HOTĂRÂRE nr. 196 din 18 martie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2015, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XXIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 2.000 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pentru bunuri şi servicii, precum şi pentru cheltuieli de capital.
Art. 2
Ordonatorul principal de credite şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 197 din data de 25 martie 2015