ORDIN nr. 1964 din 24 iulie 2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA
Având în vedere dispoziţiile art. 50 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, şi al art. 153 alin. (71) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2015, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 8, alineatele (6)-(8) vor avea următorul cuprins:
"(6) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice va proceda după cum urmează:
a) respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA şi/sau reprezentantul fiscal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal - direct sau prin intermediul societăţilor la care deţine calitatea de asociat şi/sau administrator;
b) transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, în celelalte situaţii, împreună cu toată documentaţia care a stat la baza analizei, direcţiei regionale antifraudă fiscală care îşi desfăşoară activitatea în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.
(7) În urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă fiscală returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia, însoţite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA.
(8) Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit în temeiul alin. (3), (5), (6) sau (7), va conţine şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii. În baza referatului, organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA."
2.La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 10
(1) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de:
a) o zi lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2);
b) 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) şi b);
c) 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (3) şi (5);
d) 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (6) şi (7)."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora, precum şi Direcţia generală antifraudă fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 566 din data de 29 iulie 2015