PROCEDURĂ din 17 februarie 2015 de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili
CAPITOLUL I: Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Organul fiscal competent în administrarea marilor contribuabili, a sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor înfiinţate de marii contribuabili şi a contribuabililor nerezidenţi pentru care marii contribuabili au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
SECŢIUNEA 1: A. Procedura de înregistrare fiscală
1.Modificările intervenite în datele declarate iniţial de marii contribuabili şi înscrise în certificatul de înregistrare fiscală se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială marele contribuabil îşi are sediul social.
2.Modificările intervenite în datele declarate iniţial de marii contribuabili în vectorul fiscal vor fi declarate de către aceştia la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
3.La primirea de la oficiul registrului comerţului a modificărilor menţionate la pct. 1 din prezenta secţiune, Direcţia generală de tehnologia informaţiei va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.
4.Înregistrarea sediilor secundare ale marilor contribuabili, ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, cu excepţia sucursalelor care se înregistrează conform procedurilor speciale în materie de înregistrare a comercianţilor, se face prin completarea şi depunerea formularului "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060)", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice, în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sediul secundar.
5.Prin excepţie de la prevederile pct. 4, sediile secundare ale marilor contribuabili aflate în raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov se înregistrează la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
6.Scoaterea din evidenţa fiscală a sediilor secundare ale marilor contribuabili înfiinţate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov de marii contribuabili se face prin depunerea formularului (060), menţionat mai sus, la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.
7.Informaţiile referitoare la înfiinţarea şi scoaterea din evidenţă a sediilor secundare ale marilor contribuabili, care îşi desfăşoară activitatea pe raza direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, se transmit Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi se evidenţiază într-o secţiune separată a Registrului contribuabililor.
8.Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va transmite Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti orice modificare cu privire la luarea sau scoaterea din administrare a marilor contribuabili ori a sediilor secundare din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov la data producerii modificării.
SECŢIUNEA 2: B. Obligaţii declarative
1.Marii contribuabili depun declaraţiile fiscale la organul fiscal competent prevăzut în ordin începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie a anului următor în care devin mari contribuabili.
2.În cazul marilor contribuabili care au înfiinţate sedii secundare, declararea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, se face la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
SECŢIUNEA 3: C. Soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de marii contribuabili se soluţionează potrivit art. 1171 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA 4: D. Solicitarea documentelor de către marii contribuabili
Solicitarea documentelor de către marii contribuabili se face prin cerere adresată Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, astfel:
a)înregistrare la registratura direcţiei;
b)transmitere prin poştă;
c)transmitere prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail.
SECŢIUNEA 5: E. Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili
Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili se face astfel:
1.la sediul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, împuternicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului;
2.prin transmitere poştală, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
SECŢIUNEA 6: F. Procedura de plată a obligaţiilor fiscale la marii contribuabili
1.Plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii aferent activităţii sediilor secundare, se efectuează de către persoana juridică mare contribuabil la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.
2.Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale marilor contribuabili se achită la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.
3.În situaţia în care un mare contribuabil face plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul său secundar, documentele de plată întocmite de contribuabilul mare în acest scop vor cuprinde în mod obligatoriu şi următoarele informaţii:
a)codul de identificare fiscală şi denumirea persoanei care face plata, respectiv contribuabilul mare care a înfiinţat sediul secundar;
b)codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata;
c)codul IBAN al contului de impozit pe salarii.
4.Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară, Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti virează lunar, potrivit prevederilor legale în vigoare şi precizărilor Ministerului Finanţelor Publice, cotele defalcate prevăzute de lege cuvenite bugetelor locale astfel:
a)pentru marii contribuabili persoane juridice din municipiul Bucureşti şi pentru sediile secundare ale marilor contribuabili care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Bucureşti: la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
b)pentru marii contribuabili persoane juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum şi pentru sediile secundare ale marilor contribuabili care îşi desfăşoară activitatea în judeţe, inclusiv în judeţul Ilfov: la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi la bugetele locale ale judeţelor pe teritoriul căruia îşi au sediul social persoanele juridice sau îşi desfăşoară activitatea sediile secundare, după caz.
5.Operaţiunile prevăzute la pct. 3 se efectuează în sistem informatic, pe bază de notă contabilă, şi se confirmă potrivit procedurilor în vigoare.
6.Conturile de disponibilităţi ale marilor contribuabili din judeţe, în care se încasează sume de la instituţiile publice în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se deschid la unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ.
