Pregătirea culoarelor se face conform descrierii din anexa nr. 7.
CAPITOLUL VIII: Desfăşurarea concursurilor
SECŢIUNEA 1: Şedinţa tehnică
Art. 25
(1)La şedinţa tehnică participă juriul, comitetul de organizare a concursurilor, brigada de arbitrii şi şefii de lot.
(2)La şedinţa tehnică se desfăşoară următoarele activităţi:
a)validarea loturilor;
b)prezentarea brigăzii de arbitri;
c)tragerea la sorţi privind ordinea de intrare în competiţie a echipelor/concurenţilor, valabilă pentru toate probele de concurs;
d)precizări privind programul concursurilor;
e)verificarea şi omologarea, prin marcare, de către brigada de arbitri a accesoriilor şi materialelor folosite de participanţi la probe.
SECŢIUNEA 2: Deschiderea concursurilor
Art. 26
(1)Deschiderea concursurilor se face printr-o ceremonie la care participă juriul, comitetul de organizare a concursurilor, invitaţii, brigada de arbitrii, şefii de lot, antrenorii şi concurenţii.
(2)Ceremonia va cuprinde următoarele activităţi principale:
a)darea şi primirea raportului;
b)trecerea în revistă a loturilor;
c)intonarea imnului de stat;
d)prezentarea mesajelor invitaţilor şi de deschidere a concursurilor;
e)defilarea loturilor participante şi a brigăzii de arbitri.
SECŢIUNEA 3: Pregătirea pentru concurs
Art. 27
(1)Şefii de lot comunică membrilor lotului echipele, ordinea intrării la start şi numerele de start la proba "Pista cu obstacole pe 100 m".
(2)Concurenţii nu au voie să schimbe numerele de start la proba "Pista cu obstacole pe 100 m".
Art. 28
(1)Când sunt chemate la start echipele se prezintă în faţa juriului împreună cu şeful de lot.
(2)Juriul validează echipele pe baza documentelor prezentate de şeful de lot.
(3)Arbitrul principal anunţă numele concurenţilor care intră pe pistele de concurs.
(4)Arbitrul principal verifică numerele de start, uniforma şi echipamentele concurenţilor.
(5)Pentru controlul prin sondaj al greutăţii materialelor şi accesoriilor aduse de echipe se amplasează în afara pistei un cântar.
(6)În cazul în care un material sau accesoriu nu are greutatea stabilită, se dă deoparte până la sfârşitul probei.
(7)Verificarea greutăţii materialelor şi accesoriilor se face din timp astfel încât să nu fie perturbată intrarea în concurs.
(8)Un alt cântar se poate pune la dispoziţie pe terenul de antrenament, astfel încât echipele să poată face un control al greutăţii materialelor şi accesoriilor.
Art. 29
După terminarea probei concurenţii părăsesc imediat pista. Ei trebuie să ridice materialele şi accesoriile pe care le-au adus şi utilizat în concurs.
SECŢIUNEA 4: Desfăşurarea concursurilor
SUBSECŢIUNEA 1: Proba "Pista cu obstacole pe 100 m"
Art. 30
(1)Concurentul strigat se aşează la linia de start cu ţeava tip C asupra sa.
(2)Este permisă fixarea ţevii la corp cu o bandă care nu trebuie să fie mai lată de 50 cm.
(3)Banda prevăzută la alin (2) nu trebuie să fie elastică.
(4)Pista de alergare din spatele liniei de start, văzută în direcţia de alergare, nu trebuie să fie atinsă cu nicio parte a corpului.
Art. 31
(1)După comanda de start concurentul aleargă pe pistă, escaladează gardul de 2 m, la marcajul de 23 m, ia cele două furtunuri tip C la marcajul de 28 m, aleargă pe bârnă, marcajul de 38 m, şi desfăşoară furtunurile.
(2)Concurentul poate să desfăşoare furtunurile şi să le racordeze înainte, în timpul sau după traversarea bârnei.
(3)După traversarea bârnei concurentul ajuns la distribuitor la marcajul 75 m racordează un capăt al liniei de furtunuri.
(4)La celălalt capăt al liniei de furtunuri racordează ţeava şi trage linia de furtunuri în direcţia liniei de sosire.
(5)Linia de furtunuri, racordarea la distribuitor şi racordarea ţevii trebuie să se facă în modul şi ordinea din regulament, pe timpul alergării sau stând.
(6)La alergarea pe bârnă concurentul nu trebuie să atingă pământul înainte de linia de demarcare.
(7)Dacă nu respectă prevederea de la alin. (6), concurentul trebuie să alerge din nou pe bârnă, altfel proba nu e validată, iar rezultatul nu este evaluat.
Art. 32
(1)Când concurentul a trecut linia de sosire, arbitrii cronometrori înregistrează timpul şi îl anunţă arbitrului principal.
(2)Arbitrii penalizatori semnalează arbitrului principal abaterile de la regulament.
(3)Arbitrul principal scrie rezultatele în foaia de evaluare, pe care o predă juriului.
SUBSECŢIUNEA 2: Proba "Ştafeta 4 x 100 m"
Art. 33
(1)Înainte de începerea probei, se asigură cantitatea necesară de benzină şi motorină în recipiente închise şi stingătoarele.
(2)Înainte de darea semnalului de start, în tavă se pune amestecul de apă şi motorină.
Art. 34
(1)După ce au fost strigaţi, toţi concurenţii se aşează la linia de start.
(2)Arbitrul principal comandă concurenţilor să îşi ia locul de start, după cum urmează:
