HOTĂRÂRE nr. 727 din 2 septembrie 2015 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Având în vedere dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul identificat cu numărul M.F. 39975, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj în domeniul privat al acestuia.
(2)Trecerea în domeniul privat al statului a părţii de imobil prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia.
Art. 2
Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniu public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a părţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea imobilului în care este situată partea de imobil

Adresa la care este situată partea de imobil/Carte funciară/Nr. cadastral

Descrierea tehnică a părţii de imobil

Valoarea de inventar a părţii de imobil

(lei)

39975 parţial

8.29.09

Tribunalul Dolj

România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 12/CF 221105/nr. cad. 221105

Corp B

P+ 1E

Sc = 292 mp

Sd = 580,62 mp

559.100,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 682 din data de 8 septembrie 2015