7.Unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ vor transmite la finele fiecărei zile Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili situaţia sumelor încasate în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", deschis pe numele operatorilor economici prevăzuţi la pct. 4, iar aceasta are obligaţia de a stabili în prima zi lucrătoare de la primirea situaţiilor respective lista operatorilor economici cu obligaţii bugetare neachitate, precum şi suma aferentă acestor obligaţii, care se transmite Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, precum şi la unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, pentru indisponibilizarea contului.
8.Unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ nu vor deconta ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care operatorii economici prevăzuţi la pct. 4 sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia dispun transferul în conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu excepţia celor în care se precizează în mod expres că transferul se efectuează pentru achitarea integrală sau parţială a drepturilor salariale.
9.Sumele încasate în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici" în plus faţă de cele indisponibilizate, precum şi cele pentru care nu s-a întocmit de către organul fiscal lista prevăzută la pct. 7 al prezentei secţiuni în termenul stabilit pot fi transferate în conturi bancare, cu condiţia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiinţată poprirea prin titluri executorii.
SECŢIUNEA 7: G. Procedura de inspecţie fiscală a marilor contribuabili
1.Activitatea de inspecţie fiscală se desfăşoară în baza prevederilor titlului VII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Activitatea de inspecţie fiscală a marilor contribuabili se efectuează de către personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.
3.Acţiunile de inspecţie fiscală pentru care au fost comunicate avize de inspecţie fiscală sau pentru care au fost emise ordine de serviciu în vederea efectuării inspecţiei fiscale operatorilor economici care devin mari contribuabili, potrivit prevederilor legale, de către organele de inspecţie fiscală din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti sau de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz, şi care nu au fost începute până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se vor efectua de organele de inspecţie fiscală care le-au iniţiat. Actul de control încheiat în urma acţiunii de inspecţie fiscală, însoţit, după caz, de actul administrativ-fiscal emis, se va transmite Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili pentru valorificare, conform prevederilor legale.
4.Acţiunile de inspecţie fiscală începute de către organele de inspecţie fiscală din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti sau de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz, la operatorii economici care devin mari contribuabili potrivit prevederilor legale şi care nu au fost finalizate până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se vor finaliza de organele de inspecţie fiscală care le-au iniţiat. Actul de control încheiat în urma acţiunii de inspecţie fiscală, însoţit, după caz, de actul administrativ-fiscal emis, se va transmite Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili pentru valorificare, conform prevederilor legale.
5.Contestaţiile formulate la actele administrativ fiscale încheiate conform celor prevăzute la pct. 3 şi 4 se depun la organele fiscale emitente ale actelor administrativ fiscale contestate. Aceste contestaţii însoţite de dosarul contestaţiei, precum şi de referatul cu propuneri de soluţionare întocmit de organul fiscal emitent se vor transmite spre soluţionare organului competent la data înregistrării contestaţiei, potrivit legii.
6.Inspecţia fiscală la sediile secundare ale marilor contribuabili se efectuează de către organele de inspecţie fiscală ale Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, prin cuprinderea acţiunii în programul de activitate.
7.În cazul obligaţiilor fiscale pentru care competenţa de administrare revine Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, acţiunile de verificare, la sediul secundar, a documentelor justificative ce stau la baza constituirii acestor obligaţii constituie parte integrantă a inspecţiei fiscale coordonate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili. Aceste acţiuni vor fi coordonate de echipa de la sediul principal şi sunt parte componentă a acţiunii de inspecţie fiscală. Rezultatele acţiunilor de verificare la sediile secundare se consemnează în procesul-verbal încheiat de organele de inspecţie fiscală ale Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili. Constatările din procesele-verbale vor fi centralizate şi preluate, după caz, în Raportul de inspecţie fiscală ce se va finaliza la plătitorii mari contribuabili verificaţi.
8.Acţiunile de control încrucişat la un mare contribuabil sau la un sediu secundar al acestuia sunt în competenţa personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.
9.Verificările efectuate la un mare contribuabil sau la sediul secundar al acestuia se vor putea efectua şi prin delegarea de competenţă, conform prevederilor art. 99 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA 8: H. Activitatea de supraveghere fiscală, monitorizare şi autorizare
1.Eliberarea actelor administrative, precum şi participarea cu specialişti în comisiile constituite conform legislaţiei specifice în domeniul jocurilor de noroc şi al autorizării unităţilor emitente de tichete de masă se realizează de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili cu sediul social sau sedii secundare aflate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, respectiv de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află sediul social sau sediile secundare ale marilor contribuabili.