a)primul concurent la linia de start;
b)al doilea concurent la spaţiul I de schimb de ştafetă, respectiv zona de prestart, 80-110 m;
c)al treilea concurent la spaţiul II de schimb de ştafetă, respectiv zona de prestart, 180-210 m;
d)al patrulea concurent la spaţiul III de schimb de ştafetă, respectiv zona de prestart, 280-310 m.
Art. 35
(1)Primul concurent stă în faţa liniei de start cu ţeava şi scara.
(2)Pista din spatele liniei de start, văzută în direcţia de alergare, nu trebuie atinsă cu nicio parte a corpului.
(3)Scara trebuie să rămână pe pământ până la semnalul de start.
(4)Scara poate fi atinsă de concurent înainte de comanda de start, chiar dacă aceasta depăşeşte linia de start.
Art. 36
(1)După semnalul de start primul concurent aleargă spre casă, urcă pe acoperişul acesteia cu ajutorul scării, o traversează fără scară, pe care o lasă rezemată de casă, ajunge la platforma din spatele casei pe care trebuie să o atingă şi sare pe pământ.
(2)Continuă alergarea spre spaţiul de schimb de ştafetă 90-110 m şi predă ţeava celui de-al doilea concurent.
(3)În momentul în care primul concurent a rezemat scara de casă un membru din serviciul de ordine pune benzină în tavă.
Art. 37
(1)Cel de-al doilea concurent trebuie să pornească de la marcajul de prestart (80 m), predarea ţevii făcându-se în spaţiul de schimb 90-110 m.
(2)Cel de-al doilea concurent trece gardul de 2 m, marcajul 150 m, şi ajunge la cel de-al doilea spaţiu de schimb, 190-210 m, unde predă ţeava celui de-al treilea concurent.
(3)În momentul în care cel de-al doilea concurent trece gardul de 2 m, marcajul 150 m, un membru din serviciul de ordine aprinde amestecul din tavă, marcajul 350 m.
Art. 38
(1)După ce al treilea concurent a preluat ţeava, aleargă spre cele două furtunuri tip C, marcajul 215 m, le ridică, trece alergând pe bârnă, marcajul 225 m, întinde furtunurile şi le racordează.
(2)Rămâne la latitudinea concurentului unde desfăşoară şi când racordează furtunurile, în timpul alergării sau stând.
(3)La coborârea de pe bârnă concurentul nu trebuie să atingă pământul înainte de linia de demarcaţie 1.
(4)În caz contrar, el trebuie să mai treacă o dată pe bârnă, altfel proba nu este validată, iar rezultatul nu este evaluat.
(5)După ce a trecut de bârnă, concurentul aleargă spre distribuitor, marcajul 225 m.
(6)La distribuitor, el racordează un capăt al furtunurilor deja racordate, iar pe cel de-al doilea la ţeavă şi trage de linia de furtunuri în direcţia liniei de sosire.
(7)După ce a trecut de linia de demarcaţie 2, la 280 m, decuplează ţeava, lasă pe sol linia de furtunuri şi aleargă cu ţeava spre spaţiul 3 de schimb, la 290-310 m.
Art. 39
(1)Cu echipamentul de protecţie a feţei şi mâinilor împotriva căldurii, cel de-al patrulea concurent preia ţeava, ia stingătorul la marcajul 320 m şi realizează stingerea la tavă, marcajul 350 m.
(2)Focul din tavă şi din jurul acesteia trebuie stinse în întregime.
(3)Dacă un stingător nu ajunge pentru stingerea focului, se utilizează stingătorul de rezervă.
(4)Dacă stingătoarele nu funcţionează, echipa are dreptul la o a doua încercare.
(5)Dacă focul este stins, concurentul pune sau aruncă stingătorul la pământ şi aleargă spre linia de sosire.
(6)Echipamentul de protecţie împotriva căldurii poate fi dat jos de concurent doar după trecerea liniei de sosire.
Art. 40
(1)Predarea ţevii se face din mână în mână în cadrul spaţiului de predare.
(2)Ţeava nu se aruncă.
(3)Dacă un concurent pierde ţeava, tot el trebuie să o ia de jos.
Art. 41
(1)Fiecare concurent trebuie să alerge doar 100 m, adică doar un tronson.
(2)Concurenţii nu părăsesc poziţiile de pe tronsonul marcat până la terminarea probei şi validarea acesteia de către arbitrul principal.
(3)După fiecare alergare conţinutul tăvii este înlocuit complet, iar tava este răcită.
Art. 42
(1)Când ultimul concurent a trecut linia de sosire, arbitrii cronometrori înregistrează timpul şi îl anunţă arbitrului principal.
(2)Arbitrii penalizatori semnalează arbitrului principal penalizările.
(3)Arbitrul principal scrie rezultatele în foaia de arbitraj pe care o predă juriului.
SUBSECŢIUNEA 3: Proba "Dispozitivul de intervenţie"
Art. 43
(1)Echipa îşi aduce materialele la timp înainte de realizarea probei.
(2)Brigada de arbitri trebuie să fie atentă ca toate echipele să poată să îşi pregătească materialele în afara pistei de concurs.
(3)După ce a fost strigată, fiecare echipă are 4 minute la dispoziţie pentru aşezarea materialelor pe podest ori platformă, conform prevederilor art. 44.
Art. 44
(1)Furtunurile se aşează pe podest strânse în rolă sau panglică.
(2)Doar tuburile de absorbţie pot să depăşească podestul, dar să nu iasă în afară mai mult de 50 cm.
