ORDIN nr. 108 din 20 aprilie 2015 privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 11 februarie 2015 pentru stabilirea cuantumului taxei pentru activitatea prestată de Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping
Având în vedere:
- prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 3 alin. (2) lit. f) şi art. 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Decizia Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 11 februarie 2015 pentru stabilirea cuantumului taxei pentru activitatea prestată de Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Sumele încasate din taxa prevăzută la art. 1 se constituie venit propriu la bugetul Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
Art. 3
Agenţia Naţională Anti-Doping va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 285 din data de 28 aprilie 2015