2.Actele administrative emise în aplicarea legislaţiei din domeniul autorizării jocurilor de noroc de către structurile teritoriale competente rămân valabile pentru perioada pentru care au fost emise.
SECŢIUNEA 9: I. Activitatea de atribuire a numerelor de ordine pentru aparatele de marcat electronice fiscale
1.Pentru punctele de lucru ale operatorilor economici mari contribuabili care instalează aparate de marcat electronice fiscale, atribuirea numerelor de ordine se realizează de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială vor fi instalate aparatele de marcat electronice fiscale, cu excepţia punctelor de lucru situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, pentru care atribuirea numerelor de ordine se realizează de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
2.Pentru contribuabilii mari care instalează aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale este întocmit de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
SECŢIUNEA 10: J. Procedura de îndrumare şi asistenţă pentru marii contribuabili
1.Îndrumarea şi asistenţa marilor contribuabili în aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale se asigură de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili. Îndrumarea şi asistenţa se fac fie ca urmare a solicitării contribuabililor, fie din iniţiativa organului fiscal. Îndrumarea şi asistenţa ca urmare a solicitării marilor contribuabili se realizează în mod prioritar prin e-mail sau telefonic. De asemenea, marii contribuabili pot solicita asistenţă prin e-mail sau telefonic Centrului de asistenţă a contribuabililor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Îndrumarea şi asistenţa din iniţiativa organului fiscal se asigură atât prin elaborarea şi distribuirea de materiale de informare (ghiduri, broşuri, pliante, afişe etc.), cât şi prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzătoare a informaţiilor şi mesajelor.
2.În situaţia în care, din motive tehnice, Sistemul Electronic Naţional nu este operaţional pentru toţi marii contribuabili, îndrumarea şi asistenţa acestora în ceea ce priveşte depunerea şi primirea declaraţiilor fiscale se asigură şi de către compartimentele de specialitate din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice pe a căror rază teritorială se află sediul social al contribuabilului. Declaraţiile fiscale în format electronic şi pe suport hârtie vor fi transmise de către organul fiscal teritorial la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili pentru a fi preluate în evidenţa pe plătitori şi în dosarul fiscal al marelui contribuabil.
SECŢIUNEA 11: K. Procedura de urmărire a respectării înlesnirilor la plată aflate în derulare pentru marii contribuabili
1.Pentru marii contribuabili, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
2.Pentru sediile secundare ale marilor contribuabili, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
3.Actul administrativ prin care se comunică marelui contribuabil pierderea înlesnirii la plată, fie de către marele contribuabil persoană juridică, fie de către un sediu secundar al acestuia, este emis de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili. Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va întreprinde măsurile care se impun în vederea recuperării sumelor rămase de plată.
SECŢIUNEA 12: L. Procedura de compensare şi de restituire a obligaţiilor bugetare
1.Restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare cuvenite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, marilor contribuabili, inclusiv sediilor secundare ale acestora, se realizează numai după compensarea efectuată cu alte obligaţii fiscale datorate, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Sumele de restituit/rambursat marelui contribuabil vor fi compensate cu obligaţiile fiscale restante înregistrate de către acesta.
3.Cererile de compensare şi/sau de restituire depuse de marii contribuabili, nesoluţionate la data efectuării predării-primirii activităţii de administrare a acestuia de către organul fiscal teritorial, dar aflate în termenul legal de soluţionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili spre soluţionare.
4.Cererile de compensare şi/sau de restituire ale contribuabililor care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie pentru a fi încadraţi în categoria marilor contribuabili, nesoluţionate la data efectuării predării-primirii activităţii de administrare a acestuia de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, dar aflate în termenul legal de soluţionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului competent spre soluţionare.
5.Cererile de compensare şi/sau de restituire, nesoluţionate la data efectuării predării-primirii activităţii de administrare a acestora de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau de către organul fiscal teritorial competent, după caz, şi al căror termen legal de soluţionare se împlineşte până la data de 1 ianuarie a anului următor, vor fi soluţionate de organul fiscal căruia i-au fost acestea adresate.
SECŢIUNEA 13: M. Procedura de executare silită a marilor contribuabili
1.Pentru impozitul pe venit şi impozitul pe venitul din salarii datorat de către marii contribuabili persoane juridice, organele de executare silită coordonatoare sunt cele ale Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.