(3)Racordurile nu trebuie să se atingă.
(4)Accesoriile nu trebuie să fie cuplate între ele.
(5)Robineţii motopompei şi distribuitorului trebuie să fie deschişi, racordurile oarbe trebuie îndepărtate.
(6)Arbitrul de la podest trebuie să anunţe cu 30 de secunde şi cu 10 secunde înainte de încheierea celor 4 minute pentru pregătirea aparatelor.
(7)Arbitrul penalizator semnalează arbitrului principal greşelile efectuate la pregătirea materialelor.
Art. 45
(1)După expirarea celor 4 minute, concurenţii părăsesc podestul şi iau poziţie în afara pistei de concurs.
(2)Dacă materialele şi accesoriile nu sunt amplasate conform prescripţiilor, pregătirea probei este nevalidată.
Art. 46
(1)Dacă pregătirea probei este validată, echipa ia poziţie la start în afara pistei.
(2)Startul se poate lua de la linia de start, dar şi din stânga sau dreapta pistei.
(3)Toţi concurenţii echipei trebuie să adopte însă aceeaşi poziţie la start.
Art. 47
(1)La comanda de start echipa aleargă spre podest.
(2)După realizarea liniei de absorbţie din tuburile de absorbţie şi sorb, aceasta se scufundă în rezervorul cu apă.
(3)Sorbul trebuie să fie racordat înainte de scufundare şi să rămână racordat la linia tuburilor de absorbţie până la sfârşitul probei.
(4)Sorbul nu trebuie ţinut pentru a nu cădea din linia de absorbţie.
Art. 48
(1)Linia de distribuţie se realizează din 3 furtunuri tip B în direcţia de atac şi se racordează la distribuitor.
(2)Din dreapta şi stânga ieşirilor distribuitorului se realizează câte o linie de stingere din două furtunuri tip C şi o ţeavă de refulare.
Art. 49
Şefii de ţeavă aleargă spre linia de sosire, lasă ţeava în dreptul liniei de atac, astfel încât aceasta să depăşească marcajul de 90 m.
Art. 50
Proba se consideră încheiată în momentul în care toată echipa este aşezată la linia de sosire în aceeaşi formaţie ca cea de la start, iar şeful de echipă a ridicat mâna.
Art. 51
(1)Validarea probei se face cu apă, parcurgând următoarele etape:
a)şefii de ţeavă se aşează în poziţie de atac la marcajul 90 m în prezenţa arbitrilor penalizatori;
b)şefii de ţeavă ridică furtunul şi îl îndreaptă spre linia de sosire;
c)motopompistul porneşte motopompa în prezenţa arbitrului principal şi a şefului de echipă;
(2)Dacă dispozitivul asigură refularea apei, proba este validată şi evaluată.
Art. 52
(1)Pe timpul validării nu se admite să se îndrepte ţeava spre un alt concurent.
(2)Poziţia şefilor de ţeavă poate fi culcat pe burtă, în genunchi sau în picioare.
(3)Şefii de ţeavă nu pot călca linia de atac.
Art. 53
(1)Pe timpul probei se utilizează doar aparatele prevăzute de prezentul regulament.
(2)Dacă pe timpul probei se utilizează alte aparate, aceasta este nevalidată.
Art. 54
(1)După validare, arbitrii cronometrori anunţă arbitrului principal timpul înregistrat.
(2)Arbitrii penalizatori semnalează arbitrului principal abaterile de la prezentul regulament.
(3)Arbitrul principal scrie rezultatele în foaia de arbitraj, pe care o predă juriului.
SUBSECŢIUNEA 4: Repetarea unei probe
Art. 55
(1)Dacă un concurent este obstrucţionat de o altă persoană care nu face parte din echipă sau un aparat ori echipament s-a defectat, arbitrul principal poate decide repetarea probei.
(2)În caz de incertitudine privind aspectele menţionate la alin. (1), preşedintele juriului trebuie să decidă.
(3)La proba "Pista cu obstacole pe 100 m", repetă proba doar concurentul obstrucţionat, la proba "Ştafeta 4 x 100 m", echipa care a fost obstrucţionată, iar la proba "Dispozitivul de intervenţie", toată echipa obstrucţionată.
(4)Dacă un concurent obstrucţionează un coechipier, nu se permite reluarea probei.
CAPITOLUL IX: Arbitrii
SECŢIUNEA 1: Proba "Pista cu obstacole pe 100 m"
Art. 56
(1)Arbitrul principal este răspunzător pentru activitatea tuturor arbitrilor de la proba "Pista cu obstacole pe 100 m".
(2)Arbitrul principal verifică înainte de probă aparatele de concurs, numerele de start şi echipamentul personal al concurenţilor, inclusiv cântărirea aparatelor de concurs.
(3)Arbitrul principal urmăreşte ca:
a)startul să fie luat corect;
b)concurenţii să nu atingă pista după linia de start;
c)să semnaleze startul furat.
Art. 57
(1)Un membru al juriului îi cheamă pe concurenţi la start.
(2)Starterul dă semnalul de start.
(3)Startul urmează după ce arbitrul principal a dat semnalul cu fanionul şi cronometrorii sunt pregătiţi.
Art. 58
Arbitrul de la gardul de 2 m trebuie să fie atent ca acesta să fie trecut conform regulamentului.
Art. 59
(1)Arbitrul de la bârnă trebuie să fie atent ca aceasta să fie parcursă corect.
(2)Aruncarea furtunurilor, precum şi racordarea celor două furtunuri tip C sunt permise pe timpul trecerii bârnei.
Art. 60
