DECIZIE nr. 686 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioniţa Cochinţu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Ioana Precup în Dosarul nr. 34.445/4/2014 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 490D/2015.
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
4. Prin Încheierea din 23 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 34.445/4/2014, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Ioana Precup într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile criticate sunt contrare art. 56 alin. (2) din Constituţie, deoarece, prin stabilirea unei obligaţii de plată anticipată a unor sume cu titlu de impozit la bugetul de stat asupra unor venituri ce nu au fost realizate, contribuabilul care realizează venituri din activităţi independente este practic obligat să acorde credit/finanţare nejustificată şi nelegitimă statului. Astfel, această obligaţie, instituită prin prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, este de natură să îngreuneze, să stopeze dezvoltarea economică a activităţilor contribuabilului şi să îl priveze de un nivel de trai decent. De asemenea, consideră că dispoziţiile criticate sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează în sensul unei restrângeri nejustificate a drepturilor şi libertăţilor unui cetăţean care desfăşoară activităţi independente, fiind, totodată, şi discriminatorii prin prisma art. 53 alin. (2) din Constituţie, deoarece stabilesc această obligaţie de plată a impozitului anticipat numai pentru o categorie de contribuabili profesionişti care desfăşoară activităţi economice.
6. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă nu îşi exprimă opinia cu privire la temeinicia excepţiei de neconstituţionalitate.
7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
8. Avocatul Poporului consideră că dispoziţie criticata sunt constituţionale, sens în care face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins:
- Art. 53: "Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente
(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 52, pentru care plata anticipată se efectuează prin reţinere la sursă sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 521."
12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 45 privind libertatea economică, art. 47 alin. (1) referitor la nivelul de trai, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi ale art. 56 alin. (2) referitor la aşezarea justă a sarcinilor fiscale.
13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare, sens în care este, spre exemplu, Decizia nr. 1.432 din 25 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 15 februarie 2012, prin care a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate.
14. Cu acel prilej, Curtea a reţinut că dispoziţiile criticate dau expresie prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea fundamentală, potrivit cărora cetăţenii au obligaţia să contribuie la cheltuielile publice, prin impozite şi taxe, fiind dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili impozitele datorate bugetului de stat, modalităţile de plată, precum şi cuantumul acestora.
15. De asemenea, Curtea a constatat că impunerea unei astfel de obligaţii este justificată de necesitatea asigurării certitudinii în constituirea ritmică a resurselor financiare ale Statului, iar încasarea impozitelor şi taxelor constituie sursa principală de venituri a statului, fiind una dintre expresiile cele mai evidente ale apărării intereselor naţionale pe plan financiar, sens în care este, spre exemplul Decizia nr. 158 din 10 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 24 februarie 1999.
16. Totodată, Curtea, în jurisprudenţa sa, a constatat că legiuitorul a reglementat plata obligaţiilor fiscale în aşa fel încât să existe posibilitatea regularizării în ce priveşte plata impozitului pe venit. Astfel, contribuabilul care realizează venituri din activităţi independente va depune, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului o declaraţie rectificativă cu privire la venitul realizat efectiv, astfel cum prevede art. 83 din Codul fiscal. Consecutiv, organul fiscal va proceda la o recalculare a impozitului datorat corespunzător venitului efectiv realizat, emiţând o nouă decizie de plată în care sunt evidenţiate diferenţele, stabilite în plus sau în minus, în plata impozitului pe venit (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 447 din 16 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 10 noiembrie 2014).
17. Faţă de cele prezentate, Curtea nu poate reţine pretinsa contrarietate a prevederilor criticate cu cele ale art. 56 alin. (2) din Constituţie.
18. Referitor la pretinsa discriminare invocată în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 1.432 din 25 octombrie 2011 (precitată), a reţinut că prevederile criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale referitoare la egalitatea în drepturi, deoarece se adresează, în mod egal, fără privilegii şi fără discriminări, tuturor contribuabililor care desfăşoară o activitate independentă. Faptul că dispoziţiile de lege criticate exceptează de la plata anticipată în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat anumite venituri se datorează specificităţii activităţilor care stau la baza obţinerii acestora, aspecte care justifică, în mod obiectiv şi raţional, tratamentul diferit pe care textele criticate îl reglementează.
19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.
20. În ceea ce priveşte invocarea prevederilor constituţionale ale art. 45 privind libertatea economică şi art. 47 alin. (1) referitor la nivelul de trai, Curtea observă că acestea nu au incidenţă în cauză, întrucât, pe de o parte, astfel cum reiese din prevederile constituţionale, libertatea economică presupune accesul liberal persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii [art. 45] şi obligaţia statului de a lua măsuri economice şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un trai decent [art. 47 alin. (1)], iar, pe de altă parte, prevederile criticate stabilesc o obligaţie în sarcina contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente.
21. Având în vedere că nu s-a constatat încălcarea vreunei prevederi constituţionale care consacră drepturi sau libertăţi fundamentale, Curtea nu poate reţine nici critica referitoare la înfrângerea art. 53 din Constituţie.
22. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioana Precup în Dosarul nr. 34.445/4/2014 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 20 octombrie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 950 din data de 22 decembrie 2015