2.Organele de executare competente pentru executarea silită mobiliară şi imobiliară pentru creanţele fiscale prevăzute la pct. 1 sunt unităţile fiscale subordonate direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află bunurile urmăribile sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, dacă bunurile urmăribile se află pe raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.
3.Pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de către sediile secundare ale marilor contribuabili, organele de executare silită coordonatoare sunt cele ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află sediile secundare sau, dacă sediile secundare se află pe raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, organul de executare silită coordonator este cel al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.
4.Pentru recuperarea creanţelor fiscale prevăzute la pct. 3, în cadrul procedurii de executare silită mobiliară şi imobiliară, organele de executare silită competente sunt cele ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află bunurile urmăribile sau cele ale Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.
5.În cazul valorificării bunurilor sechestrate, organul de executare silită coordonator, respectiv directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau, după caz, al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, numeşte prin decizie comisia de licitaţie. Directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili poate delega competenţa directorului general al organului de executare competent.
6.Distribuirea sumelor obţinute prin valorificarea bunurilor se face de către organul de executare coordonator.
7.În cazul în care există sume obţinute şi nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira în contul 50.67 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în cadrul procedurii de executare silită" care funcţionează pe numele direcţiei generale regionale a finanţelor publice (DGRFP) şi se codifică cu codul de înregistrare fiscală al acesteia.
În acest sens, organul fiscal care administrează debitorul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile cap. X "Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită" din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.
SECŢIUNEA 14: N. Reglementarea activităţii juridice la momentul înregistrării sau preluării unui mare contribuabil
1.Pentru litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată, având ca obiect contestaţiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de organele de control abilitate, contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, pentru litigiile ce privesc procedurile de reorganizare judiciară şi faliment, precum şi pentru orice alte litigii, reprezentarea va fi asigurată în continuare de birourile/compartimentele/serviciile juridice din cadrul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, după caz, pe bază de mandat şi sub directa coordonare a Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
2.Pentru litigiile viitoare, având ca obiect contestaţiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pentru marii contribuabili administraţi, precum şi în contestaţiile la executarea silită sau în contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, în litigiile ce privesc procedurile de reorganizare judiciară şi faliment, care au ca parte mari contribuabili, reprezentarea în faţa instanţelor de judecată va fi asigurată de Direcţia generală juridică din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direct sau prin birourile/compartimentele/serviciile juridice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, după caz, pe bază de mandat.
SECŢIUNEA 15: O. Procedura de monitorizare a marilor contribuabili
1.Activitatea de monitorizare a marilor contribuabili administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili este realizată de către Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
2.Monitorizarea colectării veniturilor bugetare de la marii contribuabili se realizează pe baza raportării lunare pe care Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili o va transmite Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză.
3.Pe baza informaţiilor referitoare la obligaţiile de plată şi la încasările în contul acestora din evidenţa proprie, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va transmite Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, până pe data de 10 a lunii următoare celei de raportare, situaţia privind obligaţiile bugetare de plată şi încasările în contul acestora, conform formularelor 01-04, cuprinse în anexele nr. 2-5 la ordin.
4.Situaţia privind obligaţiile bugetare de plată se întocmeşte pe fiecare mare contribuabil şi, separat, pe fiecare buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj.
5.Informaţiile necesar a fi completate în situaţia privind obligaţiile bugetare de plată rezultă din evidenţa analitică pe plătitori şi constituie baza documentară de analiză şi informare atât pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cât şi pentru Ministerul Finanţelor Publice.
6.Informaţiile cuprinse în formularele 01-04 din anexele nr. 2-5 la ordin, transmise de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, se vor prelua şi se vor transmite în format electronic, pe baza datelor din Sistemul de administrare a creanţelor fiscale.
7.Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză va fi înştiinţată în termen de 30 de zile despre orice modificare intervenită în datele de înregistrare fiscală a marilor contribuabili şi a sucursalelor/punctelor de lucru ale acestora şi despre preluarea în administrare a unor noi mari contribuabili.
SECŢIUNEA 16: P. Activitatea de inspecţie economico-financiară
1.Activitatea de inspecţie economico-financiară se desfăşoară în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare.
2.Activitatea de inspecţie economico-financiară se efectuează de către personalul cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din cadrul serviciului de inspecţie economico-financiară la operatorii economici aşa cum sunt definiţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi care au calitatea de mari contribuabili.
3.Personalul cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din cadrul serviciului de inspecţie economico-financiară efectuează, de asemenea, acţiuni de inspecţie la instituţii publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.257/2012 privind organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.