Arbitrul de la distribuitor verifică ca furtunul tip C să fie corect racordat la distribuitor.
Art. 61
(1)Pentru fiecare culoar sunt prevăzuţi 2 arbitrii cronometrori.
(2)Arbitrii cronometrori comunică timpii înregistraţi arbitrului principal, care stabileşte timpul final.
(3)Timpul final reprezintă media timpilor înregistraţi.
(4)Dacă unul dintre cronometre s-a defectat în timpul probei, se ia în considerare doar timpul înregistrat de celălalt cronometru.
(5)Arbitrii cronometrori verifică şi racordul de la cele două furtunuri tip C, înainte de linia de sosire, şi dau acordul pentru decuplarea ţevii.
Art. 62
(1)Arbitrul principal verifică dacă s-au semnalat abateri de la prezentul regulament.
(2)Arbitrul principal înscrie rezultatul în foaia de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8.
(3)Timpii fiecărui concurent sunt transmişi optic sau acustic.
SECŢIUNEA 2: Proba "Ştafeta 4 x 100 m"
Art. 63
(1)Arbitrul principal este răspunzător pentru activitatea tuturor arbitrilor de la proba "Ştafeta 4 x 100 m".
(2)Arbitrul principal, starterul, arbitrii de la bârnă şi distribuitor şi arbitrii cronometrori îndeplinesc aceleaşi atribuţii ca la proba "Pista cu obstacole pe 100 m".
Art. 64
(1)Un membru al juriului îi cheamă pe concurenţi la start.
(2)Arbitrul principal verifică înainte de start aparatele şi echipamentele individuale ale concurenţilor, executând, de asemenea, prin sondaj cântăriri ale accesoriilor de concurs.
Art. 65
(1)Arbitrul de la casa-machetă supraveghează trecerea corectă a acesteia.
(2)Dacă aceasta nu se face corect, concurentul trebuie să o treacă din nou.
Art. 66
Arbitrii de la primul, al doilea şi al treilea schimb de ştafetă urmăresc ca transmiterea ţevii să se facă în cadrul marcajului.
Art. 67
Arbitrul de la linia de marcare 2 urmăreşte ca racordarea ţevii să se facă înainte de linia de marcare 2, iar decuplarea după linia de marcare 2, care este în acelaşi timp marcaj de prestart pentru tronsonul IV.
Art. 68
(1)Arbitrul de la tavă îl anunţă înainte de start pe arbitrul principal că aceasta a fost umplută cu amestecul de apă şi motorină.
(2)Benzina este pusă în tavă când primul alergător sprijină scara de casa-machetă.
(3)Când cel de-al doilea alergător a trecut gardul de 2 m, la marcajul 150 m, se dă foc la amestecul din tavă.
(4)În continuare se urmăreşte dacă stingerea focului, atât în interiorul, cât şi în exteriorul acesteia, se face corect.
(5)Se verifică dacă echipamentul de protecţie este folosit corespunzător.
(6)Se urmăreşte dacă un stingător nu a funcţionat sau dacă nu a fost corect folosit.
(7)Se urmăreşte dacă focul nu s-a reaprins înainte ca ultimul concurent să fi trecut linia de sosire.
(8)Dacă ultimul concurent a trecut linia de sosire înainte ca focul să se reaprindă, proba este validată.
(9)Dacă focul se reaprinde înainte ca ultimul concurent să treacă linia de sosire, iar acesta nu s-a întors pentru a-l stinge, proba nu este validată.
(10)Arbitrul de la tavă este răspunzător în faţa arbitrului principal pentru umplerea tăvii şi asigurarea stingătoarelor.
(11)Arbitrul de la tavă trebuie să permită serviciului de ordine să schimbe tăvile între probe.
Art. 69
Arbitrii cronometrori şi arbitrul principal urmăresc dacă concurenţii trec linia de sosire cu echipamentul complet.
SECŢIUNEA 3: Proba "Dispozitivul de intervenţie"
Art. 70
(1)Arbitrul principal este răspunzător pentru activitatea tuturor arbitrilor de la proba "Dispozitivul de intervenţie".
(2)Atribuţiile arbitrului principal, starterului şi arbitrilor cronometrori sunt similare celor de la proba "Pista cu obstacole pe 100 m".
Art. 71
Arbitrul de la podest are următoarele atribuţii:
a)supraveghează ca materialele să fie aşezate astfel încât să nu fie niciun aparat racordat înainte de probă şi ca racordurile să nu se atingă;
b)urmăreşte ca pregătirea materialelor să se facă în cele 4 minute;
c)anunţă cu 30 de secunde şi cu 10 secunde înainte de trecerea celor 4 minute şi comunică greşelile efectuate la pregătirea materialelor.
Art. 72
Arbitrii cronometrori de la linia de sosire verifică poziţionarea corectă în formaţie a membrilor echipei şi înregistrează timpul.
Art. 73
(1)Arbitrii de la linia de atac urmăresc ca ţeava să depăşească linia de atac şi să fie cuplată la furtunuri.
(2)La validare aceştia urmăresc ca şefii de ţeavă să nu calce linia de atac, iar ţeava să fie îndreptată corect.
Art. 74
Arbitrii penalizatori verifică modul de realizare a dispozitivului şi nu permit intervenţia concurenţilor asupra acestuia pe timpul validării.
Art. 75
(1)Personalul din serviciul de ordine urmăreşte ca la indicaţiile arbitrului principal accesoriile să fie îndepărtate de pe pistă de fiecare echipă după terminarea probei şi să fie golite de apă în locul stabilit.