4.Competenţa de exercitare a activităţii de inspecţie economico-financiară la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili revine organului de inspecţie economico-financiară în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al operatorului economic, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.545/2012 privind competenţa de exercitare a inspecţiei economico-financiare, soluţionarea conflictului de competenţă şi delegarea competenţei.
5.Prin excepţie, pentru sediile secundare ale operatorului economic care are calitatea de mare contribuabil, competenţa de exercitare a activităţii de inspecţie economico-financiară revine şi organului de inspecţie economico-financiară în a cărui rază teritorială se află sediul acestuia, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.545/2012.
6.Inspecţia economico-financiară la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, precum şi la sediile secundare ale acestora se efectuează şi prin delegarea de competenţă potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului. ministrul finanţelor publice, nr. 1.545/2012.
7.Verificările sumelor solicitate/acordate de la bugetul de stat consolidat la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, în vederea avizării/controlului acestora, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative prin care sunt reglementate.
8.Din punct de vedere metodologic, serviciul de inspecţie economico-financiară este coordonat de Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
9.Plângerile prealabile formulate împotriva dispoziţiilor obligatorii întocmite de organul de inspecţie economico-financiară la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, precum şi contestaţiile formulate împotriva proceselor-verbale de inspecţie se depun la structura care a efectuat controlul, structură care asigură întocmirea şi transmiterea referatului cu propuneri de soluţionare la structura responsabilă de soluţionarea plângerilor prealabile şi contestaţiilor.
10.Plângerile prealabile şi contestaţiile se soluţionează de structura responsabilă de soluţionarea plângerilor prealabile şi contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
CAPITOLUL II: Dispoziţii tranzitorii
SECŢIUNEA 1: A. Soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA şi opţiune de rambursare
1.Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse în termenul legal prevăzut, inclusiv cele aferente lunii noiembrie a anului anterior anului în care contribuabilii au devenit mari contribuabili, depuse de către contribuabilii care devin mari contribuabili începând cu data de 1 ianuarie şi nesoluţionate până la data preluării de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, se soluţionează după cum urmează:
1.1.în cazul deconturilor pentru care s-au emis deciziile de rambursare şi nu a fost finalizată etapa de compensare/restituire până la data predării, se transferă dosarul solicitării, inclusiv Decizia de rambursare aprobată, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, în vederea finalizării procedurii;
1.2.deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare până la data predării se transferă Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, în vederea soluţionării.
Pentru soluţionarea acestor deconturi, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili aplică procedura corespunzătoare categoriei de contribuabili din care făcea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului.
Organul fiscal, competent la data depunerii decontului, transmite Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare nesoluţionate, însoţite, în mod obligatoriu, de următoarele:
a)pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, se încadrau în categoria contribuabililor mijlocii:
- referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii;
- orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluţionare, până la data predării;
b)pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, beneficiau de regimul special de rambursare pentru exportatori:
- decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori;
- referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de exportatori;
- orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluţionare, până la data predării;
c)pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, nu erau consideraţi mari contribuabili, contribuabili mijlocii sau exportatori:
- fişa de calcul a Standardului Individual Negativ (SIN);
- fişa indicatorilor de inspecţie fiscală;
- fişa de analiză de risc;
- referatul pentru analiză documentară;
- orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluţionare, până la data predării.
Organul fiscal, competent la data depunerii decontului, transmite Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi informaţiile înscrise în baza de date cuprinzând persoanele impozabile, care devin mari contribuabili începând cu data de 1 ianuarie, ale căror deconturi se încadrează în categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informaţiilor primite de la organele de inspecţie fiscală, în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse, în termenul legal prevăzut, de către contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie, nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi mari contribuabili, inclusiv solicitările de rambursare aferente lunii noiembrie a ultimului an în care aceste persoane au avut calitatea de mari contribuabili şi nesoluţionate până la data preluării de către noul organ de administrare, se soluţionează după cum urmează:
2.1.în cazul deconturilor pentru care s-au emis deciziile de rambursare şi nu a fost finalizată etapa de compensare/restituire până la data predării, se transferă dosarul solicitării, inclusiv Decizia de rambursare aprobată, noului organ fiscal competent, în vederea finalizării procedurii;
2.2.deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare până la data predării se transferă noului organ fiscal competent, în vederea soluţionării.