(2)În pauza dintre probe, serviciul de ordine trebuie să umple bazinele cu apă.
CAPITOLUL X: Evaluare
SECŢIUNEA 1: Reguli generale
Art. 76
Pentru fiecare disciplină se evaluează timpul în secunde şi zecimi de secunde.
Art. 77
(1)Loturile trebuie să participe la toate probele concursului.
(2)Dacă un lot nu participă la una sau mai multe probe, atunci acesta nu este inclus în clasamentul general.
Art. 78
Greşelile se semnalează prin ridicarea fanionului sau cartonaşului roşu, iar validarea execuţiei prin ridicarea fanionului ori cartonaşului alb.
SECŢIUNEA 2: Încercare nevalidată
Art. 79
(1)Dacă un concurent sau o echipă nu finalizează proba, aceasta nu se evaluează.
(2)Prevederea de la alin. (1) este valabilă şi când un concurent ori o echipă are două starturi greşite.
Art. 80
Următoarele acţiuni sunt considerate abateri de la regulament şi conduc la nevalidarea probei:
a)când o activitate se desfăşoară la o probă altfel decât în regulamentul de concurs;
b)când un concurent sau o echipă are două starturi greşite;
c)când un concurent nu a trecut linia de start ori spaţiul de schimb cu tot echipamentul;
d)când la trecerea peste gardul de 2 m se folosesc picioarele de sprijin;
e)când la trecerea peste un obstacol îi cade ţeava, nu o ridică şi nu repetă trecerea obstacolului conform regulamentului;
f)când un alergător cade de pe bârnă sau a atins pământul înainte de linia de demarcare 1 şi nu reia trecerea peste bârnă;
g)când furtunurile de refulare nu sunt racordate sau sunt racordate greşit;
h)când un concurent foloseşte alt culoar decât cel stabilit;
i)când ţeava nu este racordată înainte de linia de sosire la proba "Pista cu obstacole pe 100 m", respectiv înainte de linia de demarcare 2 la proba "Ştafeta 4 x 100 m";
j)când ţeava nu este predată în spaţiul de schimb;
k)când la predare ţeava cade pe pământ, iar concurentul căruia i se predă o ridică sau dacă la predare aceasta a fost aruncată;
l)când la proba "Ştafeta 4 x 100 m" focul din tavă (eventual din exteriorul acesteia) nu a fost stins înainte ca ultimul concurent să treacă linia de sosire;
m)când stingătorul a fost aruncat în tavă sau a căzut în aceasta;
n)când la proba "Dispozitivul de intervenţie" accesoriile nu sunt pregătite în 4 minute;
o)când sorbul nu este racordat la linia tuburilor de absorbţie înainte de scufundarea în bazin şi nu rămâne racordat până la sfârşitul probei;
p)când ţeava este îndreptată spre alt concurent la validarea probei "Dispozitivul de intervenţie";
q)când este depăşită linia de atac de către şefii de ţeavă la validarea probei "Dispozitivul de intervenţie".
Art. 81
(1)O racordare greşită se consideră atunci când o gheară este liberă ori când racordul se desface pe timpul probei.
(2)Concurenţii nu trebuie să ţină racordul pe timpul probei.
Art. 82
Concurentul sau echipa obstrucţionată poate repeta proba.
Art. 83
(1)Dacă focul s-a stins în tavă, dar s-a reaprins după ce ultimul concurent a trecut linia de sosire, acest lucru nu influenţează evaluarea.
(2)Concurentului i se permite înainte de a trece linia de sosire să se convingă că focul a fost stins.
(3)Dacă focul din tavă sau din afara acesteia nu s-a stins, concurentul trebuie să alerge înapoi şi să stingă focul cu stingătorul de rezervă.
SECŢIUNEA 3: Evaluarea
SUBSECŢIUNEA 1: Proba "Pista cu obstacole pe 100 m"
Art. 84
(1)Fiecare din cei 8 concurenţi din lot are dreptul la câte o încercare.
(2)La stabilirea clasamentului individual se iau în considerare timpii obţinuţi de concurenţi, indiferent de lotul din care fac parte.
SUBSECŢIUNEA 2: Proba "Ştafeta 4 x 100 m"
Art. 85
(1)La evaluare se ia în considerare cel mai bun timp realizat.
(2)În condiţii de egalitate a două sau mai multe loturi, departajarea se face pe baza celui de-al doilea timp realizat.
(3)Dacă şi în acest caz este egalitate, loturile se situează pe acelaşi loc.
Art. 86
(1)Dacă niciuna din cele două echipe nu reuşeşte să finalizeze proba, lotul se situează pe ultimul loc.
(2)Dacă sunt mai multe loturi în această situaţie, numărul locului corespunde cu numărul total al loturilor participante.
SUBSECŢIUNEA 3: Proba "Dispozitivul de intervenţie"
Art. 87
(1)Pentru clasament se ia în considerare timpul realizat.
(2)Dacă două sau mai multe loturi au obţinut acelaşi timp, acestea se clasează pe acelaşi loc.
Art. 88
(1)Dacă o echipă nu finalizează proba, se clasează pe ultimul loc.
(2)Dacă sunt mai multe echipe în această situaţie, numărul locului corespunde cu numărul echipelor participante.
SECŢIUNEA 4: Clasament general
Art. 89
(1)La stabilirea clasamentului loturilor la proba "Pista cu obstacole pe 100 m" se ia în considerare media celor mai buni 6 timpi obţinuţi.
(2)În cazul egalităţii timpilor a două sau mai multor loturi, acestea se plasează pe acelaşi loc.
(3)Dacă există cel puţin 3 încercări nevalidate, lotul este plasat pe ultimul loc.
(4)În cazul în care mai multe loturi se clasează pe ultimul loc, numărul locului corespunde cu numărul total al loturilor participante.
Art. 90
(1)La stabilirea clasamentului general se iau în calcul locurile pe care loturile s-au clasat la cele 3 probe.
(2)În condiţii de egalitate, decide rezultatul cel mai bun la proba "Dispozitivul de intervenţie".
(3)Dacă se menţine şi în aceste condiţii egalitatea, echipele se clasează pe acelaşi loc.
Art. 91
Dacă unul dintre concurenţi este descalificat, atunci întregul lot este descalificat şi eliminat din clasamentul general.
SECŢIUNEA 5: Contestaţia
Art. 92
(1)Contestaţiile împotriva mai multor greşeli formale, precum data naşterii sau similar, se comunică verbal de şeful de lot preşedintelui juriului, care trebuie să le soluţioneze.
(2)Contestaţiile privind starea aparatelor din spaţiul de concurs se comunică verbal înainte de efectuarea probei de către şeful de lot arbitrului principal.
(3)Contestaţiile împotriva evaluării sau defecţiunilor aparatelor constatate pe timpul concursului se fac în scris de către şeful de lot arbitrului principal, la cel mult 15 minute după anunţarea rezultatului.
(4)Dacă arbitrul principal nu poate decide, după consultarea cu brigada de arbitrii, asupra contestaţiilor de la alin. (3), acesta solicită sprijinul preşedintelui juriului, care stabileşte decizia finală.
SECŢIUNEA 6: Descalificarea
Art. 93
Dacă un concurent sau o echipă nu a respectat vizibil şi evident regulamentul de concurs sau a dat dovadă de lipsă de fair-play, a împiedicat concurenţii unui alt lot sau a întrerupt concursul fără motiv, arbitrul principal în consultare cu ceilalţi arbitrii din probă trebuie să ceară preşedintelui juriului descalificarea.
Art. 94
(1)Preşedintele juriului supune solicitarea membrilor juriului şi se decide admiterea sau respingerea acesteia.
(2)Concurentul/Concurenţii care a/au comis astfel de abateri este/sunt eliminat/eliminaţi din competiţie.
(3)Locurile şi premiile obţinute până la descalificare rămân valabile.
(4)Echipele cu concurenţi descalificaţi nu pot folosi rezervele.
Art. 95
Se consideră descalificare şi următoarele acţiuni:
a)comportament necorespunzător al unui sau mai multor concurenţi împotriva arbitrilor şi organizatorului;
b)utilizarea altor accesorii decât cele omologate de către brigada de arbitrii;
c)participarea unui membru al lotului la ambele ştafete;
d)participarea la probele de concurs a altor membri ai lotului decât cei desemnaţi;
e)împiedicarea de către un concurent a unui alt lot.
Art. 96
(1)Preşedintele juriului poate descalifica un lot şi ca urmare a unui comportament neadecvat, purtării unei uniforme neregulamentare ori ofenselor aduse pe timpul ceremoniilor de deschidere a competiţiei, respectiv de decernare a premiilor sau al manifestării înseşi.
(2)Dacă fanii unui lot deranjează ceremoniile de deschidere sau de decernare a premiilor, atunci preşedintele juriului poate descalifica lotul respectiv.
(3)Descalificarea unui lot trebuie făcută în acord cu toţi membrii juriului, respectiv brigada de arbitrii.
CAPITOLUL XI: Premiile concursului
Art. 97
(1)Premiile pentru clasamentul individual pe probe se acordă după cum urmează:
a)la proba "Pista cu obstacole pe 100 m", o medalie locul I, o medalie locul II şi o medalie locul III;
b)la proba "Ştafeta 4 x 100 m", 4 medalii locul I, 4 medalii locul II şi 4 medalii locul III;
c)la proba "Dispozitivul de intervenţie", 7 medalii locul I, 7 medalii locul II şi 7 medalii locul III.
(2)Medaliile acordate la proba "Pista cu obstacole pe 100 m" vor fi însoţite de diplome.
(3)La probele "Ştafeta 4 x 100 m" şi "Dispozitivul de intervenţie" se vor acorda diplome doar pentru loturile clasate pe primele 3 locuri.
Art. 98
(1)Premiile pentru clasamentul general se acordă după cum urmează:
a)cupă transmisibilă şi cupă pentru locul I;
b)cupă pentru locul II;
c)cupă pentru locul III.
(2)Celelalte loturi participante primesc diplome în ordinea locului ocupat în clasament.
(3)În caz de descalificare, lotul nu primeşte diplomă de participare.
CAPITOLUL XII: Festivitatea de premiere şi de încheiere a concursurilor
Art. 99
(1)Pentru festivitatea de premiere loturile se adună în faţa tribunei, în ordinea stabilită.
(2)La festivitate participă juriul, comitetul de organizare a concursurilor, invitaţii, brigada de arbitrii, şefii de lot, antrenorii şi concurenţii.
(3)Ceremonia va cuprinde următoarele activităţi principale:
a)darea şi primirea raportului;
b)trecerea în revistă a loturilor;
c)intonarea imnului de stat;