Pentru soluţionarea acestor deconturi, noul organ fiscal competent aplică procedura corespunzătoare categoriei de mari contribuabili din care făcea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului. Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmite noului organ fiscal deconturile nesoluţionate, însoţite în mod obligatoriu de Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de marii contribuabili şi de orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluţionare, până la data predării. Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmite noului organ fiscal şi informaţiile înscrise în baza de date cuprinzând persoanele impozabile, care nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi mari contribuabili după data de 1 ianuarie, ale căror deconturi se încadrează în categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informaţiilor primite de la organele de inspecţie fiscală, în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA 2: B. Plata obligaţiilor fiscale ale marilor contribuabili
1.Plăţile obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, nu mai au calitatea de mari contribuabili, se realizează până la aceeaşi dată la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.
2.Începând cu această dată, plăţile efectuate de aceşti contribuabili se realizează astfel:
a)la unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, respectiv a municipiului Bucureşti, unde vor fi preluaţi spre administrare, pentru contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, îndeplinesc criteriile de selecţie pentru contribuabili mijlocii;
b)la unităţile Trezoreriei Statului la care vor fi arondaţi, pentru contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, nu îndeplinesc criteriile de selecţie pentru contribuabili mijlocii.
3.Până la data de 1 ianuarie a anului următor, plăţile reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, datorate de contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie, au dobândit calitatea de mari contribuabili, se realizează la unităţile Trezoreriei Statului la care sunt arondaţi.
4.Începând cu această dată, plăţile efectuate de aceşti contribuabili se realizează la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.
SECŢIUNEA 3: C. Gestiunea înlesnirilor la plată
1.Până la data de 31 decembrie a anului, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către organele fiscale competente în administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabililor care urmează a avea calitatea de mari contribuabili.
2.Până la data menţionată la pct. 1, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie, pentru contribuabilii ale căror obligaţii fiscale sunt administrate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi care urmează a nu mai avea calitatea de mari contribuabili, se realizează de către acest organ fiscal.
3.Începând cu 1 ianuarie a anului următor, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie, pentru contribuabilii prevăzuţi la pct. 1, se realizează de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, iar pentru contribuabilii prevăzuţi la pct. 2, se realizează de către noul organ fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale acestora.
4.Organele fiscale prevăzute la pct. 1 şi 2 vor efectua verificarea condiţiilor menţinerii valabilităţii înlesnirilor la plată, iar în cazul pierderii valabilităţii/finalizării înlesnirilor la plată vor comunica, până la data menţionată la pct. 1, contribuabilului o decizie în acest sens.
5.Actele administrative prin care s-au acordat înlesniri la plată, împreună cu graficele de eşalonare, se transmit în format hârtie, însoţite de:
a)nota de constatare prin care se precizează modul de respectare a înlesnirilor la plată acordate până la data de 31 decembrie a anului;
b)scrisorile de garanţie bancară sau contractele de ipotecă sau gaj, în original. Scrisorile de garanţie bancară trebuie să fie în termen de valabilitate, iar pentru contractele de ipotecă sau gaj să se facă menţiunea privind înscrierea acestora în vederea efectuării publicităţii legale.
6.În situaţia garanţiilor în numerar depuse la unităţile Trezoreriei Statului, organele fiscale prevăzute la pct. 1 şi 2 vor lua de îndată măsuri pentru transferul acestora în conturile menţionate de către contribuabili, la dispoziţia organelor fiscale care vor administra obligaţiile fiscale ale contribuabililor.
SECŢIUNEA 4: D. Procedura de executare silită
1.În cazul popririlor înfiinţate asupra veniturilor datorate de terţi ori asupra disponibilităţilor din conturile bancare, organele fiscale competente până la data de 31 decembrie a anului în curs vor comunica de îndată terţilor şi băncilor unde sunt înfiinţate popriri contul de trezorerie în care se vor vira sumele reţinute, aferente veniturilor bugetare.
2.În cazul în care există sume obţinute şi nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira în contul 50.67 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în cadrul procedurii de executare silită" care funcţionează pe numele direcţiei generale regionale a finanţelor publice (DGRFP) şi se codifică cu codul de înregistrare fiscală al acesteia.
În acest sens, organul fiscal care administrează debitorul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile cap. X "Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită" din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.
SECŢIUNEA 5: E. Monitorizarea marilor contribuabili
Până la data de 1 ianuarie a anului următor, raportarea lunară cu privire la situaţia obligaţiilor de plată şi a încasărilor în contul fiecărui buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, se va realiza de organul fiscal competent.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 134 din data de 23 februarie 2015