d)anunţarea rezultatelor şi înmânarea premiilor;
e)prezentarea mesajelor invitaţilor şi de încheiere a concursurilor;
f)defilarea loturilor participante şi a brigăzii de arbitrii.
CAPITOLUL XIII: Dispoziţii finale
Art. 100
(1)La concursurile profesionale pot participa serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, indiferent de categoria de clasificare.
(2)La etapa naţională a concursurilor profesionale pot participa şi servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din străinătate.
(3)Pentru participarea la concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă nu se percepe taxă de participare.
Art. 101
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-
ANEXA nr. 1: Gardul de 2 m
Măsuri în cm
ANEXA nr. 2: Bârna
Măsuri în cm
Suprafaţa superioară a bârnei se află la 1,20 m deasupra pământului. Suprafaţa de alergare este plină şi are 18 cm lăţime. La capetele bârnei se găsesc rampe cu o lungime de câte 2 m, o lăţime de 25 cm şi o grosime de cel puţin 4 cm. Pe acestea se află la o distanţă de 35 cm stinghii transversale de 5 cm lăţime şi 3 cm grosime. Distanţa faţă de stinghii se măsoară de la suprafaţa de alergare.
- Secţiunea A-A
ANEXA nr. 3: Casa-machetă
Măsuri în cm
Detaliu A-A
Pe cele două suprafeţe ale acoperişului, la 20 cm distanţă de baza pantei, se află trepte cu dimensiunile de 10 x 6 cm. Pentru aşezarea scării-baston/fixe pe partea laterală a pantei se află o tăietură de 6 cm adâncime în zona de alergare a casei. Lăţimea ei pe fiecare parte a acoperişului este de 30 cm (în total 60 cm). Porţiunea de alergare a casei este o platformă înaltă de 1,75 m, lată de 2,5 m şi lungă de 1 m. Porţiunea de alergare este acoperită cu stinghii.
ANEXA nr. 4: Podest de lemn
Măsuri în cm
ANEXA nr. 5: Pista cu obstacole pe 100 m
Distanţa de la gardul de 2 m până la mijlocul furtunurilor este de 5 m.
Distanţa de la mijlocul furtunurilor până la capătul bârnei este de 10 m.
Descrierea pistei pentru proba "Pista cu obstacole pe 100 m"
La 23 m după linia de start este dispus gardul de 2 m.
La 5 m după gardul de 2 m sunt amplasate două furtunuri tip C strânse în rolă dublă (marcajul de 28 m).
La 10 m după furtunurile tip C (marcajul de 38 m) începe rampa de alergare a bârnei. La sfârşitul bârnei (începutul rampei de coborâre) se găseşte linia de demarcare pe pista de alergare.
La marcajul de 75 m se găseşte distribuitorul. El poate fi rotit orizontal, dar nu fixat.
La marcajul de 100 m se găseşte linia de sosire.
În condiţiile cronometrării electronice, la o înălţime de 1,25 m se găsesc senzorii.
ANEXA nr. 6: Ştafeta 4 x 100 m
(1)Reprezentarea grafică a probei
(2)Descrierea pistei pentru proba "Ştafeta 4 x 100 m"
I.Tronsonul I
Tronsonul I începe la linia de start şi ţine până la marcajul de 100 m. La linia de start este aşezată o scară. Scara îi serveşte primului alergător al ştafetei să urce pe casă. La 30 m după linia de start este amplasată casa (zona de alergare).
II.Tronsonul II
Tronsonul II începe la marcajul de 100 m şi ţine până la marcajul de 200 m. La 150 m se găseşte gardul de 2 m.
III.Tronsonul III
Tronsonul III începe la marcajul de 200 m şi ţine până la marcajul de 300 m. La 215 m sunt amplasate două furtunuri tip C. La 10 m după furtunuri (marcajul 225 m) începe rampa de alergare a bârnei. La sfârşitul bârnei (începutul rampei de coborâre), pe pistă se găseşte linia de demarcare 1. La marcajul de 225 m se găseşte distribuitorul. El poate fi rotit orizontal, dar nu fixat. La marcajul de 280 m (în acelaşi timp, marcaj de prestart pentru tronsonul IV) se află linia de demarcaţie 2.
IV.Tronsonul IV
Tronsonul IV începe la marcajul de 300 m şi ţine până la marcajul de 400 m. La marcajul de 320 m se găseşte un stingător. La marcajul de 350 m se găseşte tava. Pe fiecare pistă este amplasată câte o tavă. Tava se schimbă după fiecare alergare. Înaintea începerii concursului tăvile trebuie încălzite cu 0,5 l benzină. La cel puţin 1,5 m înainte sau după tavă, măsurat de la marginea tăvii, concurenţii aşează un stingător de rezervă. La marcajul de 400 m se găseşte linia de sosire.
ANEXA nr. 7: Dispozitivul de intervenţie
Descrierea pistei pentru proba "Dispozitivul de intervenţie"
La 9 m de linia de start se găseşte un podest de lemn (anexa nr. 4 la regulament). Pe acest podest se aşează aparatele de concurs de către echipă. Sursa de alimentare cu apă se găseşte la 4 m stânga faţă de partea dreaptă a podestului.
Distanţa de la mijlocul sursei de alimentare la linia de start este de 10 m.
La 90 m după linia de start, deci la 5 m de linia de sosire, este marcată linia de atac.
ANEXA nr. 8:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Concursurile profesionale ale SVSU/SPSU
Etapa ..................
FOAIE DE EVALUARE

SVSU/SPSU

 

JUDEŢUL

 
A.EVALUARE INDIVIDUALĂ

Pista cu obstacole pe 100 m

Nr. crt.

Nume şi prenume

A1

A2.

A3

AcI

AcII

AP

Total

1

        

2

        

3

        

4

        

5

        

6

        

7

        

8

        
Ac - arbitru cronometror, A - arbitru penalizator, AP - arbitru principal
B.EVALUARE LOTURI

Pista cu obstacole pe 100 m

Nr. crt.

Nume şi prenume

Total

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

Media

 

Ştafeta 4 x 100 m

Nr. crt.

Echipa

A1

A2

A3

A4

AcI

AcII

AP

Total

1

Echipa 1

        

2

Echipa 2

        

Timpul cel mai bun

 

Dispozitivul d e intervenţie

Nr. crt.

SVSU/SPSU

A1

A2

A3

AcI

AcII

AP

Total

         
          

A1

AcI

A2

AcII

A3

A4

AP

EVALUARE INDIVIDUALĂ
Pista cu obstacole pe 100 m

Nr. crt.

Nume şi prenume

Timp

Puncte

1

   

...

   

...

   

...

   

80

   
EVALUARE PE LOTURI
Pista cu obstacole pe 100 m

Nr. crt.

Nume şi prenume

Timp

Puncte

1

   

...

   

...

   

...

   

10

   
Ştafeta 4 x 100 m

Nr. crt.

Nume şi prenume

Timp

Puncte

1

   

...

   

...

   

...

   

10

   
Dispozitivul de intervenţie

Nr. crt.

SVSU/SPSU

Timp

Puncte

1

   

...

   

...

   

...

   

10

   
CLASAMENT GENERAL

Nr. crt.

Nume şi prenume

Timp

Puncte

1

   

...

   

...

   

...

   

10

   
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 695 din data de 10 octombrie 2012